Interview met Marcel Messing over de katharen in 2 delen.

In het 1ste deel spreekt Marcel over zijn kennismaking met en zijn onderzoek naar de katharen in de Ariège en daarbuiten evenals zijn ontmoetingen met andere schrijvers en onderzoekers hierover. Hij duikt ook in de geschiedenis van Otto Rahn, de nazi die onderzoek deed naar de katharen voor het Hitlerregime. Maar uiteindelijk gaat het om de innerlijke weg die de katharen gingen en die boven de geschiedenis uit steekt.

In dit tweede deel spreekt Marcel voornamelijk over de innerlijke weg van de katharen.

De innerlijke Christusweg stond centraal om de mens tot inzicht te brengen. De parfaits hadden kennis van de kosmos en van het machten en krachtenspel dat zich op deze aarde afspeelt. Marcel legt tevens verbindingen tussen de Christusweg en de leringen van Boeddha. De kathaarse kennis van het oorspronkelijke christendom inspireerde hen te willen leven en werken zoals Jezus dat gedaan heeft. Er wordt gesproken over het endura, de innerlijke weg tot bevrijding, hun sobere manier van leven en hun inzichten en kennis van de machten van deze wereld en vooral over hoe je daaruit los kunt komen. De kathaarse leer is in deze tijd nog even actueel als in de middeleeuwen.

 

www.marcelmessing.nl

Samenspraak 7 
Marcel messing in gesprek met Karel Wellinghoff

Opgenomen in november 2019

Marcel en Karel spreken samen over de Katharen, waarover zij beiden gepubliceerd hebben.
De katharen uit de 12de en 13de eeuw probeerden te leven zoals Christus en dat heeft beide schrijvers diep geraakt en geinspireerd. Het oorspronkelijke christendom van de katharen is voor hen beiden ook in deze tijd actueel.
Ze spreken samen over de betekenis die dit voor hen heeft en wat er bekend is over deze mensen en hoe ze leefden.

Wie of wat is God?

Hoogtepunten uit de lezing van Marcel Messing
die werd gehouden in Rosmalen op 16 november 2019.

Actueel

Nieuwsbrief Marcel Messing:De strijd om de Troon en de Kroon

28-08-2020 00:00
www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/nieuws

Utopia

06-04-2020 00:00
Utopia Als je een inwoner zou zijn...

Het grootste kerstgeschenk

29-12-2019 00:05
Het grootste kerstgeschenk Gedachten...

Opstanding

29-12-2019 00:00
OPSTANDING Mijmering over Pasen Als...

Reiziger

29-12-2019 00:00
Waar ben je naar onderweg jij reiziger...

Nieuwsbrief Marcel Messing december 2018

27-01-2019 00:00
www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/nieuws

Nieuwsbrief Marcel Messing oktober 2018

02-10-2018 00:00
Nieuwsbrief oktober 2018 : Tot...

Nieuwsbrief april 2018

30-04-2018 00:00
www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/nieuws

Nieuwsbrief december 2017 van Marcel Messing

16-01-2018 00:00
www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&am

Nieuwsbrief februari 2016

12-02-2016 00:00
www.marcelmessing.nl/content.asp?m=m8&am

MET EEN GLIMLACH DE WERELD ROND

Marcel Messing ,  lezing oktober 2018
 
Wie met een glimlach de wereld rond kan gaan, brengt een troostend licht in de wereld van ruwheid en harde woorden, van vergeten liefde en gebrek aan mededogen. 
Waar een oprechte glimlach is, ontstaat een sfeer van genegenheid en mededogen. 
Woordloos, argeloos en ontwapenend is de glimlach. 
 
Marcel Messing
www.marcelmessing.nl

 

BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN

Hoogtepunten uit de lezing van Marcel Messing
BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN
Opgenomen in Rosmalen 1 december 2017

 

Bevrijding is een innerlijke weg. Het ‘koninkrijk’ is in en buiten ons. Bewustzijn als ongrond van al wat is. Bewustzijn kan ontwaken in onze lichaamstempel. Bevrijding vindt plaats in zelfautoriteit en is nimmer afhankelijk van een uiterlijke autoriteit.   

Tijdens het gaan van het innerlijk pad zijn er veel valkuilen, strikken, klemmen en misleidingen, wat we in nogal wat new-age bewegingen zien. Miljoenen mensen raken verstrikt in de netwerken van valse vissers, die zich vaak nauwelijks bewust zijn van waar ze mee bezig zijn. Achter vele new-agebewegingen staan krachten die de mens ketenen aan de stof en de uiterst sluw geconstrueerde matrix, in plaats van zich hiervan te bevrijden. 

In de lezing staat de innerlijke weg van bevrijding centraal. Speciale aandacht wordt geschonken aan de gevaren die kunnen optreden bij onder andere channeling, mediumschap, het streven naar siddhi’s (spirituele vermogens), het manipuleren van chakra’s. In de chaotische tijd waarin we leven, hebben velen een blind vertrouwen in gidsen, buitenaardsen, engelen, messiassen, opgevaren meesters of witte broederschappen, zonder ook maar één kritische vraag te stellen.

Ook bestaat de mogelijkheid om de zogenaamde wereldverlosser, de universele messias, te introduceren die het koninkrijk op aarde zal gaan leiden (‘de nieuwe wereldorde’). Dan kan door middel van een uiterst geavanceerde technologie, in handen van een occult geschoolde machtselite, over heel de wereld geprobeerd worden om de in dogma’s gevangen mensheid te misleiden via geprojecteerde beelden op het hemeldoek van o.a. Christus, Boeddha-Maitreya, Krishna, de twaalfde imam: een groots opgezet eindspel met de bedoeling om talloze zoekende zielen af te houden van bevrijding en ze te binden aan nieuwe ketens van slavernij.  Dat archonten en aeonen hierbij een beslissende rol spelen, zullen we uitgebreid toelichten.

Bevrijding komt nimmer uit de hemel vallen. Alleen door gnosis (inzicht), eigen inspanning, vertrouwen in de dragende kracht van de universele Geest, kunnen we tot bevrijding komen. Daarvoor dienen we alle kleren (exoterisch en esoterisch) van wat we niet zijn af te leggen. Naakt worden. Inkeren tot de waarachtige liefde. Inkeren tot het licht der lichten, tot het ware leven.

Maar alles is er toch al? Jazeker, maar de dikke mist van onwetendheid ontneemt tallozen het zicht op wie en wat we werkelijk zijn. De sluier van onwetendheid in de eigen tempel dient open te scheuren.

Marcel Messing

 

HET LICHT TREEDT IN DE DUISTERNIS

Themalezing door Marcel Messing 
gegeven in oostkamp april 2017

 

SAMENSPRAAK 1 

Vier gasten in samenspraak met Marcel Messing

Een gesprek in 3 delen met Désirée Röver, Peter Vereecke, Aat de Kwant en Marianne van den Dungen over de mensheid in deze tijd, esoterie, spiritualiteit, vaccinatie, transhumanisme, opvoeding en wereldpolitiek.

 

SAMENSPRAAK 2

Marcel Messing in gesprek met Guido Jonkers en Ad Broere

Met als uitgangspunt economie en spritualiteit komen de diepere lagen van het menselijke zijn en de ontwikkelingen in de wereld aan bod.

SAMENSPRAAK 3

Marcel Messing in gesprek met Dr. Ir. Coen Vermeeren en Ron (Nexus) Schleepen over zijn werk als wetenschapper, musicus en schrijver van het boek ‘Ufo’s bestaan gewoon’ en Ron Schleepen (Nexus) en zijn ideeën over de wereld. 
 
 

SAMENSPRAAK 4

Opgenomen in mei 2016 als aanvulling op de lezing die Marcel verzorgde in Delft over Transhumanisme. 
Marcel Messing spreekt over de weg van de menselijke ziel in deze tijd van techniek en robotisering. 
De realisatie van de mens is niet gericht op de buitenwereld maar op het bewandelen van het innerlijke pad.
Dit pad heeft een hart.

Interviewers zijn Peter Vereecke en Marianne van den Dungen

SAMENSPRAAK 6
Marcel messing en Dries van Agt

Dries van Agt is zeer openhartig in zijn gesprek met Marcel Messing over werk en gezin, ouderdom en dood, het geloof, maatschappelijke zaken en de Palestijnse kwestie. Zij delen hun gevoelens en inzichten met elkaar op een betrokken en persoonlijke wijze.

DE CYBORGTOEKOMST VAN DE MENSHEID

Transhumanisme en ethiek 

 

 
In een wereld vol oorlog, geweld, crises en chaos zijn slechts weinig mensen ervan op de hoogte dat binnen de wetenschap en de technologie ontwikkelingen plaatsvinden die ons mens-zijn volledig dreigen te veranderen, met zelfs het risico van het einde van de menselijke soort. Talloze topwetenschappers werken momenteel aan de zogenaamde 'verbetering' van de mens, aan een nieuw type mens, een soort übermensch, een kruising van mens en machine, de cyborg. Geïnspireerd door de ideologie van het transhumanisme trachten zij de 'beperkingen' van de mens te overstijgen.

Transhumanistische wetenschappers zijn van mening dat binnen enkele decennia het punt wordt bereikt van singulariteit: een indrukwekkende sprong in de menselijke evolutie naar iets totaal anders.

De vraag die gesteld dient te worden is: wie of wat is de mens? Wie of wat zijn we eigenlijk? Wat is trans en wat is human? Met gebruikmaking van onder andere artificiële intelligentie, nanotechnologie, robotica, informatica, genetica, biotechnologie en neurowetenschappen werken wetenschappers samen om de transhumanistische ideologie op korte termijn te realiseren. Wie de feiten hieromtrent leert kennen, zal meer dan verwonderd, verbijsterd of geschokt zijn. Is er nog een weg terug? Waarom wordt er over deze essentiële materie niet met spoed een openbare discussie in gang gezet?

Wat wordt er trouwens verbeterd? Rekenkracht? Intellect? Brein? Spieren? Zenuwen?

Met de kennis om bijvoorbeeld het menselijk genoom te manipuleren, de technologie om stamcellen te exploiteren, designbaby’s te ontwerpen en via 3D-technologie organen op bestelling te kunnen printen, met de uiterst geavanceerde kennis van elektronica (chips) en het binnenkort kunnen kopiëren, uploaden en downloaden van de inhoud van het brein, is de wetenschap straks in staat superintelligente mensachtige machines, zogeheten cyborgs, te creëren, die aangesloten zullen worden op het artificieel wereldbrein van internet. Ontelbare dingen zullen dan kunstmatig met de cyborgs verbonden zijn, een huiveringwekende mogelijkheid tevens tot totale controle van de mensheid, waarbij de ‘nieuwe mens’, de cyborg, een volmaakte slaaf dreigt te worden.

Transhumanisten hebben niet veel op met begrippen als ziel, geest, vrije wil, goddelijke inspiratie. In hun filosofie is niets te lezen over liefde, mededogen, vriendelijkheid, empathie. Het transhumanisme tracht via spitstechnologie eerst ín het menselijk lichaam te komen om de mens daarna van binnenuit te veranderen. Deze materialistische ideologie staat haaks op de visie dat het lichaam een tempel is van de geest, dat bewustzijn geen bijproduct is van het brein en dat het lichaam een instrument is om zich geestelijk te ontwikkelen, om tot realisatie van het hoogste innerlijk potentieel te komen, eeuwenlang door grote wijzen en mystici voorgeleefd.

Het transhumanisme belooft ons een technologisch paradijs, waarin de ‘mens’ lichamelijke onsterfelijkheid heeft bereikt en artificiële intelligentie centraal zal staan. Echter, de mens werd al eens eerder uit een paradijs verdreven, toen hijzelf begon na te denken, een trauma dat diep in het collectief onbewuste schuilt. Reden tot argwaan, en vooral een oproep tot kritisch en ethisch denken. Wordt met het transhumanisme de doos van Pandora geopend of is er voor de lijdende mensheid sprake van een cadeaubon van firma Supertechnologie? Zijn er maatstaven te vinden voor wat heilzaam en niet heilzaam is bij deze ontwikkelingen?

Antropoloog-filosoof Marcel Messing, auteur van vele boeken en artikelen, bekend van talloze lezingen en themadagen, zal op kritische wijze ingaan op de antropologische, filosofische en vooral ethische aspecten van het transhumanisme (met powerpointpresentatie). In zijn bestseller Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel waarschuwde hij al voor bepaalde ontwikkelingen binnen de technologie. Sinds kort woont hij weer in de Franse Pyreneeën.

Voor meer informatie zie www.marcelmessing.nl
 
 
 
 

 

 

 

 

Marcel Messing in Delft 2016 - PART 1&2 - English Subtitles

DE TRANSHUMANE MENS:

VAN BIOLOGISCHE EVOLUTIE NAAR ROBOTMENS

DELFT, 2014 MARCEL MESSING

 

‘En dat is precies wat de mens voor de supermens zal zijn:

iets belachelijks of een voorwerp van pijnlijke schaamte.

Jullie hebben de weg afgelegd van worm tot mens

en veel in jullie is nog worm.

Eens waren jullie apen en ook nu nog is de mens

meer een aap dan willekeurig welke aap.’

Friedrich Nietzsche: uit: Also sprach Zarathustra

De ontwikkelingen van genetica, informatica, nanotechnologie, robotica, neurochirurgie, synthetische biologie en op het terrein van de artificiële intelligentie gaan zo snel dat talloze mensen het nauwelijks of niet meer (kunnen) volgen. Kant-en-klaarprojecten lagen al jaren op de tekentafel van de genetic engineers en worden nu uitgevoerd.

De toekomst van de transhumane mens, een mengeling van mens en super-technologie, komt steeds dichterbij. Er wordt al druk geëxperimenteerd met het samensmelten van mens en machine (cyborg). De internationaal bekende wetenschapper Ray Kurzweil is een van de pioniers op dit gebied. Hij wordt (financieel) gesteund door o.a. Bill Gates en spreekt al jaren over ‘het tijdperk van spirituele machines’. Vooral binnen de militaire sector (o.a. DARPA) vinden veel experimenten plaats in de richting van de robotmens.

Wie overziet de enorme consequenties hiervan? Een ethische discussie over deze technologische revolutie is er nauwelijks binnen politiek, wetenschap en onderwijs. Hoe zien we onze toekomst? Willen we wel een robotmens zijn, een cyborg, een transhumane mens?

Nogal wat Hollywoodfilms hebben de transhumane mens al enkele decennia geleden aangekondigd: de bionische mens, iron man, spiderman, superman. De technologische Übermensch wordt in vele kleurschakeringen op het witte doek gebracht als de toekomstige held. Maar wie of wat is de mens? Zijn wij ons brein? Hebben we géén vrije wil? Is het leven doelloos of beschikt de mens over spirituele mogelijkheden, die wel eens vernietigd zouden kunnen worden door een ‘technocalyps’, waarin volgens het scheppingsmodel van technologen en genetic engineers de maakbare mens is geconstrueerd?

 

Drs. Marcel Messing, antropoloog-filosoof, zal op deze belangrijke thematiek ingaan. Hij publiceerde 25 boeken, waarvan een aantal in vertaling zijn verschenen, geeft lezingen en themadagen, spreekt regelmatig voor de radio en publiceert o.a. in de tijdschriften InZicht, Frontier en Speakers Academy Magazine.

sg.tudelft.nl/event/de-transhumane-mens-van-biologische-evolutie-naar-robotmens/#recording-1859

 
 

MARCEL MESSING TALKS TO FREEDOM CENTRAL

There are few people on this planet who ooze wisdom and command complete respect from the moment of meeting, quite the way Marcel Messing can. His gentle way and humble manner make this wise sage, author of over 20 books which have been translated into numerous languages, and educator to hundreds of thousands of people across the world, we are truly blessed with the experience of meeting this man. Marcel talks only just above a whisper, so our appologies if there is a background hiss, but we had to turn the volume right up during the editing process. [rich freedomcentral]

VAN RUPS TOT VLINDER  DEEL 1

Lezing in drie delen over de opbouw van het lichtlichaam door Marcel Messing.
Opgenomen in Rosmalen, december 2008

VAN RUPS TOT VLINDER DEEL 2

VAN RUPS TOT VLINDER DEEL  3

DE OMMEKEER

December 2014

Tilasmi Frigge van ‘De Ommekeer’ interviewt Marcel Messing over de huidige wereldtoestand. Het gedicht dat Marcel aan het einde van het interview voorleest vindt u hieronder:

Als lichten lijken te doven

laat branden de lamp van het hart

Als laatste winterbloemen lijken te bevriezen

laat bloeien de innerlijke liefdesbloem

 

Als duisterdraken van vernietiging

over gepijnigde aarde vliegen

koester stil de duif van vrede

in handen reikend naar het licht

 

Als vergetelheid op de troon

van onwetendheid zetelt

laat wijsheid gekleed gaan

in wit gewaad van onschuld

 

Als vergroving, hardheid, ruwheid en platheid

door straten van eenzaamheid marcheren

strooi duizend bloemen van tederheid

in de koude processie van de dood

 

O nacht vol licht die stil vergaat

dwars door het duister straalt uw luisterrijk gelaat

O jaarwisseling zonder geketende tijd

schitterend uw schacht van eeuwigheid

nu en altijd

 

©Marcel & Marijke Messing

(december 2014)

JOHN CONSEMULDER INTERVIEWT MARCEL MESSING

(Frontiersymposium november 2013)

WIE IS WAKKER ALS HIJ NIET SLAAPT?

MARCEL MESSING
 - Indigoplatform - Paul Codde

BERCHEM 2008, DEEL 1

LEZING MARCEL MESSING 

In het cultureel centrum van Berchem , in 2008 .

Marcel Messing spreekt vanuit zijn hart . Of zoals je zou kunnen zeggen : hij heeft het hart op de tong . En het mooie bij deze wijze ziel is, dat de informatie en 'boekenwijsheid' die in zijn hóófd is opgeslagen, zijn hart niet tegenspreekt .... Messing heeft mijns inziens dan ook het voortouw genomen, voor die duizenden Nieuwetijdskinderen die momenteel dagelijks naar onze planeet komen, met een onwaarschijnlijk, en voor velen nog onbegrijpelijk : weten" ! Dankjewel Marcel ! Een hartegroet Paul Codde

 

BERCHEM 2008, DEEL 2

LEZING MARCEL MESSING 

 

LEZING DECEMBER 2007 IN HEERLEN

WORDEN WIJ WAKKER  

BILL RYAN INTERVIEWS MARCEL MESSING  

 

HIDDEN KNOWLEDGE & COMING INTO CONSCIOUSNESS TO SURVIVE