Nieuwsbrief december 2020 Marcel MessingVan de Spaanse mysticus en dichter Juan de la Cruz (1542-1591) is de uitspraak ‘Het duister is mij licht genoeg’. In mijn boek ‘Joannes van het Kruis. Mysticus van alles en niets’ (1991), is daarover meer te lezen. In Boek II van ‘Bestijging van de berg Karmel’, beschrijft Juan de la Cruz uitgebreid ‘de donkere nacht van de ziel’. In zijn ‘Levende vlam van liefde’ gebruikt hij het beeld van ‘een straal van duisternis’ die onze ziel kan treffen, terwijl God tegelijkertijd verblindend licht is. Het thema van ‘de donkere nacht van de ziel’ keert terug bij diverse mystici. Het is deze, vaak pijnlijke nacht, die voorafgaat aan de vereniging met de Ene, met Dát, met het Absolute Licht, dat zich vanuit de mens gezien lijkt te verhullen in ‘een wolk van niet-weten’. In zowel de adavita-vedanta-traditie als bij mystici als Dionysius de Areopagiet, Franciscus van Assisi, Meester Eckhart, Teresia van Avilla,  Nicolaus van Cusa, Jacob Boehme,  Jane Lead, Jan van Ruusbroeck en Erik van Ruysbeek, lezen we op een of andere wijze over die donkere nacht, die voorafgaat aan de vereniging met het ‘verblindend licht’. 

 

Het is het Licht ‘als van duizend zonnen’, waarover de Bhagavad Gita spreekt, de verpletterende ‘bliksemflits’ die Saulus op weg naar Damascus trof toen hij christenen wilde vervolgen, het ‘stralend licht’, dat de Christus op ‘de berg’ [Hermon] manifesteerde in zijn lichtgestalte. Het is het Licht waaruit we allen zijn voortgekomen en waarvan het daglicht een flauwe afspiegeling is.

De mensheid gaat momenteel door een ‘donkere nacht’. Velen zijn onwetend van het waarom van dit gebeuren of kunnen het niet goed plaatsen. Voor de meeste mensen wordt deze nacht ervaren als een pijnlijke en zware toestand, waarbij demonische machten en krachten [archonten] een machtsgreep naar de wereld doen en deze willen omvormen tot een satanische nieuwe wereldorde. Duisternis is als een dik en zwaar gordijn over de wereld gevallen. Velen zijn moedeloos, voelen zich wat gedeprimeerd of eenzaam, anderen zijn vol strijdlust en geestkracht.

 
 
De dagen gaan straks weer lengen. Meer licht, hoewel ín onszelf het licht er altijd is. Juist in deze duistere dagen zouden we het mooiste geschenk dat de mensheid gegeven is, moeten herinneren. Dat geschenk is de geboorte van Jeshua (Jezus) in wie zich de kosmische Christusgeest op aarde openbaarde. Een Godsgeschenk dat een breed gebaarde kerstman die geen mondkapje nodig heeft, gekleed in een rode mantel en op zijn harig hoofd een roodwitte muts, tracht te vervangen door allerlei wereldse cadeautjes. Misschien staat er een kerstboompje bij u thuis. De kerstboom vol lichtjes symboliseert van oudsher de beginnende herschepping van het leven (de levensboom). Nu de chaos in onze wereld steeds groter wordt, is van binnenuit ook het herscheppingproces van de wereld begonnen.Kerstmis is niet het feest van een kerstman met zijn arrenslede vol cadeautjes en muziek met jingle-bells. Natuurlijk is het juist in deze donkere tijd ook belangrijk om een sfeervolle omgeving te scheppen, om zo op een eigen wijze het licht waaruit alles is voortgekomen te herinneren. En elkaar een zinvol cadeautje geven is nooit weg. Maar laten we tussen alle wereldse cadeautjes nimmer het grootste cadeau vergeten, dat onverpakt, op aarde kwam, Jeshua die de Christusgeest openbaarde en ons de weg heeft getoond van de innerlijke hergeboorte via het hart (Bethlehem) naar het hoofd, de schedelplaats (Golgotha). Kerstmis betekent: Christus missus est: Christus is [naar de aarde] gezonden, manifestatie van het absolute Licht in een verduisterde, onwetende wereld.


 
De Christus is ‘de Zoon’ van de Vader. De Vader is grondeloos altijd aanwezig Bewustzijn, waaruit alle leven is voortgekomen, de stilte die tot Woord, tot trilling is gekomen in de schepping. In Christus als ‘de Zoon’ wordt het grenzeloze gelaat van de Vader die onzichtbaar is, zichtbaar. De Christus is toegewijde liefdeskracht, bevrijder van waan en onwetendheid. Het is door de kracht van de Heilige Geest, de alles doordringende Universele Geest die als Adem (Roeach) alles in leven houdt, dat we bevrijd kunnen worden van onze slavenketens. Vader-Zoon-Heilige Geest. De manifestatie van de Christus als gelaat van de Vader vond plaats op een cruciaal tijdstip in de tijd. Een nulpunt in de tijd, de vooravond van de duistere nacht die over de wereld zou gaan vallen. ‘Wie zal mijn naam in die tijd nog durven uitspreken?’, zei de Christus eens. Laten we blijven herinneren wat ons ‘oorspronkelijk gelaat’ is, dat we uit het Licht zijn voortgekomen. Laten we als ‘wijze maagden’ de lamp van het goddelijk licht in ons hart brandend houden en het voeden met de olie van licht en liefde en niet met de ‘olie’ van wereldse verlangens. Het is nú de tijd om zeer waakzaam te zijn! 
 


‘Jezus zei:
Als de mensen tegen u zeggen:
Waar komen jullie vandaan?
zeg hen dan:
Wij zijn gekomen uit het Licht,
daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan…’
Evangelie van Thomas, logion 50 (Nag Hammadigeschriften)

Ook al is er duisternis over heel de wereld gevallen: ‘Het duister is mij licht genoeg!’ Het Licht is alom aanwezig! De kosmos is een levend organisme, het geesteskind van de ongrondelijke Vader. Daarin bestaat ook de absolute wet van ‘zaaien en oogsten’, zolang we nog niet volledig tot het licht zijn ingekeerd. Aan het kwaad is een grens gesteld. Het Licht heeft al gezegevierd, al gaan we nog even door een donkere nacht. Nimmer is het laatste woord aan demonie, chaos, verwarring, ziekte, lijden en dood. Nimmer!

 

Goede mensen, als u deze Nieuwsbrief leest, willen Marijke en ik u vanuit ons hart een lichtend kerstfeest toewensen en tevens laten weten dat u tegelijkertijd het MANIFEST ontvangt dat op deze website is geplaatst met als titel CODE ROOD: ALARM! MENSHEID EN PLANEET AARDE IN GEVAAR (niet primair vanwege de coronapandemie, maar om wat er onder deze dekmantel schuilgaat). Verspreid het, geef het door, spreek erover, breng het onder de aandacht van hen die er open voor staan.
Bijna tegelijkertijd zal er een Engelse internationale editie van dit MANIFEST in boekvorm verschijnen onder de titel: CODE RED ALARM, verzorgd door World of Consciousness In Pursuit of Global Awareness, die dit initiatief heeft genomen. Graag willen we u dit boek van harte aanbevelen, dankbaar dat ‘World of Consciousness’ dit initiatief heeft genomen. Onder deze Nieuwsbrief treft u de nadere gegevens van deze Engelse editie aan en de wijze waarop u dit boek kunt bestellen. In de rubriek ‘Onder uw aandacht’, treft u nog een korte bespreking aan van het pas verschenen boek ‘van Erwin Pasmans, DE CORONAPLANDEMIE.

Helaas kunnen we voorlopig niet naar Nederland en België komen. Enkele jaren geleden heb ik tijdens vele lezingen en themadagen gezegd dat er wel eens een tijd zou kunnen aanbreken dat we elkaar niet kunnen ontmoeten.
Moge het Manifest een heel goede vervanging zijn! 
Hoe graag hadden we u een en ander eerder willen doen toekomen, maar het onderzoek kostte veel tijd. Spijtig dat het zo lang duurde. Moge dit alles een bijdrage zijn tot inzicht en het besef dat de duisternis nimmer zal zegevieren, maar het Licht! Nogmaals: weest waakzaam! 

Met een groet uit ons hart en veel kracht en wijsheid voor 2021!
Marcel en Marijke Messing