Omdat de tijd dringt...

01-11-2011 00:00

Er is veel gaande momenteel in de wereld en niet zomaar. Door de instroming van Kosmische energie en de uitwerking ervan worden veel mensen er zich geleidelijk aan van bewust dat zij meer in zich dragen dan wat deze wereld (opvoeding, religie en maatschappij) hen altijd liet geloven. Ze ontdekken een diepere laag in zichzelf, een onontgonnen terrein ,het domein van de ziel dat hen aanzet tot zoeken en geïnspireerd denken of handelen .

Zij ervaren hoe het keurslijf waarin zij als kind geperst werden hen helemaal niet meer past.

De vage herinnering aan een harmonischer bestaan vormt een  groot contrast met het levensveld waarin de mens heden vertoeft en dat zorgt voor veel onrust,  veel vragen en innerlijke strijd.

Depressies zijn schering en inslag geworden en vaak het signaal om tot stilstand te komen in deze hectische wereld. Allerlei andere kwalen en klachten duiken op tengevolge van de steeds gekker wordende maatschappij en wat sinds lang verdrongen is wordt naar de oppervlakte gestuwd .

Sommigen vinden geen uitweg en geven het op, worden bedolven onder de zware verdrukkende energieën die hier heersen waardoor  het kleine straaltje Levensvreugde verdwijnt. Het zelfmoordcijfer is nog nooit zo hoog geweest in deze tijd.

Anderen zoeken kost wat kost naar een verklaring, een uitweg, naar het waarom der dingen.

Anderzijds tiert de verleiding en misleiding welig en wordt haar invloed zichtbaar krachtiger want alle middelen heiligen het doel.

Meer en meer zien we hoe de scheiding zich voltrekt tussen de schapen en de bokken, tussen zij die vasthouden aan het economische intellectuele denken en zij die handelen vanuit het hart.

Tussen zij die alles in een vastomlijnde module willen persen, die vierkant willen maken wat van nature rond is, opdat het zou voldoen aan de uitgestippelde norm die zijzelf bepalen, door maatschappij en religie aangegeven. Die dus niets anders willen fabriceren dan ‘eenheidsworst’ en op die manier robotten van mensen maken door hen elke greintje medemenselijkheid te ontzeggen.

De structuren die hierdoor opgetrokken werden en die de mens eeuwen lang in een kooi gevangen hielden brokkelen af. Hierdoor wordt de chaos groter omdat alle zekerheden onder de voeten verdwijnen. Het gevaar is dat men helemaal het noorden kwijt raakt wanneer er geen ondergrond aanwezig is als schijnzekerheden in het licht geplaatst worden, wanneer er dus onvoldoende olie voor de lamp in voorraad is die de mens Beschermt en laat Onderscheiden. Denken we hierbij aan de parabel van de 7 dwaze en 7 wijze maagden.

Het is dus broodnodig om waakzaam te zijn in deze eindtijd. Want Angst verspreidt zich als een lopend vuur en doet zich op verschillende manieren gelden.

De behoudsgezinde mens wordt nog behoudsgezinder, in de aanvankelijk ‘hoopvolle’ nestelt zicht de twijfel die zich over hem meester maakt. Doch de standvastige blijft geworteld en wordt nog vastberadener omdat hij zien kan wat geschiedt. Hij heeft in zichzelf de Rots ontdekt waarop hij kan bouwen door middel van het Licht of de Christusstraling die Waarheid en Liefde is.

Het is dus hoogtijd om zich te richten op wat wezenlijk is, de Intuïtie te vertrouwen en de rede of het intellect het zwijgen op te leggen.

Want via de Intuïtie komt de mens tot Zichzelf, tot zijn Ware Kern en ontdekt op die manier de Schat in zijn hart. Het koude intellect lijkt altijd gelijk te hebben, doch vaart een koers die op de klippen loopt.

Vertrouw op je hart , durf die sprong aan en laat de Kapitein van de ziel het roer besturen. Waak over je gedachten, waak over je emoties, laat je niet meevoeren op die woelige wateren, want wat hierdoor aangetrokken wordt vervuilt de mens en houdt hem gebonden in de vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg.

Laat je dus niet ontmoedigen door alles wat rondom jou gebeurt en waarin je dreigt te verzinken.Laat je niet ontmoedigen door alle negatieve berichten, door het lijden dat je dagelijkse te zien, te horen of te ervaren krijgt. Laat je niet aanvuren door zij die je willen raken en beschadigen tot voedsel voor henzelf.

Hou je blik gericht op de Horizon waar het Licht daagt, hou je blik gericht op de Einder in jezelf, daar waar het Nieuwe tot jou kan spreken en Hij gehoord kan worden.

Het lijkt vaak alsof er geen ommekeer meer mogelijk is en de mens afstevent op een verwoestende Apocalyps. Want de sluier staat op scheuren en dan pas is het hek van de dam.

Doch het is maar hoe je het bekijkt, de Bevrijding is nabij, de Verlossende Kracht aanwezig. Het komt er dus op aan onze lampen te vullen en gevuld te houden, voldoende olie in voorraad te hebben opdat we voorbereid zullen zijn op het moment dat Hij Wederkomt.              

Zo zullen we Zijn Licht kunnen herkennen en niet voor een gesloten poort staan waarachter de Bruiloft voltrokken wordt, en zal de duisternis overwonnen worden.  Dit wil zeggen dat we over de nodige kwalificaties gaan beschikken en de eigenschappen gaan vertonen van de ware Mens die Jezus demonstreerde tot voorbeeld van ons allen.

We zijn aan het einde gekomen van een grote cyclus waarbij de mensheid een stap zet op een nieuwe trede op de ladder van evolutie. Meerderen roepen sinds lang op om Wakker te worden want het is hoogtijd dat dit gebeurt en het is goed om zien dat dit nu aan het gebeuren is.  Mede hierdoor lijkt de duisternis duisterder te worden, doch het is slechts het Licht die haar belicht waardoor zij in het Licht komt te staan en al haar bewegingen zichtbaar worden.

Niets is dus wat het lijkt, het is wat het is ,doch alles wordt Helderder en kan daardoor ook Herkend worden.De mens staat op de drempel van een Nieuwe Cyclus, een Nieuwe Aarde , een Nieuwe Wereld. Laten we ons dus verheugen op deze Geboorte die zich aan het voltrekken is in en buiten ons.

(M) cirkelpunt

vangelis - 12 o'clock

youtu.be/sx6CFUOW1ic

 

Terug