Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden...

15-12-2016 00:00

Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden;

en er is niets gebeurd om verborgen te blijven,

maar opdat het in het openbaar zou komen.’

J.C. in Marcus 4,22

 

Mogen we de Vlam brandend blijven houden opdat elkeen de ‘schat’ in zijn binnenste mag ontdekken die daar al eeuwig verborgen ligt en wacht. Want terwijl de wereld steeds verder lijkt weg te draaien van haar bestemming en de verharding toeneemt in dit aardse veld, blijft de Lichtkracht van Christus levendig aanwezig, zoekend om door te kunnen breken en zich uit te kunnen storten in de harten der mensen.

Vooral in deze tijd komt alles in het Licht te staan, zowel ten goede als ten kwade. Wat verborgen werd komt naar boven, wat geheim was komt naar buiten. Zo is het ook met de Oude Wijsheid. Veel heilige teksten zagen het daglicht na bijna 2000 jaar te zijn opgeborgen, omdat de tijd rijp was dat velen hun geheimenissen zouden kunnen verstaan.

De oude dikke kerkmuren zijn aan het afbrokkelen, samen met de dogmatische leer van geboden en verboden die hen in stand hield. De ‘muren’ van Mysteriescholen daarentegen waren nog nooit zo, transparant als nu, de drempel laag; de leer van het innerlijke verborgen leven straalt de wereld in. Zo biedt de Universele Waarheid een totaal ander perspectief op het Menszijn dan wat ons eeuwenlang werd voorgehouden door de patriarchale kerken. Die Wijsheid komt tot ons via verschillende kanalen, opdat elkeen zijn weg zou kunnen vinden uit dit donkere doolhofvan bestaan en werpt een Licht op het te begane pad. Zo vinden allen die zoekend zijn het aangepaste voedsel voor hun ziel. God laat ons nooit los, het is de mens die afstand schept en zijn eigen ervaringsweg gaat tot een innerlijke onrust hem aanzet tot zoeken naar het waarom van zijn bestaan.

In deze tijd zijn er vele wegen om te verkennen, meestal doodlopend en destructief voor zij die slechts de uiterlijke vormen zien en verheerlijken, Levend voor zij die de Waarheid proeven die in elke vorm straalt en raken kunnen aan het universeel Beginsel dat de Mens is , God in wording. Hiertoe openbaarde Christus zichzelf in deze materie, hiertoe komt Hij op deze aarde: om te vinden wat Hem toebehoort . Daar, in dat goddelijk Beginsel ontspringt de gouden draad die alles verbindt en een leidraad wordt op het pad van de zoekende mens.

Zo wordt de ziel opgevist uit de poel des doods en verlost van de banden der natuur; zo wordt zij tot leven gewekt en bevrijd, door te verzaken aan de dwaling en te sterven naar haar oude natuur.  Dan zal de ziel gaan zingen van een land haar welbekend. Dronken van extase, bedwelmd door die fijne geur en smaak zingt zij woordeloos een hemelse melodie , omdat onzegbaar geworden is wat haar beroert….

Als zij die jullie leiden zeggen:

Zie het Koninkrijk is in de hemel,

dan zullen de vogels des hemels jullie voor zijn.

Als zij zeggen: het is in de zee,

Dan zullen de vissen jullie voor zijn.

Maar het Koninkrijk is binnenin jullie en buiten jullie.

Als jullie jezelf kennen zullen jullie ook gekend worden

en zullen jullie weten dat jullie zonen van de levende Vader zijn.

Maar als jullie jezelf niet kennen dan zullen jullie in armoede zijn,

dan zijn jullie de armoede

Jezus in het Evangelie van Thomas, logion 3

Zo zal dan ook de Gnosis of de universele Waarheid haar geheimen slechts prijsgeven aan hen die hiervoor toebereid zijn en het waard zijn haar te ontvangen. Zolang het hart ontoereikend is, wordt zij enkel met het hoofd gegrepen en blijft op die manier een gesloten boek en dode letter. Zo is men niet in staat om het aroma ervan te proeven en kent men slechts het uiterlijke beeld van wat zij in werkelijkheid is. Van de tempel van het hart werd een rovershol gemaakt en zolang het Licht niet ingedaald is zal dit zo blijven.

“En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, 

en de geldwisselaars die daar zaten. 

En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, 

dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. 

En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. 

En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten:  

Neem deze dingen vanhier weg, 

maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel”  

Johannes , 2

 

“Daarom zeg ik dit: Als de discipel leeg is zal hij vol licht zijn maar als hij verdeeld is zal hij vol duisternis zijn.” zegt Jezus in het Thomasevangelie logion 61. 

“Ik zal dit huis omverwerpen en niemand zal het weer kunnen opbouwen.” logion 71

Daar waar Christus intrek neemt zal het oude worden afgebroken opdat het nieuwe kan verrijzen. Een Nieuw Kleed zal worden geweven ter opstanding van de Hemelse Mens, de Christus in u. Daarom zal de zoeker alle uiterlijkheden los laten, zich ontdoen van alles wat hem bindt, om pelgrim te worden op het Pad naar het Licht, een Pad dat zich zal openbaren als de ‘schat’ in zijn binnenste. 

Bereid u dan voor op de innerlijke pelgrimage waartoe u geroepen bent. Laat uw hart een vruchtbare bodemzijn waarin het Woord gezaaid kan worden en zijn weerklank vindt, opdat het groeien en rijpen kan tot de oogst. Vertrouw op de Hovenier en zijn Dienaren, want vele Oogstlieden bereiden zich voor op deze dag , de aankondiger van de nieuwe Dageraad. Ook al lijkt de mensheid verzwolgen te worden door de zware en duistere krachten die deze aarde teisteren toch blijft de Hoop levend dat het Licht zal zegevieren op deze planeet en in de mens. Mag het dan “aan u gegeven zijn de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen” (naar J.C. ), opdat je zal kunnen zien en horen en de dag kan aanbreken dat Christus mag opstaan in u! Dan zal er Vreugde zijn om wat verloren was en gevonden is.

“En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen” J.C.

Deze Belofte zal blijven klinken in eeuwigheid en is een Troost wanneer de nacht valt voor de ziel… Laat je dan niet ontmoedigen door Zijn schijnbare afwezigheid, jij zelf bent de belemmering en de drempel die verhindert om te zien. Jijzelf bent de beeldenmaker, de schepper van je eigen denkbeelden . En zolang hieraan vast gehouden wordt kan men niet werkelijk zien, proeven en horen .

“We don't see things as they are, we see things as we are”

Dit is de kern van hoe gekeken wordt en wat gezien wordt. Alleen door het Licht wordt de ziel verlost van haar dwaling en herstelt in haar wat zich ooit afscheidde. Wanneer er Eenheid is is er ook geen verdeeldheid meer maar Inzicht. Zo worden we steeds weer opgeroepen tot alertheid, tot het behoud van de juiste focus, om zich niet te laten afleiden door wat zich op het pad manifesteert, maar door onze ogen gericht te houden op wat er echt toe doet. Velen gingen ons voor om te voltooien wat ooit begonnen is , waartoe we te allen tijde geroepen zijn. Blijf daarom trouw aan je zielsopdracht en luister naar de innerlijke stem die je brengt waar je moet zijn, wat het ook is. In dit handelen ligt het ware Geluk...

“Wees op uw hoede 

dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap 

en door zorgen over de alledaagse dingen, 

en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 

Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden 

om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, 

en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.”

JC in Lucas 21

©(M)cirkelpunt

Terug