Tegenwerkende Krachten

16-01-2014 00:00

 

Wanneer een steeds helderder licht continu over het planetaire bewustzijn schijnt, wordt duisternis noodzakelijkerwijze geaccentueerd. Want daar waar licht is, moet ook zijn corresponderende schaduw of contrast bestaan, want in een wereld van dualiteit heeft het een zonder het ander geen betekenis en kan daarom ook niet bestaan.

Meer in het bijzonder bestaat er al miljoenen jaren lang een dikke beschermende mantel van spirituele krachten om onze planeet, opgeworpen en onderhouden door onze Planetaire Hiërarchie. Dit etherisch bolwerk reguleert de binnenkomende stroom van verschillende soorten energie, van krachten en van zielen richting Aarde, terwijl het ook functioneert als een schild tegen kosmisch kwade krachten. Zonder dat zou de mensheid een veel grotere onderdrukking en tegenspoed hebben ondervonden dan tot dusver. Voorafgaand aan de geboorte van de Nieuwe Wereld worden nu bepaalde toegangen in deze barrière geopend om een grotere toestroom van goedaardige wezens mogelijk te maken naar onze Aardezone, daar waar hun hulp nodig is. Deze toegangen echter worden tegenwoordig ook gebruikt door wezens die een bepaald minder vriendelijk karakter hebben. Maar ook deze ongoddelijke zielen hebben het karmische recht om hier op Aarde te zijn.

Het Goddelijk Plan voor de Planeet Aarde heeft tot nu toe aanzienlijke vertraging opgelopen door deze tegenwerkende krachten. Op dit moment is de deadline voor de tussenliggende manifestatie van dit Plan echter heel nabij, reden waarom die duistere krachten over de hele planeet zo intensief bezig zijn. Bij het waarnemen van het zich uitbreidende licht aan de horizon hebben de krachten van de duisternis hun tegenwerking tegen al wat goed en oprecht is momenteel verdubbeld met allerlei soorten nieuwe, sluwe en wanhopige pogingen met de bedoeling het zich ontvouwende Goddelijke Plan verder te vertragen en voor zichzelf zoveel mogelijk van het nieuwe licht dat naar de planeet schijnt, weg te grissen voordat de mensheid dit kan ontvangen. Dienaren staan hoog op de lijst bij die duistere krachten, vanwege de dreiging die zij inherent vormen voor de heerschappij van het kwaad op Aarde. De Dienaren krijgen als gevolg hiervan over het algemeen eerder aandacht van de broeders van de duisternis dan van de Goddelijke Wereld. Kenmerkend voor al diegenen aan de donkere zijde is, dat zij hoogst gewetenloos en genadeloos zijn in hun acties; elke mogelijkheid wordt absoluut uitgebuit om hun verraderlijke complot voortgang te doen vinden met als doel om zo veel mogelijke schade toe te brengen aan deze virtuoze zielen die door deze kortzichtige tegenstanders als vijanden worden beschouwd.

Personen die ook maar enigszins last hebben van een spoortje egoïsme zoals angst, trots enzovoort, maar zelfs ook diegenen die een oprechte levensovertuiging hebben doch een zwakke, besluiteloze of starre en dus beïnvloedbare geest bezitten, zijn de gemakkelijkste en daardoor meest favoriete doelwitten van al die tegenwerkende krachten. Bepaalde Dienaren die momenteel ontwaken en bezig zijn hun leven te herschikken in hun toewijding aan het Goddelijk Plan, vallen hierdoor tegenwoordig ten prooi aan deze entiteiten binnen de innerlijke sferen en deze boeken hierdoor succes. De kans om positief op hun eigen weksignaal te kunnen antwoorden, worden daardoor miniem. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze nietsvermoedende Dienaren een grote variëteit aan emotionele, psychologische en zelfs fysieke aandoeningen zullen krijgen, variërend van hoofdpijn en onnatuurlijke vermoeidheidsverschijnselen tot een vergevorderde occulte bezetenheid. Naarmate de deadline voor de planeet nadert en daarbij alle condities op Aarde - zowel de goede als de slechte, zowel de Waarheid als de leugen - al maar intenser worden, zullen Dienaren die tijdens hun vergetelheid als persoonlijkheden ernstig beschadigd zijn geraakt, geconfronteerd worden met zeker één of twee kritische keuzes: zij moeten ófwel een oprecht dienstbare groep gaan zoeken, waarin zij hun leven kunnen wijden op volstrekt onbaatzuchtige wijze aan het gemeenschappelijk doel (en daarbij hun eigen genezing bewerkstelligend) ófwel ervoor moeten kiezen om in de sombere mistroostigheid van hun eigen egoïsme en onzekerheden te willen blijven kniezen, waarbij zij in dat geval uiteindelijk van het fysieke vlak zullen worden verwijderd omdat zij falen in hun opdracht.

Dienaren die zich nog moeten herenigen met andere verwante zielen om te helpen bijdragen aan het Ene Goddelijke Werk op Aarde, moeten goed beseffen dat waarachtige spirituele groepsverbondenheid een ondoordringbare energetische bescherming biedt, die op effectieve wijze in staat is het kwaad te pareren. Hierdoor kunnen hogere spirituele krachten zonder probleem het fysieke vlak binnenstromen waardoor een stralingsveld ontstaat. En dit zal voor elke groep een onmisbaar hulpmiddel blijken te zijn tegen de onvermijdelijke komst en de aanslagen van kwaadaardige en blinddestructieve krachten.

De tegenwerkende krachten zijn al heel lang op de hoogte van de goede raad, opgesloten in het gezegde: ‘werk op tijd maakt wel bereid’. Al eeuwen lang hebben de broeders van de duisternis zich verdiept in het onderliggende ontwerp en bedoelingen van het Goddelijk Plan voor de Aarde. Met name schonken zij aandacht aan de huidige en laatste fase van deze belangrijke cyclus en als gevolg hiervan zijn zij al geruime tijd goed voorbereid op dat wat in de Bijbel Armageddon* wordt genoemd.

* Het specifieke woord ‘Armageddon’ betekent een laatste en alles beslissende slag tussen de krachten van goed en kwaad; een zeer passende beschrijving voor deze tijden. Een strijd die momenteel al gaande is en die door meer en meer bewuste individuen tegenwoordig wordt herkend.

Deze materialistische krachten die zich van meet af aan hebben opgesteld als tegenstander van evolutionaire vooruitgang, kiezen altijd de weg van de minste weerstand en beginnen hun boosaardige aanval op bepaalde personen bij de eerste de beste gelegenheid - bijvoorbeeld wanneer de foetus in de schoot zijn fysieke lichaam nog aan het opbouwen is.

Het is wetenschappelijk bewezen dat een ongeboren kind in aanzienlijke mate ervaart wat zijn moeder doormaakt, zodat negatieve invloeden, bedoeld voor specifieke individuen (in het bijzonder Dienaren) al beginnen bij de ouders. Zo’n opzettelijke interventie gaat in het algemeen de hele kleutertijd en jeugd door en vele Dienaren kunnen zich bijzonder onaangename incidenten voor de geest halen die al op hele jonge leeftijd plaats vonden en die, na enig overdenken, aanwijsbaar verantwoordelijk bleken te zijn voor bepaalde persoonlijke karaktertrekken of -storingen die tot op de dag van vandaag nog kunnen bestaan.

Zo kan tijdens de jeugd van de Dienaar heimelijk angst gezaaid worden binnen zijn persoonlijkheidsvoertuig en de meeste keren gebeurt dit grondig op 6-7 jarige leeftijd wanneer het emotionele gestel (astrale lichaam) van het kind tenslotte geïntegreerd is binnen het individu. Zo kan het permanent worden geïnfecteerd. Na deze eerste slag is het de bedoeling van het kwaad om via de directe omgeving van de Dienaar, zoals familie, vrienden en kennissen, dit zaad van de angst verder te laten groeien binnen het beïnvloedbare kind. Deze negatieve invloed wordt nog voortdurend versterkt door impulsen van wezens die zich ophouden op verborgen plaatsen en die, bewust of onbewust, handelen onder de vlag van de antichrist*. Emotionele of psychische vergiftiging in een vroeg stadium in de ontwikkeling van een kind kan hierdoor gemakkelijk leiden tot ernstige karakterverstoringen die op hun beurt de toegang tot het gestel van de Dienaar weer extra vergemakkelijken en verruimen, waardoor de agenten van het kwaad hem nog meer kunnen infecteren met negatieve occulte invloeden. Door op deze manier de persoonlijkheid van het imitatie-ego verder te verzwakken, wordt een poging ondernomen de Dienaar ongeschikt te maken voor het vervullen van zijn spirituele doel, later in zijn leven.

* De antichrist is geen persoon of wezen; het is niet de ‘Duivel’ of ‘Satan’, die geen van beiden feitelijk bestaan, hoewel een groot aantal entiteiten er voortdurend genoegen in scheppen om deze rol van de mythische God van de Duisternis te vertolken. De term ‘antichrist’ verwijst naar alle kwaadaardige intelligenties, zoals deze zich uitdrukken in het Universum als directe opponent van de plannen van de Kosmische Christus - De Heer van alle Werelden - en dit is niet de figuur Jezus maar een verheven centrum van goddelijk Bewustzijn - een Groot Wezen van Liefde en Wijsheid. Slechts een heel klein straaltje hiervan scheen door de lagere voertuigen van Jezus, zoals het ook deed bij de Avatar Krishna uit India vóór hem en eveneens bij vele andere grote Dienaren in de loop van de geschiedenis, die hen in de wereld de spirituele titel van wereldverlosser verleende. Het woord ‘Christus’ is afkomstig van het Griekse ‘Kristos’ wat betekent De Gezalfde.

Diegenen die handelen onder de ‘vlag van de antichrist’ omvat een grote massa bewuste wezens, waarvan sommigen heel ver gevorderd zijn in termen van occulte kennis, hun macht om bepaalde lagere geesten te kunnen controleren en hun vermogen verschillende natuurkrachten aan te roepen; anderen daarentegen zijn zich wellicht volstrekt onbewust van het feit dat zij in het geheim gemanipuleerd worden door de broeders van de duisternis. Desondanks hebben ze allemaal één ding gemeen - egoïsme, terwijl de meer perfide elementen een onverzadigbare honger hebben naar macht, persoonlijke verheerlijking en heerschappij over anderen. Het is in feite hun aangeboren eigenbelang dat elke ware en permanente samenhang onder hen verhindert en dit is de reden waarom de krachten van de duisternis uiteindelijk altijd zullen worden verslagen door de grotere verenigde macht van hen die het Goddelijke Plan voor de Evolutie dienen, en daardoor de Krachten van Gerechtigheid vertegenwoordigen.

Vaak ondervinden Dienaren een algemeen voorkomend patroon van jarenlange onredelijke kwellingen en beledigingen door anderen die soms een welhaast volmaakte irrationele haat jegens hen blijken te koesteren. Een haat die wordt opgewekt door de provocaties van ongeziene entiteiten die zelf weer aan de leiband lopen van de meesters van het kwaad. Dergelijke grove verstoringen over langere periodes dragen natuurlijk niet of weinig bij tot het kweken van een positieve en liefdevolle houding bij veel Dienaren, zodat momenteel een groot aantal van hen verschillende gradaties van psyche-emotionele kwalen aan de dag legt. En dat is natuurlijk precies datgene wat werd beoogd door deze tegenwerkende krachten. Toch moeten we niet vergeten dat, voordat de Dienaar vrijwillig de sluier van vergetelheid in fysieke gedaante aanvaardde, hij al volledig voorvoelde en het als een wezenlijke factor binnen zijn heilige missie accepteerde dat de kans voor het optreden van dergelijke negatieve interventies erg aannemelijk was. Alle Dienaren begrepen heel goed hoe en op welke wijze kwaadaardige entiteiten angst, twijfel, woede of iets soortgelijks kunnen zaaien bij hun slachtoffers, om hen hierdoor gemakkelijk onder controle te krijgen. Maar zij weten echter ook precies hoe zij alle schade aan de lagere bewustzijnsvoertuigen effectief kunnen helen. Het is nu tijd voor de Dienaren om zich hun kennis hierover weer te gaan herinneren, zodat zij beter zijn toegerust om een wereld in nood te helpen.

Net als tegenwoordig zo nadrukkelijk het geval is onder de gewone mensen, ondervinden Dienaren ook vaak de neiging om onbewust pijnlijke ervaringen te willen verdringen uit hun bewustzijn, om de confrontatie met vervelende herinneringen te vermijden. Toch móéten, als onderdeel van het herinneringsproces, deze herinneringen weer naar boven komen om te kunnen worden omgezet, waarna begrip, acceptatie en vergeving kunnen zorgdragen voor volledige verwerking en genezing. Dienaren die inderdaad dit zuiverings- en helingsproces willen ondergaan, krijgen een groter vermogen om anderen in hun genezingsproces te helpen. Al die ongekende zegeningen, die op dit moment voor de hele mensheid ter beschikking komen dankzij de steeds intenser wordende golven van de nieuwe Aquarius-energie, zorgen er absoluut voor dat heling en volledig herstel voor ieder individu snel kan worden gerealiseerd. Onbaatzuchtige dienstbaarheid is hiervoor de sleutel.

Zoals eerder genoemd is in deze naar een climax toegroeiende tijd op Aarde, de planeet een erg druk trefpunt van galactische aandacht. Zowel goedaardige entiteiten als diegenen die zich richten op het kwaad, zoeken momenteel contact op Aarde met hun respectievelijke vertegenwoordigers voor goddelijke of zelfzuchtige doeleinden. Zo zullen veel Dienaren tegenwoordig gaan ontdekken dat zij in staat zijn om als medium te fungeren (‘channeling’ zoals dit nu heet) voor ontvangst van mededelingen van verschillende bronnen uit het Universum. Deze personen moeten goed voor ogen houden, dat zelfs als bij hen een oprechte houding van dienstbaarheid jegens anderen aanwezig is en voorop staat, zij niettemin tijdens wat minder spirituele momenten ook boodschappen en interacties kunnen ontvangen in de vorm van leugens, of op zijn best een verdraaide waarheid, afkomstig van entiteiten die allesbehalve verlicht zijn.

Channeling, zoals dit tegenwoordig wijd verbreid voorkomt, is een paranormale bezigheid op laag niveau. Het is één van de ‘spirituele’ wegen die de minste inspanning vergt; het is gemakkelijk en heeft daarom een verwaarloosbare invloed op de evolutionaire vooruitgang. Deze methode telt nauwelijks mee bij de meest belangrijke taak van de Dienaren op Aarde: het opwekken en doorgeven van goddelijke energie in de wereld. In scherp contrast hiermee staat dat goddelijk contact altijd het hoofddoel vormt van de serieuze spirituele aspirant en deze regel geldt met name voor ontwakende Dienaren. Goddelijk contact is voor de mensheid de meest directe communicatievorm met de Goddelijke Geest; het verschaft iemand het voorrecht om puur inzicht, feilloze intuïtie en betrouwbare wijsheid op te roepen. Hierdoor wordt communicatie met andere wezens om informatieoverdracht te verkrijgen in feite overbodig. Omgekeerd daarentegen kan channeling ook om vele redenen heel schadelijk zijn voor individuen op hun pad van heilige dienstbaarheid. We zullen merken dat als eenmaal goddelijk contact gelegd is, channeling volstrekt overbodig* wordt.

*We willen hierbij zeker erkennen dat er sommige accurate en zeer nuttige informatie momenteel wordt en al is ontvangen en doorgegeven door bonafide mediums. We moeten echter desondanks niet over het hoofd zien dat dit alles slechts informatie is. Channeling is op zich geen pad van spirituele ontwikkeling.

Elke vorm van channeling houdt mensen af van werkelijke spirituele verheffing en voor Dienaren is deze communicatievorm momenteel beslist een bezigheid vol risico’s. Hierbij komt dat de trance die door vele lagere mediums zonder inspanning wordt opgeroepen een uiterst onwenselijke toestand is, met name in deze tijd. Het scheidt het medium van zijn eigen ziel en levert hem over aan de goddeloze sferen van materiele krachten, die in overvloed aanwezig zijn in het astrale vlak - de sfeer van illusie. Het is daarom dringend noodzakelijk dat geestelijke activiteiten net als een zuiver hart zo snel mogelijk kunnen gaan toenemen, zodat intelligente en bewuste channeling - indien vereist - veilig kan worden beoefend. Zo niet, dan zullen ware spirituele seances afglijden tot nog maar enkele zeldzame gebeurtenissen tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld. De naïviteit en opgewondenheid waarmee de meerderheid van de mensen vandaag de dag interesse toont in channeling, gevoegd bij de argeloosheid, trots en de zelfzuchtigheid van evenzovele mediums, maken dat hele groepen worden bloot gesteld aan ernstige risico’s, doordat al deze mediums de deur wagenwijd openzetten voor krachten en geesten met een verdorven karakter.

We kunnen het niet genoeg benadrukken, dat allerlei arglistige entiteiten aan de innerlijke zijde van het bestaan tegenwoordig druk bezig zijn contacten aan te knopen met al diegenen op het fysieke vlak die daar gevoelig voor zijn en bij wie blijkt dat zij een redelijke potentie hebben om als instrument te dienen voor de bepaald onplezierige plannen van deze entiteiten. Aan de andere kant zoeken goedaardige krachten - in dienst van het Goddelijk Plan - evenzo naar onzelfzuchtige en toegewijde harten om te helpen bij het échte spirituele werk op Aarde. Naarmate de lagere occulte vermogens van Dienaren - gestimuleerd door de nieuwe energieën - zich beginnen uit te breiden, haasten kwaadaardige geesten, daar waar engelen nog geen stappen hebben ondernomen, zich snel naar voren. Indien er in het bewustzijn van het betreffende medium maar het kleinste spoortje van egoïsme aanwezig is, dan ontstaat al heel snel de kans dat hij of zij bedrogen of misbruikt wordt, tot slachtoffer gemaakt of zelfs permanent bezeten wordt. De omstandigheden zijn er aan de vooravond van de Nieuwe Dag al helemaal rijp voor. De lichtgelovigheid en verlangens van de mensheid zijn zo uitgesproken en zo overheersend, dat een dergelijke onfortuinlijk occulte overweldiging ook nog eens wordt vergemakkelijkt door een vorm van negatieve synergie, opgeroepen door onvoorbereide groepen van ongetwijfeld goedbedoelende mensen. En dit resulteert weer in groepsbezetenheid. We zullen daarom meemaken hoe door deze praktijken tegenwoordig bepaalde mediums samen met al hun loyale volgelingen regelrecht op een kliniek afstevenen.

Hoe dan ook, liefdevolle assistentie staat altijd klaar voor het bieden van volledige bescherming, zelfs op deze duistere planeet. Een onzelfzuchtige smeekbede (opgewekt door een nederige en dienstwillige houding) zal waar nodig altijd goddelijke aandacht trekken waarop hulp volgt. De occulte aanvallen van de negatieve entiteiten zullen daarom bij diegenen die zich serieus en met hun hele hart wijden aan het spiritueel bijstaan van anderen, hooguit beperkt blijven tot wat oppervlakkige pogingen. Het succes van elk soort bedreiging door de duistere krachten is namelijk recht evenredig met de mate waarin het beoogde slachtoffer op zichzelf geconcentreerd is. Egoïstische gedachten en emoties zorgen er alleen maar voor dat iemands bewustzijnsfrequentie wordt verlaagd, waardoor hij gemakkelijker ten prooi valt aan de dichtere energietrillingen van al die verschillende subtiele lagen, waar entiteiten zich bezighouden met boosaardige offensieve campagnes.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat er sinds lange tijd een extreme patriarchale onbalans heerst op Aarde. De aangeboren creatieve en intuïtieve kwaliteiten van de vrouwelijke natuur zijn lang gevreesd als gevolg van een verwrongen mannelijk perspectief, waardoor vrouwen door de hele geschiedenis heen zijn onderdrukt, overheerst en vervolgd. Om nu evenwicht te brengen in een wereld die zo lang gecontroleerd is geweest door mannelijke krachten, heeft de meerderheid van de zielen van de Dienaren op Aarde er voor gekozen om te incarneren als vrouw*. Als agenten van veranderingen brengen deze heldhaftige afgezanten van de Nieuwe Geest een hele hoge concentratie van vrouwelijke macht met zich mee, waardoor het patriarchaal systeem op Aarde voor eens en voor altijd zal verdwijnen. De dringend noodzakelijke balans en harmonie zullen hierdoor terugkeren en iedereen - vrouwen én mannen - zal hier baat bij hebben. Omdat de mannelijke autoriteit echter nog steeds de controlerende wereldmacht vormt in deze periode, voorafgaande aan de Grote Overgang, zullen vrouwelijke Dienaren noodgedwongen nog een deel van de collectieve pijn van al die vervolgingen van zoveel vrouwen door de eeuwen heen moeten doorstaan. Desalniettemin kunnen zij ervan verzekerd zijn dat het langverwachte tijdstip van hun bevrijding en overwinning nu dichtbij is.

* Het zaaien van het Nieuwe Wereld Bewustzijn vereist veel minder mannelijke dan vrouwelijke Dienaren. We kunnen dit herkennen als een alomvattend concept binnen de Natuur; het wordt gedemonstreerd door talloze levensvormen over de hele wereld en valt onder de Wet van Reproductie. Een zeer groot aantal verschillende soorten dieren, vissen, vogels en insecten laat (net als de mens) zien dat tijdens één enkele seksuele daad miljoenen zaadcellen vrijkomen voor potentiële bevruchting van de vrouwelijke eicel. Hoewel de geboorte van het Nieuwe Wereld Bewustzijn natuurlijk een occult fenomeen is, volgt dit niettemin dezelfde natuurlijke patroon als dat van vele levensuitingen op het fysieke vlak. In andere woorden, er is slechts één mannelijke Dienaar nodig om een overvloed aan levensvonken te produceren die het vermogen hebben om vele vrouwelijke Dienaren spiritueel te ‘bevruchten’ en op die wijze het Nieuwe Wereld Bewustzijn te scheppen.

Vrouwelijke Dienaren bezitten dikwijls een innerlijke aantrekkingskracht voor partners die een grote behoefte aan liefde, heling en persoonlijke aandacht hebben. Vaak zijn deze laatste ook behept met negatieve karaktertrekken, waarbij mogelijkerwijze ook het syndroom van mannelijke overheersing aanwezig is. Er loert dan een groot potentieel gevaar voor vrouwen in relaties waarin vaak sprake is van een groot gevoel van mededogen dat van de vrouw uitgaat, zelfs al is het persoonlijke programma er dikwijls op afgestemd om sommige van hen met dit soort ervaringen te confronteren. Een blind verlangen om dienstbaar te zijn, kan resulteren in een bijzonder schadelijke verhouding, waarbij het risico bestaat dat de vrouwelijke Dienaar volledig wordt overschaduwd door haar partner die haar levenskracht als een vampier uitzuigt. Een en ander ontstaat via slopende chakra energie-interacties waardoor haar aura vervuilt, alleen maar door haar serieuze pogingen om een man te helpen die niet in staat is haar liefde te ontvangen. Kwaadaardige invloeden werken heel efficiënt en zonder al te grote inspanning op mannen in die het lagere zelf koesteren. We zien dan ook dat veel vrouwelijke Dienaren op die manier in onze huidige wereld ten prooi vallen aan een neiging tot onderdanigheid. En dit leidt uiteraard tot veel psyche-emotionele schade. Te lang blijven hangen in schadelijke relaties die geen vooruitgang kennen, kan fataal worden voor de missie van de Dienaar en velen zullen zich gedwongen voelen om hun relatie te beëindigen, waarbij hun partners achterblijven tijdens de naderbij komende overgangen.

Nu de mensheid, parallel aan de naderende Oogsttijd, ontwaakt en zich richt op die allerhoogste evolutionaire mogelijkheid die zich op Aarde voordoet, merken we dat leden van die tegenwerkende krachten met opmerkelijke monterheid naar voren stappen en zichzelf aan het publiek presenteren als spirituele leiders en genezers. Deze duistere geesten zijn zeer goed getraind om heel vakkundig hun ware bedoelingen te maskeren met een façade van inspirerende en levensechte melodrama's en die te voorzien van een aantrekkelijk sausje met diverse bekoorlijkheden die op het gemoed inwerken. Het is één van hun meest favoriete en meest toegepaste trucs om zich voor te doen als heilige boodschappers, want zij weten heel goed hoe zij tegemoet kunnen komen aan de goedgelovigheid, de verlangens en de trots van de mens. Zij imiteren vaak de kwaliteiten en de missie van de ware Dienaren van het Goddelijk Plan. Zij maken zich graag en trots bekend als ‘walk-ins’, als engelen, als sterrenzaad enzovoort, zij publiceren stimulerende en gezaghebbende boeken, zij geven lezingen en workshops aan grote groepen mensen en zij doen zelfs dat wat - oppervlakkig bezien - echt idealistisch werk lijkt te zijn. Veel van deze lieden die in deze tijd valse leringen in de wereld brengen, blijken voor al die onwetenden zeer overtuigend over te komen door het feit dat deze figuren vast geloven in wat zij onderwijzen en daardoor oprechte serieuze motieven kunnen hebben. Toch, terwijl zij continu blijven denken dat zij het Goddelijk Plan dienen, zijn zij in hun kortzichtigheid en hun in wezen egoïstische en onwetende gerichtheid, in feite niet veel meer dan menselijke marionetten voor de broeders van de duisternis. Andere hedendaagse ‘leraren’ daarentegen zijn zich heel goed bewust van hun ultieme motieven die, zoals altijd, gericht zijn op het opwekken van hebzucht, gehechtheden, blinde gehoorzaamheid, ondergeschiktheid, enzovoort. Deze bedriegers scheppen er genoegen in om alle mogelijke verleidingen te creëren die aantrekkelijk zijn voor het persoonlijke zelf, waardoor doelbewust verhinderd wordt dat datgene dat werkelijk waar en heilig is, binnen kan komen.

Deze sluwe tegenstanders van al wat goed en waarachtig is, zijn in er het bijzonder op gebrand om Dienaren van hun pad af te brengen. Zij realiseren zich heel goed dat Dienaren die ontwaken, momenteel bezig zijn met onderzoek van hun nieuwe en groeiende bewustzijn. Deze tegenstanders getroosten zich daarom grote inspanningen om zo effectief mogelijk de waarheid van dit ontwakingsproces te verdraaien met als doel om zoveel mogelijk Dienaren op een dwaalspoor te brengen. Dit kan vaak worden bereikt door het aanbieden van nogal indrukwekkende, maar toch onjuiste en complexe filosofische systemen en boeken die als een surrogaat voor de waarheid dienen. Hoewel deze voor velen heel behulpzaam en authentiek lijken te zijn, zijn ze in feite bedoeld om emoties, hoe subtiel ook, als zelfgenoegzaamheid op te wekken. Dit verlaagt de bewustzijnsfrequentie wat leidt tot onmondigheid, blindheid en afhankelijkheid. Deze doortrapte bedriegers onder ons proberen tegenwoordig op zijn minst de missie van de Dienaar te neutraliseren, maar hun voorkeur bestaat eruit om al datgene dat is afgestemd op het Goddelijk Plan op Aarde, af te breken en geheel te vernietigen. Zij verspreiden allerlei interessante informatie tijdens hun campagne om zoveel mogelijk individuen, groepen en organisaties te strikken en af te leiden van de meest simpele, onveranderlijke en spiritueel klinkende boodschap van liefde en dienstbaarheid.

Waarschijnlijk zijn ze ook in staat wonderbaarlijke genezingen te laten plaatsvinden en occulte krachten te demonstreren en dit alles om vertrouwen in de massa op te kunnen wekken en om de vleierij en de trouw van al die onnozele zielen te winnen.

Wat sommigen als wonderbaarlijk beschouwen is echter niets anders dan een metafysische dynamiek die zorgt voor het opwekken van natuurlijke krachten. Vertrouwen werkt namelijk als een vergrootglas en ook als een geleider en maakt het mogelijk dat deze dynamiek ontstaat. Net zoals elektriciteit, in potentie overal aanwezig, pas effectief wordt in aanwezigheid van een geleider, zo wordt ‘bovennatuurlijke’ macht alleen effectief als geloof aanwezig is, al is het maar geloof in een menselijke leraar, in de goddelijke intelligentie van de Schepping, geloof in een ideaal of zelfs in iemands eigen spirituele aard. Geschiedenis toont aan dat bij goedgelovigen, hebzuchtigen en behoeftigen heel snel en gemakkelijk een blind vertrouwen kan worden gekweekt. Als een zoeker nog geen echte goddelijke ingevingen heeft ervaren, kan een enthousiaste en hoopvolle figuur deze lagere astrale en occulte fenomenen gemakkelijk verwarren met spirituele openbaring en heilige wijsheid. Daarnaast begrijpen deze geslepen entiteiten, gezworen vijanden van waarheid en rechtvaardigheid, heel goed hoe geloof - gevoed door egoïsme - misbruikt en geëxploiteerd kan worden als een soort vacuüm dat bepaalde omringende krachten naar zich toe zuigt. Het individu of een groep die hiermee is verbonden, wordt vergiftigd met diverse etherische en astrale energieën die niets anders zijn dan imitaties van al die hogere energieën, waarin het geloof heeft geïnvesteerd.

Het is een feit dat spirituele en religieuze leiders, om macht en charisma op te wekken en deze te onderhouden, afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun volgelingen, net zo goed als deze op hun beurt vertrouwen op de inspiratie en bezieling die zij vanaf het begin van hun leiders mogen verwachten. Als dit symbiotisch proces, waarin afhankelijkheid en wederzijds voordeel een grote rol spelen,  is begonnen, kan het zich gemakkelijk uitbreiden om vele andere aspiranten te lokken en te beïnvloeden. Met name hen, die zich aangetrokken voelen (ook: magnetisch worden aangezogen) tot de occult beladen atmosfeer die men gewoonlijk aantreft binnen dergelijke groepen. De daarop volgende synergetische kracht die uit dit proces volgt, vergroot zich uit in dezelfde mate als zo’n specifieke groep zich emotioneel kan opladen. Het is ook recht evenredig met de wil en de manipulerende vermogens van de leider(s). Het is daarom niet moeilijk in te zien dat al deze gecombineerde krachten - opgewekt door diegenen die hun geloof geheel en al concentreren op de spirituele ‘superieur’ - deze ‘leider’ kan vormen tot een centrum van macht, dat zich kan uitstrekken tot ver buiten de kracht van diens eigen persoonlijkheid. Tegelijkertijd vormt zich een geschikt kanaal waarlangs de broeders van de duisternis onze wereld binnen kunnen treden en deze kunnen beïnvloeden. Egoïstische spiritualiteit is imitatiespiritualiteit en lijkt momenteel een epidemisch karakter aan te nemen, zowel in de New Age beweging als in de meer traditioneel religieuze kringen.

Zolang de mens onwetend is van de universele wetten zal het optreden van religieuze tussenpersonen een vast gegeven blijven. Zolang blindheid blijft bestaan in de wereld zullen zwarte magie, valse spirituele leiders en nepreligies hierdoor kunnen blijven voortwoekeren als antwoord op de verlangens van de mensheid. Een snel groeiend aantal valse profeten en gewetenloze mystieke leraren krijgt tegenwoordig steeds meer macht overal op de hele wereld. Deze magiërs zien kans door de wijdverbreide argeloosheid en hunkering van de mensheid met succes paranormale krachten op te roepen, niet zozeer voor het algemeen welzijn, maar veel meer voor hun eigen egoïstisch doel. Als gevolg daarvan leiden zij veel mensen steeds verder en verder weg van de goddelijke waarheid en daarmee verwante spirituele ervaringen door hen een koud licht aan te bieden, dat opmerkelijk genoeg heel overtuigend overkomt voor diegenen die verzuimen hun eigen hart te raadplegen. Deze nepdienaren brengen de profetieën van het Nieuwe Testament tot vervulling die zeggen dat “zelfs de wijze zal verdwalen” en dat er veel verstoringen van de waarheid zullen gaan plaatsvinden bij de verspreiding van het Nieuwe Wereld Bewustzijn.

Het is van het allerhoogste belang dat Dienaren in deze huidige fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde naar hun geweten - de stem van de innerlijke Goddelijkheid - luisteren. Alleen hun hoogste en meest onzelfzuchtige idealen zouden zij moeten volgen, vertrouwend op de impulsen van hun persoonlijk programma dat hen veilig voorwaarts leidt langs alle beraamde valkuilen en strikken die speciaal voor hen langs het pad zijn neergezet. De persoon echter die ware Kennis heeft vergaard en wiens inzichten zijn gevormd om de wereld te helpen, zal men nooit voor de gek kunnen houden. Temidden van zoveel misleidingen en spirituele indolentie tijdens deze naar hun hoogtepunt toegroeiende Aardse missie, zullen alle Dienaren bij hun worsteling om de waarheid te vinden en die te kunnen uitdragen - zodat zij zichzelf en anderen kunnen bevrijden - hetzelfde soort klappen krijgen als de vroegere martelaren. De mens wordt echter sterk van al die meppen die het leven uitdeelt en de ziel wordt gestaald in het vuur van zijn Aardse bestaan. De uitdaging die de Dienaar wacht, houdt in dat hij zo nu en dan blijkbaar alleen moet staan. Succes staat echter vast voor hem die tot het einde blijft volhouden in vertrouwen en toewijding aan die Ene Grote Zaak - altijd standvastig blijvend bij de lasterlijke beledigingen en venijn tijdens de wanhopige en laatste stuiptrekkingen van het ‘beest’.

“De storm der wrake komt; gij zult mishandeld  worden door de schriftgeleerden en Farizeeën, de hogepriesters en de kenners der wet. Zonder enige aanleiding zult gij voor het hof gesleept en in de cel geworpen worden; gij zult gestenigd worden; gij zult geslagen worden in de synagogen, gij zult veroordeeld worden ten overstaan van de heersers van deze wereld, en gouverneurs en koningen zullen U ter dood veroordelen. Maar gij zult niet wankelen en gij zult getuigen voor waarheid en rechtvaardigheid. En wanneer deze tijden aanbreken, laat wijsheid Uw leidsman zijn; koester geen wrok. Wrok maakt de wraak van de slechteriken sterker. Er is nauwelijks gevoel voor recht en genade bij deze ellendelingen op Aarde. Door acht te slaan op wat gij zegt en doet en te vertrouwen op de leiding van de Heilige Adem kun gij dit gevoel laten groeien. Op deze wijze kunt gij de wraak van de mens omvormen tot het prijzen van de Heer” - Jezus.

Thenewcallgroup

 

 

Terug