Kerstmis en Gnostiek

20-11-2014 00:00

Temidden van het drukke gewoel van onze maatschappij, van onze kennissen, vrienden en familie, viert men kerst zoals men het al vele jaren lang gewend is.  Het kerstfeest zoals iedereen het kent, en is ingeburgerd.  Het is inderdaad de viering van de geboorte van Jezus volgens de traditioneel christelijke opvattingen.

Hoewel de meesten dit feit wel kennen en er wellicht ook aandacht aan schenken, is de invloed van de commercie momenteel zó hevig dat het moment van bezinning over de betekenis van het kerstfeest steeds meer in het gedrang dreigt te komen.

Maar heeft u gemerkt dat bij het naderen van kerst en tijdens de viering zelf in huiselijke kring, er een zekere sereniteit ontstaat ?  Alsof dit moment zich wat duidelijker manifesteert bij iedereen temidden van al die drukte en lawaai die ons overspoelen.

En het is ook zo. Het lijkt alsof de Kosmos óók aandacht geeft aan deze viering en de mens een mogelijkheid aanreikt om daar even bij stil te willen staan.  Het is alsof even de drukte opzij wordt gezet om iedereen de gelegenheid te geven boven zichzelf uit te stijgen en contact met zijn innerlijk te kunnen maken. De Kosmos arrangeert en de mens hoeft slechts een keuze te maken om verder te zoeken.

Het is deze lichte bewustwording, die mensen voelen. Een innerlijke rust, een innerlijke uitnodiging, die welhaast doet denken aan oude vervlogen tijden toen kerst nog niet de hedendaagse betekenis had.

De ‘Oude Wijsheid’ geeft ons een bredere visie over het kerstfeest dan de traditioneel christelijke instellingen.  Wij zouden graag die visie met u willen delen en daarmee een bijdrage willen leveren om dat moment van sereniteit bewust te worden en dit toe te laten in uw hart.

Kerst is de jaarlijkse viering van het Universele Christuslicht dat toebehoort aan het Christusveld, het Christusbewustzijn, dat altijd aanwezig is en onafscheidelijk verbonden is met alle Scheppingen in het Omniversum, en zo ook met ieder individueel mens en met de mensheid als ras.

Het is de verjaardag van dit Christuslicht, het geestelijke aspect van de mens, dat eens aan hem was geschonken.  Een beginsel van Licht dat in ieder hart aanwezig is maar dat bij de grote massa niet is onderkend, laat staan gewekt is.

Het Christuslicht is een Universeel Principe dat de mens weer kan verbinden met de Goddelijke Bron van al het leven en dat hem kan optillen tot in de verste uithoeken van het universum en daar voorbij, naar dat wat zijn oorspronkelijke natuur is in de Goddelijke sferen.  Het is het Licht dat ieder mens volledig kan transformeren en tot Verlichting kan brengen.  Dit Principe is zo oud als de mensheid en is altijd deel van hem geweest vanaf het moment dat de mens “viel” uit het Paradijs.  Als het Licht is ontstoken, is dit de poolster om zijn reis terug te hernemen.

De huidige mens is het echter glad vergeten en weet niet meer dat hij dit Christuslicht hééft, laat staan hoe dit te ontsteken.  De mens is zich slechts bewust van zijn aardse bestaan. Om die reden zijn in het verleden vele Wijzen en verlichte zielen als boodschappers verschenen om de mens te helpen herinneren aan dat Licht in zijn hart.

De aanwezigheid van dit Principe is ook voor de Kosmos aanleiding voor een feestelijke herdenking en voor het introduceren van een moment van bezinning voor de mens. Een moment om stil te staan bij de belofte van de Goddelijke Macht om de mens weer terug te laten keren in de Verlichte staat van het Christusbewustzijn. Die staat van bewustzijn die Jezus belichaamde en waarvan Hij ook zo duidelijk maakte hoe de gewone mens deze kan bereiken, of liever gezegd zich weer zou kunnen’ herinneren’, mits hij die innerlijke aandacht en die rust kon schenken aan de ware betekenis hiervan.

Het Licht is altijd aanwezig en iedere ziel kan dit weer terugvinden en met de hulp van de Kosmos weer helpen ontsteken. Dit kan op ieder moment in het jaar. Dit is niet beperkt tot Kerstmis. Het feest en die bezinning op kerst is slechts een jaarlijkse herdenking van het feit dat dit unieke principe de mens is gegeven en tot zijn beschikking staat om tot een grootse hoogte in bewustzijn te stijgen dan wat hij nu is.

Zoals eerder gezegd, de traditionele christelijke kerk heeft de viering gekoppeld aan de geboorte en de levensloop van de man Jezus zelf. Maar er is natuurlijk veel meer.

Het Christuslicht wijst hierop. De Mystiek is slechts gericht op het Christuslicht in ieder mens en kijkt daarmee voorbij aan de aardse mens. De man Jezus heeft dit niet laten zien, maar ons wel getoond hoe dit te transformeren tot de Universele Christus.

Toch hebben beide opvattingen veel gemeen. Het is alleen een kwestie van het herkennen van de symboliek in het christelijk geboorteverhaal van Jezus en dan volgt de mystiek van het Licht vanzelf.

Laten we eens het verhaal volgen van de geboorte van Jezus en zien wat de Mystieke betekenis hiervan is:

Allereerst was daar de bekendmaking en het bevel van keizer Augustus dat in zijn grote rijk iedereen inclusief alle nieuwgeborenen zich zouden moeten laten registreren.

Aldus geschiedde en Jozef en Maria, die al zwanger was, gingen naar Bethlehem om zich in te schrijven. En terwijl ze daar waren, beviel Maria van haar zoon Jezus.

Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg, legde ze hem in doeken in de voerbak van de varkens in de stal.  In de omgeving waren herders met hun schapen die werden gewaarschuwd door engelen, en zij gingen hun opwachting maken bij de baby. Ook drie wijzen werden gezonden om Jezus te begroeten. En zij brachten goud, wierook en mirre mee als geschenken.

En dan: Koning Herodes, de plaatselijke koning, hoorde van de wijzen dat een nieuwe koning van de joden was geboren in Bethlehem, en omdat dit overeenkwam met de geschriften, liet hij uit angst voor zijn positie, alle kinderen in Bethlehem jonger dan 2 jaar ombrengen. Maar Jozef en Maria waren al gewaarschuwd en vluchtten weg naar Egypte.

Pas na de dood van Herodes kwamen ze allen terug. 

Het hele traditionele verhaal van de geboorte van Jezus is het verhaal van de spirituele mens zelf wiens Licht is Herboren door Geest en water.

De Mystieke betekenis van dit hele verhaal speelt zich af in iemands leven als hij de Roep hoort van God en hieraan toegeeft.

Deze mens wordt dan dezelfde hoofdpersoon als de mens Jezus zelf. Alle processen van de geboorte en dat wat daaromheen speelt, zijn zijn processen.

Allereerst keizer Augustus die een bevel afkondigde waaraan Jozef & Maria gehoor gaven: het is de mystieke betekenis van de eeuwige Roep van God om zijn kinderen terug te doen keren naar Huis. En de spirituele mens, de zoeker, vertegenwoordigd door Jozef & Maria, als het symbolische mannelijke en vrouwelijke aspect, Yang en Yin, geeft hieraan gehoor en begint daardoor met zijn unieke spirituele reis.

Dan wordt het kind Jezus geboren: ook dit principe is terug te vinden in onszelf wanneer een Lichtstraal van Genade ons wezen doorboort en ons hart doorklieft en daar trillend het Christusprincipe tot leven wekt.

Het kind Jezus is in de stal gelegd, en wederom zien we weer hier de symboliek: want het hart dat tot dusver slechts heeft geklopt voor deze wereld is door de duisternis en materiële focus in deze stoffelijke realiteit danig verontreinigd. Het is allesbehalve puur. Ons hart is als een vuile stal en zal aangeveegd moeten worden als dit Christuslicht gaat branden. Het Licht is in ons ontstoken en wordt geplaatst en overgeleverd aan de vuile, ongereinigde stal van ons hart waar nog altijd de twee grote innerlijke demonen heersen: verlangens en passie.

En dan worden de herders gewaarschuwd door de engelen dat het kind, de nieuwe Messias, is geboren en zij gaan kijken uit nieuwsgierigheid.  Zij zien het en zij vallen neer en verwonderen zich dat het kind er inderdaad is: de mystieke betekenis is duidelijk, want het is de eenvoudige mens die het proces dat is begonnen in zijn eigen wezen, observeert, langzamerhand gaat doorgronden wat er zich in hem afspeelt en zich daar helemaal over verbaast, ja verbijsterd wordt. Hij valt zelfs in aanbidding neer voor de grootsheid van God en de Genade die hem is toebedeeld. Hij wordt een devoot man.

De drie wijzen komen hun opwachting maken en brengen drie geschenken mee voor het nieuwe kind, goud, wierook en mirre: de nieuw geboren ziel wordt "gevoed" met de geschenken van de drievoudigheid van God, die bestaat uit Wil, Wijsheid/intelligentie en Liefde.

Dit feit verloopt echter niet onopgemerkt. Herodes hoort van deze tijding en uit angst voor zijn positie verschijnt het moment dat Herodes en zijn troepen alle kinderen wil vermoorden en Jozef & Maria en Jezus moeten vluchten naar Egypte.

De symboliek is dat de mens met zijn nieuwgeboren ziel wordt opgemerkt door de massa onwetenden die zich bedreigd voelt door de puurheid van het Licht dat alle onzuiverheden in deze wereld zal wegbranden.

Alle duistere krachten worden nu gemobiliseerd om dat Licht te elimineren, waardoor de ontwaakte mens in deze beginfase zich zal moeten terugtrekken van deze wereld om zijn kaars van Licht brandend te houden. Hij gaat in ballingschap, want hij kan niet anders. Hij wil het eeuwige Licht vinden en zijn kaars daarmee in verbinding stellen.

Pas wanneer Herodes en zijn vazallen eindelijk dood zijn, keert de familie terug. Het mag duidelijk zijn dat wanneer de nieuwe mens de wereld kan weerstaan en zijn eigen persoonlijkheid van deze wereld "dood" is, en als de karaktertrekken van de oude wereldmens heengegaan zijn, dàn kan de nieuw geboren mens naar de wereld terugkeren om als discipel zijn stem te laten horen.

Hoe passend is deze symboliek en hoe passend ook is het kerstverhaal dat, wanneer het eenmaal in een nieuw jasje is gestoken, zoveel verklaart over ons innerlijke Licht, de Christus in ons, die nog moet geboren worden.

Worden we “geroepen” en geven we hieraan toe, dan is dit het grootste geschenk dat de mens ooit kan verwachten binnen zijn bereik : het opnieuw geboren worden in het Licht en de goddelijke Liefde.

Hij die de betekenis van dit kerstverhaal in zich laat doordringen en zich erdoor laat leiden is een gezegend mens.

Bron:Goddelijk Plan

 

 

 

 

Terug