WAARHEID: DE TOEGANG NAAR LIEFDE

17-01-2014 00:00

 

Zodra iemand zich aan het spirituele leven wijdt, komt hij er spoedig achter dat Waarheid de toegang opent naar Liefde. Hij ziet dan duidelijk dat zijn zoektocht naar de Waarheid gericht is op de volledige realisatie ervan, en dat dit de uiteindelijke weg is naar goddelijke Liefde. Waar Waarheid is, is ook Liefde, want die twee gaan hand in hand: Liefde is Waarheid en Waarheid is Liefde.

Goddelijke Waarheid brengt goddelijke Liefde voort. Het licht van de Waarheid wordt opgeroepen door absolute eerlijkheid, door nederigheid en door onverzettelijk te blijven zoeken naar Eenwording met die Waarheid. Slechts door liefde voor de Waarheid kan goddelijke Liefde worden ervaren. Goddelijke Liefde is onvoorwaardelijk.  Dit betekent dat het altijd Liefde blijft. Liefde zal nooit stoppen en kan nooit iets anders worden dan Liefde. Echter, een dergelijke Liefde ervaart men alleen door te leven in Waarheid.

Liefde kan niet bestaan in een onheilige, onzuivere tempel die gevuld is met onwaarheden, en die overstelpt wordt met luidruchtige, zelfzuchtige en onverlichte ideeën. Te midden van dit lawaai en alle andere afleidingen, kan niemand de fluisteringen van Liefde horen of er aandacht aan schenken. De zoete, tedere en koesterende Liefde kan zich slechts vestigen in een menselijke tempel waarin het zwaard van de Waarheid alle schaduwen heeft doorboord en weggevaagd, een tempel die bevrijd is van een trotse geest en een angstig hart. Het licht van de Waarheid verjaagt het chaotische denken van ons verstand en het bevrijdt de geest van egoïstische ideeën, van scheidende overtuigingen en van intellectuele opinies die hoogstens verstoringen van de Waarheid kunnen zijn. De Waarheid brengt de tong van het luidruchtige ego tot zwijgen zodat de nodige ruimte wordt gemaakt voor de zachte en tedere cadans van de goddelijke Liefde, die dan weer in het hart te horen is.

De Waarheid reinigt het hart en de geest. Zij herstelt zo de ware Visie en maakt het mogelijk dat iemand opnieuw de straling van Liefde ervaren kan. Het ontdoet het kleine zelf van alle onwaarheden, en het schept een innerlijk heiligdom waarin Liefde wonen kan. Het hart en de geest moeten zich eerst verenigen, en leren de Waarheid eenvoudigweg lief te hebben, puur om wat ze is. En ze moeten leren haar in haar eigen licht te zien en haar zo te waarderen, zonder te proberen iets toe te voegen of af te doen aan de het al perfecte Wezen van Waarheid. Als dat gebeurt, dan zal Liefde zich in al haar volheid en kleurenpracht kunnen tonen.

Jezus zei: "De mens houdt niet van het Licht, want het onthult  hun verdorvenheid; de mens houdt van de duisternis."

Het Licht van de Waarheid onthult inderdaad de tirannie van de duisternis. Het drijft het uit zijn schuilplaats. De Waarheid legt alle onwaarheden bloot die talloze generaties lang op Aarde overgedragen zijn om de lichtgelovige mensheid te bedriegen. De Waarheid onthult alles, en in tijden van crisis zal haar zwaard door Goddelijke Wil in het hart van de wereld worden gedreven. Daarbij zullen alle angst, onwaarheid, duistere zaken en dichte, ongeïntegreerde energieën worden weggebrand om de weg naar Liefde vrij te maken.
                                                                                                            * *

Er zijn veel mensen over de hele wereld die nu menen dat onvoorwaardelijke Liefde het respecteren van alles en iedereen betekent, en ze denken dat zij liefdevol zijn wanneer zij liefde schenken aan de persoonlijkheid met al zijn bezigheden. Maar hoewel God Liefde is, handelt God toch "zonder aanziens des persoons". De Waarheid bevestigt de persoonlijkheid niet. De Waarheid weet dat het afgescheiden zelf een illusie is, en dat het dus puur zelfbedrog is om maar enig belang te hechten aan het kleine zelf. Waarheid en Liefde zien slechts dat wat Waar is. Waarheid en Liefde hebben geen aandacht voor dat wat volstrekte illusie is. Daarom kan Liefde geen liefde opbrengen voor de slechts denkbeeldige persoonlijkheid. Liefde kan alleen liefhebben wat Waar is, omdat alleen dát Echt is en werkelijk bestaat.

Als iemands gevoelens gekleurd zijn door een geconditioneerde, een persoonlijke of een zelfzuchtige liefde ­ het soort liefde dat eigenwijs en reagerend is, dan laat hij een valse of imitatieliefde zien. Een pseudo-liefde, omdat het niet in Waarheid vibreert. Dit soort liefde is kortstondig. Het duurt slechts totdat het licht van de Waarheid de onwaarheid die het in stand houdt uitdaagt en blootlegt. De kunstmatige verlokking van deze liefde kan, als het zich bedreigd voelt, snel omslaan in het lelijke gezicht van jaloezie, bezitterigheid en achterdocht, of zelfs in haat.

In deze tijd waarin het intellect sterk wordt gecultiveerd, houden veel mensen zich druk bezig met hun individuele versies van de waarheid. Maar dit is de grootste illusie die er bestaat, want er bestaat alleen maar de Grote Waarheid, en die er is altijd al geweest.  Dit is Gods Waarheid, of goddelijke Waarheid. Waarheid is geen kennis en evenmin scherpzinnigheid, maar het licht van de Waarheid verleent wel Wijsheid aan de mens wiens bestaan en levenswijze daarop afgestemd is. De Waarheid hecht geen waarde aan overtuigingen en opinies. Het houdt geen rekening met deze mening of dat idee, want het zijn allemaal slechts projecties van een onverlichte geest. De Waarheid gaat volkomen voorbij aan alle zelfbedachte theorieën die afgeleid zijn van in onwetendheid gewortelde percepties, want die hebben geen enkele basis in de Werkelijkheid. Waarheid herkent alleen zijn eigen Natuur, dat wat Echt en Werkelijk is.

Hoopvolle acties,  mooie woorden over "liefde en licht" en gebaren tot "vrede op Aarde" zullen geen van allen ooit ook maar enigszins de weg banen naar ware Liefde en eeuwige Vrede. Zulke ideeën kunnen mensen hoogstens wat inspireren om de Werkelijkheid te onderzoeken. Alleen de onversneden Waarheid zelf zal de wereld en de mensheid kunnen helen en deze planeet terugbrengen naar een staat van Eden, zoals in het begin, voor de geboorte van deze illusie.

Maar let op! Gods Waarheid komt nu naar Aarde terug, omdat het door de mens zelf gecreëerde kwaad de hele planeet verstikt. De grote dag waarop de schoonmaak aan het eind van deze grote cyclus gebeuren gaat is nu heel dichtbij. Dit zijn de laatste jaren voor de grote transformatie van deze wereld en dit biedt een unieke gelegenheid voor de mens. Juist nu is er een dringende noodzaak om al onze dualistische ideeën over liefde en licht en vrede op Aarde opzij te zetten, inclusief alle verwachtingen over wat dit allemaal met zich mee zal brengen. We zullen het pad moeten betreden waarop het kleine zelf in een eerlijke, nederige overgave kan worden geleegd. Alleen door een oprechte levenshouding die de bereidheid toont de realiteit onder ogen te zien, en door overgave van de vrije wil aan de goddelijke Wil, kan goddelijke Liefde zich opnieuw door het menselijke ras uiten.
 

* * *

In deze tijd op Aarde komt de Liefde vanachter het zwaard van de Waarheid tevoorschijn, want de mensheid is buitengewoon misleid en haar bewustzijn is vertroebeld door haar valse ik-vereenzelviging. Liefde kan geen toegang krijgen tot iemands hart zolang dat hart vibreert in de dichtheid van zijn eigen fantasieën. De Aarde is zo verontreinigd, zo ondoorzichtig en zo chaotisch geworden door al die valse voorstellingen, hersenschimmen en onwetendheid, dat maar weinig mensen in de wereld van vandaag in staat zijn het geluid van het eeuwige lied van de Liefde te horen en te zien.

Maar dit lied is zeker niet onhoorbaar voor het slapende bewustzijn van de mensheid. En dus moet de Waarheid het pad schoonmaken en op orde brengen, zodat Liefde kan terugkeren. De Waarheid moet een vruchtbaar veld op Aarde voorbereiden, zodat Liefde weer kan opbloeien in de harten van de mens. De grote macht van de Waarheid zal in deze laatste dagen van dit tijdperk alle leugens op hun knieën brengen om Liefde weer op de troon te zetten als de koningin van deze wereld.

Als de Waarheid,­ gevolgd door goddelijke Liefde, naar onze zieke planeet terugkeert, zal het wereldego samen met al zijn leugens en duisternis in stukken vallen en oplossen, en al diegenen die de Waarheid liefhebben en toegewijd zijn de Waarheid zonder geschipper of eigenbelang te dienen, zij zullen verheugd toekijken. De komst van de Waarheid op Aarde kunnen we daarom De Grote Dag van Reiniging noemen, want dat is precies wat er wereldwijd staat te gebeuren.

Eerst zal het zwaard van de Waarheid de verwrongen uitwassen van alle menselijke waanideeën weg moeten snijden en in het Vuur gooien. Dan kan de mens opnieuw een leeg en waardig werktuig worden voor goddelijke Liefde. De Waarheid is daardoor de grote Verlosser of Bevrijder van de mens. Zijn licht zal de mensheid spoedig bevrijden van de duistere schaduw waaronder het eeuwenlang gebukt is gegaan terwijl ze al die tijd probeerde spiritueel adem te halen. Liefde zal dan de harten vullen van al diegenen die haar kunnen ontvangen, en dit zal hen daarbij verheffen tot een bovenzinnelijke staat van vreugde en vrijheid.

De Waarheid is ook de grote Gelijksteller van de mensheid. De Waarheid ziet alles in hetzelfde licht en dient ieder op de juiste wijze. Zijn onverbiddelijke kracht zal iedereen gauw tot oprecht berouw brengen, en naar een voor iedereen gelijk niveau van nederigheid, waar niemand iemand anders, hoe dan ook, overschaduwen kan. Dan zal de mensheid opnieuw Eenheid kennen.

Maar vele mensen zijn vandaag de dag doodsbang voor de uiteindelijke komst van de Waarheid op Aarde. Zij die de duisternis liefhebben vrezen het zwaard, omdat het naderende licht van de Waarheid duidt op het einde van hun corrupte en rotte wereld waar zij zo zelfzuchtig van hebben geprofiteerd. De terugkeer van de Waarheid op Aarde betekent het begin van een nieuwe wereld waarin rechtvaardigheid en gelijkheid heersen zullen. De Waarheid zal een eind maken aan zelfzucht, aan hebzucht, en aan ieder bedrog en egoïsme.  Ook zal het een eind maken aan het paradigma van slachtoffer en agressor dat tegenwoordig bij het overgrote deel der mensheid een tweede natuur is geworden.
 

Zo gaat het altijd op een duistere en slecht functionerende planeet. Eerst moet de Waarheid terugkeren om de verrotte wortels van de mismaakte schepping uit de grond te trekken. Zo snoeit zij een gedrocht dat misleiding en kwaad heeft verspreid in de onheilige bodem van zelfzucht. Op het moment dat het einde daar is ­de Grote Dag van Loutering zal de spiegel van de Waarheid worden opgehouden, en iedereen zal kunnen zien wat er van hen geworden is en welke meester zij hebben gediend. Pas wanneer de mens geen andere keuze meer heeft dan de Waarheid en zichzelf in volkomen eerlijkheid onder ogen te zien, en hij zo gedwongen wordt te zien, te begrijpen en te huilen in oprecht berouw, pas dan kan Liefde zijn hart openen en hem de weg van devotie en heiligheid wijzen.

Eerlijkheid is het begin van het pad dat naar de Waarheid leidt, en de Waarheid is de toegang naar Liefde. En alleen door Waarheid kan Liefde terugkeren naar de Aarde, wanneer het hart en geest van de mensheid gereinigd en getransformeerd is, en weer in overeenstemming gebracht met de Universele Harmonie.

 

"O machtige, diamanten vajra van de Waarheid, breng het tot een einde. Vernietig! Vernietig!"

Een Boeddhistische hymne

 

Thenewcallgroup

 

Terug