Weksignalen

18-11-2013 00:00

Alle Dienaren hebben een soort innerlijke wekker die afgesteld staat om hun bewustzijn op een afgesproken tijdstip uit hun slaap te wekken, want dan is het tijd om met een veel groter spiritueel effect in de wereld aan het werk te gaan. Weksignalen komen in de vorm van innerlijke impulsen die vanuit de verborgen werelden komen, of als katalysators uit de buitenwereld. Ze klinken voor iedere Dienaar op een ander moment, maar later, als Dienaren zich in groepen hebben verenigd, zullen ze voor grote aantallen tegelijk klinken. Vanwege de altijd onzekere factor van de vrije wil staat het niet vast hoeveel van deze occulte hoogtepunten er zullen zijn, of wanneer ze komen. Dit is vooral afhankelijk van de keuzes die de Dienaar in zijn leven maakt, en ook – maar in mindere mate – van de collectieve keuzes van de hele mensheid.

De levensweg van de Dienaar is meestal bezaaid met allerlei kleine en grote prikkels tot ontwaken, vooral in de laatste jaren tot de planetaire deadline. We kunnen deze prikkels zien als gelegenheden voor initiatie, maar voor Dienaren zijn het eigenlijk alleen maar geheugensteuntjes. Dit komt doordat Dienaren zulke initiaties al hebben ondergaan en met goed gevolg doorstaan, voordat zij hier op Aarde incarneerden. De ervaringen van bewustzijnsverruiming die door weksignalen aangezwengeld worden, voelen daarom altijd vertrouwd. In feite bestaan ze uit een ontwikkelingsproces van elkaar aanvullende bewustzijnsherinneringen, en die herinneringen dragen op hun beurt weer bij aan de training en voorbereiding van de Dienaar in de wachttijd. Als een weksignaal er voor zorgt dat er latente intelligentie, kennis en wijsheid bij de Dienaar vrijkomt, en als er daardoor een hoger niveau van spiritueel contact wordt bereikt, dan openbaart zich stap voor stap het mysterie van zijn missie. Weksignalen helpen de Dienaar met het in kaart brengen van zijn weg, want zij helpen hem de mensheid duidelijk te tonen wat de vruchten van het spirituele leven zijn, en wat de weg naar de Nieuwe Wereld is, en tegelijk helpen ze hem zijn visie te verbreden en voor dienstbaarheid te kiezen.

Weksignalen kunnen in allerlei vormen voorkomen. Zij kunnen spontaan optreden als een onverwachte synchroniciteit in het dagelijkse leven, maar ook als een visioen, als innerlijke leiding van onstoffelijke wezens, of als subtiele gevoelens en innerlijke impressies. Soms manifesteren ze zich in de vorm van visuele symbolen in een kunstwerk of in de Natuur*, of als beelden in meditaties of dromen. Ook kunnen ze komen via woorden – uit een boek, een lied, of gesproken – maar soms komen ze gewoon als stilzwijgende herkenning. Ze kunnen een welkome bevestiging zijn van een vaag gevoel over een doel of een mogelijkheid, maar ze kunnen zich ook aandienen als een prikkel, een plotselinge inspiratie of een krachtige en dwingende impuls in het leven van de Dienaar. Of anders komen ze als een flits van intuïtief begrip waarin een groot stuk van de essentie van het Universum onthuld wordt. Over het algemeen leiden weksignalen bij een Dienaar tot een dieper inzicht in zijn potentiële bestemming en zijn mogelijkheden tot dienstbaarheid. Ze kunnen hem zelfs het overkoepelende doel van zijn incarnatie onthullen, en hem daarmee prikkelen zich te richten op het succesvol uitvoeren van zijn levensmissie. Hoe weksignalen zich ook presenteren, de Dienaar die het voorheen moest doen met een beperkt en schijnbaar afgescheiden bewustzijn, krijgt via deze belangrijke gebeurtenissen op zijn minst een glimp te zien van het verruimde en multidimensionale bewustzijn dat het grootste deel vormt van zijn ware Zelf. Tevens kan hij zo een weliswaar korte, maar zeer werkelijke blik werpen op het bestaan van die transcendente werelden die in feite bekend gebied voor hem zijn.

* De graancirkels zijn bijvoorbeeld echte weksignalen voor mensen die de symbolische betekenis ervan op een dieper niveau dan het intellect kunnen herkennen.

Gewoonlijk klinken de eerste weksignalen helemaal vanzelf, en die kunnen de Dienaar dan een beetje op weg te helpen, maar verdere signalen zullen de Dienaren daarna met hun eigen wil moeten opwekken. Dit is de onverbiddelijke wet van het Ware Pad. Er zullen er niet meer komen voordat het verworven inzicht goed is verwerkt en intelligent wordt toegepast. Openbaringen moeten altijd zelf worden geïnitieerd, en ze kunnen teweeggebracht worden door serieus spiritueel te zoeken en door een werkelijk liefdevolle levenshouding te demonstreren. Als een Dienaar deze simpele, maar nooit falende formule trouw blijft volgen, dan zal hij het antwoord op zijn vraag snel naar zijn bewustzijn trekken, of anders krijgt hij de benodigde sleutel waarmee hij weer verder kan op zijn pad. Maar het kan ook zijn dat hij bepaalde informatie krijgt die hem een nieuwe weg naar verdere spirituele ontwikkeling laat zien, als hij die praktisch toepast.

Weksignalen zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van een Dienaar, want zij sluiten aan bij de vage gevoelens die velen van hen in hun jeugd al hadden. Zo prikkelen deze signalen hem tot een hernieuwde bewuste toewijding aan het nobele en bevrijdende leven van dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan. Deze signalen brengen een ware visie over, en daarmee laten ze het bewustzijn van de Dienaar de steeds verder evoluerende mogelijkheden zien van het spirituele leven, en ook hoe onvermijdelijk het uiteindelijke succes van hun collectieve missie is. Zo wordt er een innerlijke zekerheid in hem geboren, en als de Dienaar daarnaar handelt, dan zal die door eigen ervaring ook nog sterk bevestigd worden, en dat zal hij nooit meer vergeten. Een weksignaal zal, afhankelijk van de intensiteit, het bewustzijn en de zienswijze van iemand die er gedeeltelijk door ontwaakte, subtiel of sterk veranderen.

Als de Dienaar ware weksignalen volgt (en dus niet alleen maar paranormale ervaringen die tegenwoordig zo gewoon beginnen te worden), dan wordt het voor hem uiterst lastig, zo niet onmogelijk, om weer terug te keren tot zijn oude routine, want in het licht van zijn nieuwe en helderdere waarneming wordt die dan altijd als zeer onbevredigend en deprimerend ervaren. Radicale veranderingen zijn voor iedere ontwakende Dienaar tegenwoordig onvermijdelijk als hij ziet dat zijn oude levenspatronen en idealen ongeschikt zijn voor – en zelfs in strijd met – het doel dat hij zich herinnert. Carrières, relaties en allerlei wereldse verplichtingen die hij vóór het weksignaal aangegaan was, zullen snel onverenigbaar blijken met het nieuwe bewustzijn dat van binnenuit wordt opgewekt, en de oude levenspatronen zullen hun betekenis uiteindelijk geheel verliezen. Op dat moment kunnen Dienaren zich bewust worden van een sterke noodzaak om zich te groeperen op het fysieke vlak, en daarmee begint dan de belangrijkste fase van hun zoektocht. Nieuwe wegen met nieuwe mogelijkheden zullen zich dan aandienen, en die zullen de Dienaar leiden naar belangrijke ervaringen die hem dwingen om alle disharmonie in zijn leven op te lossen, want dat is nodig om klaar te zijn voor de Oogsttijd. Ook wordt hij door het in hem gestaag groeiende licht aangezet om al zijn angsten onder ogen te zien, en alle emoties die daarbij opkomen te verwerken en tot evenwicht te brengen.

Weksignalen zullen blijven klinken zolang de Dienaar zijn vrije wil in overeenstemming met het Goddelijk Plan blijft gebruiken, want het juiste gebruik van de vrije wil is de voorwaarde om meer mogelijkheden van de groepsziel te ontvangen. Als Dienaren zich opnieuw bewust wijden aan een waardig en onbaatzuchtig doel, dan zal dat een vertrouwde geest van toewijding en onvoorwaardelijke liefde bij hen oproepen. Met andere woorden: een Dienaar kwalificeert zich voor het ontvangen van meer kennis en spirituele kracht, afhankelijk van de zuiverheid van zijn motieven en of hij zijn uiterste best doet om aan de gestelde eisen te voldoen. Als dat inderdaad het geval is, dan zal hij die kennis en kracht ontvangen in de vorm van opeenvolgende weksignalen. Dienaren kunnen dus zelf bewust meewerken aan het oproepen van steeds meer weksignalen, want zij trekken met hun dienstbaarheid nieuwe mogelijkheden als een magneet naar zich toe, en daarmee bevorderen ze hun eigen herinneringsproces.

Het inspirerende van weksignalen, vooral in het begin, is dat ze de Dienaar een kleine maar fascinerende glimp te zien geven van wat er allemaal nog meer te weten en te ervaren valt. Dan wordt het hem duidelijk dat hij nog de meest wonderbaarlijke ontdekkingen zal doen, en hoewel het vage gevoel over de toekomstige glorie voor de ontwakende Dienaar nauwelijks waarneembaar en ondoorgrondelijk blijft, wenken zulke glimpjes hem toch, en inspireren ze hem altijd om weer verder te gaan. Vaak is hij vervuld van ontzag, en overweldigd door het licht van voortdurend nieuwe en helderdere openbaringen. Deze openbaringen hebben allemaal betrekking op de grotere pracht die voorbij zijn nog beperkte maar groeiende gezichtsveld op hem staat te wachten. Daarom zijn weksignalen bedoeld om de Dienaar te inspireren verder te zoeken en tot dienstbaarheid aan te moedigen. Zij moeten zijn honger naar spiritualiteit opwekken.

Na een groot weksignaal (dat is er één die een aanzienlijke en blijvende verandering teweegbrengt) doorloopt een Dienaar in het algemeen drie reactiefasen. De eerste fase is die van verrukking, euforie en diepe herkenning. Daarna, als zo’n openbaring voorbij gaat en de Dienaar weer in de gewone duistere schaduwen van de wereld verder leven moet, volgt een periode van relatieve duisternis en soms zelfs een gevoel van wanhoop. Hij heeft nu weliswaar enig idee van wie hij is, maar nu staat hij feitelijk voor zijn grootste test, want nu moet hij verder zonder de spirituele stimulans van een weksignaal, en nu kan hij alleen nog vertrouwen op zijn innerlijke kennis en herinnering. Gewoonlijk worden momenten van soms intense innerlijke visioenen in evenwicht gebracht en geïntegreerd tijdens relatief inactieve periodes van overpeinzing, verwerking en voorbereiding op de volgende stap. Daarna raakt de Dienaar tenslotte zo in beslag genomen door zijn dienstbaarheid, dus met het ondersteunen van lotgenoten door ze naar hun volgende weksignaal te helpen, dat hij de opwinding en de reacties van het begin vergeet. Dan zal hij ook tot zijn verbazing ontdekken dat het spirituele licht en de openbaringen die hij destijds in een weksignaal kreeg aangereikt, altijd en wanneer hij maar wil voor hem beschikbaar zijn – tenminste, als hij er een onzelfzuchtig doel mee wil dienen dat in het Goddelijk Plan past.

Weksignalen kunnen zich, als we waken of via onze dromen als we slapen, op drie manieren manifesteren, namelijk: 1) als een zacht, geleidelijk en gestaag ontplooiend proces dat vaak enkele jaren kan duren – het zachte weksignaal; of 2) als een plotseling, intens en diep transformerend ontwaken – het luide weksignaal; of 3) als een eigenlijk te laat en sterk alarmerend weksignaal – het verlate weksignaal. Deze laatste manier van prikkelen kan uiteindelijk nodig zijn als de Dienaar onvoldoende of verkeerd reageerde op eerdere kansen, waardoor hij er niet in geslaagd is om op tijd de sluier van vergetelheid te doorbreken. Zo’n verlaat weksignaal vergt meer van de Dienaar dan de andere, vooral vanwege de onvermijdelijke heftigheid ervan. Zo’n plotselinge en intense spirituele stimulans houdt in het algemeen bepaalde risico’s in, en het kan zelfs de lagere voertuigen van het bewustzijn beschadigen, want als energie zo krachtig naar binnen stroomt, dan kan de Dienaar mentaal en emotioneel uit evenwicht raken en daardoor niet meer in staat zijn om zijn missie te volbrengen. Naarmate de deadline voor de planeet dichterbij komt, wordt de kans steeds kleiner dat zulke radicale weksignalen een positief resultaat zullen hebben. Dit komt omdat de vereiste persoonlijke reiniging al veel te lang is uitgesteld. Een onzuivere en onvoorbereide persoonlijkheid kan een zenuwinstorting of psychose krijgen, of zelfs sterven, op het moment dat het Kundalini-vuur dwars door de chakra’s langs zijn ruggengraat omhoog wordt gestuwd. Late weksignalen vereisen inderdaad een buitengewoon sterke wil en een zeer veerkrachtig gestel, anders zijn ze rampzalig. Het zal duidelijk zijn dat het voor Dienaren nu hard nodig is om snel voort te maken op het pad van zuivering, en het niet uit te stellen.

Het cruciale proces van ontwaken kan aanmerkelijk worden versneld door vruchtbare bijeenkomsten te arrangeren met andere Dienaren van het Goddelijk Plan. Een Dienaar die nog een groot weksignaal ontvangen moet, krijgt zo de gelegenheid zijn sluier van vergetelheid een stukje op te lichten. Dit gebeurt als een ontwaakte Dienaar hem een waarheid onthult, of als hij zijn bewustzijn positief beïnvloedt door bepaalde aura-energieën uit te stralen. Wanneer Dienaren elkaar op het fysieke vlak ontmoeten, elkaar beginnen te vertrouwen en voor elkaar open gaan staan – al is het maar een beetje – dan roepen ze daarmee een groter deel van de groepsziel aan. Dit leidt tot energietransmissies uit de hogere werelden, waarbij het licht als het ware via de lagere voertuigen naar omlaag gezonden wordt, het fysieke vlak binnen. Daar kan het helen en de lichaamscellen verjongen en spiritualiseren, en het kan het bewustzijn van het fysieke brein verlichten. Maar Dienaren die zo’n spiritueel geschenk krijgen, zullen dat wel in hun persoonlijkheid moeten integreren. Ze zullen dus hun eigen vrije wil moeten gebruiken om een positieve wending te geven aan hun spirituele stagnatie. Als ze dat niet doen, dan zal de oude vertrouwde staat van occulte blindheid hoogstwaarschijnlijk weer snel terugkeren, en dan kan hun potentieel bevrijdende inzicht gemakkelijk weer verloren gaan.

Na weksignalen die ontvangen worden van andere, verder ontwaakte Dienaren, volgen er de eerste stadia van een zuiveringsproces. Weerspannige ego’s van nog niet ontwaakte Dienaren kunnen dan, net als de rest van de mensheid, reageren met twijfel, en zelfs met angst en vijandschap. Dan keren Dienaren, door negatief te reageren, de open deur van de kans vrijwillig de rug toe, en die deur zal zich dan volgens de wet van de vrije wil weer sluiten. Als Dienaren er in deze kritieke periode niet in slagen zulke genade in hun leven te accepteren, dan zullen ze, afhankelijk van omstandigheden, tijdens hun huidige incarnatie niet zo snel opnieuw een kans krijgen. Daardoor kan het gebeuren dat zij weliswaar onopzettelijk, maar toch moedwillig hun missie afbreken. Diegenen die geen gebruik maken van kansen om te dienen, lopen gevaar om in een diepe somberheid te vervallen. En dit geldt al helemaal voor diegenen die ontwaakte Dienaren onheus bejegenen terwijl zij hen proberen te helpen en te begeleiden, want hun Grotere Zelf keert zich dan van hen af, omdat ze geen acht wensen te slaan op een boodschapper van het Nieuwe Leven.

Het is van het grootste belang dat Dienaren die nog niet zijn ontwaakt, maar nog in onwetendheid dwalen, andere reeds ontwaakte Dienaren herkennen, als die zich geroepen voelen om te komen helpen als antwoord op een welgemeende innerlijke bede. We moeten daarnaast ook goed beseffen dat juist op het moment dat iemands zielenfamilie zich op het fysieke vlak begint te herenigen, de verborgen krachten van zelfzucht hun uiterste best zullen doen om vrees, verwarring, blindheid en zo meer te zaaien in de betrokken persoonlijkheden. En dat lukt heel makkelijk als deze persoonlijkheden aangetast zijn door de overvloed aan wantrouwen, angst en misleiding op Aarde. Er zijn verschillende manieren waarop Dienaren elkaar kunnen herkennen. Sommige daarvan hebben we al beschreven, en andere zullen later uitvoerig aan de orde komen. In de regel moeten Dienaren echter leren hun eerste gevoelens en indrukken te vertrouwen, want die zijn gewoonlijk van de ziel afkomstig, en dus accuraat. Ze moeten leren ze serieus te nemen, voordat het ego de gelegenheid krijgt die waardevolle indrukken met een mist van twijfel, scepsis en kritiek te vertroebelen.

Het Goddelijk Plan bevat speciale weksignalen voor een zeer klein percentage Dienaren die we heel toepasselijk early-risers kunnen noemen, want zij ontwaken eerder dan de grote meerderheid van de Dienaren. Zij ondervinden veel frustratie, spot en tegenspoed, want op hun moeizame weg door de duisternis moeten ze alles met vallen en opstaan leren. Deze early-risers zijn voorbodes – zij zijn hun tijd vooruit – en daarom worden zij slecht begrepen en vaak nog slechter ontvangen door een wereld die nog lang niet klaar is voor hun verruimende en profetische visie. Zij kraaien als de haan in het donkerste uur voor de dageraad, en zij kondigen het ochtendgloren in een slapende wereld aan. Zelfs nu, in het huidige stadium van mondiale voorbereiding, hebben deze Dienaren een zware taak aan het leggen van de fundamenten voor een nieuwe spiritualiteit van de mensheid. Bovendien is hun werk om klaar te staan voor de eerste ontwaakte groepsleden al evenmin gemakkelijk. Zij staan voor zoveel dingen die als irreëel en onmogelijk worden beschouwd, dat hun formidabele doelen in het begin vrijwel onhaalbaar lijken. Hun pioniersdrift zal er echter hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat ze zich vroeg herinneren wie zij zijn, en dit, samen met hun moeizame weg en zware verantwoordelijkheden, zal hun een grote en welverdiende beloning opleveren.

Veel van die eerder ontwaakte Dienaren voelen zich geroepen hun plicht tegenover de mensheid op Aarde na te komen, door de aandacht te vestigen op de veranderde wetten van het Aquariustijdperk, en door de nieuwe waarheden en wegen van de menselijke evolutie te onderwijzen. Het eerste effect van hun vurige initiatief moet echter wel destructief zijn, want zij trachten de mensheid te verlossen van alle oude vormen van religieuze, economische en politieke doctrines die niet langer in de behoeftes van de wereld voorzien. Zij moeten een onpersoonlijke houding bewaren die zowel fouten als kwaliteiten herkent, maar deze houding zal velen in woede doen ontsteken, zelfs mensen van wie zij eigenlijk begrip, onpartijdigheid en samenwerking hadden verwacht. Traditionele plechtigheden en ceremonies kunnen geen enkele indruk op hen maken, en daar besteden ze dan ook totaal geen aandacht aan, en dat geldt ook voor oude en waardevolle maar achterhaalde ideeën, filosofieën en godsdiensten. We zien hen voortdurend strijd leveren tegen gehechtheden, ontkenning, wereldse illusies en alles wat verder nog het opkomen van het nieuwe Wereldbewustzijn belemmert. Dit levert hun in het begin weinig medewerking op, en daarom werken early-risers meestal alleen en zonder enige steun of erkenning.

Op dit moment is een heel klein percentage Dienaren over de hele wereld bezig met het ontmantelen van oude en traditionele vormen en systemen, meestal via het aantonen van de gebreken ervan, en ook verkondigen deze Dienaren de nieuwe principes van eenheidsbewustzijn. Maar het percentage van deze Dienaren wordt steeds hoger, omdat de deadline van de planeet dichterbij komt en omdat het aantal weksignalen sterk toeneemt, vanwege de steeds grotere behoefte in de wereld. Zij maken de weg vrij voor de eerste georganiseerde groepen Dienaren, want als die groepen eenmaal herenigd zijn in bepaalde groepszielcombinaties, dan zullen zij verder assisteren bij de volgende fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde.

Nog niet ontwaakte Dienaren voelen wel de noodzaak en het belang van de roep om dienstbaarheid, maar hebben nog geen goed contact met hun eigen groepsziel, of met de Goddelijke Helpers op het innerlijke vlak van het leven. Zij zullen er baat bij hebben als ze gebruik maken van de wijsheid en de betrouwbare begeleiding van de early-risers, die al meer weten van het ontwakingsproces en helderder kunnen zien. Op die manier profiteren zij van hun uiterst relevante kennis, en door de bewustzijnsverhoging waar nieuw spiritueel inzicht altijd mee gepaard gaat, zullen zij niet alleen hun eigen proces van ontwaken bespoedigen, maar ook dat van anderen.

Weksignalen worden vaak niet goed begrepen door de onrust die ze in het begin kunnen teweegbrengen – vooral emotionele opwinding en glamour – en ook door persoonlijke verlangens en trots die er heel gemakkelijk door gevoed kunnen worden. Sommige Dienaren kunnen in hun naïviteit bijvoorbeeld serieus gaan geloven dat zij plotseling, als door een wonder, ineens verlicht zijn, en dat ze dus een meester van diepe wijsheid geworden zijn. Of ze geloven dat ze goddelijk geïnspireerd zijn, en dat ze daarom als spirituele autoriteit les kunnen geven. Zulke onstuimige Dienaren zouden er goed aan doen eens na te denken over het feit dat vroege weksignalen alleen maar de voorbodes zijn van een potentieel doorlopend groeiproces van spirituele ontwikkeling. Tot aan het moment dat hun nietig sprankje bewustzijn volledig opgaat in het Kosmische Bewustzijn van het Universum, zijn zij zelf hoogstens een boodschapper van iets dat veel groter is dan hun kleine persoonlijkheid.

Onvoorzichtige impulsiviteit leidt vaak tot onpraktische idealen en misleiding, en die leiden op hun beurt tot uitstel van verdere weksignalen. In het ergste geval schept dit bij de Dienaar precies die omstandigheden in zijn voertuigen die hem een gemakkelijk doelwit maken voor negatieve occulte beïnvloeding. Dan kan een Dienaar gemanipuleerd worden door kwaadaardige entiteiten uit de subtiele werelden. Zo gebeurt het dat over de hele wereld veel goed werk wordt tenietgedaan door goed bedoelende, maar onvoorzichtige Dienaren. Occulte beïnvloeding is tegenwoordig een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Het kan zelfs leiden tot volslagen occulte bezetenheid – wat voor een Dienaar een ramp betekent. Het feit dat het tegenwoordig zo veel voorkomt, betekent ook dat de voorspellingen uitkomen die duizenden jaren geleden al de verschijning van "vele valse profeten en zogenaamde Christusgeborenen" aankondigden, want zelfs een ervaren Dienaar kan worden misleid.

Dienaren kunnen ook zelf hun eigen proces van ontwaken remmen door verkeerd gebruik te maken van talenten die hun zijn geschonken ten bate van anderen. Als zulke kennis en vermogens niet juist en onbaatzuchtig in dienstbaarheid voor de mensheid worden gebruikt, dan zal de Dienaar geen nieuwe weksignalen meer kunnen verwachten. Inderdaad, als een Dienaar zijn spirituele gaven misbruikt voor zijn eigen plannen, dan zal hij dat zwaar berouwen als de groepsziel die privileges weer snel intrekt. Hij zal bovendien waarschijnlijk uit balans raken als hij onverstandig gebruik maakt van vermogens die wellicht het bijeffect waren van een weksignaal. Zulke onbalans kan bijvoorbeeld maken dat iemand een briljant intellectueel is, maar een gesloten hart heeft; of dat hij de ware Aquariusvisie verkeerd begrijpt; of dat hij een overmaat aan paranormale vermogens heeft, maar sterk beïnvloed is door alle verleidingen en gevaren van de lagere occulte sferen.

Vele gedeeltelijk ontwaakte Dienaren zijn aangestoken door de wijdverbreide glamour van de New-Agebeweging, en zij hebben zich gevoegd bij het groeiende aantal misleide enthousiastelingen dat luchtkastelen aan het bouwen is. Zij zijn druk bezig hun imitatieversie van het Nieuwe Jeruzalem kwistig te voorzien van een overvloed aan kleurige en uiterst plezierige verlokkingen en romantische idealen, maar die leiden eigenlijk alleen maar af van het echte goddelijke Werk. Het groeiende licht van de Nieuwe Dageraad werpt nu zijn schaduwen naar alle kanten. Overal lokken er verleidingen, en Dienaren zonder fundamentele zelfkennis en zonder voldoende inzicht in de verborgen zijde van het leven zijn sterk in het nadeel.

Weksignalen komen dus met tussenpozen, in opeenvolgende series van steeds helderdere realisaties, en deze bereiden Dienaren voor om de uiteindelijke Openbaring – het laatste Weksignaal – te ontvangen. Dit signaal zal hun volledige multidimensionale bewustzijn herstellen, evenals hun hogere spirituele vermogens en krachten, want het brengt hen in de gezegende staat van goddelijke herinnering. Wanneer Dienaren dit laatste Weksignaal ontvangen, de grote bekroning van alle voorgaande weksignalen, dan zullen alle beperkingen en karmische beproevingen die bij de lagere werelden horen, volledig worden geneutraliseerd. Dan zullen deze succesvolle Dienaren ook uitstijgen boven het moeizame voortgaan door de duisternis met al zijn beperkingen, en dan zullen ze zich verheffen tot hun lang verwachte en majestueuze, waarlijk goddelijke staat. Dan ervaren zij hun definitieve bevrijding van de wereld van dualisme en afgescheidenheid. 

Het tijdstip van het allerlaatste Weksignaal is deels afhankelijk van de voortdurende aanroeping van zowel Dienaren als mensheid, want in een systeem van vrije wil mag goddelijke assistentie alleen worden verleend als antwoord op een serieus verzoek om hulp. In de nabije toekomst zal de crisis waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, een dringende behoefte aan doeltreffende spirituele dienstverlening oproepen. Dit zal een verreikende en wereldwijde invocatie opwekken, en dat zal op zijn beurt de hereniging van groepen Dienaren bespoedigen, want zij zullen zich haasten om deze roep van de mensheid te beantwoorden en in de onmiddellijke behoeften van de wereld te voorzien. In ieder geval kan dit laatste Weksignaal niet klinken voordat er wereldwijd nieuwe groepen zijn gevormd, en het vormen van deze groepen is een proces dat nu duidelijk steeds sneller gaat. De machtige synergie en dynamiek die dan ontstaat, zal als een katalysator werken voor een groots ontwaken – een wereldwijde Initiatie.

Dienaren vormen als collectief een soort levend bio-spiritueel orkest, waarin ieder individu of elke groep wacht op het moment dat hij spelen moet. Tot aan het moment van hun galaoptreden blijven zij noodgedwongen stil, vanwege de beperkingen van de sluier van vergetelheid. Zij hebben echter wel de plicht om voor hun instrumenten te zorgen, om deze in goede conditie te houden, en ook om hun speelvaardigheid op peil te houden en paraat te hebben. Zoals elk professioneel orkestlid moet ook een Dienaar goed luisteren naar de melodie van het leven in zijn omgeving. Zo moet hij geduldig wachten op de weksignalen, want die zullen hem leiden naar het belangrijke moment dat hij mee moet spelen in het grote concert. Weet dat de ouverture voor de grote symfonie van deze collectieve missie van de Dienaren al is begonnen, en de Dirigent van het Goddelijk Plan roept op dit moment alle achterblijvende leden bijeen om hun partij te komen spelen.

Dienaren die hun weksignalen intelligent en met onderscheidingsvermogen beantwoorden, zullen uiteindelijk belangrijke inzichten krijgen en een positieve bewustzijnsverruiming ervaren, ook zullen ze zich geïnspireerd voelen en een snelle spirituele ontplooiing meemaken. Dit komt doordat de stijgende Aquariusfrequenties dit proces sterk bevorderen, en doordat weksignalen als katalysators werken die Dienaren tot de hoogst mogelijke staat van ontwaken brengen. Zij zullen nieuwe hoogten van ervaring en expressie leren kennen, en zij zullen genieten van de grotere vrijheid en een groter vermogen tot liefhebben dan ze ooit in hun huidige incarnatie hebben gekend. Wanneer zij uiteindelijk een prachtige nieuwe lichtheid en vitaliteit gaan ontdekken, die van hun nauwkeurig afgestemde voertuigen afkomstig is, dan zullen zij zich openen voor een nog veel grotere spirituele kracht, en dan zullen zij tenslotte met grote vreugde overgaan als de Oogsttijd daar is. Daarbij zullen ze zoveel mogelijk mensen meenemen die ook bereid en in staat zijn zich te verheffen en de schittering van de Nieuwe Wereld te aanschouwen.

 Thenewcall/ the Fellowship

 

 

 

Terug