Nieuwe Lessen en een Nieuwe Visie

17-01-2014 00:00

 

Alles wat tegenwoordig nieuw is - bijvoorbeeld in filosofie, religie, wetenschap, spiritualiteit, enzovoort - blijkt tegenwoordig in scherp contrast te staan met de oude en achterhaalde normen. Er ontwikkelt zich een belangrijke scheidslijn. De kloof tussen oud en nieuw wordt gestaag groter en dient zich ook nadrukkelijk aan in de fysieke wereld. Een dergelijke scheidslijn wordt duidelijk zichtbaar voor hen die bewust worden en hierdoor de huidige signalen herkennen van dat wat uiteindelijk op het punt staat te gebeuren.

Naarmate de trillingsfrequentie van de Aarde stijgt en nieuwe, subtiele maar heftige krachten de onzichtbare lagen behorende bij onze fysieke planeet binnendringen, neemt een nieuwe bestaansorde vastere vormen aan. Een nieuw bewustzijn en een hogere waardering voor de onderlinge afhankelijkheid binnen de gehele Schepping groeien binnen de menselijke geest. Het zal snel duidelijk worden, dat achterhaalde zaken uit het verleden niet meer zullen passen in de nieuwe realiteit; ze raken uit de gratie en verdwijnen langzaam. Het oude kan het nieuwe niet tegenhouden, want dit is het Goddelijk Plan voor onze wereld.

Een volstrekt nieuw levensparadigma doemt tegenwoordig op binnen het planetaire bewustzijn en iedereen die dit herkent en leeft naar deze nieuwe waarheden, zal veel leren uit de ondergang en erfenis van de oude.

Zij die zich aangetrokken voelen tot het ontluikende nieuwe wereldparadigma zijn momenteel bezig meerdere dingen te onderzoeken. En een dergelijke zoektocht naar een nieuw en wijder begripsvorming zou in feite iedereen willen gaan ondernemen, ware het niet dat zij tegenwoordig zo ondergedompeld en geabsorbeerd zijn door die grote overvloed aan wereldse afleidingen. Want de prikkel om te zoeken en op die manier te groeien is namelijk een essentiële eigenschap van de Goddelijke Geest en als zodanig ook verbonden met elke individuele ziel. Je wordt je pas bewust van de grootse mogelijkheden van een spirituele speurtocht door iets op het spoor te komen; daar niet in slagen betekent een leeg leven leiden. We zien daarom duidelijk dat een open en onderzoekende geest noodzakelijk is om starheid en stagnatie te vermijden en om spirituele vooruitgang te boeken. Dit is ook het aangeboren en natuurlijk instinct van een kind dat zonder een dergelijke neiging nooit emotioneel, mentaal en spiritueel kan groeien. Op dezelfde wijze staat het zoeken naar de diepere bedoeling van het leven voor een volwassene gelijk aan spirituele vooruitgang. Zichzelf weerhouden bij het zoeken naar een hoger doel en uitsluitend bezig zijn met overleven, plezier maken en voortplanting is het ervaren van een spirituele dood. Zoeken staat daarom gelijk aan vooruitgang en zal uiteindelijk voor iedereen het doel van het leven openbaren.

Net als de mensheid zullen ook de Dienaren vastgeketend blijven in de schaduwen van onbegrip en onwetendheid als zij niet compromisloos op zoek gaan naar de waarheid. Alleen al de impuls om te willen zoeken zet natuurlijke krachten in beweging die de zoeker verwelkomen met de onthulling van enkele geheimen, geschikt voor degene die deze kan bevatten. Het leven reageert als ‘t ware op de uitnodiging. Wanneer zelf pogingen worden ondernomen om verder door te dringen in de wijdere gebieden van spirituele werkelijkheid worden de intuïtieve vermogens automatisch gestimuleerd. Tegelijkertijd wordt de bewustzijnsvibratie van de zoeker verhoogd, naarmate zijn begripsvorming toeneemt. Ongeacht culturele achtergronden vormt dit het fundamentele inzicht van alle ware profeten, zieners en heiligen die door hun nederige onderzoek van het Bestaan op natuurlijke en spontane wijze spirituele onthullingen oproepen. Dit inzicht is het zaad van elke ware religie of spirituele lering.

Welnu, het glinsterende Kleinood van de Waarheid heeft vele facetten die allemaal het Ene Licht van de Universele Geest weerspiegelen. Langs de onmetelijke uitgestrektheid van de tijd heeft dit zijn schijnsel geworpen over alle landen door alle harten en zielen van zoekende pioniers afkomstig uit een veelheid van rassen. En de weerkaatsingen van deze Ene Waarheid zijn op vele verschillende manieren, afhankelijk van velerlei factoren, waargenomen. Een paar van deze factoren zijn bijvoorbeeld sociale zienswijzen, etnische invloeden, het tijdstip in de wereldgeschiedenis (en daarbij het niveau van menselijke ontwikkeling) of zelfs de persoonlijke motivatie van één enkel individu die wellicht als eerste verantwoordelijk was voor het motiveren van de massa van de mensheid op weg naar een nieuw en helderder bewustzijn. Als gevolg daarvan en zolang de evolutionaire stroom voortbeweegt, zullen altijd weer nieuwe religies, kosmologieën en spirituele filosofieën ontstaan, waarbij elk daarvan een onderscheidende blik verschaft op de onveranderlijke Tijdloze Wijsheid - de Eeuwige Waarheid.

De mensheid echter bemoeit zich zoals gebruikelijk met zaken die van huis uit al volmaakt zijn. Door de hele geschiedenis heen zijn daarom herhaaldelijk de ware religieuze publicaties, uitgegeven en verspreid door vele en verscheidene personen en groepen, verkeerd uitgelegd en vervuild. De mens heeft zich, soms al eeuwenlang, bezondigd aan de drang om die simpele waarheden - verkondigd in bepaalde authentieke en gevestigde religieuze werken - te willen ‘aanpassen’ door iets toe te voegen, weg te halen, af te zwakken, te overdrijven of anderszins. Het is een feit dat dit nog steeds gebeurt, hoewel miljoenen mensen vandaag de dag zouden zweren dat hun uitverkoren doctrine of ‘evangelie’ puur en intact is. Het is opmerkelijk om te constateren dat deze zelfde tegenstanders vaak ook snel klaar staan om met de vinger te wijzen naar de feilen en fouten in andere religies - anders dan die zij kennen - en door hen wellicht daardoor niet goed begrepen. Natuurlijk is een dergelijke houding primair verantwoordelijk (geweest) voor het ontstaan van allerlei religieuze spanningen, afscheidingen, oorlogen en vervolgingen. Religie treft hier geen blaam, de kortzichtige interpretatie van religieuze doctrines door de mensheid daarentegen wel. Als gevolg daarvan is er nu opnieuw een dringende behoefte aan frisse, ware en niet verdraaide spirituele leringen; leringen die de heilige Essentie van de vroegere religieuze geloofsleer weer kunnen herstellen en die de verschillende weergaven van die Ene Universele Waarheid, die aan de basis ligt van alle waardevolle religieuze stelsels - in het verleden, nu en in de toekomst - kan helpen samenvoegen.

“Laten we niet bang zijn om al wat onbruikbaar, materialistisch, tastbaar en ook dat wat vaag en onduidelijk is, te verwijderen uit onze religie; hoe meer we de spirituele kern kunnen zuiveren, hoe meer we de ware Wet van het Leven zullen gaan begrijpen.” - Tolstoy.

Tseng Tse drukt een soortgelijk gevoel uit: “Men moet niet gaan denken dat een religie juist is omdat hij oud is. Integendeel, hoe langer de mens leeft hoe meer de echte Wet van het Leven duidelijk wordt voor hem. Te veronderstellen dat men in ons tijdperk moet doorgaan met te geloven wat onze grootvaders en voorvaderen geloofden, is te denken dat een volwassene door kan gaan met het dragen van kinderkleding”.

Tijden veranderen en zo ook bewustzijn. Het is een uiterst waardevolle en inderdaad noodzakelijke stap om nu onze voertuigen voor te bereiden, zodanig dat ze geschikt zijn voor de nieuwe wijn die door de hemelen in alle gulheid aan iedereen, zonder aanzien des persoon, wordt uitgeschonken. Een vol of gesloten vat kan geen nieuwe wijn bevatten. Het zijn daarom de kinderen van de Nieuwe Wereld die zich blijven openstellen en zo in staat zijn ogenblikkelijk dat te herkennen wat nieuw en waarachtig is. Geestdriftig zijn ze bezig met het zich zo snel mogelijk eigen maken van de waarheid der tijden en ze staan klaar om de nieuwe weg in te slaan tijdens de ontplooiing van het vernieuwende menselijke bewustzijn. Ze staan ook open voor onthullingen van nieuwe en vervangende concepten die gestaag en continu door het nieuwe leven worden aangereikt. Deze concepten hebben een dynamische aard en hebben een (energetisch) verdrijvende kracht. Hierdoor vormen deze concepten de natuurlijke tegenstanders van het oude en het achterhaalde - zoals alle toegewijde Dienaren zullen getuigen. Zij voldoen zonder meer aan de behoeften van de mens in de nieuwe cyclus.

In de woorden van Thoreau: “Hoe verbazingwekkend is het niet dat van alle ultieme waarheden, de wereld alleen de oudere erkent en tolereert, dat wat het minst beantwoordt aan de noden van ons tijdperk, waarbij het tevens iedere directe openbaring tegenhoudt, iedere originele gedachte nietig verklaart en deze soms zelfs haat”.

Alle individuen die nu ontwaken, hebben de juiste houding om alles wat onbelangrijk, onnodig en ontoereikend is voor de behoeftes van nu, onmiddellijk te kunnen loslaten. Een juiste houding, afgestemd om al dié krachten van boven te ontvangen die ertoe dienen om per definitie alles af te breken en te vernietigen wat vast zit, wat zijn doel volledig heeft gediend en wat daarom overbodig is geworden. Dienaren die ontwaakt zijn, staan derhalve klaar om als toegewijde assistenten van het Goddelijk Plan te werken, zich richtend op alles wat nieuw en ter zake doende is. Ze staan gereed om vol mededogen de mensheid de hand te reiken door het juiste beeld van en de ware zienswijze op het Aquariustijdperk hoog te houden voor iedereen die het maar wil zien en op die manier serieus te leven in overeenstemming met hun doel op Aarde.

Die figuren die actief bezig zijn met hun zoektocht naar de waarheid, ondervinden door de goedaardige invloed van de Aquarius energieën op het bewustzijn van de mensheid, veel nieuwe inspiratie, passend bij het huidige niveau van de ontwikkelingen in de wereld. Zoals eerder gezegd, zal de waarheid zich vanzelf openbaren aan de serieus zoekende geest en zijn hart. Evenals dit het geval was bij de profeten van voorheen, zullen nieuwe en creatieve inzichten over de hele wereld zich nu naar boven dringen bij hen die geleerd hebben (of zich herinnerd hebben) hun leven op succesvolle wijze in harmonie te brengen met de universele wetten en in het bijzonder met de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk. Deze ontdekkingen roepen vandaag de dag positieve activiteiten op in het leven van deze ‘voorbodes van al wat nieuw en beter is voor de Aarde’. Zij accepteren de verantwoordelijkheid voor dat wat nu nodig is en dienen de mens, door de waarheid die hen is onthuld, met hem te delen.

Aan de spirituele behoeften in deze tijden wordt tegenwoordig - in hun eervolle plicht aan de mensheid - wijd en zijd op grote schaal door deze herauten voldaan. Door als agenten van de Nieuwe Geest zo gewetensvol te werken, helpen deze assistenten van de mens bij het tot leven brengen van een Nieuwe Weg voor bewuste spirituele vooruitgang op Aarde. Deze nieuwe Weg omvat vele inspirerende en praktische methodes, die op de juiste manier en naar behoren het Nieuwe Wereld Bewustzijn, de veranderde wetten van het nieuwe tijdperk en al die verschillende moderne condities die vanaf nu gelden in het Aquariustijdperk, zullen helpen bevorderen.

Naarmate een groeiend bewustzijn de mens in staat stelt zijn leven te bezien in het licht van spirituele waarden, krijgen de nieuwe leringen hun voorbestemde voedingsbodem over de hele planeet. Op dit moment zijn ontwaakte Dienaren bezig om bepaalde elementen van deze visie aan de mens waar ook ter wereld, aan te bieden. Deze zaadjes voor een nieuwe zienswijze zullen uiteindelijk ontkiemen in en zich ontwikkelen tot een groengekleurde tuin waarin vele vruchten groeien. Eén ervan zal de nu komende nieuwe religie* zijn, die eerdaags de mensheid een nieuw en waarachtig begrip van het Goddelijk Plan zal bijbrengen. Dit begrip verschaft ook een groeiend inzicht in die grootse levens en denkwijzen van hen die dit Plan op Aarde ten uitvoer brengen, zij zijn de feitelijke bouwers van de toekomst van de mensheid.

* Het woord ‘religie’ is afkomstig van het Latijnse woord ‘religare’ en betekent opnieuw verbinden of herenigen. Ware religie biedt een betrouwbare spirituele leer en methode aan, om iemand af te stemmen op en zich te verenigen met het Goddelijke. Ware religie laat helder en ondubbelzinnig de echtheid van de universele wetten zien en anders dan de meeste bestaande religieuze stelsels is het niet geformuleerd en wordt het niet gebruikt om mensen te controleren. Daarom mag de nieuwe religie niet worden vergeleken met de nu nog bestaande die feitelijk schaduwen zijn van hun pure en originele vorm.

Het beste van alle deugden en voordelen uit het vroegere religieuze bestel zal worden overgedragen aan de Nieuwe Wereld en gemoderniseerd, rekening houdend met de nieuwe werkelijkheid. De nieuwe religie wordt een wereldreligie. Met de verspreiding van het eenheidsbewustzijn alsmede met de opkomst van een grotere kennis en bewustwording op de planeet in het algemeen, zal de mensheid niet meer zo geneigd zijn - zoals in het verleden het geval was - zichzelf af te scheiden, via allerlei ingewikkelde weergaven van die Ene Universele Waarheid. Een afscheiding, die wereldwijd tot grote nadelen heeft geleid. Bevrijd van dogma’s en niet gehinderd door doctrines heeft de Nieuwe Wereld Religie de uitleg van theologische uiteenzettingen niet meer nodig en wordt de voorbeeldfunctie van georganiseerde sektarische groepen en kerken overbodig. De werkelijke beleving van deze Nieuwe Religie komt vanuit een serieuze liefdevolle innerlijke houding en een natuurlijke oriëntatie tegenover het ware spirituele leven.

De nieuwe visie wordt wetenschappelijk onderbouwd, dat wil zeggen er zal een groter praktisch inzicht in de Tijdloze Wijsheid ontstaan en er zullen occulte principes worden aangetoond die proefondervindelijk en vervolgens via eigen ervaringen, bewezen zullen worden. Wanneer de Waarheid onderling tezamen wordt gezien, worden de harten van de mensheid verenigd. Als geïnspireerde religieuze ceremoniën en gebeden op één en hetzelfde uur over de hele wereld gaan plaatsvinden vanuit een gemeenschappelijk begrip en met een gelijkluidende intentie, zal de gezamenlijke en machtige aanroep van de verenigde familie van de mensheid veel dieper de verborgen werelden binnendringen. Meer dan ooit tevoren zal een hiermee overeenstemmend krachtig antwoord vanuit de goddelijke sferen worden opgewekt. In de vorm van een verzoek om aandacht en hulp aan de hogere dimensies zal een dergelijk krachtig en verticaal gericht beroep, het herstel en behoud van de Hemel op Aarde veilig stellen.

Deze nieuwe ziens- en gedragswijze zal volledig in zwang raken wanneer de mens klaar staat om werkelijk naar deze nieuwe visie te kunnen leven.

Dit proces van voorbereiding voor heling, verheffing en bevrijding van de mensheid in de Nieuwe Wereld vraagt om een nieuwe en praktische leiding. Dit soort leiding zal de mens moeten inspireren tot een compromisloze innerlijke zoektocht naar echte begripsvorming. Een blind vertrouwen, eerbiedig geloof en onnadenkende inschikkelijkheid zullen gelukkig niet meer voorkomen binnen het Nieuwe Wereld Bewustzijn. De begrijpelijke samenhang en beknoptheid van de Nieuwe Wereld Religie zal het heldere bewustzijn tijdens het Aquariustijdperk alleen nog maar aanmoedigen en versterken. Als de mensheid de gelijkblijvende wetten van het leven leert waarderen en naar deze wetten leeft op grond van zijn eigen geïnspireerde persoonlijk onderzoek naar de werkelijkheid, gaat zich uiteindelijk een onverwoestbaar vertrouwen in dat leven ontwikkelen. Het uiteindelijk resultaat hiervan levert goddelijk contact op door een consequente en intelligente overgave aan en samenwerking met de Goddelijke Hiërarchie. Door te handelen in lijn met de universele wet wordt ieder mens in staat gesteld zich te identificeren met het Grotere Zelf dat in Alles aanwezig is. Met als gevolg dat men onvoorwaardelijke liefde gaat ervaren; die opperste uitdrukking van de Goddelijk Geest die er altijd naar streeft zichzelf te geven ten bate van anderen. Als personen deze nieuwe manier van spirituele vooruitgang - passend binnen het Aquariustijdperk - in volle harmonie eigen kunnen maken door voor de wereld te willen leven, zullen zij op natuurlijke wijze van binnenuit een drang voelen om hun kameraden te willen helpen. Op deze manier zal een wereldwijde gemeenschapszin ontstaan.

Het Nieuwe Wereld Bewustzijn zal spoedig na het bereiken van de kritische massa - wanneer de mensheid klaar staat dit te begroeten en daaraan ook positief wil bijdragen - volledig ingeburgerd raken op Aarde. Het pionierswerk van de Dienaren neemt dan snel in omvang toe, wat zal resulteren in een groeiende schare volgelingen. Als gevolg hiervan verspreidt zich over de hele wereld een gevoel van welbehagen en groeit de naastenliefde, de onbaatzuchtigheid en een wereldwijde onzelfzuchtige samenwerking. Al die gezamenlijke inspanningen van de Dienaren zullen sterk gaan bijdragen aan een helder inzicht, begripsvermogen en het actief verwijderen van al het onrecht op de planeet. Het zal tenslotte gaan uitmonden in een permanente transmutatie van het kwaad en in het opbloeien van helende en enig juiste menselijke relatievormen. Zich bewust richten op de bedoelingen van het universum samen met het intelligente toepassen van deze wetten in zijn leven, creëert een heilzaam wereldwijd spiritueel klimaat dat de langverwachte manifestatie van de Goddelijkheid op Aarde helpt bevorderen.

Sprekend over de ‘Nieuwe Kerk’ van het Aquariustijdperk, vinden we in een eerdere profetische visie van de Katharen al een verwijzing hiernaar in het hieronder volgende citaat. De laatst bekende tijdgenoot van deze Kataren liet zijn leven op de brandstapel tijdens de Inquisitie van de Rooms Katholieke Kerk in Montsegur, Languedoc, Frankrijk (1244 na Christus):

Het heeft geen structuur, alleen begrip.

Het kent geen leden, behalve hen die weten dat ze daartoe behoren.

Het kent geen rivalen want er is geen concurrentie.

Het kent geen ambitie, het wil alleen maar dienen.

Het kent geen grenzen want nationalisme is liefdeloos.

Het is niet in zichzelf gekeerd, daar het alle groepen en religies wil verrijken.

Het kent geen geheimen, geen raadsels, geen inwijdingen behalve een werkelijk begrip van de macht van de liefde en dat dit, indien we dit wensen, de wereld zal veranderen, maar alleen als wij eerst onszelf veranderen.

Het erkent alle grote leraren van alle eeuwen her die de waarheid van de liefde hebben uitgedragen.

Al zijn deelnemers zullen deze waarheid met hun hele wezen in praktijk brengen.

Het zoekt er niet naar om te onderwijzen maar om te zijn en om zo anderen te verrijken.

Het erkent de hele planeet als een Wezen waar we allemaal deel van uitmaken.

Het erkent dat de tijd gekomen is voor die allerhoogste overgang, de allerlaatste alchemistische daad van bewuste transformatie van het wereldego naar een vrijwillige terugkeer tot Al wat is.

Het kondigt zichzelf niet luidkeels aan, doch alleen in de subtiele sfeer van liefde.

Het bewijst eer aan hen in het verleden die de weg wezen en de prijs daarvoor betaalden.

De leden zullen elkaar herkennen aan hun daden en hun wezen en door hun ogen en door geen ander uiterlijk teken, behalve dan de broederlijke omhelzing.

De leden zullen hun leven wijden aan het stilzwijgend liefhebben van hun naasten en hun omgeving en de planeet, terwijl zij hun werk doen hoe verheven of nederig dit ook moge zijn.

Het herkent de superioriteit van het Grote Concept dat alleen voltooid kan worden als het menselijk ras als geheel liefde in praktijk brengt.

Het kent geen beloning, noch hier noch later in het hiernamaals, behalve dan de onuitsprekelijke vreugde om te zijn en lief te hebben.

De leden zullen ernaar streven de basis voor begrip te bevorderen, door op onopvallende wijze goed te doen en door uitsluitend een voorbeeld te zijn.

De leden zullen hun naasten, hun gemeenschap en onze planeet helen.

De leden kennen geen angst meer en voelen geen schaamte en hun kennis zal alle bijgeloof overwinnen.

Al diegenen die daartoe behoren, behoren tot de kerk van de liefde.

Thenewcallgroup

 

Terug