Oorzaken en gevolgen

23-10-2013 00:00

 

De geboorte van een nieuwe wereld

                                                                           

Op dit moment staat de mens aan de vooravond van een grote wereldtransformatie. Er is nu een wereldwijde metamorfose onderweg zoals er nog nooit eerder is geweest. Deze zal de menselijke ontwikkeling op elk gebied versnellen en grote veranderingen brengen voor al het leven op Aarde. Het zal de mensheid verheffen en naar een nieuw tijdperk leiden waarin zij beschikt over een hoger ontwikkeld bewustzijn.

Vanuit een esoterisch standpunt gezien wordt de tijd gemeten in cycli, en op Aarde staat het begin van iedere nieuwe cyclus – of tijdperk – voor een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de mens. Het oude Vissentijdperk is voorbij en bijna afgesloten. De deur die naar het volgende tijdperk leidt – het Aquariustijdperk – zwaait nu, aangezet door het moment in de tijd, wijd open. Als gevolg van zo’n overgang van tijdperken daagt er nu een frisse en vitale spiritualiteit die nog ongekende, fundamentele en positieve veranderingen in onze wereld zal brengen.

Net zoals planeten in ieder zonnestelsel rond hun lokale zon draaien, zo draait ieder zonnestelsel rond een kern in het melkwegstelsel waar het deel van uitmaakt. Dus ieder melkweg-stelsel als geheel is voortdurend in beweging. Ons eigen zonnestelsel beweegt zich op dit moment een nieuw magnetisch veld van het melkwegstelsel binnen, en dat betekent voor onze wereld een ongekende toename van de toevloed van hoogfrequente kosmische energieën die vanuit de hogere, en dus de innerlijke en subtielere dichtheden* van het heelal afkomstig zijn. Deze energieën overspoelen op dit moment onze planeet, want dat maakt deel uit van een enorm Goddelijk Plan voor de Aarde, het hele zonnestelsel en nog veel meer. Ze hebben een radicaal effect op het menselijk bewustzijn en het betekent dat er zich nu voor de mens uiterst gunstige spirituele omstandigheden voordoen, aangezien er binnenkort een Nieuwe Wereld geboren gaat worden. De transformatie van de Aarde zal, met alle enorme gevolgen van dien, heel vlug gebeuren, en het zal een objectief en tastbaar gevolg zijn van de veranderingen die in de verborgen werelden al aan het gebeuren zijn. Het verhogen van de frequentie van de planeet is tot op heden heel geleidelijk gegaan, en relatief subtiel. De effecten ervan zijn bij de meeste mensen in de wereld dan ook grotendeels onopgemerkt gebleven. Echter, het daadwerkelijk wegscheuren van de sluier tussen de dimensies zal juist heel plotseling gaan, dit in tegenstelling tot de geleidelijke ontwikkelingen in de voorbereidende stadia die tot de Grote Overgang leiden. Deze overgang is nu werkelijk heel nabij.

De lezer wordt ervan verzekerd dat er veel waarheid schuilt in de vele beweringen over de spirituele renaissance en het komende nieuwe tijdperk, maar de exacte betekenis, het ware perspectief en het belang van deze periode wordt veelal juist ernstig verdraaid, want de mensen die ervan vertellen zijn meestal vol van allerlei opgewonden verlangens en daarom willen ze wat al te graag weten wat er gebeuren gaat. Ongetwijfeld komt er op dit moment inderdaad een enorme storm op de Aarde af. En als we dit zo noemen dan is dat eerder nog een eufemisme dan een overdrijving. Het feit dat deze storm waarschijnlijk komen zou is al heel lang bekend; hij werd duizenden jaren geleden al voorspeld door onze profeten, heiligen en mystici. 

* De term ‘dichtheid’ staat voor vibratiefrequentie van bewustzijn of bestaansvlak. De occulte structuur van het lagere deel van het universum dat wij bewonen – de Kosmisch Fysieke Dimensie – wordt veelal beschreven met een zevenvoudig model, dus door zeven in hoogte toenemende lagen. De dichtste laag onderaan heeft dan de laagste frequentie en de meest ijle laag bovenaan de hoogste. Elke hoofdlaag of sfeer is ook weer onderverdeeld in zeven sublagen. Bedenk echter dat zulke precieze verdelingen alleen bedoeld zijn om het hier begrijpelijk te maken, want in werkelijkheid kan geen enkele laag worden gescheiden van de andere. Het hele spectrum van trillingsfrequenties gaat heel geleidelijk in uiterst subtiele gradaties in elkaar over. Het overheersende bewustzijnsniveau van de mensheid op Aarde valt tegenwoordig – uitgaand van dit zevenvoudige model – in de bovenste sublagen van de derde dichtheid, waarmee het in de buurt van de vierde dichtheid komt.

Een van de belangrijkste effecten van de komende storm zal zuivering zijn, net als bij een onweersbui, maar dan wereldwijd.

We kunnen nu al allerlei symptomen van deze zuivering zien als gevolg van de toevloed van de nieuwe energieën, en dat zal zo doorgaan en steeds sterker worden, omdat de frequentie van de planeet volgens goddelijk bevel steeds verder verhoogd wordt. Dit wereldwijde zuiveringsproces is net als koorts, want dat verdrijft ook gifstoffen uit een ziek lichaam, en niemand kan ontkennen dat het lichaam van onze planeet inderdaad ziek is. Er zijn mensen die zich echter hebben voorbereid, omdat ze op de hoogte zijn van de huidige crisis in de wereld en de mogelijkheden die dat biedt. Deze nieuwe binnenstromende energieën zullen bij veel van deze mensen een positief spiritueel ontwaken kunnen bewerkstelligen, want ze helpen het menselijk bewustzijn te transmuteren, zodat het klaar is om nieuw licht te kunnen ontvangen. Dat betekent ook dat de mensen die daartoe in staat zijn in de belangrijke komende periode meer dan ooit tevoren Liefde zullen ervaren en geven, en dat is ook het doel van de overgang naar het Aquariustijdperk, omdat Liefde altijd al het harmoniserende en verenigende principe van de Schepping is geweest. Alleen Liefde kan onze planeet genezen en daarna met succes de Nieuwe Wereld opbouwen.

De frequenties van Liefde verbreiden zich overal, en dat roept tegenwoordig steeds meer spanningen op vanuit de innerlijke werelden – net als een nieuw zaadje dat zich in de lente voorbereidt om uit zijn huid tevoorschijn te komen als het nog in de duisternis van de grond verborgen zit. En daarom is het onvermijdelijk dat de mensheid overal ter wereld een steeds groter wordende druk ervaart. Deze druk wekt de indruk dat conflict en animositeit in de wereld steeds erger worden en dat hebzucht en ongelijkheid escaleren. Terwijl dit empirisch gezien beslist waar is, is alles toch volmaakt in orde. Alleen een blik vanuit het grotere perspectief kan de perfectie van de stroom van de huidige en de komende gebeurtenissen in de wereld laten zien. De huid die het kiemende zaadje omhult, breekt nu open om het nieuw leven naar buiten te laten komen.

Het is een blijvend gegeven dat er in een dualistisch universum ook de tegenpool moet bestaan van de stralende positieve, en dus de aangename en mooie kant van de Kosmos. Dit is altijd van essentieel belang geweest voor de beweging en ontwikkeling van bewustzijn, en dat zal ook zo blijven. Maar een onevenredig grote en nog steeds groeiende schaduw heeft de Aarde al duizenden jaren in duisternis gehuld, en onze wereld is nu bijna volledig verzadigd van onwetendheid en kwaad. Het is echter nooit de bedoeling geweest dat de Aarde, die ooit bekend stond als het “Juweel van het Zonnestelsel”, in zo’n situatie terecht zou komen. Tegenwoordig noemen allerlei welwillende entiteiten met wie we dit universum delen, de Aarde juist “de Duistere Planeet”. Dit zal in het Aquariustijdperk gelukkig worden verholpen door goddelijk ingrijpen. Voordat de onvermijdelijke transmutatie van alle grove energieën, die de Aarde zo plagen, getransmuteerd kunnen worden, moeten echter eerst de gevolgen van ongekende en eeuwenoude onwetendheid en onrechtvaardigheid naar boven komen, zodat deze gezien kunnen worden. Pas dan kan er aandacht aan gegeven worden en kan het genezen. De hele planeet maakt op dit moment haar donkerste uren door die aan de nieuwe dageraad voorafgaan, want de eerste stadia van het voorbestemde en zo belangrijke schoonmaakproces zijn al begonnen.

De duisternis die nu op Aarde oprijst is besmettelijk van aard. De behoefte aan rechtvaardigheid en het belang van deugdzaam-heid is dan ook groter dan ooit, want soort zoekt soort. Mensen die geen rekening wensen te houden met anderen, en die dus ook geen acht willen slaan op het Grotere Leven, zullen merken dat hun zelfzuchtige houding onaangenaam veel sterker zal worden als gevolg van de zuiverende kwaliteit van de nieuwe energieën. Als zulke mensen hun negatieve levenshouding niet veranderen, dan zal dit proces voor hen uitmonden in een psychologische, emotionele of zelfs fysieke ziekte. Vandaag de dag verschijnen er al nieuwe en soms klinisch ongeneeslijke ziekten als symptomen van het verordineerde en onvermijdelijke ontgiftingsproces van de hele mensheid. We kunnen al zien dat angst, stress, depressie en een hele lijst andere afwijkingen in de wereld escaleren, met name bij mensen die weinig begrijpen van de onzichtbare invloeden en de bedoelingen achter de wereldwijde transformaties. Zij hebben de neiging om hun problemen erger te maken door herhaaldelijk onverstandig te reageren. Er zijn veel mensen die zich onvoldoende spiritueel ontwikkeld hebben, of die uit gewoonte zozeer opgaan in het leven voor zichzelf dat zij niet kunnen of willen veranderen. Al deze mensen zullen een steeds sterkere mentale en emotionele neergang meemaken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een wereldwijde epidemie van neurosen, psychosen en occulte bezetenheid door onbelichaamde entiteiten. Aan de andere kant zal zulk leed onzelfzuchtige en ruimhartige mensen bespaard worden, omdat zij zich in het leven al van nature richten op welwillendheid en liefde.

Toch zal iedereen tot op zekere hoogte beïnvloed worden door de heersende situatie van de wereld, hoe evenwichtig en onthecht iemand ook is in zijn innerlijke leven, want overal ter wereld zijn de gevolgen merkbaar van de ophopende schadelijke gedachtepatronen en levenshoudingen van de mensheid. Ze zijn nu niet alleen pijnlijk duidelijk aanwezig in het leven van de mens, maar ook over de hele planeet zelf. Over het algemeen heeft de mens de Aarde veel te lang met grove minachting behandeld. Hij is zeer onzorgvuldig omgegaan met zijn eigen thuis en de minerale, plantaardige en dierlijke rijken. Hij heeft herhaaldelijk een veronachtzamende houding laten zien, en die houding kwam voort uit de misvatting dat de bronnen van de planeet er alleen maar zijn om er zelfzuchtig gebruik – en zelfs misbruik – van te maken. De mensheid als geheel is er volkomen aan voorbijgegaan dat Moeder Aarde – Gaia – een spiritueel wezen is dat haar eigen evolutionaire ontwikkeling doormaakt. Vol liefde streeft zij er naar om een volmaakt uitgebalanceerde omgeving te bieden voor een vreedzaam en harmonisch bestaan van velerlei levensvormen, waar de mens er één van is.

De dreigende heftige gebeurtenissen op Aarde die het gevolg zijn van verwaarlozing en misbruik, vormen een onderwerp waar al veel aandacht aan wordt besteed, en daarom gaan we hier niet in op de geofysische aspecten van wat er op Aarde te gebeuren staat. De mens heeft weliswaar tot op zekere hoogte iets begrepen van de komende crisis waarmee al het leven op de planeet te maken heeft, maar toch heeft hij ook duidelijk laten zien dat hij ofwel onwillig, of gewoon niet in staat is om de zware schade te herstellen die hij wereldwijd heeft veroorzaakt. Dus de vervuiling gaat verder, en ook de verkrachting van de Aarde en de prostitutie van haar bronnen zal blijven doorgaan. De Natuur is verdraagzaam, maar zij zal een dergelijk misbruik slechts tot op zekere hoogte toestaan. Ze zal de schendingen van de mens zo lang mogelijk tolereren om hem ruim de gelegenheid te geven van zijn fouten te leren en uit vrije wil zijn gedrag te veranderen. Dit tekent hoe groot het mededogen van Moeder Aarde voor haar kinderen is.

In het verleden zagen de onzichtbare Gidsen van de mensheid (beter bekend als de Planetaire of Spirituele Hiërarchie van Grote Zielen) al in dat het nodig was om de mens bij te staan, want de krachten die de mens in zijn onwetendheid opriep, keerden zich tegen hem, en dit liet hem de gevolgen van zijn onachtzaamheid en zijn dwaze handelingen duidelijk zien. Vanwege deze sterk confronterende situatie verwachtten ze dat de mens zijn leven wel zou beteren. Ze dachten dat hij zijn middelen van bestaan en zijn vrijetijdsbestedingen wel zou aanpassen om een eind te maken aan het vernielen en het vervuilen van Aarde. Zo zou hij zowel de planeet als zichzelf vrijwaren van de onnodige en traumatische gevolgen. Deze situatie bood de mensheid een mooie kans om te ontdekken dat het de moeite loont om zich te ontdoen van egoïsme, hebzucht en materialisme. Ook hoopten zij dat de mens, wijs geworden door zijn eigen lijden, zich daadwerkelijk zou gaan bevrijden en een verstandig leven leiden, in harmonie met de natuur.

Helaas heeft de mens hierin juist diep gefaald. Hij heeft helemaal niet adequaat en positief gereageerd op de waarschuwingssignalen van de natuur, en daardoor zijn de mens en de Aarde samen nu juist griezelig dicht bij een levensbedreigende situatie aangeland. Er is nu sprake van een noodtoestand en de symptomen van de huidige crisis zijn er vele. Er verschijnen bijvoorbeeld allerlei nieuwe kwaadaardige virussen, omdat de wereld overladen is met kwaadaardig karma; het wereld-ego maakt nu een catharsis mee als nooit tevoren. De crisis is ook deels het gevolg van het feit dat de werking van de Wet van Oorzaak en Gevolg nu op de planeet versneld wordt, want als de frequentie van de planeet verhoogt, wordt ook de kracht van gedachte en emotie groter, en dus wordt dan al het leven veel merkbaarder en sneller beïnvloed dan daarvoor. Mensen met esoterische kennis hebben al sinds mensenheugenis gezegd dat negatieve en op zichzelf gerichte gedachten en emoties de oorzaak zijn van alle ziekten. Gedachte en gevoel zijn altijd de fundamentele oorzaken van de gevolgen op het fysieke vlak, want ons handelen volgt altijd uit deze twee.

Het is niet de bedoeling van deze tekst om angst op te wekken of aan te wakkeren door informatie te bieden die de gemiddelde lezer liever niet wil weten. Angst zal in feite alleen maar de eerder genoemde tegenkrachten in de hand werken. Het is inderdaad de collectieve angst in de wereld die door liefde getransformeerd moet worden, voordat de Nieuwe Wereld geboren kan worden. De mens vreest alleen wat hij niet begrijpt. Angst is daarom synoniem met onwetendheid. Onwetendheid is echter op zijn beurt weer verantwoordelijk voor het scheppen van disharmonie, en daarom is het vooral onwetendheid die moet worden teniet gedaan door het licht van de Waarheid, zodat men vrijheid van lijden kan ervaren. Het uit angst en dwaasheid ontkennen of negeren van de komende planetaire ontwikkelingen is natuurlijk weinig behulp-zaam, en het zal ze zeker niet afzwakken of voorkomen. Maar zoals we al eerder hebben gezegd zal het licht van ware kennis, dus het verkrijgen van juist inzicht, wel behulpzaam zijn. Als onze denkpatronen door verlicht inzicht veranderen en als we daar inderdaad naar handelen, dan kunnen de ongewenste bijwerkingen van wereldwijde zuivering door en voor ieder mens tot minimale proporties teruggebracht worden, en in uitzonderlijke gevallen kunnen ze zelfs volledig worden getranscendeerd.

Om een voorbeeld te geven van het voordeel van goed geïnformeerd zijn: de reguliere wetenschap heeft nog steeds niet kunnen vaststellen waarom levensgevaarlijke virussen voor sommige mensen wel dodelijk zijn, maar voor andere niet. De reden daarvoor is echter voor iemand met elementaire occulte kennis juist heel duidelijk. Alles in het universum bestaat uit energieën die op allerlei verschillende frequenties trillen. Virussen ontstaan vanwege de lage en schadelijke vibraties van onze eigen negatieve gedachten en emoties; virussen leven in de lagere frequenties. Mensen die alleen maar hoge frequenties in hun bewustzijn hebben en die zich volledig hebben gericht op onzelfzuchtig gedrag en liefde zijn over het algemeen immuun voor wat men dodelijke ziekten noemt, en zij hebben ook de schadelijke inentingen niet nodig!

Door de eeuwen heen zijn er altijd al ‘wonderbaarlijke genezingen’ voorgekomen, en al die genezingen waren mogelijk door het verhogen van de bewustzijnsfrequentie van de patiënt, zodat de genezende krachten ongehinderd van binnenuit door de zieke persoon heen konden stromen. Dit is hoe zoiets altijd gebeurt, ongeacht of het gebedsgenezing wordt genoemd, of witte magie, of een zegen van God, of wat dan ook. De ware oorzaak is altijd dezelfde; de frequentie van iemands bewustzijn zal altijd de sleutel zijn.

De makkelijkste – en voor de meeste mensen beslist veiligste – manier om de vibratie van het bewustzijn te verhogen is het inroepen van de Goddelijkheid in onszelf. Dit kunnen we doen door ons niet te richten op het persoonlijke zelf (of de persoonlijkheden van andere mensen), maar door de aandacht te richten op een hoger en achtenswaardig doel. Als de mens zich in de wereld zou richten naar de universele wet, dan zou hij daardoor zo’n alomvattende en verruimde focus krijgen dat uiteindelijk volledige genezing op alle niveaus plaats zou vinden, en in de meeste gevallen zonder de hulp van bemiddelaars zoals dokters of medicijnen en dergelijke. De meerderheid van de bevolking op Aarde heeft het hard nodig om dit te leren begrijpen, en dit is dan ook de les voor iedereen die zich probeert schuil te houden in de schaduwen van zelfzucht en angst tijdens de innerlijke en uiterlijke omwentelingen die vooraf gaan aan de geboorte van de Nieuwe Wereld.

Thenewcall/De Nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

 

 

 

 

 

 

Terug