Wie zijn de Dienaren?

07-11-2013 00:00

Op dit moment gaat het Vissentijdperk over in het Aquariustijdperk, en voor de onderzoekende en beschouwende mens is het ook geen geheim meer dat er zich nu op Aarde en in het hele zonnestelsel ingrijpende en ongekende veranderingen voltrekken. We leven in een periode van radicale zuivering en transformatie, en daarin is alles in beweging, in verandering en in wording. Volkeren in alle landen van de wereld ervaren nu de eerste golven van een goddelijke energie die in onvoorstelbare hoeveelheden naar de Aarde komt. Er voltrekt zich nu een ongeëvenaarde metamorfose die de hele menselijke ontwikkeling versnelt en grote veranderingen brengt voor al het leven op Aarde. De geboorte van de Nieuwe Wereld zal de mensheid verheffen naar een nieuw tijdperk van hogere ervaring en expressie.

Zo’n unieke gebeurtenis trekt de aandacht van vele andere wezens in het uitgestrekte universum, en aangezien de planeet Aarde een sleutelpositie inneemt in ons hele zonnestelsel en melkwegstelsel, is onze Aarde een druk centrum of kruispunt geworden voor veel verkeer van andere planeten, werelden en dichtheden*. Leden van allerlei interstellaire en transgalactische confederaties zijn dicht bij onze planeet gekomen, en velen van hen hebben nu fysiek geïncarneerde vertegenwoordigers op Aarde. Zij zijn hier om te helpen bij de komende Grote Transformatie die al het leven op onze wereld wezenlijk beïnvloeden zal. De roep van de mensheid is gehoord, en liefdevolle hulp gaat daarheen waar die nodig is, of waar er oprecht om wordt gevraagd.

* De term ‘dichtheid’ staat voor vibratiefrequentie van bewustzijn of bestaansvlak. De occulte structuur van de lagere dichtheden en dimensies van het Universum dat wij bewonen – de Kosmisch Fysieke Dimensie – wordt veelal beschreven met een zevenvoudig model, dus door zeven in hoogte toenemende lagen. De dichtste laag onderaan heeft dan de laagste frequentie en de meest ijle laag bovenaan de hoogste. Elke hoofdlaag of dimensie is ook weer onderverdeeld in zeven sublagen of dichtheden. Bedenk echter dat zulke precieze verdelingen alleen bedoeld zijn om het hier begrijpelijk te maken, want in werkelijkheid kan geen enkele laag worden gescheiden van de ander. Het hele spectrum van trillingsfrequenties gaat heel geleidelijk in uiterst subtiele gradaties in elkaar over. In dit systeem valt het overheersende bewustzijnsniveau van de mensheid nu in de derde dimensie, maar het heeft daarin een hoge dichtheid die in de buurt van de vierde dimensie komt.

 

De mensen die wij Dienaren noemen, zijn afkomstig van andere, hoger geëvolueerde werelden. Daar heeft de spirituele ontwikkeling in het algemeen een dusdanig niveau bereikt dat onvoorwaardelijke liefde en kameraadschap er heel natuurlijk tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel van deze Dienaren zijn leden van buitengewoon geavanceerde beschavingen die zich veel beter op de Goddelijke Wil hebben afgestemd dan de mensheid, en zij hebben die afstemming ook kunnen handhaven. Zij hebben een veel hogere graad van verbondenheid bereikt met het Universele Doel, en ook een grote harmonie in gezamenlijk denken en handelen. Om de afspraken die ze al lang geleden met de mensheid gemaakt hebben na te komen, hebben sommigen van deze spiritueel vergevorderde wezens al sinds miljoenen jaren menselijke gedaanten aangenomen. Anderen bieden de mensheid nu voor het eerst hun dienstbaarheid in incarnatie aan. Nog weer anderen hebben ervoor gekozen om helemaal geen fysiek lichaam te gebruiken. Zij verblijven in de verborgen werelden, maar wel in nauwe betrokkenheid met onze planeet.  Daar observeren ze de situatie en houden ze de wacht, en ze beantwoorden de roep om hulp als degenen die wel geïncarneerd zijn, deze hulp met onzelfzuchtige motieven en weloverwogen bedoelingen inroepen.

Er zijn nu veel verschillende typen Dienaren op Aarde geïncarneerd. Zij zijn afkomstig van allerlei sterrenstelsels in de fysieke kosmos, en ook vanuit de verschillende innerlijke of hogere dimensies. Deze toegewijde, plichtsgetrouwe en goedwillende zielen hebben er vrijwillig voor gekozen om af te dalen naar de dichtere sferen van onze planeet, want daar willen ze de mensheid begeleiden met een heel belangrijke taak. Niet alle afgezanten bestaan als gewone individuele zielen. Er zijn ook grote aantallen groepszielen en hiërarchieën van goddelijke afkomst. Zij hebben hun gelederen moeten opsplitsen in individuele incarnaties om het grote doel te kunnen dienen. Daarnaast bestaan er op Aarde ook nog zorgvuldig geselecteerde aspecten van grote multidimensionale wezens, of ultraterrestrials. Dit zijn wezens die door hun oorsprong gewend zijn als één kosmische geest te functioneren, te midden van vele andere soortgelijke collectieve entiteiten die overal in het hele Universum in allerlei verschillende werelden en dimensies tegelijk kunnen werken. Deze verheven wezens hebben ervoor gekozen om tijdelijk hun eenheid te fragmenteren, net als vele kleine vonkjes die voortkomen uit een geweldig etherisch vuur. Zo konden ze hun diensten verspreiden in bepaalde lagere frequenties van de Kosmos, en van daaruit namen ze uiteindelijk op onze planeet een fysieke gedaante aan. Dit is ongetwijfeld een daad die getuigt van diep medeleven, maar behalve dat is het ook een daad die deze sublieme intelligenties zeer noodzakelijk achten voor deze belangrijke fase in de spirituele ontwikkeling van de Aarde. Het zal betere resultaten opleveren dan wat de mensheid in haar gehele geschiedenis ooit heeft aanschouwd.

De Dienaren die al veel vaker op Aarde incarneerden, worstelden in het verleden herhaaldelijk met de lasten, de gevaren, de zorgen en de pijn van het aardse leven van alledag. Geconfronteerd met al deze beproevingen en uitdagingen, hebben zij gestreden en gevochten voor rechtvaardigheid op onze planeet. Samen hebben zij alles meegemaakt wat er aan lijden bestaat, en ze hebben elke denkbare ervaring leren kennen, zowel werelds als geestelijk. Ze hebben alle moeilijkheden overwonnen en volgehouden tot het bittere eind. Deze dienaren van het menselijke ras hebben al vele malen de opoffering van het individuele, lagere zelf meegemaakt. Zij zijn de martelaren en heiligen van vroeger, en daarom weten zij als geen ander hoe ze alle wereldse waarden achter moeten laten. Zij weten hoe ze alles wat niet essentieel is, onvoorwaardelijk af moeten wijzen, en dat is ook het recept voor ieder mens op Aarde die werkelijk spiritueel op zoek is. Er bestaat geen tegenstand, geen opoffering en geen enkel bitter persoonlijk verlies dat zij niet ooit zelf ervaren hebben. Zij hebben op Aarde alle wegen naar kennis uitgeprobeerd. Daarbij zijn ze in de diepste dalen van het leven gedoken en in de meest duistere afgronden van de hel afgedaald. Van daaruit hebben ze de hele berg van spirituele verwerkelijking beklommen en zijn ze zelfs voorbij alle ruimte en tijd gegaan. Hier verloren zij alle identificatie met hun eigen individuele zelf en werden ze tot niet meer dan een aandachtspunt van licht in de Universele Geest. Daarom hebben zij nu de kwaliteiten om de mensheid te kunnen dienen, want vandaag zijn zij weer onder ons, om te helpen.

 

De Dienaren zijn door en door bekend met het wezen van pijn en met alle diepten van zonde en menselijk lijden, en daarom kunnen zij hun werkwijze perfect afstemmen op de noden van de individuele mens. Ze begrijpen de huidige behoeften van de mens heel goed, niet alleen omdat ze zelf ook hun bevrijding zullen verwerkelijken in deze kritieke periode – het einde van een grote wereldcyclus – maar ook omdat ze goed begrijpen dat die grotere vrijheid voortkomt uit het verwerpen van de verouderde manieren van leven in ruil voor het nieuwe wereldparadigma.

Alle Dienaren die nu op deze planeet ontwaken, tonen een vurige en doelbewuste liefde die zonder enig compromis gericht is op het hoogste goed van het geheel. Dienaren zijn te herkennen aan een spirituele intelligentie die zij hebben ontwikkeld tijdens talrijke Aardse en buitenaardse levens. In die levens hebben zij de weg gevonden vanaf het prilste begin van het leven en de evolutie, tot heel dicht bij de uiteindelijke bevrijding van de materie, en sommigen van hen zullen die bevrijding binnenkort inderdaad ook bereiken. Dienaren zijn ook te herkennen aan hoe de tijd en de veelheid aan uitwisseling met allerlei levensvormen hen tot ervaringsrijke mensen hebben gesmeed. Ook de moed en de toewijding die voortkomt uit vele eeuwen van streven, falen en opnieuw streven, zijn kenmerken die vandaag opnieuw in dienstbaarheid aan de voeten van de mensheid gelegd worden.

Speciaal die Dienaren die met het leven op Aarde zeer vertrouwd zijn geraakt, hebben het vermogen ontwikkeld om te volharden, zelfs wanneer zij gebukt lijken te gaan onder een groter lijden dan normaal. Zij kennen een vastberadenheid waarmee zij alle tegenslagen overwinnen. Deze vastberadenheid is gebaseerd op een langdurig getraind geduld, uitgebreide ervaring, en het kennen van hun goddelijk Doel. Dienaren zijn bovendien te herkennen aan hun eenduidige, verlichte en intelligente toewijding. Deze toewijding is coöperatief, want hij past zich altijd aan de onmiddellijke behoeften van de mens aan, zodat hij goed past in het huidige ontwerp van het Goddelijk Plan voor de Aarde.

Men kan zich natuurlijk afvragen waarom Dienaren dan toch telkens weer op Aarde incarneren als er werkelijk zoveel strijd, ontbering en lijden verbonden is aan hun activiteiten op het fysieke vlak. Waarom helpen zij de wereld niet gewoon vanuit de subtielere dimensies en doen zij hun werk niet gewoon ‘thuis’?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom deze Dienaren fysiek aanwezig zijn op Aarde. De eerste en meest belangrijke reden is dat zij in de fysieke wereld incarneren om archetypische ideeën, die zorgvuldig in de goddelijke Geest geformuleerd zijn, op het stoffelijke vlak met hun leven uit te drukken. Zo kunnen deze vorm krijgen in het menselijk bewustzijn. Deze archetypische ideeën worden in het bewustzijn van de mens geïntroduceerd als mensen, die zelf deel zijn van dit bewustzijn, ze verwerkelijken en in praktijk brengen. Als dat eenmaal gebeurd is, dan worden ze opgepikt door de hele mensheid en worden ze een integraal onderdeel van het collectieve bewustzijn en leefmodel.

Ten tweede zijn Dienaren in fysieke gedaante in staat om bepaalde vormen van assistentie te verlenen die onstoffelijke spirituele gidsen aan de andere zijde niet kunnen bieden. Vanwege hun fysieke bestaan hebben de Dienaren in hun aardse gedaante bijvoorbeeld de mogelijkheid om de mensheid direct te benaderen. Dat maakt dat mensen hun hulp vaak wel kunnen accepteren, terwijl de onzichtbare helpers aan de subtiele zijde van het leven hen niet kunnen bereiken. Al die mensen die sceptisch staan tegenover de onstoffelijke werelden, zullen de liefde van de als mens geïncarneerde Dienaar gemakkelijker kunnen ontvangen. Bedenk echter wel dat dergelijke individuele hulp maar een heel klein deel vormt van de totale taak van de Dienaren. Hun grotere collectieve missie zal zich ontvouwen als het Grote Werk der Tijden zich op Aarde begint te manifesteren.

Veel Dienaren zijn hoofdzakelijk geïncarneerd om in deze periode de transformatie van de mensheid te helpen ondersteunen. Zij worden zich momenteel bewust van de nabije aanwezigheid van een enorme schare Kosmische Intelligenties die voor verreweg de meeste mensen onzichtbaar blijven. Dit zijn ook de hoge ordes waar de Dienaren innig mee verbonden zijn. Wanneer er zich in de geest van de Dienaren vertrouwde, maar nog vage gewaarwordingen beginnen te vormen, dan worden zij zich bewust van een geweldig doel en een grote gedrevenheid in hun leven. Deze gevoelens en bewustwording zijn beide deel van een voorbeschikt en revolutionair proces van herinnering, en dit proces raakt momenteel over de hele wereld in een grote stroomversnelling. De sluier van vergetelheid wordt door onzichtbare handen geleidelijk opgelicht, en hun herinneringen en hun hogere spirituele vermogens keren langzaam terug.

De Dienaren ontwaken nu opnieuw als voorbereiding op het uitvoeren van een grootse en nobele taak, waarvan het belang zich tot ver in het universum uitstrekt. Zij gaan zich het doel van hun plichten ten opzichte van de mensheid en de Aarde herinneren. Ze zullen zich herinneren dat zij een essentieel onderdeel vormen van een uitgebreide collectieve inspanning en een ontzagwekkende onderneming. Deze omvat een geschiedenis van miljoenen jaren en ontelbare incarnaties op Aarde en elders, alles gericht op het nu nabije en glorieuze sluitstuk. Ondanks hun nog beperkte herinnering ontdekken de Dienaren tot hun grote geluk dat zij aan de vooravond staan van de voleindiging van een essentiële fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde, het zonnestelsel en daarbuiten. Het resultaat hiervan zal als een echo door het hele Universum weergalmen en al het leven erin verheffen.

Verleden en Toekomst

Ik zeg U dat de kinderen van gisteren nu ronddwalen op de begrafenis van de tijd die zij voor zichzelf hebben geschapen. Zij klampen zich vast aan een verrot stuk touw dat spoedig breken zal, waardoor ze in een vergeten afgrond zullen vallen. En ik zeg U dat zij in huizen wonen die wankele fundamenten hebben. Als de storm begint te razen – en dat zal niet lang meer duren – dan storten hun huizen boven hun hoofden in en wordt het tot hun graf. Ik zeg U dat al hun gedachten, hun woorden, hun twisten, hun liederen, hun boeken en al hun werken niets anders zijn dan ketenen die hen hinderen, omdat ze te zwak zijn om het gewicht ervan voort te slepen.

Maar de kinderen van morgen zijn degenen die door het leven geroepen worden, en zij volgen deze roep met vaste tred en geheven hoofd. Zij vormen het ochtendgloren van de nieuwe grenzen. Rook zal hun blik niet vertroebelen en gerinkel van ketenen zal hun woorden niet overstemmen. Zij zijn met weinigen, maar het verschil is zo groot als tussen een graankorrel en een hooiberg. Niemand kent hen, maar zij kennen elkaar. Zij zijn als bergtoppen die elkaar kunnen zien en horen – en niet als grotten, want die kunnen dat niet. Zij zijn als het zaad dat door Gods hand in het veld wordt gestrooid, en dat uit zijn dop barst, en dan zijn jonge bladeren wuiven laat in het aangezicht van de zon. Het zal uitgroeien tot een machtige boom die met zijn wortels tot in het hart van de Aarde reikt, en met zijn takken tot hoog in de hemel. – Kahlil Gibran.

Thenewcall/ The Fellowship

 

 

 

 

 

Terug