Sleutels tot ontwaken

06-11-2013 00:00

 

We hebben al eerder gezegd dat dit een periode op Aarde is zoals er nog nooit eerder is geweest, en dat goddelijke Afgezanten nu een zegenende hand naar de mensheid uitsteken. Dankzij deze Dienaren van de mensheid zijn er voor iedere oprechte en vasthoudende aspirant nu sleutels tot ontwaken beschikbaar. Als mensen die sleutels in bezit hebben en de poort van initiatie zien, dan kunnen ze gezamenlijk het combinatieslot openen en de drempel naar de Nieuwe Wereld oversteken. En wat zijn dan wel deze sleutels? Er zijn er vele, allemaal heel verschillend, en voor de meeste mensen van nu blijven zij verborgen. Er zijn echter maar drie Master Keys die, als ze eenmaal ontdekt zijn en gebruikt worden, de oprechte aspirant van alle andere sleutels zullen voorzien, en deze drie zullen we nu onthullen.

Voor allen die verdwaald zijn in de wildernis van deze achtergebleven wereld is de eerste Master Key een oprecht en nederige instelling om te ZOEKEN.

We kunnen de Waarheid alleen vinden als we er serieus naar zoeken. Iedereen zou deze zoektocht naar een nieuw en beter begrip ondernemen als hij niet zo opgeslokt werd door allerlei wereldse afleidingen, want de impuls om te gaan zoeken en te groeien is een essentiële eigenschap van de goddelijke ziel. Die impuls is dus in iedereen aanwezig. Bewust worden van de enorme mogelijk-heden van spiritueel zoeken betekent ergens lucht van krijgen, een spoor ruiken. Zonder zo’n spoor leiden we eigenlijk een leeg en doelloos leven. Als we starheid en stagnatie willen voorkomen en spirituele vooruitgang mogelijk willen houden, dan zullen we altijd een open en onderzoekende houding moeten bewaren. Dat is ook het aangeboren en natuurlijke instinct van een kind. Zonder dat instinct zou het nooit emotioneel, mentaal of spiritueel kunnen groeien. Evenzo is het voor de spirituele ontwikkeling van een volwassene essentieel dat hij blijft zoeken naar een diepere betekenis in het leven. Het nalaten van het zoeken naar een hoger doel dan overleven, genoegens beleven en voortplanten, staat gelijk aan de spirituele dood.

Alle ware spirituele leraren van tegenwoordig zullen hun best doen om een proces van zoeken bij hun leerlingen te stimuleren. Deze leraren zullen zulke aspiranten waarheid bieden, maar zonder bewijzen. De ware zoeker verlangt geen bewijzen van zijn mentor, want zo’n houding klopt niet met een oprecht zoekende instelling. De spirituele dorst van de oprechte zoeker is de onontbeerlijke motor om hem onstuitbaar voort te drijven. “Waarlijk, het is het grootste wonder dat een gewoon mens een heilige kan worden.” – Heer Boeddha. Zulke heiligheid is in alle slapende mensen latent aanwezig. De serieuze aspirant zal nooit tevreden zijn met halve waarheden of voorbijgaande ervaringen. Hij zal juist altijd naar Kennis en Wijsheid blijven zoeken, en als hij deze vindt, zal hij erdoor verlicht worden. De ware kandidaat voor spiritueel begrip is dan ook iemand die een brandend en compromisloos verlangen heeft om de Waarheid te kennen, en daarom zal het proces van zoeken uit hemzelf voortkomen.

Het bovengenoemde punt is van vitaal belang, want bij iedereen zal de motivatie voor het spirituele pad van binnenuit moeten komen, omdat de spirituele ontwikkeling van de mens op Aarde onder de Wet van Vrije Wil valt. Het zoeken zelf zet natuurlijke krachten in werking die contact maken met de zoeker om hem bepaalde ‘geheimen’ te laten zien waar hij op dat moment klaar voor is. Het Leven antwoordt alsof het is uitgenodigd. Door zelf initiatieven te nemen voor het groeiproces naar een ruimere spirituele realiteit, wordt het intuïtieve vermogen vanzelf gestimuleerd, en met het verruimen van het inzicht in de realiteit zal de frequentie van het bewustzijn stijgen. Dit proces van spirituele ontwikkeling wordt aanzienlijk versneld als we de zoektocht met een onzelfzuchtige instelling ondernemen, dat wil zeggen: niet voor zichzelf alleen, maar voor het goed van de hele wereld. Het Pad van Dienstbaarheid garandeert snelle vooruitgang, maar dit Pad, het Pad van Terugkeer, vereist wel intrinsiek een pretentieloze en zoekende instelling. Dit Pad is ook aangegeven door alle grote Leraren die het zelf tot het einde toe gevolgd hebben, en daarom betekent het volgen van hun voetsporen het voortgaan naar de vereniging met het Goddelijke.

De zoektocht naar Waarheid is de prachtigste en wonder-baarlijkste reis die er bestaat, en hij vormt de essentiële eerste stap in de richting van openbaringen en spiritueel succes. Oprecht en intelligent zoeken is een onontbeerlijke kwaliteit tijdens de geboorte van het Aquariustijdperk, en het is ook een onlosmakelijk deel van het Nieuwe Wereldbewustzijn. Het brengt innerlijk contact met goddelijke Afgezanten en het Grotere Zelf teweeg, en die zullen graag hun onfeilbare begeleiding aanbieden om een veilige reis naar de Nieuwe Wereld te verzekeren.

De aspiranten die in de komende tijd spiritueel gezien zullen slagen, zijn er niet op uit om grote dingen te doen, noch verlangen ze dat ze gezien worden als mensen die grote dingen doen. Maar om deze reden, vanwege hun natuurlijke nederigheid, zijn ze juist wel in staat om grote dingen te doen. Vanwege hun toegewijd zoeken en hun harmonieuze afstemming op de universele wet krijgen ze een onwrikbaar vertrouwen in de volmaaktheid en onoverwinnelijkheid van het Goddelijk Plan, en daar blijven ze dan ook met heel hun hart trouw aan. En daarom hebben ze ook het geduld van de goddelijke Geest, en zijn ze vrij van de hongerige en inhalige haast die persoonlijke verlangens kenmerkt. De succesvolle zoeker is echter zeker niet dom. Hij zal juist intelligent in zijn zoektocht blijven volharden, en hij zal alle beschikbare middelen gebruiken die hij op zijn pad tegenkomt. Eén van die middelen, en voor sommigen ook een zeer nuttige tweede Master Key, is MEDITATIE.

In tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt, is meditatie niet alleen maar een formele concentratieoefening. Als de geconcentreerde geest gedurende een bepaalde tijd volledig en stabiel op een willekeurig object gericht wordt, en als daarbij de sluier der illusie doorbroken wordt en er verbinding is met de innerlijke, of verborgen realiteit – het Grotere Leven waar de geest deel van uitmaakt –, dan is er sprake van meditatie. Een nauwkeurige definitie van meditatie is dan ook: geconcentreerde aandacht op het leven.

Het belangrijkste doel van formele meditatie is door een kalme mentale ontvankelijkheid een innerlijk spiritueel contact en een empathisch begrip van het leven te verkrijgen, een besef van ermee één te zijn. Als iemand een dergelijk bewustzijn eenmaal bereikt en bestendigd heeft, dan zal hij zeer goed in staat zijn – en zich ook geroepen voelen – om een hand uit te steken naar zijn medemensen. Hij zal ze dan terug willen leiden uit de duisternis van verwarring die hun afgescheiden zelf hen opgelegd heeft, terug naar het licht waar hun zielen zo naar verlangen. Dit betekent dat meditatie uiteindelijk gedaan wordt voor anderen, en als dit inzicht inderdaad de belangrijkste drijfveer is voor iemands beoefening ervan, des te beter, want met een dergelijke nobele en werkelijk spirituele instelling zal iemand zijn doel snel bereiken.

Formele meditatie begint met het opbouwen van concentratie, terwijl men daarbij een houding bewaart van ongehechtheid aan resultaten en van een passieve maar volledige acceptatie van alles dat zich in de observerende geest aandient. Iemands beoefening hoeft niet iets spectaculairs of speciaals te zijn; in feite geldt juist eerder: hoe simpeler hoe beter. Kalme, eenpuntige aandacht op een enkel object, mantra, idee, principe, kwaliteit, of zelfs een lichaamsproces zoals de ademhaling is al voldoende.

Door regelmatig eenvoudige meditatie te beoefenen – dagelijks, maar niet per se langdurig – worden de antwoorden op de mysteriën van het leven innerlijk geopenbaard. In ware meditatie lossen alle vragen uiteindelijk op, waardoor er slechts een eenvoudige maar diepe universele waarheid overblijft, namelijk dat Liefde de grootste hulp naar spirituele bevrijding is; en die bevrijding is het doel van het leven. Als de beoefenaar zich dat eenmaal realiseert, dan is hij er klaar voor om met heel zijn hart het pad van onbaatzuchtig geven en vreugdevol dienen te volgen – net zoals andere grote zielen op Aarde dat ook hebben gedaan, en nog steeds doen. Regelmaat en ongehechtheid aan resultaten zijn dan ook de sleutels voor meditatie.

Meditatie is een gereedschap, een middel om een doel te bereiken. Voordat de meditatieve staat van bewustzijn natuurlijk en constant is, moet de beoefening ervan niet gezien worden als het enige aandachtspunt van iemands bestaan, want dan zal men voorbijgaan aan de vele andere gelegenheden en plichten in het leven. Voor de inhalige geest zal meditatie juist een vloek worden, net als iedere andere obsessie, en iedere serieuze aspirant moet goed bedenken dat balans zowel het recept is voor, als het geschenk van het waarlijk spirituele leven.

Hierbij dient opgemerkt dat niet iedereen een formele of regelmatige meditatiebeoefening nodig heeft (alhoewel vrijwel iedereen er op de een of andere manier baat bij zal hebben). Er is een eenvoudige manier om voor ieder mens vast te stellen of meditatie zinnig is: als meditatie enige merkbare verbetering oplevert, bijvoorbeeld een dieper gevoel van tevredenheid, meer inzicht, sereniteit of misschien een betere nachtrust, dat is het zinnig. Als iemands beoefening echter leidt tot ongunstige gevolgen op welke manier dan ook, dan kan men er beter mee stoppen en kan men misschien beter iets anders doen. Iedereen moet altijd doen wat hem gelukkig maakt en hem beter doet voelen. Nooit moet men beoefening opleggen ten koste van welzijn en beminnelijkheid – een fout waar kleingeestige, zelfzuchtige of idealistische mensen zich in praktijk vaak aan bezondigd hebben.

In de komende roerige tijden zal men weinig vrije tijd hebben, en formele meditatie gedurende lange perioden zal dan zowel onpraktisch als ongeschikt blijken, want de tumultueuze omstandigheden uit de omgeving zullen de actieve en gestuurde aandacht opeisen voor de behoeften van het moment. Dat zal onvermijdelijk de volledige aandacht opslokken van iedere meditatiebeoefenaar – priester, mysticus, monnik of yogi, dat maakt dan niets meer uit. De heftige veranderingen in de naaste toekomst zullen absoluut iedereen dwingen om erg praktisch te zijn, en dat betekent dat naar binnen gaan als meditatieve gewoonte wel moet veranderen in een focus die op de buitenwereld gericht is. Bedenk daar echter wel bij dat meditatie niet alleen betekent dat men de aandacht uit de buitenwereld terugtrekt om alleen maar naar de binnenwereld te kijken. De buitenwereld is als concentratieobject net zo geschikt, en hoewel het in de regel veel hogere eisen stelt, zijn de resultaten voor het goed van iedereen aanzienlijk groter dan wanneer men alleen en in afzondering oefent.

Het is goed om te weten dat de verst gevorderde beoefenaars van meditatie altijd uit hun afzondering weer naar buiten zijn gekomen om hun meditatie uit te breiden met dienstbaarheid aan de wereld, en dat kunnen we met recht de allerhoogste vorm van meditatie noemen, want het laat de ene grote en eeuwige Meditatie zien die altijd maar doorgaat in het Hart van het Universum zelf. Deze Meditatie begon al sinds de plannen voor de Kosmos ontworpen werden, dus nog voor de schepping ervan – heel erg lang geleden! De meditatie van dienstbaarheid is dus erg grondig uitgeprobeerd en getest. Hij is met succes toegepast en dat liet zien dat het inderdaad een buitengewoon hoogstaande oefening is. Deze conclusie is bovendien getrokken door een nog veel Hogere Autoriteit dan welke leraar op Aarde ook.

Zoeken en meditatie leiden samen dus naar het uiterst belangrijke inzicht dat actieve DIENSTBAARHEID de derde en belangrijkste Master Key is. Deze sleutel is voor de aspirant zelfs nog belangrijker dan toegewijde formele meditatie, en dat komt doordat het iemands oprechte en werkelijk onbaatzuchtige activiteit is die de krachten van de goddelijke Geest inroept. Dat laatste maakt dat goddelijke invloed veel sterker in iemands leven aanwezig zal zijn, en dat leidt uiteindelijk via een serie stappen tot het Grote Afstand Doen dat de dienaar voor eeuwig zal bevrijden van de illusie van de materiële wereld.

We willen hier ook een paar woorden wijden aan wat dienstbaarheid juist niet is. Mensen met onvoldoende spiritueel inzicht – dat men alleen verkrijgen kan door er oprecht naar te zoeken – kunnen zichzelf makkelijk gaan zien als filantropen en zich wijden aan actieve dienstbaarheid. Deze dienstbaarheid is dan gebaseerd op een theorie waar echter hun eigen verborgen persoonlijke belangen, ambities en verlangens onder schuil gaan. Deze mensen worden dus eigenlijk gedreven door diepere en wel degelijk zelfzuchtige beweegredenen. Mensen die eigengerechtig vasthouden aan een ideaal, een dogma, een systeem of een beslissing van een organisatie zijn hier een overduidelijk voorbeeld van. Zij leggen hun overtuigingen op aan anderen in naam van liefdadigheid. Dit doen ze dus onder het mom van onbaatzuchtige dienstbaarheid, maar als we beter kijken, dan zien we dat hun diepere motieven helemaal niet zo altruïstisch zijn, en dat ze misschien alleen maar dienstbaar zijn om hun overtuigingen bevestigd te zien. Of anders dient het voor het vervullen van andere behoeften, of om op een bepaalde manier controle over anderen te verkrijgen, of alleen maar om hun eigen geweten te sussen. Zulke imitatiedienstbaarheid kan en zal veel kwaad aanrichten en verwarring stichten in de wereld, want de mensen proberen veelal hun ideeën van dienstbaarheid en hun persoonlijke methoden aan anderen op te dringen, en deze laatsten nemen dan blind de overtuigend klinkende, maar onjuiste overtuigingen over van hen die het beter lijken te weten.

Wat de meeste mensen tegenwoordig ‘Liefde’ noemen is in het geheel geen Liefde, maar een mengeling van de verlangens om lief te hebben en liefgehad te worden (of op de een of andere manier erkend of bevestigd te worden). Het is ook de bereidheid om alles te doen om dit gevoel te uiten en zich vervolgens daardoor prettiger te voelen in het leven. Deze pseudo-liefde is gebaseerd op een theorie van liefde en dienstbaarheid en hij is karakteristiek voor vele quasi-menslievende ondernemingen en relaties tussen mensen. Toch zal noch theorie, noch persoonlijke aspiratie of verlangen iemand ooit tot een ware dienaar maken. Er werd voorheen altijd veel nadruk gelegd op wat veel mensen als ‘Liefde’ beschouwen, maar er werd niet genoeg de nadruk gelegd op Wijsheid, wat Liefde is die zich uitdrukt in dienstbaarheid. Of dienstbaarheid inderdaad ware dienstbaarheid is, wordt alleen bepaald door de zuiverheid van het motief dat de dienaar beweegt. Ware dienstbaarheid is het spontaan uitstromen van een liefhebbend hart gecombineerd met  het inzicht van een intelligente en toegewijde geest. Het is het resultaat van het via de ziel naar binnen stromen van de spirituele kracht van het Grotere Zelf, en dat is wat onvermijdelijk gebeurt als iemand onvoorwaardelijke goodwill toont. Het is dus niet afhankelijk van inspannende fysieke activiteit of de berekende effecten van de woorden of daden van de dienaar. Alle ware spirituele dienstbaarheid wordt verricht door de goddelijke Geest, en dus niet door de tijdelijke persoonlijkheid waar de goddelijke Geest van gebruik maakt om Zich uit te drukken. Ware dienaren werken in vergetelheid van zichzelf, zij bieden hun bewustzijnsvoertuig – hun persoonlijkheid – volledig aan de goddelijke Geest, zodat deze er gebruik van kan maken. Zij schenken geen aandacht aan de successen die zij behalen – of juist niet behalen –, want zij zijn werkelijk begaan met het welzijn van anderen. Zij koesteren geen vooronderstellingen met betrekking tot hun waarde of nut, maar zij leven, werken, dienen en helpen, en ze vragen niets voor zichzelf. De gedachte aan een beloning is in feite volledig overbodig, en de bewuste dienaar van de mensheid weet dit heel goed, omdat hij werkt onder toezicht van de onfeilbare Wet van Evenwicht, die maakt dat alles volkomen juist beloond en in evenwicht gebracht zal worden.

Op dit moment zijn er nog maar weinig mensen die beseffen dat ware spirituele dienstbaarheid door het ego juist als destructief wordt ervaren. Dit moet wel zo zijn, omdat oude gehechtheden, onjuiste overtuigingen en schijnzekerheden weggevaagd moeten worden, zodat een nieuwe en grotere waarheid het bewustzijn kan verlichten. Hieruit volgt dat dienaren vaak verkeerd begrepen worden op Aarde, want de liefde waaraan zij uiting geven, is heel anders dan de sentimentele, affectieve en persoonlijke interessen van de gemiddelde mens. Zij houden zich voornamelijk bezig met de spirituele rijkdom van de hele mensheid en al het leven, en daarom zijn zij niet in de eerste plaats betrokken bij de persoonlijke belangen van mensen en hun kleine zorgen en problemen. Zo’n onpersoonlijke instelling levert dienaren nog al eens kritiek van anderen op, en daarom hebben ze vaak ook maar weinig vrienden. Toch zullen ze altijd weten wie hun ware vrienden zijn, want ware dienaren van het Goddelijk Plan die in het Aquariustijdperk het spirituele pad volgen, zullen altijd samen een groep vormen. Gezamenlijk richten zij dan allemaal hun aandacht dezelfde kant uit: omhoog, weg van het persoonlijke.

Als iemand het spirituele leven ontdekt en er ook inderdaad naar begint te leven, dan gaat hij iedereen als gelijkwaardig zien en houdt hij op zich te identificeren met de illusies van de dualiteit, zoals goed en kwaad, juist en onjuist, aangenaam en onwenselijk. En dan zal hij wel steeds onpersoonlijker moeten worden. De ogen van de goddelijke Geest, die kunnen zien hoe de dingen werkelijk zijn, zien de dingen ook volkomen onpersoonlijk. Er is een bekende uitspraak die zegt “het gelijke trekt het gelijke aan”, en als iemand spiritueel bewust wordt, dan is hij daardoor gedoemd om door de egowereld afgewezen te worden. Dit illustreert een universeel principe dat onder de Wet van Aantrekking en Afstoting valt. Hoe smaller en steiler het pad wordt, hoe minder mensen er zijn die het nog volgen. Maar als een toegewijde dienaar inderdaad in praktijk brengt wat hij weet dat waar is, en als hij dat volhoudt ter ere van de goddelijke Geest, dan zal hij volledig onverschillig blijven of hij persoonlijk alles wint of verliest. Als iemand in alle aspecten van het leven de moed opbrengt om trouw te blijven aan het Goddelijk Plan, dan zal hij net zo makkelijk doen wat hem verlies brengt, als wat hem winst brengt – en altijd met plezier, want hij begrijpt de prachtige Wet.

Er is nog een andere belangrijke kwestie waar we aandacht aan willen schenken, namelijk de voorbereidingen voor dienstbaar-heid. Dit is uiterst belangrijk voor iedereen die nog moet beginnen met dienstbare activiteit, maar die beslist de Nieuwe Wereld binnen wil gaan. Alle mensen die de drempel tussen het oude en het Nieuwe willen oversteken en die de schitterende wereld van het Aquariustijdperk op Aarde willen meemaken, moeten een ware liefde voor anderen bezitten. Dat betekent dat zij een instelling moeten laten zien die hun verlangen naar dienstbaarheid stimuleert. Mensen die vandaag de dag zulke dienstbaarheid willen verlenen, moeten de universele wet kennen, en ook het belang beseffen van de periode waar we nu in leven en de daarmee samenhangende veranderingen voor spiritueel succes in de komende beproevingen.

Er zijn mensen voor wie succes bij de komende Oogsttijd al gegarandeerd is, en uit ervaring weten zij heel goed dat als zij overal waar mogelijk onbaatzuchtig met anderen delen wat hun is geopenbaard, er hun van binnenuit nog meer geopenbaard zal worden. En dat is nog maar één zegen voor mensen die zich op de Wet van Dienstbaarheid afstemmen – de hoogste wet voor de spirituele ontwikkeling in de nieuwe cyclus.

De drie Master Keys voor spiritueel ontwaken tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld zijn dus: serieus en intelligent spiritueel ZOEKEN, MEDITATIE voor het hoogste goed van iedereen, en – als belangrijkste van allemaal – actieve en onbaatzuchtige DIENSTBAARHEID. Daarnaast zal men nog vele kleinere, maar eveneens essentiële sleutels op het pad vinden, als men de Master Keys eenmaal juist gebruikt. Een andere sleutel is bijvoorbeeld het inzicht krijgen in, en het zich afstemmen op de nieuw aangepaste of reeds bestaande natuurwetten – en ook op de uiterst belangrijke Aquariusenergieën, die in het nieuwe tijdperk onlosmakelijk met het spirituele leven verbonden zullen zijn. Maar er zijn nog meer sleutels, zoals het putten van allerlei onschatbare voordelen uit nieuw geformuleerde kennis, leringen en wijsheid; of het met anderen delen van spirituele vreugde; en natuurlijk de nieuwe en levensversterkende realisatie van een nieuwe, harmonieuze en betekenisvolle manier van leven. Al deze sleutels, en nog vele anderen, zijn tegenwoordig beschikbaar voor ieder weldenkend mens, en ze zullen voor de serieuze aspirant uiteindelijk leiden tot een goed begrijpen en in het leven toepassen van de nieuwe manier van bewuste spirituele groei. Dat laatste zal het dan mogelijk maken dat ze inderdaad toegang krijgen tot de Nieuwe Wereld. Bovendien zullen de mensen die in het bezit zijn van de sleutels tot ontwaken, beloond worden met de meest genadige eer die er in deze tijd bestaat, namelijk die van het assisteren van anderen met hun succes bij de komende Oogst.

Behalve het bovengenoemde is er ook de uiterst belangrijke sleutel van het aannemen van een zeer flexibele houding – als een stroom die alles volledig accepteert en meegeeft met zijn omgeving om gestaag en ongehinderd te kunnen blijven doorstromen. Zo’n veerkrachtige instelling laat zien dat het verstandig is om zoveel mogelijk plannen en verlangens opzij te zetten, en vertrouwen te hebben in de begeleidende wijsheid van de goddelijke Geest, om zo op ieder moment diens zekere aanwijzingen moeiteloos te kunnen volgen. Men zal de ingefluisterde boodschappen van de innerlijke goddelijke Geest zeker herkennen als men zich het elementaire feit herinnert dat iemands bewustzijnsniveau zal stijgen als hij iets doet wat goed, juist en ter zake is, en dat het zal dalen zodra hij iets doet dat schadelijk kan zijn voor het hogere goed van iedereen, en dat dus ook ongunstig is voor de betrokkene zelf.

Goede gewoontes kunnen we aankweken, en dat zal ons helpen op onze reis naar de Nieuwe Wereld, en het zullen gewoontes zijn die ons vreugde brengen en die heel natuurlijk aanvoelen. Daarbij moeten we altijd bedenken dat filosofisch goed onderbouwde idealen die gisteren misschien goed werkten, vandaag heel goed verouderd kunnen zijn. Het wordt alle serieuze aspiranten sterk aangeraden om veel meer dan vroeger op hun eigen gevoel en hogere zintuigen te vertrouwen, en meer trouw te zijn aan zichzelf, want de stille innerlijke stem zal wel luider moeten gaan spreken in deze belangrijke tijden. Tijdens de komende kritieke periode zal iedereen de geboortepijnen voelen, en zonder onze goddelijke Herder om ons veilig en wel te begeleiden zullen we zeker als een vis op het droge komen te spartelen. Daarom moeten we nu goed leren luisteren naar onze eigen, vaak subtiele, maar toch onfeilbare innerlijke begeleiding.

De mensheid zal nog meer sleutels krijgen, afhankelijk van haar positieve respons op die gelegenheden die zij al gekregen heeft. Een belangrijke wet van het Aquariustijdperk stelt dat genade uit de verborgen werelden alleen zal vrijkomen als goddelijke Afgezanten hebben gezien dat er inderdaad goed gebruik gemaakt wordt van wat er al eerder gegeven is.

Onzichtbare Handen hebben de volledige set sleutels tot ontwaken goed verborgen in al onze levenservaringen, maar zulke tactische en geheime maatregelen zullen geen belemmering vormen voor de onverschrokken avonturier. De moedige zoeker weet heel goed dat de Geheime Schatkist – de huidige gouden spirituele gelegenheid – er op wacht om ontdekt te worden door de ijverige en  compromisloze, en daardoor waardige ziel die de Zoektocht naar de Waarheid maakt. Hij zal hem vinden als hij de onontbeerlijke sleutels op zijn moeizame en bochtige weg gevonden heeft, en als hij uiteindelijk het centrum heeft bereikt van wat eerst een raadselachtig en complex labyrint leek. Hij die onophoudelijk door blijft zoeken naar Waarheid, zal het Mysterie van de Nieuwe Tijd onthullen en de zeldzaamste rijkdommen die de mens kent bovenhalen. Als hij de juiste sleutels eenmaal in zijn bezit heeft, nadat hij ze met al zijn gezwoeg, zijn pijn en zijn offers en alle ervaringen op zijn reis heeft verworven, dan zal hij in aanmerking komen om het Oude Slot, dat de Grote Prijs verborgen houdt en beschermt, te ontsluiten, en daarmee zal hij een nieuw licht in de wereld vrij laten komen. Nu hij goed geoefend is in het gehoorzaam volgen van de nimmer aflatende begeleiding van zijn eigen innerlijke stem, zal hij zich met een sprankeling, die voortkomt uit ware spirituele inspiratie, naar boven wagen, en de grote ondergrondse catacomben van zijn oude beproevingen verlaten. Dan gaat hij ver voorbij zijn oude beperkingen, en dan ziet hij met genoegen toe hoe alle oude illusies voor zijn ogen oplossen. Met een gracieuze en liefdevolle glimlach die van diep van binnen komt en naar buiten uitstraalt, en die doortrokken is van een straling en een transcendente vreugde die hij nooit eerder gekend heeft, zal de held oprijzen uit de duisternis, precies op tijd om de verblindende glorie van de Nieuwe Dageraad te kunnen groeten, en zijn nieuw verworven fortuin met iedereen te kunnen delen.

Evenzo kunnen we de huidige periode, met al zijn geweldige mogelijkheden die nu voor de hele mensheid beschikbaar zijn, afschilderen in een symbolische en mystieke fantasievorm, en dan vraagt het maar een klein beetje onderscheidingsvermogen om te herkennen dat zo’n schijnbaar verzonnen allegorie eigenlijk een uiterst toepasselijke en duidelijke voorstelling is van de potentiële realiteit van deze uitzonderlijke tijd, en dat zal ongetwijfeld blijken.

 

Thenewcall

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug