Citaten en Gedichten

Een maskerade van blinden...

 

Een maskerade van blinden trekt langzaam voorbij…

Monddood gemaakt door wereldse heren

gaan zij gebukt onder de zware last.

Begrensd en berooid strompelt men verder,

gedwee volgend het uitgestippelde pad.

Eenrichtingsverkeer, niet wetend waarheen,

als marionetten bespeeld,

klampt men zich vast aan een schijnbeeld…

 

Ze horen hen niet, noch zien zij hen staan,

zij die vrij, het hele gebeuren gadeslaan:

het is het schouwtoneel der moedelozen

in de regie van de hartelozen

waar binnen geen ruimte is noch lucht.

Strak worden de teugels gehouden

tot uitvoering van hun stuk.

 

Zo vergaat het de mens,

die verstrikt in het web van zijn heersers,

geen andere toon kan horen,

zolang hijzelf niet ontwaakt.

 

“Genees van je blindheid en open je ogen,

wees voorbereid op het naderende Licht.

Vindt je kompas die de richting zal tonen

Als straks de Regie wordt overgenomen…”

Zo roepen de Minnaars van het Licht.

Zij herinneren zich wat komen gaat

en wekken hen die kunnen horen,

opdat zij verlost van hun juk

hun dissonante toon laten horen.

 

Want eens de stormvloed raast

beweegt de massa...

En een nieuwe wind zal waaien,

Een nieuwe klank zal klinken,

aankondigend een nieuwe dag….

(M)cirkelpunt

 

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord...

Paulus in zijn brief aan de inwoners van Efeze

"Zij die zich met het volkomen licht hebben bekleed,

worden door de machten niet gezien

en kunnen ook niet worden tegengehouden.

Wie zich in het mysterie met licht bekleedt,

zal tot eenwording kunnen komen."

Evangelie van Phillipus

 

De pelgrim

 

Als alles is gezegd wat zegbaar is

gedaan wat doenbaar

vestigt zich in ons

de stilte en roerloosheid

de eenvoud en de diepte.

Het woud ligt achter ons,

de boog van de woestijn gaat op,

de zon verschroeit ons vuur,

de blik keert zich naar binnen

en in ons weet het weten:

verbrand zijn alle schepen

de ware tocht begonnen.

 

O vreemd ervaren

de wereld viel van ons af

in ons is nu de wereld

die leegte is

en wij zijn nergens meer en overal

een louter weten van het weten

een puur bewustzijn

zonder ding en zonder grens.

 

Zo werden pelgrims wij

van innerlijke kim tot innerlijke kim

van spiegelbeeld tot spiegelbeeld

langs steeds verengende signalen

naar dat ultieme punt dat eeuwig wijkt.

 

Hier stolt de taal.

Alleen de pelgrim

kan de weg ervaren.

 

 Erik Van Ruysbeek uit het boek: Zangen van Ongrond.

Hij die de vervolmaking niet kent,kent niets.

Als iemand niet in de duisternis staat, zal hij niet in staat zijn het licht te zien.

Als iemand niet begrijpt hoe het vuur ontstond, zal hij erin opbranden, omdat hij de wortel ervan niet kent.

Als iemand niet eerst het water begrijpt, zal hij niets kennen.

Wat betekent het dan voor hem daaruit de doop te ontvangen?

Als iemand niet begrijpt  waar de wind die blaast vandaan komt, zal hij erin meelopen.

Als iemand niet begrijpt  hoe het lichaam dat hij draagt is ontstaan, zal hij erin omkomen.

En hoe wil iemand die de Zoon niet kent de Vader kennen?

En voor hem die de wortel van alle dingen niet zal kennen, zullen ze verborgen blijven.

Hij die de wortel  van het slechte niet leert kennen, is er ook geen vreemde voor.

Hij die niet begrijpt hoe hij kwam zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan

en hij is geen vreemde voor deze wereld, die {zal} [....] en die zal worden vernederd.

 

Gesprek met de Verlosser,

Nag Hammadi Geschriften

Mededogen 

is als het subtiele parfum van de roos die bloeit , 

die vrijelijk haar fijne geur verspreidt 

en de atmosfeer doordrenkt met haar levensadem. 

Zij is de vrucht van innerlijke arbeid , 

geboren uit het offer van het zelf in dienst van het Licht . 

Zij is de gouden Lichtkrans, 

die uit het louterende Vuur ontsprongen, 

de wereld instraalt. 

Zij is Liefde in beweging...

© (M)cirkelpunt 

 

Wees welkom ,

Wees gast in dit huis.

Ontspan en vind je rust,

want hier, op deze plaats

word je gekend.

 

Laat dit moment

jou dan tot voedsel zijn

en proef hierin

de zoete smaak.

 

Laat je bedwelmen

door het aroma

opdat het

tot zegen kan zijn

voor jouw ziel.

 

Geniet dan van je verblijf

en verwelkom

het Licht in jouw hart…

 

(M) cirkelpunt

 
Als de Gnosis het ganse bewustzijn verlicht,
doet zij ook de ziel weer opvlammen
en verheft zij haar door haar van het lichaam los te maken.
Zo transformeert zij de gehele mens tot zijn wezenlijke aard,
daar de vergoddelijking van de ziel,
die de aanschouwing van de schoonheid van het goede vergezelt,
niet in het sterfelijk lichaam kan worden voltrokken.
 
Hermes Trismegistos
 
Zij die zeggen:
'De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan',
die dwalen.
Want hij is eerst opgestaan
en toen gestorven.
Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft,
kan hij niet sterven!
Alleen als God in hem gaat leven,
kan hij sterven. 
uit het Evangelie van Filippus

 

MET EEN GLIMLACH DE WERELD ROND

 

Als hoop dreigt te verstikken 

op de mestvaalt van een verloren beschaving

en mensen wezenloos en radeloos over de wereld dwalen,

als nog meer zieke wereldleiders oorlogszuchtige taal uitslaan

en het lied van een laatste nachtegaal 

wegsterft in verdord kreupelhout,

dan nog zal ik trachten 

met een glimlach de wereld rond te gaan.

 

Ze zijn er nog, 

al worden hun namen nauwelijks genoemd.

Zij, die een helpende hand van troost reiken,

mededogen en vergeving koesteren in hun hart,

stilte uitademen in woorden van liefde.

Ze zijn er nog, 

al worden hun namen nauwelijks genoemd.

 

Vertrouwen blijf ik 

op liefde en mededogen,

op de verborgen goedheid in mensen,

op de ongrond aller dingen

die ook wij in diepste wezen naamloos zijn.

Vertrouwen blijf ik 

op de waarheid,

die alle leugens ontmaskert,

op het altijd trillend scheppend Woord

dat rust in de onmetelijke oceaan van stilte.

 

Vertrouwen blijf ik 

op een glimlach

die verharde harten openen kan

als rozen die bloeien in een eeuwige lente.

 

Uit het boek 'Met een glimlach de wereld rond, Bespiegelingen'

© Marcel Messing

 

Over de wereld

straalt een heerlijk lied

dat als een troost

zijn klanken in mij giet.

Als mijn weg eenzaam

en verlaten ligt,

is er de vreugde

die mijn gaan verlicht.

Pelgrim ben ik,

op reize naar Gods land,

vaag nog de einder

aan mijn levensstrand.

Maat ‘t lied des heren

geeft mijn voeten kracht.

Zo reis ik verder

naar het doel dat wacht.

J. van Rijckenborgh

 

 
Reiziger

Een kerstgedachte

 

Waar ben je naar onderweg

jij reiziger in gerafelde kleren?

In je ogen nog maar weinig glans

verweerd je gelaat met groeven van lijden

uitgedroogd je huid van het stof van de wereld

vermoeid van de lange zwerftocht

door de harde wereld van tegenstellingen

voortgejaagd door de wind van verlangens

van plek naar plek

van dorp naar dorp

terwijl rust en stilte als verdorde bladeren

knisperen onder voeten vol wonden.

 

Waar ga je heen

jij reiziger die alle paden

van het leven al betreden hebt

het pad naar binnen nog niet gevonden?

Stoffige zandwegen en doodlopende paden

verharde wegen, heerbaan en gladde snelweg

je hebt ze allemaal belopen

jezelf nog steeds niet gevonden

in de doolhof van de wereld

je levensrad draait maar door en door

de naaf van het wiel nog niet gevonden.

 

Wie ben jij toch

jij reiziger door de wereld

bezweet, hongerig, dorstig en uitgeput

wandelaar door seizoenen

wind, regen, hitte en kou trotserend

aangekomen in de herfst van je leven

bijna niet meer in staat

de winterse kou van je ziel te weerstaan?

 

Ben je de weg kwijtgeraakt

jij reiziger door halfvergane tijdvensters van vergetelheid

ben je vergeten waar je dwaaltocht eens begon

hoorde je de stilte niet meer

in de vallei van het zichzelf voltrekkende leven

was je het zicht kwijt

op toppen van bergen

naar lichtend inzicht?

 

Aan hoeveel deuren heb je al niet geklopt

terwijl de poort naar binnen wijd openstond

hoe vaak heb je niet gebedeld

om een beetje eten in je bedelnap

terwijl je de hoorn des overvloeds bij je droeg

en onzichtbare schenkende handen niet zag?

Omdat je dronken van de wereld

door donkere wolken van onwetendheid liep

mist van verwarring je omhulde

jezelf steeds maar omcirkelend.

 

Waar ben je naar onderweg

jij reiziger door tijd en ruimte

waar ga je naartoe

jij vreemde zwerver

die steeds maar dorst naar meer

terwijl tranen van verdriet

zich vermengen met water van kabbelende beken

die vanzelf hun richting vinden

in overgave aan de stroom van leven?

 

Sta eindelijk stil

jij reiziger die de beweging van het leven kent

vervreemd van rust en grondeloze stilte.

Bekijk je vermoeide voeten eens vol aandacht

aan de ene voet de schoen van de wereld

aan de andere een pantoffel, verlangend naar huis.

Op het zwart-wit schaakbord van het gespleten leven

word je steeds weer schaakmat gezet.

Zo kom je nimmer thuis.

De roep van de uil van wijsheid

verbreekt pas de innerlijke nacht

als ieder zwart-wit in jezelf is opgelost.

Laat voorgoed achter je

de vervallen herberg van de wereld

en kijk niet meer om.

De zwijnendraf is niet je bestemming.

Het schilderspalet van de wereld gaf je vele kleuren

maar je ziel vergat het grenzeloze licht.

 

Neem op je wandelstok

recht je rug, hef op je hoofd

jij reiziger zonder naam

die het onnoembare is kwijtgeraakt.

Wend de blik naar binnen

en weet dat het pad

zich al lopende in jezelf voltrekt

en je bevrijdt van alle lasten

je zware rugzak

je gescheurde kleren

je thuisloosheid en onrust

de tweespalt in je leven.

 

Uit het ongeboren licht kom je

daar waar de hemel boven de hemel

opgaat in het tijdloze ongeboren licht

daar waar tijd en ruimte

zich krommen en overgaan in eindeloosheid

daar waar alle namen

naamloos worden

daar waar hier en daar vervlieden.

 

Kom eindelijk thuis vermoeide reiziger

de nacht heeft lang genoeg geduurd

de maan verliest al zijn heldere glans

zelfs het licht van de zon zal eens doven

en bekers vol lijden vloeien al jaren over.

 

Waar je ook kijkt

waar je ook luistert

angst sluipt als duizend schimmen

door straten en stegen

geweld toont zich in talloze wrede vormen

maar zelfs in de zwartste nacht

gloort altijd het onvergankelijke licht

klinkt steeds de roep om naar huis te gaan

de roep tot verzoening met het Zelf.

 

Word herboren in het onvergankelijke licht

laat dit licht boren door de rots van onwetendheid

en je van binnenuit openen

tot in de verborgen grot van je hart

waar de eeuwige jongeling woont

het naakte kind zonder kleren van de wereld

voortgebracht door de eeuwige vader

het grondeloze leven

in het licht gekomen door maagdelijke geboorte

uit het water van inzicht

en het vuur van de onmetelijke Geest.

 

Verlaat nu reiziger door de wereld

de kribbe waaruit dieren zich voeden

die strijden met elkaar om aardse brokken

verlaat de mesthoop van het ontaarde leven

maak je los uit de muil

van roofdieren die je verscheuren

die één tot twee maken in plaats van twee tot één.

 

Te lang at je van de boom der dieren

vergat de boom des levens

waarvan de wortels naar de hemel reiken

te lang was je slaaf van onwetendheid en verlangens

te lang diende je de vorst der duisternis

die de kinderen van het licht verslindt.

 

Terwijl de nacht van de wereld alles verduistert

leven vermorzeld wordt onder sloophamers van geweld

ontdoe je van alle wereldse kleren

word gelijk een kind en vertrappel alle kleren

van gehechtheid onder je gepijnigde voeten

wees naakt van geest

en laat een glimlach van liefde

als een zon over heel de wereld schijnen

nu water en vuur heel de aarde zuiveren.

 

Reiziger door de wereld

aan je lange zwerftocht komt spoedig een eind

rotswanden van vervreemding breken

als geboortevliezen in de wereldschoot

vruchtwater van vreugde

zal alle tranen wegwissen

die uitmondden in zeeën van lijden.

 

Uit de lijst van de tijd ben je gestapt

losgeweekt van het portret

dat je onwetend zelf schilderde

een zelfportret zonder het Zelf

een schaduw zonder licht

een schim dolend in het dodenrijk.

 

Tot leven ben je nu gekomen

in het rijk der levenden

en terwijl de doden doorgaan met doden te begraven

werd jij herboren

niet uit vlees en bloed

niet uit vergankelijke en onechte kleuren

die verdoffen in het museum van een oude wereld

maar van binnenuit

aangeraakt door het grenzeloze penseel

van schitterend licht

dat begin noch einde kent.

 

Goud van duizend zonnen

wierook van de onmetelijke Geest

mirre van ware opstanding

de reis ten einde

geen reiziger meer

de grot van Bethlehem

gevonden in het eigen hart

de steen van onwetendheid weggerold

voor de tombe van de dood

het gordijn van duisternis opgetrokken

door het tijdloze zijn.

 

Vrede in het hart

vrede alom.

 

 © Marcel Messing

Jubelt! Weer is Christus uit de doden opgestaan, maar nu in u.

Eens waart gij  levend dood nu zijt gij levend geworden uit de dood.

Hoe prachtig schittert het gouden bruiloftskleed.

Het wordt door een ieder die zien kan, nu gezien.

Geen die het nog aanraken mag, want handen zijn te zwak voor het eeuwige Licht!

O mystieke kruisiging, verborgen heilsgeheim.

Wie aan het kruis wordt gehangen, zal overwinnen in de Geest, 

zal ademen, ja, eeuwig ademen in de liefde van God.

Uit:  ‘De weg der katharen, dertien zangen van een troubadour’

Marcel Messing

 

 

"You know quite well, 

deep within you, 

that there is only a single magic,

 a single power, a single salvation...

 and that is called loving. 

Well, then, love your suffering. 

Do not resist it, do not flee from it.

 It is your aversion that hurts, nothing else."

 Hermann Hesse  

 

De dingen, die ons eindeloos omcirk’len

ze schijnen eensklaps stil te staan.

Daar is muziek van schreden, wonderzacht

U wenkt mij, als in een droom, tot u te gaan.

Daar staat U, mij een uitweg aan te wijzen

En uwe handen stralend licht van het moment

Nu zie ik ’t ook: 

een barst in de poort van de tijd 

En een lichtbrug toont zich, hemelwijs

 

Eugen Roth

 

ODE AAN HET LICHT

O Licht der lichten,

dat duisternis van onwetendheid verdrijft,

dat door trillend Woord

vleesgeworden is in al wat is,

dat alles doorkruist vanuit het kosmisch kruis

van waaruit vier rivieren van lichtend leven stromen,

een onmetelijk ebben en vloeden,

vorm aannemend in het lichaam van de mens,

kruisvorm waarop rozen van liefde kunnen bloeien.

O Licht der lichten,

verleden en toekomst vastgespijkerd in tijdloosheid,

mijn handen doorborend in eeuwig nu

dat stil door mij handelt,

mijn voeten doorborend

die zelf niet meer kunnen lopen.

Dwaalwegen, vastgespijkerd in het stof der wereld,

tot stilstand gekomen

in één weg, één waarheid, één leven.

 

O licht der lichten!

Vier hemelse spijzen doorstralen handen en voeten.

Gezuiverd hart opent zijn gouden wonderbloem van licht.

Goed en kwaad gekruisigd in het hoofd.

Niet ik haal meer adem, maar Adem ademt mij,

Adem van lichtende Adam, Adem van helende Geest,

lichtende Eva, eeuwig Ave!

Adem in Eva, Ave in Adam, grondeloos, zonder naam.

Aanwezige afwezigheid, puur Licht.

 

Hamerslagen van een verdwaasde wereld

verbrijzelden alle oude ledematen,

de mantel van spot is voorgoed verscheurd,

zweepslagen van haat en wrok kunnen niet meer treffen,

veranderen oeroude weerstand in liefde en mededogen.

Oude lichaamstempel gebroken.

Wachten zonder verwachten rust op een bed van vrede.

 

Terwijl de wereld zich hult in donkere wolken van onwetendheid,

mijn ziel als een wijze maagd smacht naar eeuwig Licht,

oude aarde door tomeloos verlangen zichzelf verbrandt,

krachten en machten wankelen tot in afgrondelijk bestaan,

openbaart zich in mij het tijdloze Hieros Salem,

heilige vrede die alle vrede te boven gaat,

wedergekomen vanuit het innerlijk oosten

van waaruit Licht de sluier van de lichaamstempel

van boven tot beneden scheurt.

 

O Licht der lichten!

Vanuit het hart van alle zonnen

wordt eeuwig licht in mij ontstoken,

woestenij van vergetelheid en verdorring

omgevormd tot vruchtbare aarde in mijzelf.

 

O licht der lichten!

Laatste verlangens zijn geblust

in vloed van kristalhelder levenswater

dat alle dorst in bedding van stilte lest.

Rook van verbrande levensakkers

maakt plaats voor onaards Eden

waar de levensboom bloeit in de boom van kennis,

zonder tweespalt, zonder dualiteit, boven alle schepping uit.

 

Geen naam en toch genoemd,

geen sfeer en toch in alle sferen,

voorbij tijd en ruimte,

voorbij verleden, heden en toekomst

het rijk van eeuwig Licht

dat woorden terugstuwt naar grondeloze stilte

van vóór het Woord.

 

Adem in Adem.

Koninkrijk der hemelen boven alle hemelen,

zonder koninkrijk, koning of onderdaan,

mysterie van zijn in worden.

Lichaamsgraf verdwenen,

weggerold tombesteen van uitgesleten lasten van verleden.

 

Licht in Licht.

Licht dat alles in allen is.

Eeuwig AMEN – AUM – AMEN!

 

©Marcel Messing

 

 

 

 

Wie de weg naar binnen gaat

het binnenste buiten keert

en het buitenste binnen

is een vreemdeling in deze wereld

maar een eenling in het rijk der hemelen,

één met Dát wat is.

 

Wil je de ladder beklimmen

naar het rijk der hemelen?

Leg dan je hoofd in het hart

en laat hoog en laag

binnen en buiten

mannelijk en vrouwelijk

goed en kwaad voorgoed achter je.

Ontdoe je van alles

wat je niet bent.

 

Wil je het lichtkleed dragen?

Trek dan de kleren uit

van verleden en toekomst

leg de mantel van onwetendheid weg

omhul je met het naadloze kleed

van inzicht en wijsheid

in het eeuwig nu.

 

Gekleed in licht

ben je nu ín de wereld

maar niet ván de wereld

kwetsbaar, maar toch sterk,

handelend, zonder zelf te handelen,

leeg van ik-zucht,

gevuld door het Al.

 

Doordrongen van grenzeloos licht

voorbij de poort van geboorte en dood

wordt tot slot het lichtkleed weggenomen

in de bruiloft met de Geest.

Wat geweven werd op het weefgetouw tijd

wordt draad voor draad uiteengetrokken

door grenzeloos licht.

  

Licht en liefde geworden

in Dát wat altijd is,

het pad voltooid.

Geen voetafdruk

geen spoor achterlatend

in nevels van de tijd.

 

Kind van het Licht ben jij,

van de Liefde.

van de Vrijheid.

van de Waarheid.

 

Thuisgekomen ben je

in het koninkrijk der hemelen.

Het ware koningschap

van het eeuwig Zelf is gerealiseerd,

het sterfelijke opgegaan in onsterfelijkheid,

smart in tijdloze vreugde.

De ketens van slavernij zijn verbroken,

ebben en vloeden van golvende tijd

tot verstilling gekomen.

 

Alle werelden zijn gekend,

manifestaties van het Ene.

Alle verlangens zijn uitgeblust.

Zelfs rust en beweging zijn overstegen.

De reis door de tijd

en de vormen

is voorgoed ten einde gekomen.

 

EINDELIJK THUIS

AUM. AUM. AUM.

©M.M. april 2017

Het is het Licht,
in uw hart 
dat zich herkent 
in de ander.
 
Zonder dit Licht 
lijkt alles afgescheiden
en heerst de dood.
Wat diep verborgen ligt
dient gewekt te worden,
wat slaapt
zal ontwaken.
 
Want in uw hart
vernieuwt zich
het Leven
en lost 
onwetendheid
zich op.
 
Vertrouw op dit Licht
werkzaam in uw binnenste
als enige Leidraad 
op uw Pad...
 
(M) cirkelpunt
 
 

Hij die de vervolmaking niet kent,kent niets.

Als iemand niet in de duisternis staat, zal hij niet in staat zijn het licht te zien.

Als iemand niet begrijpt hoe het vuur ontstond, zal hij erin opbranden, omdat hij de wortel ervan niet kent.

Als iemand niet eerst het water begrijpt, zal hij niets kennen.

Wat betekent het dan voor hem daaruit de doop te ontvangen?

Als iemand niet begrijpt  waar de wind die blaast vandaan komt, zal hij erin meelopen.

Als iemand niet begrijpt  hoe het lichaam dat hij draagt is ontstaan, zal hij erin omkomen.

En hoe wil iemand die de Zoon niet kent de Vader kennen?

En voor hem die de wortel van alle dingen niet zal kennen, zullen ze verborgen blijven.

Hij die de wortel  van het slechte niet leert kennen, is er ook geen vreemde voor.

Hij die niet begrijpt hoe hij kwam zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan

en hij is geen vreemde voor deze wereld, die {zal} [....] en die zal worden vernederd.

Gesprek met de Verlosser,

Nag Hammadi Geschriften

 

Wij worden opgeroepen tot Leven naar onze hoogste potentie,

ter voltooiing van Gods Plan

Wij worden opgeroepen standvastig te zijn in de verdrukking

opdat Zijn Wil tot uitvoering komt

door onze handen en voeten,

door onze ogen en oren,

en onze lippen …

zodat het Woord gestalte krijgt

en de ware Mens kan opstaan !

Dan wordt het Pasen ...

 

(M)cirkelpunt  

 

Heen en weer wil ik varen, vele malen,

  over de golven achter de dood, 

en terug, naar de Aardse kusten, 

vanuit mijn Hemelse thuis.

Graag wil ik mijn boot weer laden, 

met alle wachtenden, 

die dorstig zijn achtergebleven.

Ik wil hen dragen, door de opaalkleurige Poel,

 de Poel van klaterende Vreugde, 

want aldaar schenkt mijn Vader de lessende Vrede in Overvloed.

O, ik kom opnieuw en weer, 

al moet ik duizenden klippen van lijden trotseren!

Met bloedende voeten zal ik steeds arriveren, 

nog vele miljoenen of nog meerdere keren, 

zolang als ik weet, 

dat één zwervende broeder is achtergebleven…

Ik verlang naar U, O Heer, 

en bid, dat ik U aan allen mag schenken.

Ik verlang naar Bevrijding O Heer 

van mijn lichaam'lijke gevangenschap, 

zodat ik aan anderen de sleutel kan geven.

Ik verlang slechts Uw extase 

om die met mijn broeders te delen...

Dat ik hen, het Pad van Geluk mag tonen, 

om voor eeuwig weer in U te zijn.

 

Paramahansa Yogananda

Pas wanneer de Roos weer kan bloeien 

zal woordeloos begrepen worden 

wat niet geschreven staat...

(M)cirkelpunt
 

Als een adelaar, die bij een kip van een achtererf is uitgebroed, en met het broedsel van die kip wordt opgesloten, zo is de mens met het grote heimwee te midden van zijn medemensen. Zijn kuiken-broertjes en zijn kippen-moeder zouden willen dat hij als een der hunnen was, dat hij hun aard en gewoonten deelde en leefde zoals zij. En hij zou willen dat zij, evenals hij, droomden van de wijde, onbegrensde lucht. 

Spoedig echter ontdekt hij een vreemdeling en een paria onder hen te zijn en hij wordt door allen, zelfs door zijn moeder, gepikt .Maar de roep van de bergtoppen weerklinkt luide in zijn bloed, en de stank van de kippenren is een kwelling voor zijn neus. Toch verdraagt hij dit alles in stilte, tot zijn verentooi volledig is. 

Dan verheft hij zich in de lucht en werpt een liefdevolle blik ten afscheid op zijn voormalige broeders en hun moeder, die vrolijk voortgaan met kakelen, terwijl zij in de aarde wroeten naar meer zaad en meer wormen.

uit het boek Mirdad

 

Zacht priemt het ochtendlicht naar binnen
en een gouden gloed vult de kleine ruimte
waarin alles verstilt en wordt tot niets,
Jouw Adem bepaalt het ritme...

Het onuitblusbare Vuur stuwt verder op
en op de drempel van de geopende poort
verrijst het sublieme landschap.
De blik richt zich op 'oneindig'
en alles Ademt Jou...

In aanwezigheid van deze heilige Grond
her-vinden we onszelf…

©(M)cirkelpunt

"Er bestaan in de wereld afscheidende en destructieve krachten die de mensheid zelf heeft geschapen

of heeft aangetrokken in zijn onwetendheid omtrent de universele wet. 

Dit zijn de krachten van het lagere zelf 

en aangezien de collectieve invloed daarvan in de wereld bijzonder schadelijk is, 

worden zij door velen beschouwd als kwade krachten.

Door het snel toenemende licht van de nieuw opkomende paradigma's voor de Aarde,

scharen al deze krachten zich nú al tot de oude wereld 

en hun tirannie op de planeet loopt tenslotte op zijn eind. 

Onder de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk

raakt alles wat tot het oude behoort in verval, zal tenslotte gaan oplossen

en zal worden vervangen door het Nieuwe. 

Diegenen die vast willen blijven houden aan relaties, 

verbintenissen en gedachtepatronen, behorend bij het oude wereldbewustzijn,

zullen oude, gedegenereerde energieën in hun leven aantrekken

en sluiten zich op die manier uit voor intrede in de Nieuwe Wereld."

 

Uit: "De Roep om te Ontwaken" (A Call to Awakening)

Thenewcall

 

 

 

 

 

 

 

Let us fall in Love again .... 
and scatter gold dust all over the world.
Let us become a new spring, 
and feel the breeze drift in the heaven's scent.
Let us dress the earth in green,
and like the sap of a young tree .... 
let the grace from within sustain us.
Let us carve gems out of our stony hearts, 
and let them light .... our path to Love.
The glance of Love is crystal clear, 
and we are blessed by its light.

Rumi

 

 

When Will He Come?

When every heart's desire pales
Before the brilliancy of the ever-leaping flames of God-love,
Then He will come.

When, in expectation of His coming.
You are ever ready
To fearlessly, grieflessly, joyously
Burn the faggots of all desires
In the fireplace of life,
That you may protect Him from your freezing inner indifference,
Then He will come.

When no inclinations or unfulfilled cravings
Can be sure of your stability toward them;
When He shall be certain you will never leave the Guru,
Then He will come.

No matter how you feel -- helpless, forsaken,
Tortured by temptation, karma or tests --
If you ever keep hoping He will come,
He will come.

When your mind says piercingly,
"You can't have Him, you don't deserve having Him";
Still, if your soul, disregarding all this,
Shall ever keep chanting within, "He will come,"
He will come.

When He shall be sure nothing else can claim you,
Then he will come.

Even if you are the sinner of sinners,
Still, if you never stop calling Him deeply,
In the temple of unceasing love,
Then He will come.

from "Songs of the Soul"  by Paramhansa Yogananda

Een Nieuwjaarswens
 
‘Bevrijd je van de boeien die je al van vóór de grote vloed omknellen, die je dwongen te buigen voor goden en halfgoden, voor koning en farao, die je lieten knielen voor keizer en tsaar, voor kalief en sultan, voor hogepriester en priester. Steeds weer werd je gewogen op de weegschaal van hun macht, omdat je de immense kracht van je eigen geest vergat. Je liet je voor hun gouden koetsen spannen, omdat je het goud van je eigen ziel niet zag. Je werd hun lijfeigene of onderdaan, omdat je geen meester was over jezelf. Angst deed je slaven en zwoegen. Pijnlijk zwijgen werd de schakel die ketens van gevangenschap met elkaar verbond. Vind eerst de sleutel om de gevangenissen waarin je opgesloten werd te openen. 

Ben je vergeten dat je vrijheid bent? Vleesgeworden liefde? De onmetelijke ruimte waarin je lichaam danst? Ontmasker de valse goden, hun zichtbare en onzichtbare raadslieden, zij allen die de prins der duisternis dienen. Doorschouw hun ongoddelijk spel, weet dat je zuiver bewustzijn bent, 
dat uitstijgt boven de macht van de valse goden. Sta op uit je slavernij. Schud af je slavenjuk. Breek de gouden scepter van de leugengoden en de slavenmeesters. Sla de zweep die jou eeuwenlang sloeg doormidden. Breek het foltertuig waarmee je zo lang gemarteld werd. Verwerp die ideeën die als ijzeren tralies zijn. Sta op uit je slavengraf! 


Jullie zijn kinderen van het ene, adem van de geest van vrijheid. 
Laat je leiden door de meester in je innerlijk koninkrijk, en het rijk der slaven is voorgoed verslagen. De grenzeloze vlag van vrijheid en liefde rijst op tot in de hoogste hemel. Niemand zal jou ooit nog bezitten, want je vond de liefde die als geestkracht door alle tralies van de wereld waait, de sleutel die iedere gevangenis opent en zelfs slavendrijvers bevrijdt van hun eigen eeuwenoude slavernij.’ 
(Uit: De Meester van de Eindtijd van Marcel Messing, blz. 117-119)
©www.marcelmessing.nl
 
Het tijdloze Christuskind


Toen de wind van de haat opstak,

het licht verduisterd werd

door wolken van leugens,

toen de Caesar van deze wereld

zijn afgodsbeeld in Romeinse tempels plaatste,

schreide zacht mijn hart.


Toen zij u wilden doden,

Gij, die nimmer geboren bent

en de angel van de dood uitrukte,

toen talloze kinderen werden vermoord

en ouders schreeuwden in die koude wereldnacht,

schreide zacht mijn hart.

 

Toen ze u bespotten, bespuwden en sloegen,

een kroon van doorns

op uw hoofd plaatsten,

een purperrode mantel van verraad

om uw schouders wierpen,

voelde ook ik de spot der wereld,

het speeksel van verachting,

de zweepslagen van haat,

drongen doorns van pijn diep in mijn geest,

voelde ik de kou van verraad om mijn schouders,

schreide zacht mijn hart.


U zocht niet het koningschap van deze wereld,

verlangde niet naar macht of het goud van geldwisselaars,

maar spreidde onvermoeid

licht en liefde, hoop en waarheid

over onze verduisterde wereld.

En terwijl de prins der duisternis

in akkers van oogst zijn giftige leugens zaaide,

een kruishout als foltertuig werd opgericht

om te kruisigen wat zichzelf opofferde,

schreide zacht mijn hart.


Steeds weer opnieuw wordt Christus gekruisigd,

in ontelbare vluchtelingen en verschopte mensen,

in gevangenen en gewonden, in hongerige en naakte mensen,

in talloze andere schepselen die lijden.

Steeds weer opnieuw wordt het koninkrijk van licht verduisterd

door het zwaard van haat, extremisme, godsdienstwaan,

door ideeën, overtuigingen, opinies, wildernissen vol van leugens.

Mijn hart schreit tranen van pijn.


Demonische geesten trekken keer op keer de wereld rond 

met klauwhamers die alles verpletteren,

met roestige sikkels die oogsten vernielen,

met valse vlaggen, rood van bloed,

die schril afsteken tegen de smetteloze hemel.

Brallende kleimensen met ruwe strijdliederen in schorre kelen,

jankende wolven die de geldduivel en het gouden stierkalf vereren,

het kind in eigen hart al lang geleden hebben vermoord,

ernaar verlangen het licht op heel de aarde te doven.

Mijn hart schreit bitter.


Zij zijn gezien, de giftige adders van deze wereld,

die kronkelend in hoven, huizen, paleizen, kazernes en banken

de geest van onwetende mensen vergiftigen.

Zij zijn gezien, de kinderen van de oude slang,

die het kostbaarste in zichzelf hebben verraden

en nu zelf ontheemd door een vijandige wereld trekken

anderen vervloekend, gebukt onder eigen vloek,

bloedige revoluties veroorzakend,

geen vrede kennend in het hart.

Mijn hart schreit stil.Tussen goudglanzende kerstballen en kerstkransen,

tussen kunstkerstbomen en kitscherige kerstcadeaus

zocht ik verdrietig naar wat goud van de geest,

vond slechts schilferende glitter en vals engelenhaar.
 

Tussen loze woorden als kerstfeest, kerstvakantie, kerstmarkt,

kerstgebak, kerstmenu, kerstconcert, lege kerstverhalen en liederen

zocht ik vol hoop de stilte van vóór het Woord,

vond slechts mismaakte taal der dode woorden.
 

Tussen kerstmannen met valse baarden en rode mantels van begeerte,

tussen arrensleden, jengelende bellen en verdwaalde rendieren,

zocht ik eenzaam naar een spoor van waarheid,

vond slechts kronkelwegen van leugens.
 

Ik zocht en werd gevonden.

De zoeker zelf werd het gezochte

en zoeken werd gevonden worden.

In de grot van het eigen hart

wordt het tijdloze Christuskind geboren,

oorspronkelijk gelaat,

voorafgaand aan het eigen gezicht,

licht in Licht.©Marcel Messing / 
www.marcelmessing.nl

Kerstmis 2016
 

 

 

 

 

~ The Kingdom Is Within You ~


The ultimate Truth is so simple, it is nothing more than being in one’s own natural original state. However, it is a great wonder that to teach such a simple truth a number of religions should be necessary and that so many disputes should go on between them as to which is the God-ordained teaching. What a pity! Just be one’s Self, that’s all.

I remarked that people did not want simplicity. “Exactly,” replied Bhagavan, “they want something elaborate and mysterious, that is why so many religions have come into existence. For example the Christian will not be satisfied unless he is taught that God is somewhere hidden away in Heaven and cannot be reached without the help of the Church. Christ alone really knew Him and it is Christ alone who can guide us to Him. But if they are told the simple truth, ‘The Kingdom of God is within you,’ they are not satisfied and read some complicated and far-fetched meaning into it. It is only those who are mature that can understand the matter in its naked simplicity.”

~ Ramana Maharshi ~

 

Al was deze wereld zoals er in gedichten over gedroomd wordt, 

al werd alle onheil weggevaagd, elke pijn beeindigd, elke vreugde intenser gemaakt, 

elke schoonheid nog meer subliem gemaakt,

zelfs al werd alles wat dit leven te bieden heeft tot het summum van perfectie gebracht,

dan nog zou de ziel, bevrijd van alle lagere verlangens,  er genoeg van hebben en zich er van afwenden.

 

De dualistische Aarde is dan een gevangenis geworden voor die ziel, en hoe mooi het ook mag zijn,  

de ziel verlangt naar de vrije en onbegrensde atmosfeer voorbij deze omringende muren.

En zelfs het zogenaamde hemelse zomerland kan die ziel even weinig bekoren als de materiele sfeer;

de ziel wordt ook dat moe.

Deze hemelse geneugtes hebben hun aantrekkingskracht helemaal verloren.

Ook mentale en emotionele genoegens geven niet de minste bevrediging meer.

Ook deze komen en gaan, vergankelijk als ze zijn zoals de zintuigelijke waarneming dat ook is:

begrensd, voorbijgaand, onbevredigend.

De ziel is al deze vergankelijkheden moe

 en vanuit deze wereld-moeheid klinkt de luide schreeuw naar bevrijding.

Boeddha

 Jij liet een Vuur ontvlammen

diep in mij

Onstuitbaar verlangen

In alles wat ik zie en hoor en voel

Ben Jij

Liefde is wat ik me herinner

Liefde is wat Leven doet...

 

9/12/2014

(M)cirkelpunt

 

 

Divine Love is not a quality of the personality. 

It is free from all taints and disturbances. 

Divine love manifests only when one is self-surrendered in the eternal moment of God. 

It is Christ incarnated, Grace given from that which lies beyond all grasping and conception.

People confuse such blessing with the feeling states that such touches bring them. 

They then seek to grasp the unattainable rather the just let go 

and allow the ever new moment of Love to reveal itself again and again...

 

-In The Moment- Warren Sunkar

Voorbij de wolken van vergetelheid straalt het leven onophoudelijk 

door de dagen en nachten van de eeuwigheid.

En achter de scènes in jouw theater van wanhoop 

blijft je wezenlijke zelf in staat van gelukzaligheid verkeren.

Jezelf zien als zo kwetsbaar, 

dat je je plaatst buiten het hartstochtelijke spel van het leven, 

is de enige tastbare dood.

Je bent zo veilig als je maar zijn kunt en altijd zult zijn, mijn kind,

 want je bent zuivere geest die niet sterft.

De getijden der verandering voeren altijd je meest dierbare scheppingen weg 

om plaats te maken voor de nieuwe droom 

die precies op dit moment wordt geboren.

Net als al wat leeft ben je hier om je je volheid te verwezenlijken. 

Wacht niet tot de dood de onmetelijke geest in je baart.

De dood verandert niets anders dan het vlees dat je gezicht verfraait.

Laat je dagen hier zijn om te leven...

Of het nu een dag, tien jaar of eeuwigheid duurt,

 verlaat je lichaam met een erfenis van moed 

voor allen die na je komen, 

opdat je je in vreugdevolle viering bij de overwinnaars voegt.

 

uit:  De terugkeer van de profeet/ Hajjar Gibran

Wanneer 't Niets tot Iets wordt

en 't Leven bruist in 't hart en op de lippen....

Wanneer 't Woord 

zijn weg vindt naar de ander

en in tedere omhelzing zijn Gelijke ontmoet,

zijn spreker en toehoorder verdwenen

en valt het denken stil...

Vol van ledigheid

of dronken van aanwezigheid

verstommen alle vragen

en rest slechts Stilte...  

 

God openbaart hierin Zichzelf... 

 

©(M)cirkelpunt

"Zij die zeggen : 'De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan', die dwalen. 

Want hij is eerst opgestaan en toen gestorven. 

Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft, kan hij niet sterven. 

Alleen als God in hem gaat leven, kan hij sterven."

Evangelie van Philippus

 
Hierin ligt het mysterie van werkelijke Menswording verborgen. Hierin ’spreekt’ de Gnosis. Want zonder sterven naar het lager én hogere zelf kan de Ware Mens nooit opstaan “Hij moet wassen en ik minder worden” (Johannes de Doper). Niet de fysieke dood voert de mens tot het Leven, maar het ‘sterven’ voor het sterven… Zolang het in-eigen wezen gekoesterd wordt leeft hij in Dwaling, onwetend wat het betekent in Liefde herboren en door Liefde wedergeboren te zijn. Want slechts hierdoor wordt de Opstanding verworven. Daar waar de werkelijkheid is begrensd, het bewustzijn is verengd heerst het onware licht en huist de dood… Deze schijn-identificatie die de natuurlijke mens is, is de grootste begoocheling… (M)cirkelpunt
 
 “Het diepe geheim van Christus wordt nog steeds niet door de mensheid begrepen. Uit God zijn wij geboren: ex Deo nascimur; in Jezus sterven wij: in Jesu morimur; door de Heilige Geest worden wij wedergeboren: per spiritum sanctum reviviscimus. Wanneer wij, zoekers naar de geest, met een laatste snik ondergaan naar de natuur, sterven in de eenzaamheid van het terugtredende ik, komt de ziel in aanraking met de geest en wordt zij herboren in Christus. Dat is het geheim!” Z.W. Leene
 

“Wanneer de Adelaar van het Noorden zich verenigt met de Condor van het Zuiden,

zal de Geest van het Land ontwaken of breekt het Tijdperk van de Nieuwe Zon aan" 

[een 500 jaar oude Inca-profetie]

Een Nieuwe Zon zal de Aarde verlichten! Door de Kosmische Stralingskracht die binnendringt in dit duistere levensveld, wordt het Licht intenser en neemt de Chaos toe. Dat is de strijd die zich ontwikkelt voorafgaand aan de Nieuwe Geboorte, zowel op wereldvlak als in de mens zelf. Aarde en mensheid staan op een drempel, een grote Bewustzijnssprong wacht… Het oude wordt hoe dan ook afgeworpen en het Nieuwe staat klaar. Het Nieuwe Tijdperk is een tijdperk van Licht, van Ontwaken ,waarin Liefde en Harmonie het kenmerk zullen zijn. De Adelaar van het noorden ,zinnebeeld van de rationele geest of het denken, kan niet Vrij zijn zonder de Condor uit het zuiden, zinnebeeld van de intuïtieve geest of het hart . Beiden verenigen zich in het Heilig Huwelijk….Hart en Hoofd zullen moeten samensmelten opdat Kosmische Liefde geboren wordt, het Christuslicht kan Stralen en de mens opnieuw aansluiting vindt op de Goddelijke Stroom…. (M)cirkelpunt)

Het leven is als een wildernis, 

soms moeten we af en toe eens 'opklimmen' 

om een vergezicht te zien 

wanneer we de hoop dreigen te verliezen,

om dan te weten dat alles zo nabij is 

en wijzelf de blinde zijn....

 

Bewust worden is 'zien' 

dat de 'tempel' in ons bereik ligt,

dat die specifieke weg gegaan moet worden, 

 tot 't ontwaken in vol bewustzijn 

waarin doel en pad verdwijnen...

Dit te weten maakt hem draaglijker, 

wat hij ook in petto heeft...

 
(M)cirkelpunt
 

Do not look back,
No one knows how the world ever began.
Do not fear the future, Nothing lasts forever.
If you dwell on the past or future,
You will miss the moment.

Rumi

Eternity isn't some later time. 

Eternity isn't a long time. 

Eternity has nothing to do with time. 

Eternity is that dimension of here and now 

which thinking and time cuts out. This is it. 

And if you don't get it here, you won't get it anywhere. 

And the experience of eternity right here and now is the function of life.

 

 ~Joseph Campbell~

 

 

 

The Christ of Christmas 

must be celebrated in the cradle woven by the hearts of all races. 

Christ must be lived, to be known.

He is ever-living and is born in all good actions, 

in every act of material and spiritual service, 

and in the manger of meditation.

 

Paramhansa Yogananda

 

Waarheid opent de Weg,

maakt de mens Vrij

zodat hij de ware aard der verschijnselen leert zien,

de Taal begint te horen die in elk van hen verborgen ligt

en doordringen kan tot de Werkelijkheid,

die geen begin en einde kent.

Waarheid is het middel

om de eigen Legende te herinneren via het hart

en Haar te Leven,           

Liefde is het Leven zelf.

Hoe kan het Leven onderscheid aan brengen 

als alles in Haar is vervat

en Zij oorsprong is van elke Beweging...

Hoe kan zij verstoten wat van Haar is

wetende dat de Veelheid zich terug beweegt

naar dat ene punt van Eenheid,

het Leven zelf....

 

(M)cirkelpunt

 

New-Age spiritualiteit is zonnebaden onder het eigen firmament 
en het verheerlijken van de eigen sterrenhemel. 
Het is draaien rond je eigen as, in de cirkel van leven en dood
en zich tegoed doen aan het maanlicht, zelf wanend de zon te zijn….
New-Age spiritualiteit is zichzelf een gouden gewaad aanmeten 
en zich tooien met een gouden dodenmasker, 
genoegzaam rondfladderen in een gouden kooi 
en denken de hemel te bezitten.
Gnosis daarentegen is zich durven blootstellen
aan de zonnestralen van de Christus-Zon.
Het is zich laten 'aanraken', zich laten verwarmen, 
zich laten veranderen en vernieuwen door Zijn invloed. 
De Gnosis–Kracht breekt door het eigen firmament 
en laat een Andere sterrenhemel zien, 
een nieuw Licht, een nieuwe Zon, een nieuw Universum, een nieuwe Dag…
Wil je waarlijk Vrij zijn, richt dan je blik ver weg van je kleine zelf
en hef de ogen op naar de ‘Sterren’ waar het Heil vandaan komt.
Dan zal je ontdekken dat jezelf de brug bent die Hemel en Aarde verbindt!
 
(M)cirkelpunt
 
Onwijs is hij
die alleen gelooft in wat zijn 5 zintuigen hem vertellen 
en dit onderscheidingsvermogen noemt.
Onwijs is hij
die denkt de binnenwereld van een ander te kennen 
als hij zelf nog niet binnengetreden is.
Onwijs is hij
die vol is van zijn eigen denken en kunnen.
Onwijs is hij
die nog weinig ervaren heeft,
want door te ervaren leert hij begrijpen, zichzelf en de ander.
Onwijs is hij
die kinderen hun fantasie ontneemt.
Onwijs is hij
die slechts de Matrix kent en liefheeft.
Onwijs is hij
die denkt slim te zijn.
Wil je Wijs worden,
begin met Stil te worden
Wil je leren onderscheiden,
leer dan eerst jezelf kennen.
Wil je de buitenwereld leren kennen,
leer dan de binnenwereld kennen.
En dan zal je Zien dat niets is wat het lijkt
en zullen de schellen van je ogen vallen.
 
(M)cirkelpunt
 

Het Leven

We zeggen zo vaak dat Waarheid de Poort is naar Liefde, vaak zonder te begrijpen, omdat Liefde niet te begrijpen is...

Waarheid opent de Weg, maakt de mens Vrij zodat hij de ware aard der verschijnselen leert zien ,de Taal begint te horen die in elk van hen verborgen ligt en doordringen kan tot de Werkelijkheid die geen begin en einde kent.

Waarheid is het middel om de eigen Legende te herinneren via het hart en Haar te Leven, Liefde is het Leven zelf.

Hoe kan het Leven onderscheid aan brengen als alles in Haar vervat is en Zij oorsprong is van elke Beweging...
Hoe kan zij verstoten wat van Haar is wetende dat de Veelheid zich terug beweegt naar dat ene punt van Eenheid, het Leven zelf....

(M)cirkelpunt

 

 

Blindheid

Het is het beeld in de spiegel dat niet gezien wil worden

Het is de aanblik die teveel onthult

en te pijnlijk is voor de ogen

Het is het voelen van de prikkelingen van Liefde

die zichzelf uitnodigt om binnen te treden

en stoot op het gesloten hart

Het zijn de sluiers die niet afgerukt willen worden

waardoor men slechts wazig kijken kan

Maar mijn Broeder, troost je

Dit is het lot van de enkeling die het Pad gaat

van hij die getuigen moet

van wat hij grenzeloos aanschouwt

Dit is het lot van de dienaar Gods

die vanuit die andere wereld

voedsel aanreikt voor de hongerige ziel

maar niemand vindt die het aannemen wil…

Zo groot als het offer zal ook de beloning zijn.

 

(M)cirkelpunt

 

 

 

“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field.

 I'll meet you there. 

When the soul lies down in that grass the world is too full to talk about.” 

~ Rumi ~

Quote uit: The Lord of the Rings/ the Fellowship of the Ring
 

FRODO: There's something down there!

GANDALF: It's Gollum.

FRODO: Gollum?

 GANDALF: He's been following us for three days.

FRODO: He escaped the dungeons of Barad-dûr?

GANDALF: Escaped. Or set loose.

GANDALF: Now the Ring has brought him here. He will never be rid of his need for it. He hates and loves the Ring, as he hates and loves himself. Smeagol's life is a sad story. Yes, Smeagol he was once called. Before the Ring found him. Before it drove him mad.

FRODO: It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance.

GANDALF: Pity? It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that live deserve death. Some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgement. Even the very wise cannot see all ends. My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill, before this is over. The pity of Bilbo may rule the fate of the Ring.

FRODO: I wish the Ring had never come to me. I wish none of this had happened.

GANDALF: So do all that come to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the Ring. In which case you were also 'meant' to have it. And that is an encouraging thought. Eh - it's that way.

 

IDENTITY

"How does one seek union with God?"

"The harder you seek,

the more distance you create between Him and you."

"So what does one do about the distance?"

"Understand that it isn’t there."

"Does that mean that God and I are one?"

"Not one. Not two."

"How is that possible?"

"The sun and its light, the ocean and the wave,

the singer and his song, Not one. Not two."

~ Anthony de Mello ~


The Lord of Love willed: "Let me be many!" 

And in the depths of her meditation she created everything that exists. 
Meditating, she entered into everything. 
She who has no form assumed many forms; 
she who is infinite appeared finite; 
she who is everywhere assumed a place; 
she who is all wisdom caused ignorance;
 she who is real caused unreality. 

It is she who has become everything. 
It is she who gives reality to all. 
Before the Universe was created, 
Spirit existed as Unmanifest. 

The Self is the source of abiding joy. 
Our hearts are filled with joy in seeing her enshrined in the depths of our consciousness. 

If she were not there, who would breathe, who live? She it is who fills every heart with joy. 
Until we realize the Unity of Life, we live in fear. 
For the seeker who knows not the Self, his separateness becomes fear itself.

When one realizes the Self, in whom All Life is One, changeless, nameless, formless, then one fears no more. 

~Taittiriya Upanishad~

En Jezus sprak: Vader, zie daar,

Hoe de ziel, opgejaagd door het Kwade,

Ver van uw adem,

Vruchteloos over de aarde rondzwerft.

Zij tracht de bittere chaos te ontvluchten,

Maar weet niet hoe zij kan ontstijgen.

 

Daarom, Vader, zend mij erheen.

Met zegelen zal ik afdalen en

Alle hemelen zal ik doorwandelen.

Alle geheimnissen zal ik openbaren

En de gestalte der goden zal ik zichtbaar maken.

Het verborgene van de heilige weg

Zal ik bekend maken en

De gnosis zal ik opwekken.

 

Hippolytus van Rome 235

 

 

"There will come a time

when one will have to forget all that one has learned."

Ramana Maharshi

Even as fire finds peace 
in its resting place without fuel, 
when thoughts become silent, 
the soul finds peace in its own source.

When the mind is silent, 
then it can enter into a world 
which is far beyond the mind.

~ Upanishads ~

First, realize that you are surrounded by prison walls, 
that your mind has gone to sleep. 
It does not even occur to most people to see this, 
so they live and die as prison inmates. 

Most people end up being conformists; 
they adapt to prison life. 
A few become reformers; 
they fight for better living conditions in the prison, 
better lighting, better ventilation. 

Hardly anyone becomes a rebel, 
a revolutionary who breaks down the prison walls. 
You can only be a revolutionary 
when you can see the prison walls in the first place.

~ Anthony de Mello ~
 

I first thought of the spiritual journey as a linear path towards a distant goal. 

Gradually, I came to realize that the spiritual journey is a closed circle of love

in which we slowly come closer to the center of our self,which is always present.

In this journey there is no "progress" but a shifting of consciousness

that unveils our own essential nature,"the face we had before we were born."

As this spiral path unfolds, so our concepts of both our self and the journey change,

and we come to realize the deeper truth:

that the traveler, the journey, and the goal are all one.


~ Llewellyn Vaughan-Lee ~

 
 

Doing as others told me, I was Blind.
Coming when others called me, I was Lost.
then I left everyone, myself as well.
then I found Everyone, Myself as well. 

Rumi

You were born with potential

You were born with goodness and trust

You were born with ideals and dreams

You were born with greatness

You were born with wings

You are not meant for crawling, so don't.

You have wings

Learn to use them,and fly.

 

Rumi

Met nieuwe ogen...

Naarmate het Pad zich opent,

wordt de blik anders, de horizon weidser.

Naarmate het Doel nadert,

wordt het Plan herkend als bestemming in het hart.

Naarmate het hart zich vult,

wordt de mens het centrum van Handeling,

en lost het Pad zich op in hem… 

(M)cirkelpunt

Verwachting wortelt in Angst

Angst is de slang die meester is over ons handelen ,

onze blik vertroebelt  en ons ervan weerhoudt ons hart te volgen ,

waarin Gods Wil kenbaar gemaakt wordt.

In Liefde wortelt de herkenning van pijn en daardoor het Begrip... 

(M)cirkelpunt

 

Wie elke dag z'n blik verruimt,

komt vanzelf een nieuwe horizon tegen.

Wie naar buiten kijkt, droomt. 

Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Jung

When love is not accepted move on;

 when love is not appreciated walk away; 

hopefully time will teach what real, true love is.


Rumi

"Weldra zullen de stenen bouwsels der kerken en tempels overbodig zijn...

omdat in de mens zelf de Geest zal zijn opgestaan !"

Jacob Boehme

“Grace is within you.

Grace is your self.

Grace is not something to be acquired from others.

If it is external, it is useless.

All that is necessary is to know its existence is in you.

You are never out of its operation.”


Ramana Maharshi 

Dance, when you're broken open.

Dance, if you've torn the bandage off.

Dance in the middle of the fighting.

Dance in your blood.

Dance when you're perfectly free.

Rumi

 

The goal of life is

to have your heartbeat match the beat of the Universe, 

to match your nature with Nature.

~ Joseph Campbell ~