Kerstgedachte

01-01-2017 00:00
 
Al werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in u, 
helaas, gij zijt dan toch verloren.
 Het kruis op Golgotha verlost U van geen kwaad, 
zo het in Uw eigen hart niet geheven staat. 
Angelus Silesius 
 
 
In deze tijden van bovenmenselijk lijden en van de groeiende onverschilligheid bij het zien en horen van de gruwel in de wereld, dreigt ook de Kerstboodschap verzwolgen te worden door al het uiterlijke feestgedruis en de vernielende agressie die overal tiert. Deze wereld lijdt ernstig onder het gemis van ware Liefde en klampt zich vast aan een schaduwbeeld bij gebrek aan Licht. Ofschoon een deel van de mensheid wakker wordt en zich een Vreemdeling voelt op deze aarde , blijft een groot deel in een diepe slaap verzonken …. 
 
Het plan dat geënsceneerd werd door de ‘machtselite’ wordt uitgerold en wat we te zien krijgen op het wereldtoneel is er de uitvoering van . Dit wereldse 'systeem' berooft de mens van de laatste restjes vuur die branden in zijn hart. Hij is een gevangene geworden van zijn gedachten, van de ’mind’, die bewust en subtiel gestuurd en gecontroleerd wordt. De diepliggende angst wordt stevig aangewakkerd, de mens wordt misleidt en onderdrukt en gelooft wat hem voorgekauwd wordt. Het lijkt erop dat het ‘plan’ zal slagen, want de massa laat zich gedwee leiden, stemt in met de hoog opgetrokken muren en berust bij het zien van overmatig machtsvertoon in naam van veiligheid en vrijheid. Het egoïsme groeit en de strijd om het zelfbehoud bepaalt het doen en laten van de mens. Het Licht lijkt te doven op deze planeet . 
 
Ondanks het Werk van de vele klokkenluiders wil de overgrote meerderheid het niet ‘geweten’ hebben en heeft het opheffen van sluiers vaak een omgekeerd effect waardoor men zich verschuilt achter ‘veilige’ façades. Men is bang voor de Waarheid , bang om zichzelf in de ogen te moeten kijken, bang voor verlies... Toch bestaat er nog zo iets als ‘zelfverantwoordelijkheid’, maar ook dit impliceert kennis en begrip omtrent de kosmische wetten, omtrent de ‘wet van oorzaak en gevolg’ of de Wet van Karma. Zolang men niet bewust geworden is van het doel en de kracht ervan in dit dualistische veld, zolang zal men geslachtofferd worden. ‘Zij weten niet wat ze doen’ zei Christus 2000 jaar geleden en nog steeds is het zo.
 
Het Licht van Inzicht en Liefde kan niet geboren worden in het hart van de mens zolang hij zijn penibele toestand niet inziet. Ooit zal hij zijn gevangenschap moeten ervaren om te smachten naar ware ‘vrijheid’ , om uit te breken uit zijn zelfgebouwde kooi. Die veilige haven van het ego-zelf weerhoudt hem ervan ‘zichzelf ‘ te zijn omdat hij vergeten is wie hij in werkelijkheid is . De geboorte van Christus is het ontwaken van de eeuwige en tijdloze Trilling of de kosmische Hartslag in het menselijke hart, het is de geboorte van een niet werelds, alomtegenwoordig Bewustzijn dat werkzaam wordt doorheen de fysieke mens , het is de Parel die menigeen vergeten is. Daarom zal de in de rupsstaat verkerende mens, zich eerst inwaarts moeten keren en zal de sub-veilige cocon van het zelf achtergelaten dienen te worden opdat de vlinder zich kan ontvouwen. Dan pas zal hij zien welke mogelijkheden hij in zich had , eigenschappen die hij nooit vermoedde. Barmhartigheid of Mededogen met de lijdende medemens en met hem die wanhopig zoekend is naar de verloren staat, ontspringt uit het Liefdevolle hart.; het is een hart dat danst en zingt op het ritme van de Kosmos, in harmonie trillend met het Christus-Licht , omdat het geraakt is door de Vlam van Zijn Liefde . 
Gods Liefde kan maar zegevieren in mens en wereld wanneer ware Kennis zich kan openbaren en hem ’ziende’ maakt...dan zal Liefde werkelijk aanwezig zijn als overwinnende Kracht.
Dan zal hij zich verenigd weten met allen die Christus liefhebben als de Schat in hun binnenste, opdat Zijn Licht mag schijnen in de duisternis van dit bestaan. 
 
Laten we dan hoopvol uitkijken naar de dag dat de mensheid Geheeld mag worden door een 'tsunami' van een nietwereldse, goddelijke Vibratie die aarde en mens zal doorstromen… 
Naar de dag dat alles schoongeveegd wordt door dit allesdoordringende Licht en hemel en aarde verlost zullen worden van de verstikkende uitwasemingen... Naar de dag dat de 'hemelen' zullen openbreken en de vele zielen opnieuw zullen kunnen aansluiten op de 'stroom' … 
Laten we dan hoopvol uitkijken naar de tweede en collectieve komst van het Licht die mensenharten zal openbreken waardoor de mens kan transformeren en de zevende scheppingsdag in vervulling zal kunnen gaan. Dat Licht dat grenzeloos is ,alles doordringend en krachtiger is dan welke donkere kracht ook, kondigt de dood aan van wat uit duisternis geschapen werd en omarmt de ziel.. 
Mag dan een Vlam van Liefde jouw hart beroeren en verwarmen, je ziel helen opdat je nieuw geboren mag worden. 
Mag dit Licht van Christus stralen als de ster in je hart om jouw Pad te verlichten en jouw Gids te zijn in de duisternis. 
Ook al wordt dit Licht bespot en gehoond en tracht men dit te doven, steeds zal het weer doorbreken en herrijzen als de Levende Mens die je in wezen bent… Mag dan het Kerstekind zingen in jou en getuigen van een ’koninkrijk’ niet van deze wereld, opdat het niet vergeten wordt op deze aarde.…
Ik wens jou en al je geliefden een Gezegende Kersttijd! 
 
(M)cirkelpunt
Terug