Nawoord van het boek

17-01-2014 00:00

 

De Heer Boeddha verbleef op een dag in een woud in Kosambi, India waar hij een paar bladeren in zijn hand nam en aan zijn discipelen vroeg: “Wat denken jullie, O bhikkus?* Wat is meer -die enkele bladeren in mijn hand of de bladeren daar in het bos?”

“Heer, de bladeren in de hand van de Gezegende zijn zeer weinig,” antwoordde een discipel, “en inderdaad, de bladeren in het bos zijn veel talrijker.”

De Boeddha vervolgde, “Zelfs als dat het geval is, bhikkus; van wat mij bekend is heb ik je alleen maar een heel klein deel verteld; wat ik je niet heb verteld is vele malen groter. En waarom heb ik je die dingen niet verteld? Omdat dat niet bruikbaar is, het is niet essentieel verbonden met het spirituele heilige leven en leiden je niet naar Nirvana. Daarom heb ik je niet alles verteld.”

 

De Boeddha was niet geïnteresseerd om onnodige metafysische vragen te bediscussiëren die wellicht denkbeeldige problemen en oeverloze discussies zouden kunnen oproepen. Hij beschouwde zulke onderwerpen als “een wildernis van meningen”. Evenzo en om twee hele goede redenen laat dit boek veel weg van wat tegenwoordig gretig bediscussieerd, onderzocht, beschreven en onderwezen wordt over het zich aandienende Nieuwe Tijdperk van Aquarius.

* ‘Bhikkus’ betekent ‘monnik’ en is een woord uit het Pali (de oorspronkelijke taal uit Buddha’s tijd) - vertaler

Allereerst dit, zelfs een duizendtal verhandelingen van encyclopedische omvang is niet in staat alles over te dragen dat op occulte wijze in de wereld, ons zonnestelsel en daarbuiten plaats vindt en dat direct verband houdt met ofwel de Dienaren ofwel het Goddelijk Plan voor de Aarde op dit moment. Hierdoor moet een uiteenzetting van een onderwerp zoals in dit boek beschreven, noodgedwongen beperkt blijven en daarom in zekere zin niet compleet.

Ten tweede, veel van wat tegenwoordig binnen de zeer wijde begrenzingen van het New Age gedachtegoed valt, hoewel vaak fascinerend en zeer opwindend, blijkt overbodig te zijn als we dit afzetten tegen de onmiddellijke behoeften in de wereld. Onder de huidige overvloed aan nieuwe informatie, zitten allerlei soorten kleurrijke verlokkingen en deze kunnen leiden tot rusteloze opwinding, versluierde waarneming, besmettelijke invloeden en daardoor onnodige afleiding van het meest essentiële en relevante onderwerp van vandaag.

De Waarheid is eenvoudig, is dit altijd geweest en zal dit ook altijd zijn; de essentie is inderdaad opgesloten in één heel fundamentele maar toch diepzinnige formulering, namelijk dat Liefde de grootste hulp biedt voor heling en spirituele vooruitgang.

Bij het samenstellen van dit enigszins technische werk hebben we op een zekere ogenblik ons afgevraagd of de onthullingen die hierin verkondigd zijn, bepaalde risico’s kunnen vormen voor sommige personen. Namelijk voor die personen die geneigd zijn om op idealistische wijze gehecht te raken aan de denkbeelden en idealen hierin. We hebben ons enige zorgen gemaakt over de mogelijkheid dat wij ongewild verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het helpen creëren van nieuwe denkbeeldige gevangenissen in de vorm van concepten voor zoekers van de waarheid. Met dit in gedachten willen wij de volgende wijsheid uit de Tao Te Tjing aanreiken: “Dat wat kan worden overgedragen met woorden is een concept van slechts een betrekkelijk karakter; hoewel hieraan namen en ideeën kunnen zijn toegevoegd, is de subtiele waarheid nooit te beschrijven.” - Lao Tzu.

Om te vermijden, dat bepaalde individuen verstrikt raken in dezelfde identieke hindernissen, die in elke tijdperk en cultuur hebben verhinderd een heldere en ware spirituele visie te ontwikkelen, geven wij er de voorkeur aan de lezer aan te raden dat, als hij of zij eenmaal de feitelijke concepten, uiteengezet in dit boek, heeft begrepen en daardoor geïnspireerd raakt, hij of zij er goed aan doet om dit alles weer te vergeten en simpelweg onvoorwaardelijke liefde te praktiseren en in te bouwen in hun leven, want zoals Boeddha verklaarde: “All is Samsara - Alles is illusie”. Als iemands ogen niet meer zijn bedekt door een sluier, als iemand ‘verlicht’ is geworden door de simpele waarheid en daardoor de dingen in een volmaakte klaarheid aanschouwt, zal hij het fenomenologische leven alleen maar als een ingewikkeld netwerk van bewegende energiepatronen zien, opkomend en weer verdwijnend. Niets in deze wereld is permanent of daarom Werkelijk.

Het is wel eens eerder gezegd dat filosofen overlijden in verwarring, afgescheiden van de waarheid door hun eigen gretige intellect. Complexe filosofieën en denkbeelden leiden ertoe dat iemands energie en focus in en op het heden wordt verstrooid. En dat leidt tot verwarring. Als we ons echter kunnen losmaken van al onze worstelingen, wanneer we zonder enige reserves de processen die in ons leven en elders plaatsvinden, willen vertrouwen en ons kunnen neerleggen in aanvaarding en onvoorwaardelijke liefde voor andere levensuitingen, wordt alles wat relevant is voor het moment, nu aan ons geopenbaard en wordt volmaaktheid van het moment gerealiseerd. Al onze vroegere mentale concepten, subjectieve identificaties van materie en fysieke fenomenen inclusief alle daarbij behorende aspecten, zullen we dan ook zien als leeg, gespeend van enige werkelijkheid, als de rimpels op een meer of als de stralen van een maan weerkaatst in een nachtspiegel.

Weksignalen, imitatie-ego’s, sluiers, portalen, toegangen en programma’s - het zijn allemaal conceptuele instrumenten die pogen een idee of bepaalde esoterische achtergronden die uiteindelijk intellectueel toch niet kunnen worden bevat, over te dragen. Het zijn slechts vingerwijzingen, wegwijzers naar de weg voor het Grotere Leven. We moeten altijd beseffen dat, hoewel zulke werkelijkheden best relevant zouden kunnen zijn op bepaalde niveaus van Samsara, ze toch van voorbijgaande aard zijn zodat ze voor anderen ophouden te bestaan. Want het rondtrekkend punt van bewustzijn - de ziel - beweegt zich altijd eeuwig voorwaarts en binnenwaarts op zijn reis van voortdurende spirituele vooruitgang en bevrijding van alle conceptuele ideeën en vluchtige illusies behorend bij de lagere werelden.

Het is onze welgemeende bede dat de uiteenzettingen onthuld in dit werk, herkend worden voor wat zij zijn en dat ze niet weer een andere vervanger worden van de Werkelijkheid die alleen kan worden ervaren en nimmer in concepten gevangen. Het is onze wens dat de principes en ideeën die wij beschreven hebben niet worden beschouwd als een excuus om te stoppen met het noodzakelijke, vreugdevolle en eeuwigdurende proces van verderop en hogerop te zoeken. Het is de hoop van ons dat onze visie uiteindelijk de Dienaren en vanzelf ook de mensheid helpt om die allerhoogste heilige plaats van pure, onvoorwaardelijke liefde te bereiken. Die plaats waar tijd raakt aan de Eeuwigheid, waar het individuele hart samenvalt en klopt met het Universele Hart en waar de simpele en onveranderlijke Heilige Waarheid zich openbaart in weten.

Thenewcallgroup

Terug