STERRENKINDEREN EN WALK-INS

17-01-2014 00:00

 

"Er zullen vele valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen"

Matt 24:11

De kans die nu wordt geboden aan Sterrenkinderen

Q. Ik heb nu de ‘Dienaren van het Goddelijk Plan’ gelezen en ik ben het helemaal met u eens, behalve met de hoofdstukken ‘Dag des Oordeels’ en ‘Het Grootste Risico voor Dienaren’.

Al acht jaar lang draag ik soortgelijke ideeën uit en heb ik vele sterrenkinderen geholpen zich te herinneren wie zij waren. Ik ben zelf één van die sterrenkinderen en als zodanig voel ik mij gerechtigd om U te zeggen dat er een paar ernstige fouten in uw boek voorkomen en wel over de duistere krachten en die mythische ‘Dag des Oordeels’. Sterrenkinderen (Dienaren in uw terminologie) zijn hier momenteel aanwezig om te helpen de mensheid te verheffen. Zij zijn verlichte wezens die hier gekomen zijn om de weg te wijzen.

A. Als u de laatste versie van het boek "Dienaren van het Goddelijk Plan" hebt gelezen dan zou u de volgende toevoeging hebben gezien:

"Verreweg het grootste deel van al die sterrenkinderen werd en is nog steeds aangetrokken tot deze planeet om van het Aardse experiment te leren, om hun eigen karma in evenwicht te brengen en sommige van hen zijn hier met meer sinistere doeleinden! Daarom dragen veel van die sterrenkinderen door hun eigen onwetendheid feitelijk bij aan de problemen op Aarde, zelfs ingeval deze onwetendheid een uniek buitenaards karakter zou hebben of zelfs van andere sterren afkomstig zijn. Onze term ‘Dienaar’ heeft met name betrekking op een ziel die belast is met een speciale taak op deze planeet in lijn met het Goddelijk Plan en die er tot dusver, wellicht tijdens talrijke aardse levens, in is geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’, dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie. Sterrenkinderen zijn daarom ook niet noodzakelijkerwijze een Dienaar."

Alle sterrenkinderen zijn hier tegenwoordig op Aarde niet zozeer om te onderwijzen of anderen de weg te wijzen (iets dat men, vóórdat men Goddelijk Bewust wordt ofwel de Allerhoogste Verlichting bereikt, zich moet voorstellen als iets dat weinig méér is dan het geval van ‘de lamme die de blinde leidt’), maar feitelijk zijn zij hier om te profiteren van wat in deze speciale tijd aan de mensheid op Aarde wordt aangeboden: namelijk om Verlicht te worden om deze New Age term te gebruiken, wat in wezen betekent ‘Bevrijding’, ‘Verlossing’ of ‘Verheffing’ zoals sommige oudere spirituele tradities dit noemen.

Sterrenkinderen hebben toestemming gekregen van de Christushiërarchie om hier tijdens deze heel speciale tijd te mogen zijn. Deels om karmische redenen maar ook omdat zij belangstelling toonden om te leren van de mogelijkheden die zich nu bieden tijdens deze overgang van de Aarde. Een leereffect dat alleen kan worden ontvangen in onzelfzuchtige overgave aan het Doel van de goddelijke Geest.

Aan het eind van een wereldcyclus leven we in genadevolle tijden. Dit is de periode (tot omstreeks 2012) dat het Christusbewustzijn (goddelijke Liefde) op Aarde neerdaalt om de ‘Weg te openen’. De Weg die ons weer terugvoert naar het goddelijke Universum. Wanneer het Christusbewustzijn weer terugkeert op Aarde, wordt een zeer bijzondere kans voor bevrijding geboden aan het hele menselijke ras, maar zo’n zegen kunnen we alleen ontvangen als wij hiervoor klaar staan, als we alles kunnen opgeven dat ons tot dusver niet heeft kunnen leiden tot bevrijding; om alles los te laten dat niet heeft gewerkt voor Heiliging; om alle ideeën, hoop, verlangens, overtuigingen en overwegingen over spiritueel leven op te geven om daarbij de weg vrij te maken om eenvoudigweg de Genade die ons wordt aangereikt te kunnen ontvangen, zodat wij uiteindelijk Geheiligd kunnen worden en goddelijke Voltooiing kunnen bereiken.

Voor vele ‘spirituele’ mensen schijnt het tegenwoordig niet zo eenvoudig te zijn om dit alles op te geven, met name voor diegenen in het Westen die door hun lang gecultiveerde intellect het gevoel hebben zo veel te ‘weten’! (Hoe meer we ‘weten’, hoe minder we groeien). Toch is het wel een voorwaarde als sterrenkinderen het doel van hun incarnatie willen vervullen en hier in deze tijd willen slagen. De kwalificaties op het Pad veranderen niet zomaar omdat een kandidaat toevalligerwijze een sterrenkind is! Als een en ander niet leidt tot een nederige overgave (inclusief het verlangen om de mensheid die nu nog blind is met goede doch onverlichte bedoelingen langs een steile afgrond te willen leiden) is ‘falen’ ons lot of leidt het op zijn minst tot uitstel tot de volgende Oogst op een andere 3D planeet. En ik haast me er aan toe te voegen dat tussen nu en de volgende Oogst er een hele lange periode wacht van vallen en opstaan en daardoor lijden op het fysieke vlak. Daar zullen al diegenen doorheen moeten die er niet in zullen slagen om profijt te trekken van de mogelijkheid die dit tijdperk ons geeft. Een mogelijkheid die ons nu wordt geboden, maar wel één die zijn beperkingen kent in tijd.

Sterrenkinderen kunnen net als de mensheid profiteren van deze grote spirituele kans door te leren open en nederig te worden en te blijven. Door deze houding kunnen zij opgetild worden in het Lichaam van Christus zelf, waardoor zij naar hun eigen beschavingen de genadevolle ervaringen die zij hier hebben leren ervaren met zich mee terug kunnen voeren.

Maar als sterrenkinderen niet het Pad van de Goddelijke Mysteriën opgaan in nederige overgave en in liefde (zoals dit voor alle kandidaten voor verlichting geldt ongeacht hun ‘oorsprong’), dan zullen ze niet alleen deze grote kans missen tijdens hun bezoek aan de Aarde, maar zullen ze in de overgrote meerderheid van de gevallen ook weer nieuw karma opdoen (en dat gaat op deze door angst gedomineerde Aarde erg gemakkelijk). Het resultaat zou kunnen zijn dat zij weer terug moeten naar hun werelden met een grotere karmische last dan dat wat zij wilden wegwerken toen zij hier kwamen. Dit nu is het geval met sterrenkinderen die denken dat zij iets weten!! Want als wij denken iets te weten voordat wij de Allerhoogste Verlichting hebben bereikt, dan kunnen we er zeker van zijn dat dit ‘iets’ ons zal beletten om terug te keren naar ons ware Huis. En tezelfdertijd trekt het meerdere pijnlijke lessen naar ons toe, tot het punt bereikt is dat wij ons uiteindelijk gedwongen voelen ons dwaze egoïsme over te geven aan de Goddelijke Macht.

Ik heb vele sterrenkinderen en walk-ins ontmoet die duidelijk kampen met neuroses, occulte obsessies (bezetenheid) en zelfs psychoses. Echt, met al hun misleide speculaties en projecties gedragen ze zich vaak veel angstiger, trotser of rancuneuzer over het leven (en vaak alle drie tegelijk) dan de gewone man op straat. Vele sterrenkinderen verkeren hier in feite tegenwoordig in een veel slechtere conditie dan vele mensen hier die niet van de sterren afkomstig zijn! En hierbij schiet een citaat van Jezus in mijn gedachten: "En de deemoedige zal de [nieuwe] Aarde overerven."

 

Verlichting en het geven van onderricht

Q. Ik ben een sterrenkind. Nu heb ik het een en ander van het TF-materiaal gelezen en ik ben het ermee eens dat ons een genadevolle kans wordt geboden in deze tijden en dat wij hier zijn om verlicht te worden….

A. Potentiële verlichting, ja. Want de meeste mensen zullen niet verlicht worden in deze ronde. Kijk maar om u heen. Ziet u niet de angst en de duisternis overal in de wereld groeien naarmate de planetaire vibratie stijgt? "Oorlogen en geruchten over oorlog" zijn aan de orde van de dag. De psychische atmosfeer van de Aarde is veel toxischer geworden tijdens het laatste decennium. Aangezien de overgrote meerderheid van de mensen (en dit geldt voor sterrenkinderen precies zo) hun hart niet hebben gereinigd door het Pad te gaan bewandelen, worden ze door deze psychisch verontreinigende stoffen meer en meer geïnfecteerd (het gelijke trekt het gelijke aan). Zij houden zich alleen maar bezig met het verdedigen van hun ‘ik’ en op die manier verergeren zij de strijd, daarbij steeds meer karma creërend en daarmee ook steeds zieker wordend. Oude gewoontes verdwijnen niet zomaar.

Q. …maar ik ben het er echter niet mee eens dat wij hier niet zouden zijn gekomen om onderricht te geven of dat iemand die denkt ‘iets’ te weten daardoor het bereiken van zijn doel op Aarde zou dwarsbomen. Ik geloof dat ieder van ons - in het bijzonder de walk-ins en sterrenkinderen - los van onze eigen individuele redenen, in dit leven zijn gekomen met een missie…

A. Met te zeggen "ik geloof" (zoals bijvoorbeeld de onwetende fundamentalisten zo dikwijls doen wanneer zij uit hun bijbels citeren) laten we zien dat wij nog niet zeker Weten. En als wij nog niet zeker Weten, dan is het veel wijzer om een Zoeker te blijven dan om te trachten een leraar te zijn.

Q. … Voor sommigen onder ons is dat om onderricht te geven. Voor anderen is dit healing of om raad te geven of het opzetten van een website. Er is mij verteld en dat geloof ik ook, dat mijn missie hier is om leraar te zijn en om te healen. Onderricht geven betekent voor mij de waarheden delen waarvan ik "weet" dat ze werkelijkheid zijn. Ik bedoel niet "weten" in intellectuele zin, maar "weten" op zielsniveau….

A. Kijk alstublieft opnieuw goed naar mijn eerder gemaakte opmerkingen die u hieronder opnieuw aantreft. Ik heb de sleutelwoorden die van betekenis zijn schuin gezet: "[Sterrenkinderen] zijn hier tegenwoordig op Aarde niet zozeer om te onderwijzen of anderen de weg te wijzen (iets dat men, vóórdat men Goddelijk Bewust wordt ofwel de Allerhoogste Verlichting bereikt, zich moet voorstellen als weinig méér dan het geval van ‘de lamme die de blinde leidt’), maar feitelijk zijn zij hier om te profiteren van wat in deze speciale tijd aan de mensheid op Aarde wordt aangeboden: namelijk Verlichting.

Het enige doel voor alle onverlichte levensvormen is om Verlicht te worden, dat wil zeggen: om zich te kunnen Verlossen van materie, van onwetendheid, van lijden enzovoort, enzovoort. Ik haast mij er aan toe te voegen dat de levensessenties van sterrenkinderen elders in het melkwegstelsel ook nog niet is verlicht en dat om die reden deze zaden nu hier aanwezig zijn op Aarde: om profijt te trekken van dat wat zich hier op Terran gaat afspelen.

Misschien mag ik dit laatste belangrijke punt wat verder toelichten. Een punt dat zo vele spirituele aspiranten (inclusief sterrenkinderen) vaak over het hoofd zien. Voordat zij hier kwamen, begrepen de meer intelligent bewuste sterrenkinderen (in feite alle meer bewuste zielen) iets van die wonderbaarlijke gelegenheid die vandaag de dag aan alle in fysieke gedaante geïncarneerde menselijke wezens op Aarde wordt geboden. Dit feit dreef hen bovenal om hierheen te komen, want zij begrepen heel goed wat het uiteindelijke Doel is. En voorts begrepen zij, vanuit de nu geboden langverwachte Zegen, de zeldzame gelegenheid die zich nu voordoet om dit Doel te bereiken aan het eind van deze belangrijke cyclus voor de Aarde. Echter, vele, zo niet de meeste van deze geïncarneerde levensvormen zijn nu echter vergeten wat zij wisten vóórdat zij hier arriveerden (door de noodzakelijke sluier van vergetelheid van ons 3D bestaan) en in plaats daarvan lieten zij zich gevangen nemen door de collectieve psychose van de Aardse mensheid. Wat jammer nu om helemaal hierheen te komen en er niet in te kunnen slagen dat te bereiken waarvoor zij juist kwamen.

Eigenlijk zijn de meeste sterrenkinderen hier niet zozeer voor de eerste keer. Zij hebben deze wereld al eeuwenlang bezocht en velen hebben lang gewacht op dit moment en hebben hier hard voor gewerkt. Ze hebben zichzelf eeuwenlang voorbereid om al hun eerdere inspanningen op Aarde en elders nu te kunnen afronden, verlicht te raken en eens en voor altijd naar Huis terug te kunnen keren. Alweer, wat een grote tragedie als zij verloren dreigen te raken voor de oogst door hun verkeerde identificatie in dit leven; wat een ramp als zij zouden blijven slapen onder de schaduw van onverwerkt karma tot het moment dat de haan het Licht van een nieuwe Dag kraait.

Als de planetaire klok nu het uur zou slaan, hoeveel sterrenkinderen denkt U, zouden in feite gereed staan om al hun kosmische illusies waarin zij zoveel tijd en energie hebben geïnvesteerd (zelfs in dit leven) los te kunnen laten en zo in staat te zijn zich te kunnen verheffen voordat de naderende calamiteiten gaan beginnen? En wie zegt ons dat de laatste gong inderdaad niet gaat luiden in het nu komende moment? Want op het moment dat de kritische massa bijeen is, zal Goddelijke Liefde zijn plaats opeisen.

"De goddeloze op Aarde zal wenen wanneer hij de Zoon van God in macht omlaag zien komen op de wolken vanuit de hemel. Let op, o let op, want ge weet niet het uur, noch de dag dat de zoon van God komt. Laat uw hart niet vervuld zijn met aardse genoegens, noch met dagelijkse zorgen, zodat niet die dag aanbreekt en u onvoorbereid aantreft. Wees waakzaam bij elk seizoen van het jaar; en bid dat u de Heer in vreugde zult ontmoeten en niet in smart." - Jezus

Als u objectief kunt blijven, dan zult u moeten toegeven dat als de Dag des Oordeels nu, op dit moment zou gaan plaats vinden, dit een zeer kleine oogst zou opleveren in verhouding tot de omvang van de bevolking op de planeet.

Want de sterrenkinderen zijn, net als de niet-sterrenkinderen hier op Aarde alles vergeten. En zouden wij in een dergelijke vergetelheid en evenzo onwetend over de Goddelijke staat, werkelijk in staat kunnen zijn om iemand iets te Leren, denkt u? Zouden wij echt in staat zijn iemand naar het Doel te leiden als wijzelf het zicht zijn kwijt geraakt op de vereisten voor dat Doel en er niet in zijn geslaagd om dit te bereiken of zelfs, voor verreweg de meeste van ons, om ook maar dichterbij te komen? En als wij trachten om te Helen*, om onderricht te geven en om anderen te leiden voordat wijzelf goddelijke Verlichting hebben bereikt, zouden we dan niet het risico lopen om de blinde te leiden terwijl we zelf nog geblinddoekt rondlopen?

* Ik bedoel Helen op zielenniveau en daardoor waarlijk Helen.

De persoonlijkheid kan echt helemaal geen Onderricht geven … tot het moment aanbreekt dat de goddelijke Geest door hen beweegt (en hiervoor moet onze "ik" wijken). Alleen de goddelijke Geest kan onderricht geven. In feite is het alleen de goddelijke Geest zelf die werkelijk een ziel kan Helen en hem op die manier weer terug naar Huis kan leiden.

* Er is een overvloed aan spirituele leraren in deze wereld, maar er zijn maar erg weinig Ware Leraren, dat wil zeggen die kunnen fungeren als een Heilige Graal (volstrekt lege menselijke wezens) en die feitelijk in staat zijn om de goddelijke Geest te kunnen ontvangen en die de energie van goddelijk Ontwaken kunnen uitstralen.

Dus, het is okay voor ons om ‘onderricht’ te geven zoals bijvoorbeeld een moeder of vader hun kind iets willen ‘leren’, maar wie onder ons kan feitelijk iets echt Onderwijzen door channeling van de goddelijke Geest zelf, door het lagere zelf apart te zetten van het Grote Zelf, om het valse idee van het Ik, mij of mijn (dat slechts een aspect van onwetendheid en angst is) volkomen te laten varen?

Ziet u, wanneer een aspirant contact maakt met de goddelijke Geest weet hij onmiddellijk dat het niet hijzelf is, zijn valse zelf (ego), die Onderwijst, maar die "Raadselachtige Deugd" waarover Lao Tzu sprak. Met andere woorden het is de goddelijke Geest, de Tao zelf die door hem heen komt. Elke gedachte van ‘ik ben een leraar’ of ‘ik kan anderen helen’ of ‘ik weet de weg richting Huis en kan daarom een gids zijn voor anderen’ belemmert feitelijk dat de goddelijke Geest door ons heen kan werken. Waarom? Omdat ons ‘ik’ NIET de goddelijke Geest is, dit ‘ik’ is een illusie zoals alle afgescheiden wezens. Wijzelf kunnen, op zijn best anderen slechts een heel verwrongen versie van de Waarheid aanbieden en dit nu is precies "hoe de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen". - Theosofie.

Er is een bijbels citaat en profetie die waarschuwt voor deze tijd: "Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen" - [Matt. 24:24].

Dit gebeurt nu over de hele wereld en vele van deze zogenaamde leraren denken graag over zichzelf dat zij meesters, sterrenkinderen enzovoort zijn. Maar geen van hen straalt Heiligheid uit; geen van hen heeft hun beker geleegd tot op het niveau wat vereist is om de goddelijke Geest te kunnen ontvangen en uit te stralen en daarom is niemand van hen ook een Ware Leraar. En in hun veronderstelde ‘leraar- en leiderschaps’kwaliteit (=arrogantie) zullen ze de Geest ook nooit kunnen ontvangen. En weer hebben we een geval van de lamme die de blinde leidt.

Wanneer wij die wonderbaarlijke Genade, waarvan we allemaal voelen dat die ons nu wordt aangeboden op Aarde, goed tot ons laten doordringen dan zal blijken dat de enige verstandige keuze die wij kunnen maken is om door nederig en open te worden, door onze beker te legen van alle voorgaande ideeën en veronderstellingen over wat we denken te weten en door ons over te geven in pure devotie en met een onbaatzuchtige smeekbede tot de goddelijke Geest. Wanneer we dit hebben gedaan, zullen wij beginnen de goddelijke Geest te ervaren die door ons heen gaat werken (iets dat het o zo graag wil doen) en pas dan ‘worden wij een Leraar’, maar alleen omdat ‘wij’ klaarblijkelijk zijn verdwenen waardoor de goddelijke Geest nu ongehinderd door angst en onwetendheid zijn Werk kan doen en op die manier de mensheid zegenen.

Ziet U daarom nu hoe gevaarlijk het is om te geloven dat u, of ik, of iemand anders werkelijk kan Onderwijzen, of kan Helen of anderen kan Leiden?

"Alleen bij God is mijn ziel gerust" - [Psalmen 62:2].

Als wij in alle oprechtheid voelen dat wij Onderricht kunnen geven, dan is er slechts één enkele en zekere manier om erachter te komen of wij onszelf wel of niet voor de gek houden: namelijk alleen onze innerlijke Verrukking zal ons absoluut helpen onze gedachtegang en onderricht te steunen. Mag ik u nu dan vragen, kent u die Zegening, die Extase van de goddelijke Geest wanneer u onderricht geeft? Zo niet, zou het dan niet gepaster zijn om de Waarheid te Zoeken met uw hele hart, verstand en ziel, vóórdat U het Pad verlaat om leraar te worden? In feite zijn het nu net deze ‘nobele bedoelingen’ die aspiranten belet om Bevrijding te kunnen ervaren en een dergelijke houding zien we overal op Aarde opduiken. "…en Jezus weende."

 

De vraag en het antwoord

Er was eens een man die al vele levens lang rond de Levensberg had rondgedwaald.

Hij was het beu geworden om soms wel dichtbij de Glorie te kunnen komen, maar er toch nooit in te zijn geslaagd daar in te mogen delen. Dus besloot hij om al zijn ideeën en geloof hierover op te geven en simpelweg God te bidden om leiding.

Hij vroeg: “Heer, wat wilt U dat ik doe? Was er iets dat ik had moeten doen in deze speciale incarnatie om U te kunnen behagen? Wat is in werkelijkheid mijn missie hier, mijn persoonlijk programma?”

Aangezien het gebed van de man oprecht en onvoorwaardelijk was, antwoordde God onmiddellijk en zei: “Mijn geliefde zoon. Er is slechts Eén Missie voor iedereen en voor alle andere levensvormen onder de Hemel: slechts Eén enkel Doel, Eén Bestemming, Eén intelligente Handeling. En die is om de Waarheid te zoeken en om Mij te vinden; om naar Huis terug te keren. Alle ideeën vanuit de persoon om anderen te helpen in de illusie zijn slechts schimmige denkbeelden van het ego, dat lagere zelf die er slechts toe dienen om de Weg te versperren en de simpele Waarheid te versluieren. Dit is de reden dat jij al duizenden levens lang dat Ene Doel al herhaaldelijk hebt vergeten.”

Op dit genadige antwoord herinnerde de man zich weer tot zijn grote vreugde wat hij zich zo lang geleden ten doel had gesteld, ver voorbij zijn vroegere en oude schaduwen van zijn vergissing. En hij besloot opnieuw om simpelweg en bescheiden God te dienen door de Waarheid te gaan zoeken, door al zijn ideeën en geloofsovertuigingen los te laten die gedurende vele incarnaties lang waren opgebouwd en om alles over te laten aan de Genade, de Wet, waarin hij zijn Geloof weer had teruggevonden.

“Iedereen die Mij wil volgen zal al zijn denkbeelden vanuit en over het zelf moeten laten varen… Iedereen die vasthoudt aan zijn beeld van het lagere zelf, zal zijn identiteit verliezen wanneer dat beeld er niet meer is, maar eenieder die al zijn denkbeelden om Mijnerwille opgeeft om Mijn bewustzijn toe te laten, die zal in Mijn eeuwige leven delen.” - Ken Carey, ‘The Starseed Transmission’

 

Verlichting of geen verlichting

Q. We zijn het kennelijk over sommige dingen eens en we zijn het oneens over andere dingen. En dat is normaal.

A. Diegenen die naar Huis willen en daarom de Waarheid willen vinden, stellen geen belang in instemming of afkeuring, want zij zijn slechts op zoek naar de Waarheid (en die staat buiten elke discussie) om daarmee het enige doel van het leven te kunnen realiseren. "Wij dansen rond in een cirkel en denken te weten, terwijl de Waarheid in het midden zit, niet denkt en alleen maar Weet." Daarom, voor de intelligente en compromisloze zoeker is het heel ‘normaal’ om het met iets niet eens te zijn (want dit is toegestaan onder de Wet van de Vrije Wil), maar waar mensen het oneens zijn in belangrijke spirituele zaken als deze, zal de vastbesloten zoeker gaan ontdekken dat óf de ene óf beide partijen tekort schieten in de Waarheid. Dit zal ook blijken want, en daar zijn alle Verlichte wezens het over eens, de Waarheid is Eén en Zij staan in en worden allemaal gekoesterd door dezelfde Realiteit. Er is slechts Eén Waarheid en die is universeel. En daarom voelt de zoeker van de Waarheid zich innerlijk altijd gedwongen om zich met zijn verstand en hart neer te leggen bij kritiek en om door te gaan. En als hij inziet dat hij verkeerd doet, zal hij leren, zal hij zich aanpassen en zal hij verder gaan. Als hij daarentegen ontdekt dat de ander het verkeerd ziet, zal de zoeker van de Waarheid de discussie laten voor wat hij is (tenminste, als dit gedoemd is een onneembare barrière te worden) en gaat hij alleen voort op zijn zoektocht.

Door de eeuwen heen hebben alle Verlichte wezens de onwetende mensheid ervan verzekerd dat het enige doel van hun onheilige bestaan is om God te vinden, om de Waarheid te vinden. Als het zoeken en het vinden van die Waarheid het enige doel is van het bestaan, dan kan het niet anders dan dat wij allemaal nu nog in het stadium van onwetendheid verkeren indien wij nog steeds in dit zoekproces verkeren en dus de Zegeningen van het Ware Leven nog moeten leren ervaren. Zelfs een kind begrijpt dat. Dus als wij die Zegen van de Realiteit nog steeds niet hebben ondervonden en dus onwetend blijven, dan Weten we niet echt veel, nietwaar? Dus vertelt u mij alstublieft hoe wij, net als u, samen met nog eens 6 miljard andere menselijke wezens die tegenwoordig zo heel verloren op de planeet Aarde rondlopen, veilig en onbezwaard iets uiteen kunnen zetten over wat wij dénken te weten.?

En ik wil daar graag aan toevoegen dat ik níet wil zeggen dat ik ook maar iets Weet: ‘ik’ zeker niet! Geen enkele ‘ik’ trouwens! Maar als we gewoon kunnen toegeven dat het ‘ik’ niets weet en dat het ‘ik’ serieus op zoek is naar de Waarheid als een baby…. wel, dat is heel iets anders. Diegenen die oren hebben om te horen, laat hem horen.

Misschien kan het zijn dat ik ergens op iets gewezen heb waar u nu juist niet in geïnteresseerd was. Als dat het geval is, dan zal ik mij meteen terugtrekken uit de discussie, want dan ontbreekt er een echt Doel. De realiteit is dat de grote meerderheid van de mensen op Aarde - al dan niet voorzien van een spirituele inslag - vandaag de dag niet geïnteresseerd is om onvoorwaardelijk de Waarheid te zoeken en heeft dit dus ook nog niet gerealiseerd! Zou dat wel het geval geweest zijn, dan zou deze wereld toch een veel groter aantal Boeddha’s en Christussen hebben voortgebracht, denkt U niet? Op deze Aarde zouden inderdaad ook heel veel Ingewijden en Meesters lopen (dwz ware Zoekers), maar helaas. Welnu, men kan de Waarheid niet vinden door boeken te lezen. In feite moet men over de hele wereld reizen en in elke hoek gaan zoeken, iedere steen oplichtend om te merken dat er feitelijk maar bitter weinig Boeddha’s, Christussen, Ingewijden en Meesters in deze wereld zijn. Op deze zoektocht zal men zijn hart en geest moeten reinigen van alle ideeën, theorieën, geloofsuitingen, en in het bijzonder alle overtuigingen om ook werkelijk te kunnen Zien.

Daarom voelt de Waarheid zichzelf behoorlijk eenzaam hier op Aarde onder de dolende mensheid. Het voelt zich eenzaam omdat er nauwelijks iemand in hem is geïnteresseerd. Of is het misschien zo dat er nauwelijks iemand is die de nodige kwaliteiten bezit om het Pad te kunnen bewandelen, zoals alle Groten dat hebben gedaan? Deze laatste vraag is een eufemisme! Toch zijn er heel veel mensen die in hun onverlichte overtuigingen laten zien dat zij denken of geloven in de Waarheid geïnteresseerd te zijn en dat zij op het juiste Pad zijn. Echter, de wijze vermaning boven de Griekse tempel in Delphi: "Mens, ken uzelve" wordt maar zelden herkend in deze wereld vol illusies.

Als wij onszelf niet goed kennen, iets waartoe wij alleen in staat zijn door als een baby de Waarheid te gaan zoeken, dan zijn wij gedoemd in allerlei soorten valkuilen van misleidingen te vallen, met name wanneer wij ook maar enige overtuiging koesteren over ook maar iets in het bijzonder. Misschien wel de enige meest zekere overtuiging die wij in onze onverlichte staat mogen hebben, is dat wij absoluut niets weten! Als we ook maar iets Wisten over het Leven, dan zouden wij toch in staat zijn om werelden en levensvormen te scheppen zoals God dit doet? Wilt u het volgende verifiëren met uw hart? Als ik u zeg dat u mij niet kunt vertellen - beter nog, mij niet kunt demonstreren - dat u bij machte bent om één enkele cel in uw eigen lichaam te scheppen, klopt dit dan? Wel, wat Weten we dan eigenlijk precies?

Mag ik u het opnieuw vragen: ervaart u dagelijks de Zegening of de goddelijke Extase zoals heiligen als Ramakrishna, Sint Fransiscus en Yogananda lieten zien? Zoniet, waarom beweert u dan voortdurend iets in plaats van het stellen van hoogst noodzakelijke Vragen zoals: wat is Liefde? Waar is God? Wat is de Waarheid? En misschien: Heer, kunt u mij niet tot een volmaakt instrument maken in Uw goddelijke Dienstbaarheid? Enzovoort.

Ziet u het heel simpele maar toch kritische punt dat ik probeer naar voren te brengen?

Wanneer we weer als een baby kunnen worden - open, leeg en onschuldig - zullen we ALLES binnen in ons Weten, want God Weet ALLES en God is een baby! Wist u dat? God veronderstelt niet dat Hij iemand kan helen, want voor God bestaat er geen ‘iemand anders’ en er bestaat ook helemaal geen ziekte in de Waarheid. Het gebruik van woorden wordt nu tamelijk lastig om de simpele Waarheid over te dragen (want die is natuurlijk niet te vatten in woorden en concepten omdat het een Levende, Vibrerende Realiteit is; een Stralingsvolheid, wat nauwelijks iemand op Aarde kan begrijpen), dus misschien is het beter dit tamelijk hoogstaande onderwerp maar even te laten voor wat het is.

*Ik gebruik het woord ‘Hij’ voor de eenvoud. God is natuurlijk zowel mannelijk als vrouwelijk, yin en yang.

Q. Ik denk dat de focus niet zo zeer moet zijn over wie "gelijk" of "ongelijk" heeft, maar om iedereen in zijn waarde te laten, gericht op zijn eigen niveau van inzicht.

A. Ja, prima, maar laten we niet het belangrijke feit over het hoofd zien dat hier veel zielen verblijven die de potentie hebben om verlicht te worden … als zij zich maar op tijd alle voorwaarden van de Weg terug kunnen herinneren. Als wij nog niet geïnteresseerd zijn om naar Huis terug te keren dan is dat OK in ons Vrije Wil systeem (hoe dwaas zo’n houding ook moge zijn) en we mogen nooit ingrijpen in de vrije wil.

Er bestaat geen ‘gelijk’ of ongelijk’, er is alleen maar keuze en daardoor wel of niet deze kans te kunnen grijpen. De kaarten liggen op tafel, de laatste Oproep voor deze cyclus wordt momenteel verstrekt en tijd, ruimte en al het lijden staan op het punt om te verdwijnen voor al diegenen die het zullen redden.

Q. Ik heb genoten van ons gesprek en ik hoop dat wij beiden van elkaar kunnen leren.

A. Allereerst dit, een hoop koesteren is een verlangen en is daarom gebonden aan het ego en nodigt uit tot zowel frustratie als het creëren van meer karma in deze illusie. Het betekent daarom alleen maar meer lijden - voor de wereld - terwijl wij bovendien noodzakelijkerwijze gedwongen zullen worden om op een later tijdstip de knoop te moeten ontwarren waarin wij ons hebben verstrikt.

Ten tweede is er niets te "leren" omdat God ALLES al Weet en al volmaakt is. Als wij menen dat het nodig is om iets te moeten leren, dan voelen wij ons aangespoord om iets te gaan leren binnen onze bestaande realiteit van illusies en dan kunnen we slechts meer leren over de Grote illusie waardoor wij er ons slechts meer in verstrikken. Wat een verspilling van tijd en energie! Laten we ook niet vergeten dat wij de schuldenaar zijn van onze naaste, want alles is met elkaar verbonden. Onwetend blijven vermeerdert de illusie voor iedereen. Daarom, het enige verstandige wat we kunnen doen is om de Waarheid NU te gaan Zoeken en Verlicht te worden. Alles wat minder is, is slechts dwaasheid, de tragische bestendiging van onwetendheid.

 

Goed en Kwaad

Q. Ik ben het ermee eens dat er velen van ons niet verlicht zullen worden. Maar ik prefereer de positieve kant van de dingen te zien.

A. Als er een positieve kant is, dan moet er ook een negatieve kant zijn, want het ene heeft geen betekenis zonder het andere.

De Wijze ziet beide kanten want zijn waarnemingsvermogen is in evenwicht (in wezen ziet hij geen van beiden, omdat geen van beiden bestaan).

Waarom geeft u alleen de voorkeur aan de ‘positieve zijde’? Bent u misschien bang voor de duisternis? Wist u echter dat wanneer wij in een dualistisch universum (het ongoddelijke deel) naar de positieve kant slingeren, wij per definitie gedwongen zullen worden op een gegeven ogenblik terug te slingeren naar de negatieve kant?

De New Age groepen die wij genoemd hebben in het artikel ‘Menselijke Liefde versus Goddelijke Liefde’, hebben ook een neiging zich alleen te willen richten op hun beperkte interpretatie van de positieve zijde. Op die manier brengen zij zichzelf uit balans en krijgen zij een gegarandeerd karmisch bezoek van de donkere zijde. Dit is de Wet; een Wet die zo weinig mensen in de wereld echt begrijpen. Het is een onontkoombare Wet: het is de Wet van Oorzaak en Gevolg.

Zowel donker als licht, negatief en positief zijn afkomstig van de ‘boom van kennis over goed en kwaad’: dualiteit. Als wij maar een hapje nemen van een van de appels van die boom, hetzij de goede of de kwade, creëren we karma.

Het kwaad is de tegenpool van wat de mens ‘goed’ noemt. Vele mensen zijn, naar de normen van onze maatschappij, goed, erg goed, menselijk, beschaafd en liefdevol te noemen. Zulke goedheid echter mag pas echt en waarlijk goed genoemd worden als het geen enkele tegenpool zou hebben! Alle werkelijke wijzen hebben altijd de Goedheid van het goede ontkend, door de permanente aanwezigheid van zijn zwarte schaduw vanwege de dualistische natuur der dingen. "Het goede is het kleinste stukje van het kwade." - de Egyptische Avatar, Hermes Trismegistus. Toch heeft de overgrote meerderheid van de mensen, zelfs hier in onze moderne en beschaafde maatschappij, geen enkel inzicht over deze realiteit. De volgende feitelijke bewering zal daarom waarschijnlijk een belangrijke openbaring voor de meeste mensen kunnen zijn indien zij tenminste de werkelijkheid daarvan kunnen inzien: HET GOEDE VAN DEZE WERELD HANDHAAFT HET KWADE, PRECIES ZOALS HET KWADE HET GOEDE HANDHAAFT.

Als de mensheid als gevolg hiervan niet verandert, niet doorbreekt naar een totaal andere spirituele houding die ver uitstijgt boven het alledaagse gebeuren en boven al onze dualistische ideeën over goedheid en als het niet een fundamentele hergeboorte verkrijgt in een nieuwe bestaanssfeer die apart staat van deze wereld van polariteiten ("Mijn Koninkrijk niet van deze wereld"), wordt er karma gecreëerd en blijft dus ook de hel van de sferen van dualiteit bestaan. Zolang de mens volhardt in het gebruik van zijn biologische en primitieve ‘goedheid’, zal het kwade hem altijd vergezellen. Als de mens niet volledig spiritueel verandert, zal hij gebonden blijven aan de wereld van illusies ondanks al zijn plechtige verklaringen over goedheid, liefde en vriendschap. Want wereldlijke goedheid heeft zijn schaduw en de mens houdt deze schaduw in stand op dezelfde manier zoals hij zijn eigen bepaald onheilige kleine zelf handhaaft. "Er is niemand goed; neen, niemand". Deze woorden sprak Jezus, de Christus van het Vissentijdperk tot de mensheid op Aarde en zij zijn de meest diepzinnige en waarachtige woorden die ooit zijn uitgesproken.

Q. Jaren geleden had ik een visioen waarbij ik uitkeek op een vallei waarvan ik innerlijk ‘wist’ dat die de wereld vertegenwoordigde. Alles was donker, een inktzwarte duisternis. Toen zag ik heldere, witte punten van licht die in de duisternis voortbewogen. Ik ‘wist’ dat ik één van deze witte lichtpunten was en ik ‘wist’ ook dat op tijd alle duisternis in een schitterend, wit licht zou worden getransformeerd. Ik zie geen angst en geen groeiende duisternis meer. Ik zie licht groeien. Als wij ons concentreren op het licht, dan zullen we het licht zien. Als wij ons concentreren op de duisternis, zullen wij de duisternis zien.

A. Het is niet waarop wij ons concentreren wat telt, maar meer het waarom en hoe wij ons focussen. Als wij vermijden om naar de schaduwzijde van het leven te kijken (dat wij alleen intelligent en doeltreffend kunnen doen door het licht van ons onderscheidingsvermogen daar te laten schijnen), dan ontkennen wij dit en ontstaat angst en creëren we in wezen alleen maar meer duisternis.

 

Verlichte Meesters

Q. Er zijn hier vele sterrenkinderen en walk-ins aanwezig die al verlichte meesters zijn in andere sterrensystemen. Zij hebben er vrijwillig in toegestemd om in deze tijd naar de Aarde te komen in hoofdzaak om de mensheid te helpen verheffen.

A. Zo is het niet echt. Uw ideeën zijn onjuist en ze misleiden u volledig, want u denkt nog steeds in termen van ruimte en tijd en die zijn allebei aspecten van de illusie.

Ik zal het u uitleggen. Het Christusbewustzijn is het laagste niveau van verlicht bewustzijn; de allereerste sport op de Hemelse Trap om zo te zeggen. Alles beneden Christusbewustzijn is onverlicht, dwz is gebaseerd op illusie. Daarom demonstreerde Jezus de Weg naar het Leven die zijn weg moet vinden door de Christus Poort.

Om iemand anders te helpen opstijgen, moet men eerst zelf verlicht worden en zo de Sleutels voor het Leven bemachtigen (zoals bijvoorbeeld Jezus deed en vóór hem nog vele anderen die Christus waren geworden). Op die manier kan hij de Weg openen voor anderen. Welnu, voor en in de Christus bestaat er geen ruimte en tijd; Christus is de tijdloze ENE - zonder verleden en toekomst, en niet hier of daar. Moet ik nog meer ingaan over uw interpretatie van de Aloude Wijsheid, als u het heeft over verlichte meesters (dat wil zeggen niet anders dan individuele, afgescheiden wezens!), die EEN moeten zijn als zij werkelijk verlicht zijn? Moet ik echt verder uitleggen waarom het Christusbewustzijn niet vanuit het hele sterrenstelsel elders (de ruimte) hierheen hoeft te reizen om anderen te helpen zich te verheffen?

Neen. Christus - ofwel de goddelijkheid - bereidt zich voor om de gebieden van de duisternis (Aarde) van binnenuit binnen te treden. Het komt niet ergens vandaan maar ontstaat innerlijk, hier en nu. En Hij is EEN, niet vele meesters.

De zogenaamde ‘meesters’ waarover we hebben kunnen lezen, verblijven nog steeds op het Pad dat naar Bevrijding leidt. Zij zijn de toegang via de Christuspoort nog niet gepasseerd, want als dat zo was, hoe kunnen zij dan individuele mensen zijn met namen en met individuele persoonlijke karakteristieken?

Het grote merendeel van ‘meesters’ die zichzelf tegenwoordig via mediums ‘channelen’ zijn eigenlijk onverlichte bedriegers die zelf best in de mening zouden kunnen verkeren dat zij al Thuis zijn (op zijn best zou dat misschien het ‘thuis’ kunnen zijn van het ‘Zomerland’ zoals de spiritisten het noemen). Zij zijn ook zeer goed in staat het naïeve publiek te overtuigen dat zij meesters zijn. Maar omdat zij nog geen Christusbewustzijn hebben verworven, Weten zij dus ook nog niets.

Christus is Een. Het staat op het punt deze Aarde te transformeren en zal al diegenen die klaar staan om zich volledig daaraan over te geven en zo op willen gaan in Christus, naar Huis brengen. Zo simpel is het. Door de simpele Waarheid ingewikkeld te maken, creëren we alleen maar meer illusies voor iedereen.

Elk individu, of het nu een meester is of iemand anders, is in feite alleen een bundel karma, die geen werkelijke Substantie heeft, niet Werkelijk. Elk afgescheiden wezen is een illusie. Daarom zijn alle sterrenkinderen en walk-ins ook een illusie, dwz nog niet Christus geworden.

 

Tijd, Ruimte en Illusie

Q. Ho weet u dat het leven van sterrenkinderen elders in het melkwegstelsel nog niet is verlicht?

A. Als het verblijft in tijd en ruimte als een ‘sterrenkind’ en niet als Christus, niet als Eén, dan moet het een onderdeel zijn van de illusie dwz, onverlicht, nog steeds gevallen en niet opgestegen.

Q. Hoe weet u iets over de motivatie van elk sterrenkind die hierheen komt?

A. Omdat de enige en ware spirituele impuls binnen elke bundel karma overal dezelfde is: om zichzelf weer in evenwicht te brengen, om uit te stijgen boven zijn illusies en op te gaan in Christus (Goddelijkheid), om weer terug te keren naar Huis waar de Echte Reis van de goddelijke Evolutie begint.

Wist u dat er in het ongoddelijk bestaan zoals dat wat de Aardse mensheid ervaart, geen ware Evolutie mogelijk is? Er is alleen een ontwikkeling van de illusie mogelijk.

Meestal leert de mensheid van wat niet Werkelijk is door de pijnlijke ervaringen die dit oplevert; het leert van wat het niet is. Dit noemen we het pad van ‘neti, neti’ in de yoga filosofie; het pad van ‘niet dit en niet dat’. Uiteindelijk begint de mensheid, na wie weet hoeveel omwentelingen van het wiel van geboorte, lijden, dood en reïncarnatie, zijn domme gedrag te snappen en geeft zich over aan Christus om weer op te gaan in Goddelijkheid, om weer naar Huis te keren. Dit nu is de wonderbaarlijke gelegenheid die opnieuw aan de hele mensheid over de hele wereld wordt aangeboden via de terugkomst van het Christusbewustzijn op Aarde. Het is een kans die wordt gegeven aan het eind van iedere belangrijke cyclus op Aarde wanneer het voor iedereen veel gemakkelijker wordt gemaakt om op te stijgen.

Maar er zijn er echter zo weinigen die deze kans met beide handen grijpen omdat hun rotsvaste geloofssystemen - die misleidingen in hun geest - hen belet om voorwaarts en opwaarts te gaan. Hun overtuigingen, afkomstig uit onwetendheid, belemmeren hen naar Huis terug te keren. Echter, aan de vrije wil kan niet worden getornd. Daarom beweerde ik zojuist dat er voor iedereen slechts één verstandige keuze is en wel om simpelweg de Genade van dit Tijdperk te aanvaarden en naar Huis te keren. Dit is ook de beste manier waarop wij anderen kunnen helpen, want al het leven is met elkaar verbonden.

Q. Maar ik denk ook dat u het feit over het hoofd ziet dat vele sterrenkinderen van planeten komen die spiritueel en ook technologisch ver vooruit zijn en die ervoor kozen om hierheen te komen om dienstbaar te zijn en niet alleen voor hun eigen progressie.

A. Ja, dat is zo, of tenminste dat geloven zij. Echter, deze goedbedoelende maar onverlichte (want nog steeds individuele) wezens van elders uit ruimte en tijd zijn niet in staat anderen Echt te kunnen helpen, zolang zij zelf nog steeds in de illusie verblijven. Misleid, onwetend, zelfs als die onwetendheid "spiritueel en technologisch verder is gevorderd". Er is Aardse illusie en dan komt er sterren illusie en dan is er interdimensionale illusie. De ene soort illusie kan de andere als meer superieur of wijzer beschouwen dan het eigen, maar alle illusie is nog steeds illusie! Het is van dezelfde onwetende aard als alle illusie. Dus in plaats dat de ene blinde de andere blinde leidt, kan het tegenwoordig misschien zo zijn dat de sterrenkinderen de blinde leiden. In wezen is er echter niet veel verschil.

Q. Niets is echter verspild. Alles dat we leren, slaan we op in onze geheugenbank van onze zielenherinnering als een bouwblok voor ons toekomstig leren.

A. Het is waar dat (in de illusie) de reïncarnerende karmische bundel (microkosmos) een herinnering bevat van zijn vorige ervaringen; ervaringen die kunnen zijn opgedaan gedurende duizenden pijnlijke levens via het pad van ‘neti, neti’. Dus inderdaad, in de illusie waarin wij verkeren, is niets verloren. Echter wanneer een persoon tenslotte de Waarheid vindt en zich daaraan overgeeft, wordt alles van zijn karma omgezet (getransfigureerd) en op die manier compleet opgelost (ofwel losgelaten). Want waarom zou God in al Zijn Perfectie, ervoor kiezen om iets tot Zich te nemen wat niet Waar is, niet Werkelijk is, een illusie is? Inderdaad, het ‘leren’ waar u over sprak is ook niet Werkelijk, want op zijn best bestaat dit voornamelijk uit ongoddelijke mentale, astrale en fysieke hersenkronkels en overige misplaatste verwikkelingen. Het zijn omwentelingen van het wiel van illusie dat in één vlak blijft draaien; het wiel van illusie is geen spiraal omhoog. Daarom kan er ook geen waarlijk Evolutie plaatsvinden in de illusie.

Christus heeft ons daarom simpelweg voor een heel, heel lange tijd geobserveerd en op ons gewacht om naar Huis te keren. Observerend in een gedwongen stilte en in een niet geringe wanhoop, naarmate wij ons bewustzijn meer en meer lieten ontaarden door te geloven in een illusie die wij zelf creëerden. En nu bidt Christus dat de oogst groter zal zijn dan ooit tevoren. Op een bepaalde manier is het voor Liefde een nogal pijnlijke film om dit aan te zien! Met name omdat wij, al ploeterend in denkbeeldig drijfzand, van mening zijn dat wij spiritueel vooruitgaan terwijl wij slechts ‘leren’ over de oneindige facetten van deze illusie!

Hoe komt het dat bijna iedereen met een spirituele inslag hetzelfde denkt als u? Omdat alle geschriften misvormd zijn, veranderd zijn, vervalst zijn en misverstaan. En de overgrote meerderheid van commentaren op de Universele Leer, de Aloude Wijsheid, is geschreven door onverlichte mensen die hetzelfde als u dachten, die probeerden de geschriften te interpreteren terwijl zij de Sleutel misten voor de ware betekenis. En deze Sleutel kan alleen worden gevonden met een zuiver hart en met een lege, open geest. Wanneer onwetendheid heilige en vaak versluierde, geschreven onthullingen tracht meester te worden, is het dan een wonder dat de eindresultaten zo vol verwarring zijn?

 

Loutering bij het einde van een cyclus

Q. En waarom beschouwt u de Aardemensheid als een collectieve psychose? Waarom niet de mensheid beschouwen zoals het bedoeld was en hieraan mee te helpen?

A. Omdat het niet zo ‘bedoeld’ is en ook niet zo kón zijn. Dit is de realiteit. Suggereert u nu dat wij allemaal maar zouden moeten doen alsof, zoals zovele New Age mensen doen in hun onbewuste angst voor de waarheid aller tijden? Was Jezus een onwijs man, denkt u, toen hij de mensen vergeleek met adders en slangen?

Vergeleken met goddelijk Bewustzijn is het menselijke bewustzijn buitengewoon psychotisch. En net zo psychotisch om te beweren dat wij iets zouden Weten - zelfs maar het kleinste beetje - vóórdat wij in Christusbewustzijn verkeren.

Als wij met onze onwetende overtuiging erin blijven geloven dat alles in orde is en op die manier ontkennen dat de mensheid geestelijk gestoord is, wat doen we dan feitelijk? Wij bestendigen en vergroten de geweldige leugen, wij versterken de illusie = nieuwe karma = meer lijden = catastrofes aan het einde van de cyclus, om daarna opnieuw het levensveld van de planeet opnieuw te reinigen, zodat karma een nieuwe kans krijgt om weer te kunnen worden rechtgetrokken in een nieuwe en betrekkelijk schone wereld: een Tuin van Eden. En opnieuw zal in de nieuwe wereld, de nieuwe mensheid worden gewaarschuwd: "Eet niet van het fruit van de boom van kennis van goed en kwaad" die bij dualiteit thuishoort, de onheilige illusie, want "als je het doet, zul je opnieuw eindigen in dezelfde chaos als de mens van de 21-ste eeuw!"

Voor de onwetende mensheid is het leven een almaar toenemend proces van uitkristallisatie, totdat de dood barmhartig een uitweg biedt met een nieuwe, frisse start via reïncarnatie. "Zo boven, zo beneden", zoals het Hermetische gezegde luidt. Als daarom deze cyclische gelegenheid zich voordoet in het bestaan van een individu in één enkel leven, dan moet het ook bestaan voor de hele menselijke levensgolf als geheel.

In feite hebben deze opschuddingen aan het einde van cycli (dwz karmische zuivering of loutering) al eerder plaats gevonden zowel op onze planeet Aarde als ook op talrijke andere werelden in dit sterrenstelsel. Wij kunnen dit beschouwen als toepassingen van de goddelijke Wet van Barmhartigheid. Ze kwamen tot stand voor het planetaire levensveld als totaal om het in zijn geheel te beschermen tegen zijn ondergang (het kwaad richt zich uiteindelijk altijd tegen zichzelf als het op zijn beloop gelaten wordt; net als kanker vernietigt het absoluut alles). Het hoogtepunt van deze noodzakelijke cyclische fenomenen wordt door bepaalde profeten en zieners ook wel ‘Dag des Oordeels’ genoemd.

Het is al vele malen gebeurd - tijdens het Hyperborische tijdperk, het Lemurische tijdperk, het Atlantische tijdperk en ook al twee en dertig keer tijdens het huidige Arische tijdperk - dat een soort scheiding heeft plaatsgevonden tussen de ‘rechtvaardigen’ en de ‘onrechtvaardigen’, tussen hen die de geest van Aardse dingen aanbidden en diegenen die de Toegang naar het goddelijke Koninkrijk aan het zoeken zijn, om door de poort van Christus het Gezegende gebied van Eeuwige Vrijheid binnen te treden.

Zij die ogen hebben om te zien, laat hen zien.

 

De essentiële keuze voor iedereen

Q. Denkt u niet dat er andere planetaire overgangen zijn geweest met een dergelijke verheffing sinds het begin der tijden?

A. Natuurlijk zijn die er geweest. Het ongoddelijke universum is heel groot en bevat een welhaast oneindig onverlicht (ongoddelijke, niet verheven) leven.

Q. Wij hoeven niet naar deze planeet te komen om verlicht te worden. Andere planeten verheffen zich ook wanneer de tijd hiervoor rijp is.

A. Dus waarom zijn er dan zoveel sterrenkinderen hier op Aarde? Net als zoveel andere mensen ziet u niet de omvang in van wat er feitelijk hier op Aarde staat te gebeuren. De reden dat zoveel ongeïntegreerde levenszaden (zielen) hier momenteel op Terran zijn, is omdat er hier een buitengewoon speciale kans voor verlichting wordt geboden, zoals nergens anders kan worden ervaren binnen de begrenzingen van dit sterrenstelsel.

Heel kort gezegd, de Aarde is het domein voor een heel bijzonder experiment in ons lokale melkwegstelsel; een experiment waarin vele verschillende culturen uit ons hele sterrenstelsel bij betrokken zijn en dat op het punt staat een hoogtepunt te bereiken in een lange fase van zijn ontwikkeling. Sterrenkinderen uit vele verschillende bronnen in tijd en ruimte hebben een karmische band met deze wereld opgebouwd en al een eeuwigheid hebben zij gewacht op dit nu zo nabije moment. Ik overdrijf niet wanneer ik u verzeker dat er geen enkele andere planeet is in ons hele sterrenstelsel die datgene ondergaat wat nu op Aarde plaatsvindt. Daarom zijn de sterrenkinderen hier: a) om hun karma in evenwicht te brengen dat, in hun geval, onafscheidelijk verbonden is met het Aarde-experiment en b) om zelf verlichting te kunnen bereiken (als zij tenminste hun eigen karma kunnen inlossen). Geen enkele planeet biedt op dit moment een dergelijke kans hiervoor in zo’n korte tijd. Nu u dit weet, zou u zich ook niet haasten om hier nu op tijd te zijn? En inderdaad, is dat ook niet precies waarom u hier nu bent? Misschien is het dan wel het beste om zo snel mogelijk de Waarheid te gaan herinneren, wat alleen mogelijk is als u een serieuze Zoeker van de Waarheid wilt worden.

Q. Het is geen ramp als sommige mensen het deze keer niet halen.

A. Neen, niet als u er geen probleem mee heeft om te wachten tot de volgende belangrijke cyclus op een of andere 3D planeet elders in het sterrenstelsel en ondertussen een behoorlijk lange lijdensweg moet doorstaan gedurende ontelbare levens. Houdt u van het fysieke vlak? Zo ja, dan veronderstel ik dat u zich echt helemaal niets herinnert van uw zich uitbreidende, bevrijdende, goddelijke oorspronkelijkheid!! En u zult zich dit pas gaan herinneren wanneer u een werkelijke Zoeker wordt.

Q. Zielen hebben de hele eeuwigheid tot hun beschikking om verlicht te kunnen worden en elke ziel zal opstijgen op het juiste moment op de juiste plek.

A. Dat lijkt op een cliché. Vertelt u mij, komt dat "juiste moment" nu vóór of ná duizenden en duizenden jaren lange periodes vol onnodige ontberingen, pijn, ellende, oorlogen, honger, zielenstrijd en lijden in al zijn veelzijdige vormen?

Verheffing of verlichting is een keuze en niet iets als een "juist moment".

 

Hoe lief te hebben

Q. Iedere lichtwerker zou moeten weten dat de primaire voorwaarde om verlichting te kunnen bereiken is om lief te hebben, zoals onze hemelse Vader onvoorwaardelijk liefheeft. Als je niet onvoorwaardelijk kunt liefhebben ben je nog niet klaar voor verlichting.

A. Opnieuw een cliché, en deze keer nog een verkeerde ook. Want, zoals het duidelijk uiteen is gezet in het artikel ‘Menselijke Liefde versus Goddelijke Liefde’ kent een mens geen Ware Liefde. Het is onmogelijk voor jou of mij om werkelijk Lief te hebben, want zoals we hebben bewezen, als wij niet eens één cel van ons eigen lichaam kunnen scheppen, hoe kunnen we dan zoiets goddelijks doen als waarlijk Liefhebben?

Alleen de Liefde - God alleen - kan Lief hebben en wanneer die Liefde van God door ons heen stroomt (alleen mogelijk in onzelfzuchtige overgave, alsof we een baby zijn), dan komen we tot het besef dat de illusie voorbij is, dat wij Thuis zijn en feitelijk zullen we merken dat wij om te beginnen nooit zijn afgedaald, maar voornamelijk een illusie hebben gecreëerd, een droom in onze eigen geest die ons onophoudelijk in beslag hield!

Door te blijven denken in termen van verheffing, tijd, ruimte, mij, jou, ziekte, healing, gids zijn enzovoort, enzovoort, laten wij de illusie almaar toenemen.

Q. Als je jezelf tot een instrument maakt van de Geest, zult u nog versteld staan wat er door u heen kan stromen.

A. Maar hoe kan ‘ik’ mij op iets voorbereiden om te worden gebruikt door Goddelijkheid? Vanzelfsprekend kan toch alleen Goddelijkheid dit doen? Alleen Tao kan Liefhebben wanneer het ‘ik’ uit de weg gaat en ook blijft.

De woorden die wij gebruiken en de ideeën die wij koesteren, verstoppen onze geest en kleuren onze persoonlijke illusie. Woorden en ideeën hebben macht. Het is daarom belangrijk om ze zorgvuldig te kiezen. Uw denken en blinde overtuiging beletten u om de Zegen van uw eigen ware Natuur hier op dit moment te kunnen ervaren.

Q. Vele malen heb ik gesproken zonder te weten wat ik zou zeggen om alleen maar achteraf te merken dat ik iets heel zinnigs heb gezegd tegen de persoon die luisterde.

A. Er bestaat een heel lichtgevende (relatief) hogere zelf, waarvan vele mensen geloven dat dit hun goddelijke Zelf is. Dit is echter niet zo. Als u geen Verrukking en Zegeningen ervaart, dan is het niet uw Ware Christus zelf die spreekt, want Goddelijkheid spreekt niet in woorden, het Straalt de Waarheid vanuit de Hemel; zijn woord is daarom een goddelijke Vibratie.

De lipikawezen, het hogere zelf wordt ‘Lucifer’ genoemd in de goddelijke Mysteriën: de brenger van het koude licht. Het is vol van begrip en zal graag advies geven als dat de illusie in stand kan houden.

Q. Wat healing betreft: wanneer ik een groepshealing leid, is alles wat ik zeg, "lieve God, alstublieft, maak ons tot pure en perfecte kanalen zodat uw liefde door ons kan komen en uw Geest kan genezen zoals het U goeddunkt."

A. Het is het helderste dat u vandaag heeft gezegd, los van "wanneer ik … leid".

 

Samenvatting

U heeft gelijk, ongeïntegreerd leven heeft een eeuwigheid tot zijn beschikking waarin het kan kiezen om het Pad te betreden en om zo weer op te kunnen rijzen. Maar het heeft ook een eeuwigheid om, zo het daar voor kiest, om telkens weer en opnieuw de lijdensweg van dat eeuwig draaiende wiel van geboorte en wedergeboorte te ondergaan in het ongoddelijke universum, waar onafwendbaar dood en onrust de enige zekerheden vormen.

Zonder ware Kennis (dat naar Wijsheid leidt) en in plaats daarvan voorzien van verkeerde kennis, lijken wij op dit unieke tijdstip op Aarde op de blinde man in de vallei van de schaduwen van de dood. Op die manier missen wij per definitie de kans van dit tijdperk. Een gelegenheid die wij voor een heel lange tijd niet meer zullen krijgen.

thenewcallgroup

 

 

 

 

 

Terug