Wederkomst van Christus

31-08-2013 00:00

WEDERKOMST VAN CHRISTUS

Door Alice Bailey/DK

 

De Wet van Wedergeboorte

 

Indien Christus universeel het doel van juiste menselijke verhoudingen zal onderrichten, moet het zwaartepunt van Zijn leer op de Wet van Wedergeboorte gelegd worden.

Dit is onvermijdelijk, omdat in het erkennen en beseffen van deze Wet de oplossing gevonden zal worden van alle problemen der mensheid, en het antwoord op vele menselijke vragen.

Deze leerstelling zal een der grondtonen van de nieuwe wereldgodsdienst zijn, en ook het zuiveringsmiddel, waardoor men de wereldaangelegenheden beter zal gaan begrijpen.

Toen Christus hier vroeger persoonlijk was, legde Hij de nadruk op het feit der ziel, en op de waarde van de enkeling. Hij vertelde de mensen, dat zij door het leven de Ziel verlost konden worden en Hij vertelde hun van de Christus binnenin het menselijke hart. ook zeide Hij:' Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien"(Joh.III,3) Slechts zielen kunnen als burgers van dat koninkrijk optreden, en het was deze bevoorrechte functie die Hij, voor de eerste maal, de mensheid voorheild, waarmede Hij de mensen de visie gaf op een goddelijke mogelijkheid en op een onveranderlijk slot op alle ervaring. Hij zeide hun: 'Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader die in de hemelen is volmaakt is." (matth. V,48)

Ditmaal zal Hij mensen de methode onderrichten, waardoor deze mogelijkheid een voldongen feit kan worden, nml. doordat de incarnerende ziel voortdurend tot de levensschool op aarde weerkeert om er het proces te ondergaan van de volmaking, waarvan Hij het in het oog lopend voorbeeld was. Dat is de bedoeling en de leer van re-incarnatie. Dane Rudhyar geeft in zijn boek New mansions for Nem Men op blz. 123 een bevredigende definitie van dit mysterieus kosmisch en menselijk proces. Hij zegt: "De individuele structuur van de nieuwe manifestatie wordt noodzakelijk bepaald door het niet-vervullen van het verleden, door de overblijfselen, de tekort-komingen van het verleden, die bewaard blijven in de verslagen der natuur, in de herinnering van de universele substantie." De gehele geschiedenis, van u, van mij en van iedereen, ligt in deze enkele woorden opgesloten.

Men moet bedenken dat nagenoeg alle occulte groepen en geschriften op dwaze wijze de nadruk hebben gelegd op vroegere incarnaties en op het zich weer  te binnen brengen hiervan; Het is onmogelijk deze herinnering redelijk te toetsen, iedereen kan vertellen,of aanspraak maken op wat hem goeddunkt. De leer heeft zekere denkbeeldige voorschriften naar voren geschoven, die verondersteld werden de tijds-vereffening en de tussenpoos tussen twee levens te regelen, en men heeft vergeten, dat tijd een hoedanigheid is van het hersenbewustzijn en dat tijd,apart van de hersens, niet bestaat. De klemtoon is altijd op een fictieve voorstelling van verhoudingen gelegd; De leer, die tot dusver over re-incarnatie is gegeven, heeft meer kwaad dan goed gedaan. Er is maar één factor die van waarde blijft: dat het bestaan van de Wet van Wedergeboorte door vele mensen wordt besproken en door duizenden wordt aangenomen;

Behalve het feit, dat er zo'n wet bestaat, weten we weinig, en zij, die uit ervaring de bestaande aard van deze terugkomst kennen, verwerpen ernstig de dwaze en onwaarschijnlijke details, die door de theosofische en occulte groepen als feit worden geopenbaard. De Wet bestaat; betreffende de details van de werking ervan weten we tot dusverre niets. Er zijn slechts enkele dingen, die met zekerheid erover kunnen worden gezegd, en deze paar dingen geven geen aanleiding tot tegenspraak:

 

1. De Wet van Wedergeboorte is een grote natuurlijke Wet op onze planeet.

2. Het is een proces, dat onder de Wet van Evolutie is ingesteld en ten uitvoer wordt gebracht.

3. Zij houdt nauw verband met, en wordt bepaald door, de Wet van Oorzaak en Gevolg.

4. Het is een proces van progressieve ontwikkeling, dat de mensen in staat stelt van de grofste vormen van onnadenkend  materialisme over te gaan naar een geestelijke volmaking en intelligente perceptie en dat het de mens mogelijk maakt een lid te worden van het Koninkrijk Gods.

5. Zij verklaart de verschillen tussen mensen en verklaart,in verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg(die in het oosten de Wet van Karma wordt genoemd), de verschillen in omstandigheden en levenshouding;

6. Het is de uitdrukking van het Wils-aspect der ziel en niet het resultaat van enig besluit van de vorm; het is de ziel in alle vormen, die re-incarneert, die een geschikt stoffelijk, emotioneel en mentaal voertuig kiest, door middel waarvan zij de volgende nodige lessen kan leren;

7. De Wet van Wedergeboorte komt, voor zover het de mensheid betreft, op het zielsgebied in werking; incarnatie wordt van zielsniveau uit op het mentaal gebied aangedreven en geleid.

8. Zielen incarneren in groepen, en dat gebeurt cyclisch,onder wet en met de bedoeling tot juiste verhoudingen met God en de naaste te komen.

9. Progressieve ontvouwing wordt, onder de Wet van Wedergeboorte, grotendeels bepaald door het mentaal beginsel, want 'zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij". Deze paar korte woorden eisen zeer zorgvuldige overweging.

10. Onder de Wet van Wedergeboorte ontwikkelt de mens langzaam een denkvermogen, dan gaat het denkvermogen het gevoel, de emotionele aard beheersen en openbaart eindelijk de ziel, haar aard en omgeving aan de mens.

11. Op dat punt in zijn ontwikkeling gaat de mens het pad van Terugkeer betreden en richt zich (na vele levens) geleidelijk naar het Koninkrijk Gods.

12. Wanneer een mens, door een ontwikkelde mentaliteit, wijsheid,praktische dienst en begrip, geleerd heeft niets voor het afgescheiden zelf te vragen, dan verzaakt hij de begeerte naar het leven in de drie werelden en is bevrijd van de Wet van Wedergeboorte.

13. Dan is hij groepsbewust, is zich bewust van zijn zielgroep en van de ziel in alle vormen en heeft , zoals Christus het vroeg, een stadium van aan Christus "gelijke volmaking bereikt, die reikt tot de maat van de grootte der volheid van Christus"(Ef.IV,13)

 

Buiten deze generalisatie zal geen intelligent mens proberen te gaan. Wanneer Christus weder verschijnt, zal onze kennis waarachtiger en reëler worden. Wij zullen weten, dat we eeuwig verbonden zijn met alle mensenzielen, en dat wij uitgesproken banden hebben met hen, die mèt ons re-incarneren, die met ons dezelfde lessen leren en met ons ervaringen op doen en experimenteren; Deze bewezen en aanvaarde kennis zal de bronnen zelf van het menselijk leven vernieuwen. Wij zullen weten, dat al onze moeilijkheden en al onze problemen veroorzaakt zijn, doordat we in gebreke blijven deze fundamentele wet, met haar verantwoordelijkheden en verplichtingen te erkennen. Dan zulllen wij langzamerhand door de rechtvaardige en beteugelende krachten ervan onze onze handelingen leren beheersen. De Wet van Wedergeborte belichaamt de praktische kennis, die mensen heden nodig hebben om hun religieuze,politieke, economische gemeenschaps-en privéleven op de juiste en correcte wijze te leiden en zo tot juiste verhoudingen met het goddelijk leven in alle vormen te komen.

 

Terug