Ontwaak tot U Zelf

29-03-2016 00:00

Altijd weer worden we eraan herinnerd om te ontwaken, om wakker te worden aan de schijnwereld waarin we vertoeven, om de dingen te kunnen zien zoals die in werkelijkheid zijn. Altijd weer worden we erop gewezen dat niets is wat het lijkt te zijn, dat onsterfelijkheid niet van deze wereld is en er een Pad ligt dat bevrijdend is voor de gevangen ziel die hunkert naar de Uittocht, naar het Licht...

Altijd weer horen we die roep:

‘Wordt wakker, wordt wakker ,

o slaper in het land der schaduwen…

Ontwaakt! Sla uw vleugels uit.’

[William Blake]

Pioniers halen onbevreesd de sluiers weg die ons in slaap blijven wiegen. Ongeloof, confrontatie en vervolging zijn vaak hun deel, toch blijven zij de mens stimuleren tot grotere bewustwording omtrent de aard en werking van deze realiteit in de hoop dat hij wakker wordt aan de illusie die hij zelf is, zodat een ommekeer kan plaats vinden. Zolang dit niet gebeurt zal er fundamenteel weinig veranderen.

Die bewustmaking is onontbeerlijk, doch leidt vaak tot frustraties, somberheid en depressiviteit zolang de bevrijdende impuls ontbreekt. Want zolang de verticale verbinding niet hersteld is met de Bron blijft de mensenziel afgesneden van haar Eerste Liefde waardoor zij niet meer beschikt over de nodige 'olie' of het nodige 'licht' om werkelijk 'zelf-bevrijdend' te handelen; zolang dit zo is zal zij heen en weer geslingerd worden tussen tegengestelde krachten.

De focus is veelal gericht op de buitenwereld dat een kluwen lijkt van informatie en desinformatie, waarin de bedrijvigheid van de beweging of het dramatische ‘spel’ alsmaar sneller lijkt te gaan en enorme proporties aanneemt. Hierdoor wordt door de bomen  het bos niet meer gezien en wordt vergeten waar de essentie ligt; want terwijl de blik zich richt naar wat zich ontwikkelt ten kwade , wordt het Licht niet opgemerkt. En juist dàt Licht verheldert, maakt alles zichtbaar, waardoor het 'kwaad' gekend kan worden en zijn kracht verliest.

Inkeer is het doel van de ‘roep’ tot ontwaken, is de oproep om tot zelf-arbeid te komen, zichzelf onder handen te nemen in plaats van de strijd aan te binden  met deze dualistische wereld. Het is ontwaken op de horizontale as ,waarop het leven zich ontrolt in opeenvolgende handelingen en veranderingen, door het herstel van de Relatie met God. Het is grenzeloos Leven in een schijnbaar troosteloos landschap van blinken en verzinken, van opgaan en ondergaan in een wereld van lijden.

The Self is pure consciousness.

No one can ever be away from the Self.

[Sri Ramana Maharshi ]

Wakker zijn is Bewust Zijn en houdt dan ook een radicale ommekeer in, het begin van een innerlijke reis die leidt tot Zelfkennis. Werkelijk ontwaken is een toestand van allesomvattende Liefde, een Vrede waarin alles geopenbaard wordt en niets meer is wat het schijnbaar was; waarin de mens ‘zichzelf’ kent in dit Licht en alle projectie ophoudt te bestaan. Waarin Mededogen zijn weg vindt in de bevrijdende handeling ...

Wakker zijn is waarlijk Vrij zijn, ongeacht waar men zich bevindt, ongeacht wat men doet of aangedaan wordt, ongeacht de omstandigheden …

 

“Ontwaak tot je eigen waarheid,

en dan zul je merken dat er nergens duisternis is.

Onze eigen onbewustheid is duisternis,

ons eigen ontwaken wordt het licht.” Osho

 

Nu het ‘plan’ op grote schaal blootgelegd wordt dat in uitwerking is op deze planeet , kan het door iedereen gekend worden als men wil zien en horen; bevrijdend wordt het wanneer het perspectieven opent op een innerlijke zoektocht naar wie men is in dit geheel en het waarom ervan. Daar alleen is de kern gelegen die tot ontwaken leidt... Daar alleen is God te vinden en openbaart zich het ultieme doel van deze incarnatie.

En dan zal je je opnieuw herinneren, dat je nooit werd losgelaten, niet afgescheiden bent van Gods Liefde, dat jijzelf de bedenker bent van de windsels die rond jou zijn opgetrokken , die je waant te zijn en die ogenschijnlijk scheiding teweeg brachten. Dat je geroepen bent  tot een grootste taak:  zo transparant te worden dat het Licht schaduwloos kan schijnen.

Weet je dan geborgen en vindt opnieuw de moed om terug te keren tot jouw Essentie; niet door het intellectuele weten, maar doorheen de ervaring, in de herkenning van de windsels, in het zien van wat je belet. Durf de Angst te trotseren, die slechts een illusie is, een fata-morgana die muren optrekt en obstakels schept op je weg die je voor waar aanneemt. Doe één stap in Zijn richting en Hij komt jou twee stappen tegemoet ,want God zoekt jou voorbij de windsels van onwetendheid, Hij zoekt  ‘zichzelf’…

Vergeet dan wie je denkt te zijn want wat sterfelijk is vergaat. Herinner je de vogel en niet de kooi, herinner je de melodie en niet het instrument… 

Eens zal hij zijn Lied opnieuw fluiten omdat de Vrijheid wenkt , omdat hij bewust geworden is van het traliewerk dat hem omringt en de open deur ziet waarin de horizon verschijnt. Eens zal hij opnieuw vliegen ,bewust geworden van zijn vleugels merkt hij dat hij het nooit heeft verleerd …

Mag dan een oer-verlangen opnieuw geboren worden in je hart opdat je Zijn Stem kan horen en je de deur zal openen wanneer Hij klopt….Want tijdloos is Zijn Roep :

 

 “Zie , ik sta aan de deur en Ik klop. 

Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent,

Ik zal bij hem binnenkomen

en maaltijd met hem houden en hij met Mij."

(Openbaring,3)

 

En dringend blijft zijn Aanmaning: “ Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.”

 

©(M)cirkelpunt

Terug