Korte teksten

Zij die zich met het volkomen licht hebben bekleed,

worden door de machten niet gezien

en kunnen ook niet worden tegengehouden.

Wie zich in het mysterie met licht bekleedt,

zal tot eenwording kunnen komen.

 

Evangelie van Phillipus

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, 

opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,

maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,

tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, 

opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad

en na alles gedaan te hebben,stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 

en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, 

waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, 

dat is Gods Woord.

 

Efeziers 6,10-17

“Grace is within you.

Grace is your self.

Grace is not something to be acquired from others.

If it is external, it is useless.

All that is necessary is to know its existence is in you.

You are never out of its operation.”


Ramana Maharshi 

Wie elke dag z'n blik verruimt,

komt vanzelf een nieuwe horizon tegen.

Wie naar buiten kijkt, droomt. 

Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Jung

I first thought of the spiritual journey as a linear path towards a distant goal. 

Gradually, I came to realize that the spiritual journey is a closed circle of love

in which we slowly come closer to the center of our self,which is always present.

In this journey there is no "progress" but a shifting of consciousness

that unveils our own essential nature,"the face we had before we were born."

As this spiral path unfolds, so our concepts of both our self and the journey change,

and we come to realize the deeper truth:

that the traveler, the journey, and the goal are all one.


~ Llewellyn Vaughan-Lee ~

First, realize that you are surrounded by prison walls, 
that your mind has gone to sleep. 
It does not even occur to most people to see this, 
so they live and die as prison inmates. 

Most people end up being conformists; 
they adapt to prison life. 
A few become reformers; 
they fight for better living conditions in the prison, 
better lighting, better ventilation. 

Hardly anyone becomes a rebel, 
a revolutionary who breaks down the prison walls. 
You can only be a revolutionary 
when you can see the prison walls in the first place.

~ Anthony de Mello ~
 

"There will come a time

when one will have to forget all that one has learned."

Ramana Maharshi

IDENTITY

"How does one seek union with God?"

"The harder you seek,

the more distance you create between Him and you."

"So what does one do about the distance?"

"Understand that it isn’t there."

"Does that mean that God and I are one?"

"Not one. Not two."

"How is that possible?"

"The sun and its light, the ocean and the wave,

the singer and his song, Not one. Not two."

~ Anthony de Mello ~

 

Quote uit: The Lord of the Rings/ the Fellowship of the Ring
 

FRODO: There's something down there!

GANDALF: It's Gollum.

FRODO: Gollum?

 GANDALF: He's been following us for three days.

FRODO: He escaped the dungeons of Barad-dûr?

GANDALF: Escaped. Or set loose.

GANDALF: Now the Ring has brought him here. He will never be rid of his need for it. He hates and loves the Ring, as he hates and loves himself. Smeagol's life is a sad story. Yes, Smeagol he was once called. Before the Ring found him. Before it drove him mad.

FRODO: It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance.

GANDALF: Pity? It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that live deserve death. Some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgement. Even the very wise cannot see all ends. My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill, before this is over. The pity of Bilbo may rule the fate of the Ring.

FRODO: I wish the Ring had never come to me. I wish none of this had happened.

GANDALF: So do all that come to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the Ring. In which case you were also 'meant' to have it. And that is an encouraging thought. Eh - it's that way.

New-Age spiritualiteit is zonnebaden onder het eigen firmament 
en het verheerlijken van de eigen sterrenhemel. 
Het is draaien rond je eigen as, in de cirkel van leven en dood
en zich tegoed doen aan het maanlicht, zelf wanend de zon te zijn….
New-Age spiritualiteit is zichzelf een gouden gewaad aanmeten 
en zich tooien met een gouden dodenmasker, 
genoegzaam rondfladderen in een gouden kooi 
en denken de hemel te bezitten.
Gnosis daarentegen is zich durven blootstellen
aan de zonnestralen van de Christus-Zon.
Het is zich laten 'aanraken', zich laten verwarmen, 
zich laten veranderen en vernieuwen door Zijn invloed. 
De Gnosis–Kracht breekt door het eigen firmament 
en laat een Andere sterrenhemel zien, 
een nieuw Licht, een nieuwe Zon, een nieuw Universum, een nieuwe Dag…
Wil je waarlijk Vrij zijn, richt dan je blik ver weg van je kleine zelf
en hef de ogen op naar de ‘Sterren’ waar het Heil vandaan komt.
Dan zal je ontdekken dat jezelf de brug bent die Hemel en Aarde verbindt!
 
(M)cirkelpunt
 

The goal of life is

to have your heartbeat match the beat of the Universe, 

to match your nature with Nature.

~ Joseph Campbell ~

 

Eternity isn't some later time. 

Eternity isn't a long time. 

Eternity has nothing to do with time. 

Eternity is that dimension of here and now 

which thinking and time cuts out. This is it. 

And if you don't get it here, you won't get it anywhere. 

And the experience of eternity right here and now is the function of life.

 

 ~Joseph Campbell~

“Wanneer de Adelaar van het Noorden zich verenigt met de Condor van het Zuiden,

zal de Geest van het Land ontwaken of breekt het Tijdperk van de Nieuwe Zon aan" 

[een 500 jaar oude Inca-profetie]

Een Nieuwe Zon zal de Aarde verlichten! Door de Kosmische Stralingskracht die binnendringt in dit duistere levensveld, wordt het Licht intenser en neemt de Chaos toe. Dat is de strijd die zich ontwikkelt voorafgaand aan de Nieuwe Geboorte, zowel op wereldvlak als in de mens zelf. Aarde en mensheid staan op een drempel, een grote Bewustzijnssprong wacht… Het oude wordt hoe dan ook afgeworpen en het Nieuwe staat klaar. Het Nieuwe Tijdperk is een tijdperk van Licht, van Ontwaken ,waarin Liefde en Harmonie het kenmerk zullen zijn. De Adelaar van het noorden ,zinnebeeld van de rationele geest of het denken, kan niet Vrij zijn zonder de Condor uit het zuiden, zinnebeeld van de intuïtieve geest of het hart . Beiden verenigen zich in het Heilig Huwelijk….Hart en Hoofd zullen moeten samensmelten opdat Kosmische Liefde geboren wordt, het Christuslicht kan Stralen en de mens opnieuw aansluiting vindt op de Goddelijke Stroom…. (M)cirkelpunt)

"Zij die zeggen : 'De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan', die dwalen. 

Want hij is eerst opgestaan en toen gestorven. 

Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft, kan hij niet sterven. 

Alleen als God in hem gaat leven, kan hij sterven."

Evangelie van Philippus

 
Hierin ligt het mysterie van werkelijke Menswording verborgen. Hierin ’spreekt’ de Gnosis. Want zonder sterven naar het lager én hogere zelf kan de Ware Mens nooit opstaan “Hij moet wassen en ik minder worden” (Johannes de Doper). Niet de fysieke dood voert de mens tot het Leven, maar het ‘sterven’ voor het sterven… Zolang het in-eigen wezen gekoesterd wordt leeft hij in Dwaling, onwetend wat het betekent in Liefde herboren en door Liefde wedergeboren te zijn. Want slechts hierdoor wordt de Opstanding verworven. Daar waar de werkelijkheid is begrensd, het bewustzijn is verengd heerst het onware licht en huist de dood… Deze schijn-identificatie die de natuurlijke mens is, is de grootste begoocheling… (M)cirkelpunt
 
 “Het diepe geheim van Christus wordt nog steeds niet door de mensheid begrepen. Uit God zijn wij geboren: ex Deo nascimur; in Jezus sterven wij: in Jesu morimur; door de Heilige Geest worden wij wedergeboren: per spiritum sanctum reviviscimus. Wanneer wij, zoekers naar de geest, met een laatste snik ondergaan naar de natuur, sterven in de eenzaamheid van het terugtredende ik, komt de ziel in aanraking met de geest en wordt zij herboren in Christus. Dat is het geheim!” Z.W. Leene
 

Divine Love is not a quality of the personality. 

It is free from all taints and disturbances. 

Divine love manifests only when one is self-surrendered in the eternal moment of God. 

It is Christ incarnated, Grace given from that which lies beyond all grasping and conception.

People confuse such blessing with the feeling states that such touches bring them. 

They then seek to grasp the unattainable rather the just let go 

and allow the ever new moment of Love to reveal itself again and again...

 

-In The Moment- Warren Sunkar

 

~ The Kingdom Is Within You ~


The ultimate Truth is so simple, it is nothing more than being in one’s own natural original state. However, it is a great wonder that to teach such a simple truth a number of religions should be necessary and that so many disputes should go on between them as to which is the God-ordained teaching. What a pity! Just be one’s Self, that’s all.

I remarked that people did not want simplicity. “Exactly,” replied Bhagavan, “they want something elaborate and mysterious, that is why so many religions have come into existence. For example the Christian will not be satisfied unless he is taught that God is somewhere hidden away in Heaven and cannot be reached without the help of the Church. Christ alone really knew Him and it is Christ alone who can guide us to Him. But if they are told the simple truth, ‘The Kingdom of God is within you,’ they are not satisfied and read some complicated and far-fetched meaning into it. It is only those who are mature that can understand the matter in its naked simplicity.”

~ Ramana Maharshi ~

"Er bestaan in de wereld afscheidende en destructieve krachten die de mensheid zelf heeft geschapen

of heeft aangetrokken in zijn onwetendheid omtrent de universele wet. 

Dit zijn de krachten van het lagere zelf 

en aangezien de collectieve invloed daarvan in de wereld bijzonder schadelijk is, 

worden zij door velen beschouwd als kwade krachten.

Door het snel toenemende licht van de nieuw opkomende paradigma's voor de Aarde,

scharen al deze krachten zich nú al tot de oude wereld 

en hun tirannie op de planeet loopt tenslotte op zijn eind. 

Onder de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk

raakt alles wat tot het oude behoort in verval, zal tenslotte gaan oplossen

en zal worden vervangen door het Nieuwe. 

Diegenen die vast willen blijven houden aan relaties, 

verbintenissen en gedachtepatronen, behorend bij het oude wereldbewustzijn,

zullen oude, gedegenereerde energieën in hun leven aantrekken

en sluiten zich op die manier uit voor intrede in de Nieuwe Wereld."

 

Uit: "De Roep om te Ontwaken" (A Call to Awakening)

Thenewcall

Als een adelaar, die bij een kip van een achtererf is uitgebroed, en met het broedsel van die kip wordt opgesloten, zo is de mens met het grote heimwee te midden van zijn medemensen. Zijn kuiken-broertjes en zijn kippen-moeder zouden willen dat hij als een der hunnen was, dat hij hun aard en gewoonten deelde en leefde zoals zij. En hij zou willen dat zij, evenals hij, droomden van de wijde, onbegrensde lucht. 

Spoedig echter ontdekt hij een vreemdeling en een paria onder hen te zijn en hij wordt door allen, zelfs door zijn moeder, gepikt .Maar de roep van de bergtoppen weerklinkt luide in zijn bloed, en de stank van de kippenren is een kwelling voor zijn neus. Toch verdraagt hij dit alles in stilte, tot zijn verentooi volledig is. 

Dan verheft hij zich in de lucht en werpt een liefdevolle blik ten afscheid op zijn voormalige broeders en hun moeder, die vrolijk voortgaan met kakelen, terwijl zij in de aarde wroeten naar meer zaad en meer wormen.

uit het boek Mirdad

Hij die de vervolmaking niet kent,kent niets.

Als iemand niet in de duisternis staat, zal hij niet in staat zijn het licht te zien.

Als iemand niet begrijpt hoe het vuur ontstond, zal hij erin opbranden, omdat hij de wortel ervan niet kent.

Als iemand niet eerst het water begrijpt, zal hij niets kennen.

Wat betekent het dan voor hem daaruit de doop te ontvangen?

Als iemand niet begrijpt  waar de wind die blaast vandaan komt, zal hij erin meelopen.

Als iemand niet begrijpt  hoe het lichaam dat hij draagt is ontstaan, zal hij erin omkomen.

En hoe wil iemand die de Zoon niet kent de Vader kennen?

En voor hem die de wortel van alle dingen niet zal kennen, zullen ze verborgen blijven.

Hij die de wortel  van het slechte niet leert kennen, is er ook geen vreemde voor.

Hij die niet begrijpt hoe hij kwam zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan

en hij is geen vreemde voor deze wereld, die {zal} [....] en die zal worden vernederd.

Gesprek met de Verlosser,

Nag Hammadi Geschriften

 

De dingen, die ons eindeloos omcirk’len

ze schijnen eensklaps stil te staan.

Daar is muziek van schreden, wonderzacht

U wenkt mij, als in een droom, tot u te gaan.

Daar staat U, mij een uitweg aan te wijzen

En uwe handen stralend licht van het moment

Nu zie ik ’t ook: 

een barst in de poort van de tijd 

En een lichtbrug toont zich, hemelwijs

 

Eugen Roth

 
 
Zij die zeggen:
'De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan',
die dwalen.
Want hij is eerst opgestaan
en toen gestorven.
Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft,
kan hij niet sterven!
Alleen als God in hem gaat leven,
kan hij sterven. 
uit het Evangelie van Filippus
 
 
Als de Gnosis het ganse bewustzijn verlicht,
doet zij ook de ziel weer opvlammen
en verheft zij haar door haar van het lichaam los te maken.
Zo transformeert zij de gehele mens tot zijn wezenlijke aard,
daar de vergoddelijking van de ziel,
die de aanschouwing van de schoonheid van het goede vergezelt,
niet in het sterfelijk lichaam kan worden voltrokken.
 
Hermes Trismegistos
 

Hij die de vervolmaking niet kent,kent niets.

Als iemand niet in de duisternis staat, zal hij niet in staat zijn het licht te zien.

Als iemand niet begrijpt hoe het vuur ontstond, zal hij erin opbranden, omdat hij de wortel ervan niet kent.

Als iemand niet eerst het water begrijpt, zal hij niets kennen.

Wat betekent het dan voor hem daaruit de doop te ontvangen?

Als iemand niet begrijpt  waar de wind die blaast vandaan komt, zal hij erin meelopen.

Als iemand niet begrijpt  hoe het lichaam dat hij draagt is ontstaan, zal hij erin omkomen.

En hoe wil iemand die de Zoon niet kent de Vader kennen?

En voor hem die de wortel van alle dingen niet zal kennen, zullen ze verborgen blijven.

Hij die de wortel  van het slechte niet leert kennen, is er ook geen vreemde voor.

Hij die niet begrijpt hoe hij kwam zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan

en hij is geen vreemde voor deze wereld, die {zal} [....] en die zal worden vernederd.

 

Gesprek met de Verlosser,

Nag Hammadi Geschriften

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord...

Paulus in zijn brief aan de inwoners van Efeze

"Zij die zich met het volkomen licht hebben bekleed,

worden door de machten niet gezien

en kunnen ook niet worden tegengehouden.

Wie zich in het mysterie met licht bekleedt,

zal tot eenwording kunnen komen."

Evangelie van Phillipus