Onstuimige Zon…onrustige Aarde

01-03-2012 00:00

Het kan ons niet ontgaan dat er heel wat aan het gebeuren is op deze planeet,zowel binnen de mensheid alsook binnen de Aarde zelf. En niet alleen op deze planeet,want het gehele zonnestelsel wordt hierbij betrokken en is onderhevig aan de veranderingen die zich voltrekken.

We zitten middenin de grote verdrukking die de mensheid teistert en die ook het planten- en dierenrijk treft. We zien hoe negatieve machten en krachten werkzaam zijn in deze wereld en de overhand lijken te krijgen, hoe dagelijks de strijd aangegaan wordt om te ‘overleven’ en aanschouwen het immense leed dat vaak hiermee gepaard gaat.

Tegelijkertijd roert het fysieke universum zich stevig. Want zowel de zon als de aarde lijken meer en meer te ontwaken …

De toename van natuurrampen zoals aard- en zeebevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen enz. tengevolge van de veranderingen binnen de Aarde zelf getuigen hiervan, alsook de in kracht toenemende werkzaamheid van haar energieknopen of ook  vortexen genoemd.

Maar de activiteit van de zon neemt eveneens meer en meer toe. Zware zonne-uitbarstingen vinden plaats en volgen elkaar sneller op .Eind januari kenden we de eerste krachtige zonnestorm van het jaar 2012,(volgens de NASA was dit de krachtigste sinds 2003), recentelijk gevolgd door een zware uitbarsting op 5 maart jongstleden….en er komen er nog meer aan.

De zwaarste zonnestorm van de afgelopen vijfhonderd jaar vond plaats in 1859 en veroorzaakte toen een uitval van het elektriciteitsnet in grote delen van de VS en Europa . Maar ook in 1921 en 1989 waren er uitbarstingen van formaat met serieuze gevolgen. In 1989 brandden transformatoren door en miljoenen mensen kwamen zonder stroom te zitten in de Canadese provincie Quebec . Ook satellieten kenden problemen.

Deze gebeurtenissen tonen aan dat we maar beter op onze hoede kunnen zijn en ons mogen voorbereiden op meer, wat ook vele wetenschappers bevestigen. We moeten ons opmaken voor een veel grotere zonnestorm die er sowieso aankomt rond 2013,(volgens hun berekeningen) en dan zullen de effecten op de gehele planeet voelbaar zijn of catastrofaal. We wezen dus gewaarschuwd….

Want hoe krachtiger de uitbarsting is,hoe groter de kans op verstoring van het elektronische verkeer op Aarde. En dat de gevolgen enorm kunnen zijn voor de gehele, maar vooral voor de sterk geïndustrialiseerde westerse samenleving is niet ondenkbaar; zeker als je bedenkt hoezeer wij afhankelijk zijn van het elektriciteitsnetwerk en dus afhankelijk zijn van alle geavanceerde systemen , energievoorzieningen en communicatiesystemen, die bijgevolg zullen wegvallen.

Misschien wordt het wel de hoogste tijd om dringend onze levensstijl aan te passen en terug over te schakelen naar een wat soberder en natuurlijker levenswijze. Niet voor niets ontstaan er leefgemeenschappen en/of eco-dorpen die investeren in een zelfvoorzienend leven en die het begrip ‘samen-leven’ opnieuw vorm willen geven.

Maar niet alleen onze levensstijl dient aangepast te worden, wat veel meer van belang is, is onze Afstemming. De juiste Golflengte dient opnieuw gevonden te worden waarop “ingetuned” wordt.  Het is broodnodig dat het stil wordt in ons hoofd opdat de Stilte hoorbaar wordt in ons hart, dat we opnieuw gaan Inkeren om de Bron zachtjes te horen stromen.

Veel tijd is er niet meer zo blijkt en we hoeven ook niet te panikeren, slechts een wakker bewustzijn is nodig om te weten dat er veranderingen op komst zijn, die zowel macrokosmisch als microkosmisch zullen plaatsvinden, zowel buiten als binnen...en om te weten wat te doen.

We moeten ons haasten om ons voor te bereiden, las ik ergens...zo zou je het wel kunnen stellen, ja!

Wanneer Richard Fisher,directeur van de afdeling Heliofysica van de NASA zegt: “Het mag duidelijk zijn dat de Zon de bloedsomloop van de Aarde vormt,”  en hierdoor dus onrechtstreeks de zon vergelijkt met het fysieke hart van de mens; dan is het maar een kleine stap om deze vergelijking door te trekken naar een veel fijner vibrerend en subtieler Levensveld dan dit zware veld van de dualiteit waarin we ons bevinden. Een Levensveld waarin en waarvan de Zonnelogos de Motor is van alle beweging en dus ook alle onderliggende levensgebieden doordringt. In dat gebied, achter de sluier van alle dialectiek bevindt zich het Christus-Rijk of het Koninkrijk.

Het is dan niet verwonderlijk in deze Eindtijd dat wat aan het gebeuren is op het subtiele Plan, ook zichtbaar wordt op het fysieke plan, zo boven,zo beneden en dit zowel in het groot als in het klein,zowel binnen als buiten en instromend tot in alle geledingen......

Want een enorme Energiestroom komt momenteel vrij vanuit deze Regionen wat een invloed heeft op alle leven. Deze Stroom of de Christusradiatie zorgt ervoor dat de trilling of de frequentie stijgt van zowel de Aarde als de mens en dus alles in voorbereiding komt om de Overgang te kunnen maken naar een subtieler gebied en om dus mee te kunnen stromen met de Stroom.

Het is dus van Levensbelang om ons te richten tot de Goddelijke Bron in ons hart, aanwezig in ieders hart. Dan kan Angst ons ook niet meer schaden of verlammen en weten we ten allen tijde wat ons te doen staat. Op een dag zal het Licht doorbreken en zal de innerlijke Zon gaan stralen en de Leiding nemen. Slechts door gehoor te geven aan die Wil en zich te laten omvormen,te laten meevoeren met die Levensstroom zullen we Overwinnen. Niet voor niets riep Christus op om waakzaam te zijn en om zich voor te bereiden op Zijn Komst, de Komst van Zonnelogos...want de dag en het uur is niet gekend ...                                                              

 “Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.” (Openbaring 3:3)              

 “Ik kom spoedig; houd vast aan wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” (Openbaring 3:11)                      

  (M)cirkelpunt

 

 

 

 

 

Terug