Utopia

Utopia

Als je een inwoner zou zijn van Utopia
en een toespraak zou mogen houden voor de VN
dan zou dit de tekst kunnen zijn…
 
Marcel Messing spreekt als Sjahula, inwoner van Utopia
over zijn zorgen en wensen voor deze wereld.
 
Toespraak van een vertegenwoordiger van Utopia
 tot de Verenigde Naties 

Geachte leden van de Verenigde Naties.

Ons land beschouwt het als een voorrecht om vandaag voor u te mogen spreken, in de hoop en het vertrouwen een gewillig oor te vinden. Via u richten wij ons tot alle politieke, juridische, financiële, militaire, sociale, journalistieke en religieuze leiders in de wereld. 

Ons land heet Utopia, een nergensland, omdat het niet tot de bekende wereld behoort. Utopia is een open land, waarin we in saamhorigheid leven. Wij hebben geen grenzen, muren of prikkeldraad. In bijna alle landen van de wereld zien wij grenswachten, grenspalen en ontelbare borden die allerlei richtingen aangeven, maar geen enkel bord dat de richting aangeeft hoe u in vrede met elkaar kunt leven. Talloos zijn uw instituten, hoge gebouwen en organisaties om mensen met elkaar te verenigen. Maar wat wilt u verenigen als zelfzucht het fundament ervan is? De vele muren op uw planeet drukken afgescheidenheid en verdeeldheid uit, omdat uzelf tussen muren leeft. Ze zijn een weerspiegeling van onmacht en zelfzucht, van versteende overtuigingen en ideologieën waarin saamhorigheid is ingemetseld. Hoe hoger uw muren, hoe groter uw angst. Hoe meer prikkeldraad, hoe groter uw kwetsbaarheid. Utopia is vrij van dit alles. 

Utopia is geen beloofd land voor een uitverkoren volk. De idee van een bijzonder ras, een bijzondere groepering of religie heeft in Utopia nimmer wortel geschoten, omdat wij leven in eenheid met de universele Geest van liefde. Waarom zou de Schepper van alle leven een van zijn kinderen bevoorrechten als alle kinderen hem even dierbaar zijn? 
Als het ene volk zich beter acht dan het andere, zijn onderdrukking, oorlog en verdriet het resultaat. Het rijk van de liefde, het beloofde land, is in ons, nader dan handen en voeten. Geen snelwegen of luchtvaartroutes leiden ernaartoe. In Utopia wordt ieder volk gezien als een prachtige bloem in de weide van het wonder dat leven heet. Ieder volk is een unieke expressie van het Ene. Als overal bloemen van liefde mogen bloeien, zijn leuzen als vrijheid, gelijkheid en broederschap overbodig.

Utopia is een spiritueel rijk, waarin de universele Geest van liefde alles en allen verenigt. Ook in u is dit rijk aanwezig, maar velen zijn dit vergeten. Politieke stelsels, ideologieën, diverse leringen en vele dogma’s houden uw geest gevangen. Tallozen zijn ziende blind geworden voor de ware wereld en horende doof voor de ware harmonie der sferen. 
Utopia valt buiten tijd en ruimte. Ze kent geen politieke stelsels en beschikt niet over televisie, computers, internet, satellieten, smartphone, nanotechnologie, robotica of gentechnologie.
Onze valleien zijn gevuld met stilte en schoonheid, niet met futuristische gebouwen waar nieuwe technologieën de mens steeds verder vervreemden van zichzelf. Technoreuzen zijn in wezen dwergen van de geest. In Utopia wordt alles moeiteloos verricht. Zware arbeid en grote inspanningen bestaan bij ons niet. Ziekte, lijden, ouderdom en dood zijn afwezig. Eenheid en harmonie in gedachte, woord en daad zijn de basis van ons leven. Liefde maakt alles mogelijk. Vanuit liefde zien wij alle levende wezens als onze broers en zussen.

Dikke wetboeken kennen wij niet. We hebben geen rechters, advocaten, procureurs en deurwaarders. Ook geen gevangenissen. In onze geest bestaan geen tralies. In uw landen is er geen verschil tussen wie achter de tralies zit en wie ervoor staat. Beiden zijn gevangenen. Wij kennen maar één wet: de wet van het heilige leven, die geschreven staat in ons hart. Niet in boeken of op stenen tafelen, maar in de stroom van het leven, in de seizoenen, de heldere beken, de zang van vogels, de sterrennacht, de tedere liefde. Omdat wij leven vanuit ons hart is er geen misdaad of vijand. Leger en politie kennen wij niet. Geweldloosheid is onze ware natuur. Controle, camera’s, inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn ons vreemd. Ze komen voort uit een gebroken relatie met de universele Geest van liefde. Onbeperkt vertrouwen is onze gids.

Banken hebben wij niet. Een woekerend geldsysteem met wisselende rente, leningen, dividenden, waardepapieren en spaarrekeningen zien wij als een uiting van perversie. Machtige topbankiers die vanachter de coulissen van het wereldtoneel alles regelen voor hun eigenbelang bepalen in uw wereld oorlog en vrede. Hun duistere ogen zien alleen maar geld. 
Wij kennen hun namen en hun land van oorsprong. Al zijn ze over heel de wereld verspreid, wij zijn op de hoogte van hun duistere daden, hun listen en leugens, hun lobby’s en geheime genootschappen, hun politieke en militaire macht, hun gebrek aan liefde, waardoor jaarlijks miljoenen mensen om het leven komen.
Geld bestaat niet in Utopia. Het wordt gezien als een demon die de menselijke geest kan vergiftigen, waardoor verdeeldheid, twist en oorlogen ontstaan. Veel misantropen in uw landen doen zich voor als filantropen. Zij roven het brood uit de mond van hun broers en zussen, brengen hen tot de bedelstaf, tot een leven vol lijden en ellende. Wat doen ze met al hun uiterlijke rijkdom en hun wereldse schatten? Hoe is het gesteld met hun innerlijke rijkdom?
De kinderen in Utopia worden opgevoed in waarheid en waarachtigheid, in samen delen en schenken, in elkaar helpen en ondersteunen. Een belastingsysteem kennen we niet. Wie zou wie of wat willen belasten als alles op vertrouwen, samen delen en samenwerken berust? 

Geachte leden van de Verenigde Naties.
De grond waarop uw gebouw is opgericht, behoorde ooit toe aan een van de machtigste en rijkste families ter aarde. Eens stond er een slachthuis op deze grond. Nu komen er vanuit heel de wereld leiders bijeen om te spreken over vrede. Nochtans wordt er als nooit tevoren geslacht en afgeslacht. Nog steeds zijn het de geldwisselaars en de machtigste vertegenwoordigers in uw organisatie die bijna alles bepalen wat er in de wereld gebeurt. Zij trachten twee paarden tegelijkertijd te berijden en zien niet dat ze kreupel door het leven gaan. Waar is de vooruitgang in morele waarden, het respect voor alle levende wezens sinds in 1947 uw organisatie werd opgericht? Met wie en met wat bent u eigenlijk verenigd? De wereld hoort uw redevoeringen en soms kwetsende woorden. Zij verneemt uw besluiten en ziet tegelijkertijd het grote lijden dat door de beddingen van het leven stroomt, rood van bloed. 

Uw planeet verkeert in groot gevaar, en u weet dit. Alles staat op instorten. U leeft al op de puinhopen van een vergane beschaving. Velen dansen erop, anderen komen erin om, klampen zich vast aan een op materie gebouwd leven vol zelfzucht, eigenbelang, egoïsme en uitbuiting. De elementen zijn zeer ernstig verstoord. De zeeën en oceanen, de werkelijke longen van de aarde, zijn vergiftigd. Het eens kristalheldere water van waaruit alle leven ontsprong, is vertroebeld door duizenden afvalstoffen. Kwaadaardige algengroei neemt zorgwekkend toe. Koraalriffen sterven en ontelbaar veel prachtige vissen en waterdieren ondergaan een langzame en pijnlijke dood. Uw nucleaire onderzeeboten, talloze kabels voor internet en kilometerslange pijpleidingen voor gas en olie verstoren de taal van walvissen en dolfijnen, de koningen der zeeën die talloze zeewezens verenigen.
De eens volkomen zuivere lucht is totaal vergiftigd. Het modern vervoer en de industrie, de giftige sporen in de hemel die bewust worden uitgezet, de monstrueuze instrumenten om het weer te beïnvloeden of te bepalen, zullen uiteindelijk ook hen die dit creëren de adem benemen. De aarde staat er niet goed voor. De zo kostbare aarde met haar ontelbare levenssoorten, planten, kruiden, dieren, insecten, grondstoffen, mineralen. De aarde is moe en mat, rilt van koorts, is zwaar ziek, weent. Terwijl u strijdt over iedere meter grond, uw juristen duizenden wetten maken over grond, lucht en water, huilt de aarde om uw onwetendheid, uw onwil, uw begeerten. Haar tranen verenigen zich met kolkende rivieren en met het water van zeeën en oceanen. Orkanen, tyfoons, tornado’s, tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en wereldwijde branden teisteren de aarde, omdat u niet meer in harmonie leeft met de schepping. 

Velen van u reageren nog steeds vanuit de gedachte ‘oog om oog, tand om tand’. Op veel plaatsen is opstand, rebellie, vijandschap, bitterheid en onvrede. Wraak en geweld voeden elkaar. Hebt u nog steeds niet de waarheid ontdekt dat wie het zwaard opneemt, door het zwaard zal omkomen? Dat geweld nimmer door geweld wordt opgelost? Dat haat nimmer uitblust door haat? Dat vrede alleen maar bereikt kan worden door een oprecht streven naar vrede? Uw grote leraren spraken over vergeving, niet over vergelding. Over mededogen, niet over haat. Talrijk zijn de leiders op uw planeet die willen heersen in plaats van dienen. Zij zijn niet eens meester over zichzelf. Het doet geen kracht als met de linkerhand wapens worden verkocht en met de rechterhand vredesverdragen worden ondertekend. Talloos zijn de vredesverdragen, nog tallozer de conflicten en oorlogen. Alle wapens zijn al uitgeprobeerd, van knots, pijl en boog tot atoombom, biologische en chemische wapens, energiewapens, geluidswapens, lasers. Hoge militairen dromen van sterrenoorlogen. Uw aarde is een tikkende tijdbom. 

Wie vrede wil, moet zich met hart en ziel inspannen voor vrede en niet voor oorlog. Als u wapens laat zegenen en ten oorlog trekt, is de relatie met de universele Geest van liefde verbroken. Uw volksliederen getuigen van strijd en macht, verdelen volken in plaats van hen te verenigen. Luister naar het innerlijke lied van de nachtegaal, het lied van liefde, gewijd aan het Ene, aan dé Ene, aan al wat is! Hijs geen valse vlaggen. Wees als volk een prachtige bloem in de schitterende weide van de wereld. Hijs de vlag van ware zielenverbondenheid. Geen vlag van stof, maar de vlag van liefde, die wappert op de wind van genade. Maar genade kent u niet meer, omdat een overvloed aan technologie kilte bracht in uw hart, uw geest heeft verward en onrust bracht in uw gemoed. Veel van uw vlaggen zijn verbonden met roofdieren: leeuw, tijger, wolf, adelaar, griffioen, draak en slang. Waar is de witte duif van vrede? 

Een speciaal woord tot de jongeren die overal ter wereld vredelievend demonstreren tegen de vernietiging van de aarde en de snelle veranderingen van het klimaat. Stel kritische vragen aan jullie politici. Maak contact met wetenschappers die nauwelijks aan het woord komen. Onderzoek wat er met de zon aan de hand is, waarom er climate en geo-engineering is. Vraag je af wat jullie leren op scholen, academies en universiteiten en vooral wat jullie niet verteld wordt. Ga in gesprek met leerkrachten en professoren. Ondervraag industriëlen, miljardairs en machtige lobby’s. Onderzoek de informatie die verspreid wordt door de mainstreammedia, sociale media en filmindustrie. Onderzoek vooral welke machten hierachter zitten. Wat leerden jullie over het leven? Wat leerde je via internet, Faceboek, Instagram, Twitter? Kennen jullie elkaars gelaat? De glimlach? Heeft jullie leven een spiritueel doel? Is de evolutie blind, voortgebracht door een ‘blinde horlogemaker’? Klonterden cellen door toeval samen, met andere woorden ontstond leven door toeval, natuurlijke selectie, de wet van de sterkste? Of fluistert je hart iets anders in?
Jullie onrust, onzekerheid, radeloosheid, protest en wanhoop zijn zeer begrijpelijk. Maar laat je niet misleiden door hen die jullie trachten te misbruiken om hun belangen te realiseren. Ben je op de hoogte dat er zeer veel geld verdiend wordt aan klimaatproblemen? Het leven is een schip zonder kompas geworden, dat regelrecht op een grote catastrofe afstevent. Ik roep jullie op het kompas te zijn. Zet alles op alles! Het leven rekent op jullie. 

Aan rabbi’s, priesters en moellahs, vertegenwoordigers van synagogen, tempels, kerken en moskeeën de vraag: waarom hebben uw godsdiensten niet tot verbroedering geleid? Vanwaar al die verdeeldheid, schandalen, oorlogen en terreur? Kan waarheid verkondigd worden als de leugen wordt gediend? Kan iemand bemiddelen tussen God en de mens als God in het hart van ieder mens woont? Kan een rabbi, priester of moellah die zelf niet verankerd is in het goddelijke anderen tot inzicht brengen? Overtuigingen brengen geen bloei. Ontsteek de flambouw van waarheid in uw hart, verenig het mannelijke en het vrouwelijke in uzelf en ontdoe u van alle ballast in uw geest. Deze tijd vraagt om innerlijke ervaring, niet om tegenstrijdige ideologieën en theologie, niet om een valse wereldreligie.

Diep in uw hart weet u dat God geen tempels vol pracht en praal nodig heeft. Geen tempels met zwart-witte tegelvloeren en trotse pilaren. Geen tempels vol symbolen. Wat u God noemt, de universele Geest van liefde die alles doordringt, de Intelligentie die in alle intelligentie aanwezig is, wordt nergens anders geëerd dan in het tabernakel van het eigen hart. God heeft geen behoefte aan tempelschatten, kleurrijke roosvensters, hoogverheven koepels, kostbare schilderingen of brokaten gewaden, maar vraagt om een zuiver hart, een smetteloze geest, een oprechte levenshouding. Heel het universum is Gods tempel. De sterren zijn zijn kroonluchters, de geur van waarheid is zijn wierook, zijn altaar is ieder gebergte. Een heilig leven leiden is beter dan onbegrepen teksten uit heilige boeken reciteren. Dat maakt de eedaflegging op een heilig boek overbodig, want ‘het woord van God’ leeft en kiemt in het eigen hart. Waar het zaad van liefde wordt gezaaid, ontkiemt liefde. Waar het zaad van haat wordt gezaaid, ontkiemt haat. Hemel en hel bevinden zich in het eigen bewustzijn. Hef het zwaard naar de hemel, de hel is daar. Laat het zakken en de hemel opent zich. 

Uw kennis neemt dagelijks toe, maar ook uw onwetendheid. Kennis die splitst tot in de kern van het atoom. Kennis die de wereld van het allerkleinste en het allergrootste tracht bloot te leggen. Weet u werkelijk hoe het leven is ontstaan? Door evolutie? Door een big bang? U spreekt over parallelle universa, maar kent nauwelijks uw buren. U spreekt over de verste sterrenstelsels, maar kent niet de nabije geheimen van het hart. U spreekt over mondialisering, maar kent uw eigen dorp of stad niet. U spreekt over buitenaardsen, maar kent niet de grenzeloze binnenaarde van uw ziel. Uw vingers reiken naar nieuwe zonnestelsels en melkwegstelsels, terwijl een tedere aanraking vergeten wordt. U spreekt over zwarte gaten, maar ziet niet de schaduw in uzelf. U spreekt over wormgaten, maar doodt de nuttige wormen in uw akkers, noodzakelijk voor een vruchtbare aarde. U droomt van andere planeten, van kolonisatie van de ruimte, maar geeft geen ruimte aan elkaar. Uw begeerte, die de aarde verslindt, zal ook andere planeten verslinden. Ook daar zullen militaire bases verrijzen en zal de rooftocht naar grondstoffen alles vernietigen. Er zullen sterrenoorlogen woeden. Een aantal van uw wetenschappers probeert al een nieuwe mens te scheppen naar hun beeld en gelijkenis: een ontzielde mens, een slaaf, een robot. Deze ideeën zijn liefdeloos.

De bewoners van Utopia weten dat het huis van hun Vader vele woningen heeft. Wat u vooruitgang noemt, is voor ons achteruitgang: achteruitgang van moreel besef, van ethische waarden, van eerbied voor het leven, van oprechte taal, van waarheidsliefde. Uw wetenschappelijke woorden zijn soms scherpe messen die de poëzie van het leven doden. U weet niet meer dat u bezielde wezens bent. Adem in en uit. Sta eens stil bij uw ademhaling, uw hartenklop, de beweging van uw handen, uw voeten, uw lichtende ogen, uw oren die klanken vanuit de stilte kunnen ontvangen. Kent u de bries van inspiratie, de zachte stem die spreekt als u zwijgt, de geluidloze klank die de basis is van alle spreken, van alle klanken, van alle muziek, van heel de schepping? Snij een bloem doormidden, en haar geur ontsnapt u. Pel het leven af als een ui, en tranen verschijnen in uw ogen. Kent u de grootsheid van de ziel waarin alle werelden samenkomen, de geur van liefde, die alle geuren verenigt maar zelf geurloos is, het oog waarin alle zien samenkomt? Bracht uw kennis zelfkennis of wijsheid, de moeder van al wat is? 

Knip de draden van slavernij door en zie wie uw slavendrijvers zijn. Uw geest kan communiceren met heel het bestaan, zonder energierovende apparatuur. Uw wereld is vol kankerverwekkende straling, die lichaam, ziel en geest stap voor stap doden. Levende doden begraven iedere dag meer doden. Om u heen zijn steeds meer vluchtelingen, verjaagd door zelfzuchtige krachten. Maar beseft u wel dat ook u een vluchteling bent onder de vluchtelingen? De wind van grote zuiveringen is opgestoken en zwelt dagelijks aan. Hij zal alles binnenstebuiten keren. Waar staat u dan? Reiken uw wortels naar de hemel? 

Geachte leden van de Verenigde Naties.
De inwoners van Utopia zijn uw broers en zussen. Wij allen zijn voortgekomen uit het woordloze mysterie van het bestaan, dat verklankt is in heel de schepping. Wij allen zijn één! Het bewustzijn dat alles met alles verbonden is, kan u leiden. De allesdoordringende liefde is de hoogste energie in het heelal. De open handen van de liefde nodigen uit tot mededogen en vergeving. Moge het vertrouwen in het licht, de waarheid en de liefde uw harten openen.

Mogen deze woorden als zaden in de graal van uw hart vallen en uitgroeien tot rozen van licht. Moge vrede met ons allen zijn. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede die het noorden en het zuiden, het oosten en het westen, het nadir en het zenit vervullen met het zuiverste licht, de hoogste liefde. Moge het zo zijn! 

Marcel Messing, in Utopia bekend als Sjahula, ‘bergbeek, die vanuit het hart ontspringt’.
16 november 2019