Karakteristieke eigenschappen van Dienaren

08-11-2013 00:00

 

Nu we een algemeen overzicht van de afkomst, motieven en het gezamenlijke doel van Dienaren hebben vastgesteld, kunnen we een stap verder gaan. We zullen nu in detail bekijken wat hun unieke eigenschappen en kwaliteiten zijn, en we zullen nagaan op welk gebied hun uitdagingen en mogelijkheden liggen. Daarnaast zullen we ook nog wat andere zaken bespreken die hier ook mee te maken hebben.

Om werkelijk dienstbaar te zijn aan het Goddelijk Plan moet iemands begrip, medeleven en aandacht voor het Grotere Leven een hogere prioriteit krijgen dan zijn persoonlijke zaken. Hij zal dan als vanzelf zijn idealen, gedachten, handelingen en zijn levensdoel in lijn brengen met een hoger doel dan alleen maar zijn eigen vooruitgang en welzijn.

Eigenlijk kun je een Dienaar definiëren als een mens die oprecht een rechtschapen leven probeert te leiden, en die daarom volhardt in onzelfzuchtige dienstbaarheid en toewijding aan het hoogste goed dat hij kent. Je kunt Dienaren herkennen aan hun natuurlijke neiging tot het onzelfzuchtig zoeken naar Waarheid, en aan hun oprechte en aangeboren verlangen om anderen op spiritueel gebied behulpzaam te zijn. Iedereen kan daarom tot de Dienaren toetreden, ongeacht hun kosmische oorsprong of wat ze in het verleden gedaan hebben.

Kenmerken van een ware dienaar van het leven zijn zuiverheid van motief, oprechtheid en een onvoorwaardelijk liefhebbende houding.

Wij richten ons hier echter voornamelijk op die Dienaren die vrijwillig op deze planeet zijn geïncarneerd, speciaal om bij te dragen aan het Goddelijk Plan in zijn huidige stadium. Deze strategisch geïncarneerde zielen kunnen bij elkaar beschouwd worden als een specifieke groep. Ze bezitten allemaal een aantal unieke kenmerken die vaak al vanaf hun vroege jeugd herkenbaar zijn. Die kenmerkende eigenschappen zijn er vele. Sommigen daarvan zijn nogal subtiel en blijven daarom ongrijpbaar voor het intellect, en om de lezer te helpen met de vraag of hij misschien bij een groep Dienaren hoort, zijn hieronder wat kenmerkende eigenschappen op een rijtje gezet.

1. Een zeer duidelijk kenmerk van Dienaren in fysieke incarnatie op Aarde is het feit dat ze op een gegeven moment in hun leven steeds sterker het gevoel krijgen dat ze een belangrijke taak te vervullen hebben. Ze hebben het gevoel dat ze hier zijn om te helpen, zelfs al zijn de details van hun taak misschien nog onduidelijk. Ze voelen zich gedreven om in de wereld op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die vanzelf bij hen opkomen. De antwoorden op die vragen leiden hen dan naar de volgende vraag, en daarmee naar de volgende fase van hun dringende zoektocht om uit te vinden wie ze eigenlijk zijn.

Bij veel Dienaren komt er tegenwoordig een innerlijke zielenherinnering boven die verwijst naar het feit dat ze ooit een lid waren van een veel grotere groep zielen die ooit, voordat die hier incarneerde, voor een goede zaak samenwerkte. Dienaren zijn van nature geneigd om de betekenis van dit soort opvallende innerlijke gewaarwordingen te onderzoeken. Dit helpt hen te beseffen dat ze er goed aan doen om niet alleen het doel van hun incarnatie uit te vinden, maar ook te zoeken naar leden van hun groepsziel die nu ook fysiek belichaamd zijn. Alle Dienaren zullen onvermijdelijk het pad van het zoeken naar waarheid moeten kiezen. Daarmee bereiden ze zich voor om nu, op het hoogste keerpunt van de evolutionaire spiraal van de Aarde, hun vertrouwde taak weer op te nemen.

2. Dienaren die van hogere en ijlere sferen komen dan die van de Aarde, waren gewend aan een veel puurdere en verfijndere omgeving, vooral als zij hier nu voor het eerst zijn. Daarom kunnen ze moeilijkheden ondervinden bij het omgaan met en aanpassen aan de derde-dichtheidsrealiteit van deze planeet. In het algemeen hebben Dienaren vaag het gevoel dat hier op Aarde de grote travestie van de goddelijke natuur niet alleen onwenselijk is, maar ook volkomen zinloos. Ergens weten ze dat de grove verdraaiing van de Waarheid, en al het lijden dat daar overal duidelijk het gevolg van is, zeker niet normaal is in de vredige rijken waar zij zich wel thuis voelen, en waar zij logischerwijs zo vaak naar terugverlangen.

Desondanks zullen Dienaren vaak het gevoel hebben dat ze twee kanten tegelijk worden uitgetrokken. Aan de ene kant trekt een onweerstaanbare magnetische kracht hen vooruit en omhoog. Deze kracht probeert hen altijd te bevrijden van het lijden dat ze al eerder hebben meegemaakt. Maar op het moment dat ze zich duidelijk hun oude belofte aan de mensheid en de planeet Aarde herinneren, voelen ze ook dat ze zich juist van de spirituele Zon af moeten keren, om in de wereld een hand uit te steken en het licht met de mensen te delen.

Ontwakende Dienaren zullen zich op een gegeven moment herinneren op andere fysieke plaatsen te hebben geleefd, of in subtielere en fijnstoffelijkere werelden. Daar was een telepathische openheid en een harmonieus contact met alle wezens de gewone gang van zaken, net als spirituele broederschap en vrijuit liefhebben. Ze dragen dan ook een bepaalde last met zich mee die het gevolg is van hun reactie op het psychische klimaat op Aarde. Dit kan zich op allerlei manieren voordoen. Persoonlijkheidsstoornissen als gevolg van het geboren zijn in een vijandige wereld, of fysieke klachten zoals allergieën, slapeloosheid en overgevoeligheid zijn maar een paar symptomen die typerend zijn voor de malaise van de Dienaar. Deze symptomen wijzen allemaal op moeilijkheden om zich aan te passen aan een omgeving die veel dichter is en veel intensere tegenstellingen kent dan hun oorspronkelijke wereld. Deze problemen kunnen sommigen tot het gebruik van verdovende middelen drijven, zoals alcohol, drugs, overmatig eten enzovoorts, alleen maar om het leed van hun heimwee wat te verzachten.

Dienaren ervaren tegenwoordig zelf ook steeds meer symptomen van de reiniging* van de planeet die nu gaande is. Hun subtiele energievelden (aura’s) ondergaan op dit moment een verfijning en een verruiming om de fijnere energieën te kunnen ontvangen die vanuit de hogere werelden uitgezonden worden. Maar vanwege hun steeds groter wordende gevoeligheid kunnen Dienaren makkelijk beïnvloed worden door (en geïnfecteerd worden met) de etherische smog die zo’n wijdverbreid probleem vormt op onze ontgiftende planeet. Over het algemeen weerspiegelen ontwakende Dienaren in feite nu het reinigingsproces van de Aarde, en ze vertonen hier al eerder dan de rest van de mensheid de symptomen van. Met het stijgen van de energiefrequenties worden Dienaren buitengewoon gevoelig voor allerlei psychische invloeden. Ze zullen merken dat ze makkelijk beïnvloed kunnen worden door de gedachten en gevoelens van de mensen om hen heen. Vanwege de geplande en noodzakelijke zuivering van de Aarde zullen ook de spanningen en onzuiverheden in de geesten en emoties van de mensheid toenemen. Omdat dat nu aan het gebeuren is, zijn de aura’s van de meeste mensen als het ware vatbaar voor infectie. Als zij inderdaad geïnfecteerd raken, dan zijn zij nog veel sterker geneigd om hard te botsen op de aura’s – en dus het bewustzijn – van weer andere mensen. Dit alles bezorgt Dienaren veel spanning, bijvoorbeeld in de vorm van angst, paranoia, depressie, neurosen en zelfs psychosen, en dat kan uiteindelijk weer leiden tot een of ander fysiek gebrek. Inderdaad, dit is het leed dat iedereen kent die ontvankelijk is voor ongunstige invloeden die inbreuk maken op zijn aura, en deze ongezonde wereld loopt over van zulke invloeden.

* Dit proces dat zich op dit moment voltrekt, is door de eeuwen heen al vaak voorspeld, en het wordt in detail beschreven in het boek De Roep tot Ontwaken: de essentiële waarheid van alle tijden (Imanuel Publishing ISBN 9076648077). Verkrijgbaar via www.denieuweroep.nl of in de boekhandel.

Op dit moment escaleren bezorgdheid, angst en nerveuze onrust in de wereld, omdat de binnenstromende Aquariusenergieën nu de polariteiten zoals goed en kwaad, of Waarheid en leugen uitvergroten. Dit is de normale gang van zaken aan het eind van een grote cyclus. Het bombardement op de aura is vooral intens in steden en andere dichtbevolkte gebieden, en het zal wel duidelijk zijn waarom. Bovendien zullen schadelijke invloeden, zoals bepaalde elektromagnetische frequenties, luchtvervuiling, lawaai, en onnatuurlijke en giftige toevoegingen in het voedsel steeds meer last veroorzaken. Iedereen wordt nu sowieso steeds gevoeliger vanwege de grote veranderingen in de wereld, en vooral de grote meerderheid die zich tegen het proces verzet, zal steeds meer last ondervinden. Iemands bewustzijn wordt nu eenmaal beïnvloed door zijn omgeving, en dit is bepaald sterk het geval voor ontwakende Dienaren. Vrijwel iedereen zal in de nabije toekomst met schadelijke invloeden te maken krijgen. Als men echter het occulte principe ervan goed begrijpt en dit ook op het eigen leven toepast, dan zullen negatieve reacties zeer beperkt blijven. Voor het grootste deel kunnen ze dan zelfs worden vermeden. Dit is inderdaad een verbluffend eenvoudige oplossing om boven alle moeilijke omstandigheden uit te rijzen, en deze zal hier tot in detail worden besproken.

Het lijkt misschien nogal ironisch dat de gevoeligheid van Dienaren in het begin vrijwel altijd iets lastigs is, maar dat het later juist heel handig is voor hun taak. Zij moeten nu eenmaal via eigen ervaring tot empathisch begrip komen van de crisis waar de mens zich nu in bevindt, want zo kunnen ze nieuwe manieren ontdekken en uitproberen hoe ze de unieke en zware omstandigheden van tegenwoordig te boven kunnen komen. Persoonlijke ervaring geeft het diepste inzicht in hoe de mensheid het beste gediend kan worden, en alle Dienaren hebben dit op zich genomen als een deel van hun taak van het assisteren bij de belangrijke en noodzakelijke transformaties op Aarde.

3. Omdat Dienaren van nature psychisch gevoelig zijn, kan het makkelijk gebeuren dat ze onbewust de energieën uit hun omgeving opnemen. Zoals we al eerder zeiden, kan die gevoeligheid bij Dienaren soms tot nogal chronische aandoeningen leiden. Als zij een wat zwakkere constitutie hebben en op dichtbevolkte plaatsen wonen en werken, dan kunnen ze bij tijd en wijle behoorlijk overspoeld raken door de negatieve psycho-emotionele vibraties van al die mensen om hen heen. Dit verschijnsel hoort alleen bij het eerste stadium van een zeer belangrijk transmutatieproces, waarin de grove energieën via hen gezuiverd worden. In principe zijn alle Dienaren hiertoe in staat.

Ontwakende Dienaren zijn van nature energieomzetters, en deze functie vormt een belangrijk deel van hun taak op Aarde. Maar als Dienaren zich persoonlijk identificeren met al die energieën om hen heen die ze zo makkelijk absorberen, dan vallen ze, zolang hun volledige bewustzijn nog niet hersteld is, makkelijk in een ongewenste toestand terug vanwege incidentele negatieve invloeden. Het is niet de bedoeling dat Dienaren zelf beïnvloed raken door de schadelijke energieën uit de buitenwereld als zij die transmuteren ten behoeve van de wereld. Als ze dat willen voorkomen, dan moeten ze hun aangeboren vermogen herinneren om grove energieën te sublimeren. Dit belangrijke vermogen zullen ze zich alleen weer herinneren door het wakker schudden van hun natuurlijke en actieve houding van onzelfzuchtige betrokkenheid op het welzijn van anderen. Liefde – en nooit angst of een zelfzuchtige houding – is voor Dienaren de sleutel tot spiritueel succes, en natuurlijk ook voor de rest van de mensheid.

Het is een onveranderlijke universele wet dat toegewijde en onzelfzuchtige dienstbaarheid het bewustzijnsniveau doet stijgen. Soort zoekt soort, en daarom zullen oprecht goedwillende en actieve Dienaren ontdekken dat ze boven de meeste schadelijke uiterlijke omstandigheden uit kunnen rijzen. Ze kunnen zelfs verbazend gelukkig zijn, alsof al die energieën helemaal niet bestonden. Omdat ze beschermd worden door een positieve houding en een werkelijk liefhebbende instelling, kan niets van de grove kant van het leven hen beschadigen. Zo blijven ze vrij van belemmeringen om effectief dienstbaar te zijn, en daarvoor zijn ze ook geïncarneerd.

Als Dienaren hun vermogen om energieën te transmuteren weer terug hebben, dan kunnen ze zich soms plotseling en onverwachts in psycho-emotionele staten bevinden die niets met hun of hun oude ervaringen te maken hebben. Het zou verstandig zijn als ze zorgen dat ze goed weten hoe de dynamiek werkt van dit proces van absorptie en transmutatie van onzuiverheden in aura’s van anderen, want het is een onschadelijke en zelfs plezierige ervaring als het met het juiste spirituele begrip gebeurt, dus met onthecht medeleven en vanuit een oprechte toewijding om de wereld te helpen.

4. Dit zijn omstandigheden waarmee ontwakende Dienaren in de vroege fasen van hun missie te maken hebben. Deze onrust zal hen drijven tot een houding van liefdevolle, maar altijd neutrale betrokkenheid op het spirituele welzijn van anderen. Hierom, en ook vanwege hun ongehechte houding en hun bredere visie, worden Dienaren vaak verkeerd begrepen, want de liefde waaraan zij uiting geven is vrij van de sentimentele en persoonlijke interesses die de gewone mens liefde noemt. Ze zijn vanwege hun taak voornamelijk gericht op de spirituele rijkdom van de hele mensheid als ras, en natuurlijk op die van al het overige leven. Ze zijn dus niet in de eerste plaats betrokken bij mensen die voornamelijk met hun eigen probleempjes en zorgen bezig zijn. Deze onpersoonlijke houding maakt Dienaren vaak tot mikpunt van kritiek. Daar zullen ze mee moeten leren leven, en verder geen aandacht aan besteden. Ware onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen is veel belangrijker in het leven dan persoonlijke relaties, en omdat dit een wereld is van persoonlijke verlangens en egoreacties kunnen Dienaren merken dat ze erg weinig echte vrienden hebben. Toch zullen ze altijd weten wie hun ware vrienden zijn, want ware Dienaren van het Goddelijk Plan zullen als Eén groep opstaan, en dan allemaal dezelfde kant uit kijken: weg van het persoonlijke, omhoog.

Vandaag de dag wordt het in het algemeen niet goed begrepen hoe liefde glashelder de gebreken ziet en accepteert van elke uitdrukkingsvorm – menselijk of anders – en hoe liefde er altijd op gericht is om het innerlijk leven – de ziel – te bevrijden van de ketenen van zelfmisleiding. Liefde herkent vanzelf wie er begeleiding nodig heeft, en waarom. Liefde luistert goed, en neemt zo nauwkeurig waar wat er in het hart van iemand omgaat, en liefde zal er altijd op gericht zijn zich met alle werkelijk meelevende mensen in de wereld te verenigen, en voor een goede zaak samen te werken. Dit lukt niet als we onze ogen sluiten uit eufemistische beleefdheid, of als we verblind zijn door persoonlijke gevoelens. Het lukt alleen met onderscheidingsvermogen en wijsheid. Zo werkt zuivere liefde. Liefde draagt altijd wijsheid in zich, zij houdt altijd intelligent een doel voor ogen, en probeert altijd het beste te doen voor het hoogste spirituele goed van iedereen. Er is tot op heden veel nadruk gelegd op wat veel mensen ‘liefde’ noemen, maar lang niet genoeg op wijsheid, wat liefde is die zich dienstbaar uitdrukt. Om vandaag de dag effectief te kunnen zijn, zal dienstbaarheid niet alleen in lijn moeten zijn met de universele wet, maar ook met de betekenis van deze huidige periode, en met de nieuwe voorwaarden voor succes.

Dienaren hadden hun spirituele doel van onvoorwaardelijke liefde en spontane dienstbaarheid al bereikt voordat zij hier incarneerden, en daarmee hebben ze ook het recht verworven om aan deze taak op Aarde mee te mogen doen. De sluier van vergetelheid is deel van de huidige menselijke manifestatievorm van Dienaren, en die moest hun dus wel opgelegd worden. Hierdoor is het herstel en dus de belichaming van het vermogen van volkomen zuiver liefhebben nu het grote doel waar ze allemaal naar streven, of ze het zich nu bewust zijn of niet. Over de hele wereld zoekt men nu weer naar de Heilige Graal, en de beloning is een prachtige trofee voor iedere Dienaar die zich het heilige doel van zijn incarnatie weet te herinneren.

We moeten het een en ander weten over de primaire spirituele impuls die richting geeft aan de motieven van een Dienaar. Dienaren zullen anderen vrijwel altijd de keus bieden om samen met hen dienstbaar te zijn om zo hun bewustzijnsniveau te verhogen, want dan zullen zij later misschien ook de Nieuwe Wereld binnen kunnen gaan. Alleen zijn er maar erg weinig mensen in deze wereld die beseffen dat werkelijke spirituele dienstbaarheid vaak juist destructief is. Dat moet wel, omdat oude gehechtheden, onjuiste overtuigingen en schijnzekerheden eerst afgebroken moeten worden, voordat het licht van het nieuwe en het ware het bewustzijn kan verlichten. Er zijn veel mensen die zoeken naar iemand die beantwoordt aan hun beeld van de volmaakte spirituele leraar, zoals bijvoorbeeld de serene en vredige heiligen uit de oude religies, die in allerlei biografieën beschreven worden. Als een Dienaar echter zulke mensen de hand reikt, dan is het echter heel goed mogelijk dat zij deze kans voorbij laten gaan, omdat hij niet aan hun beeld voldoet. De Dienaar is veeleisender, en hij gaat onvermijdelijk veel daadkrachtiger te werk, want hij wil de planetaire deadline halen, en een zo groot mogelijke oogst binnenhalen.

Ontwaakte Dienaren fungeren als katalysators in relaties, en interactie met hen is vaak dynamisch en explosief. Het zal óf het beste, óf juist het slechtste in mensen boven halen. Vanwege hun natuurlijke neiging zich sterk op de essentie te richten en recht op de kern van de zaak af te gaan, brengen Dienaren vaak bij anderen aan het licht wat herkend en onder ogen gezien moet worden. Als deze mensen dat dan opgelost en verwerkt hebben, zullen ze bij de komende Oogsttijd van de grote spirituele gelegenheid gebruik kunnen maken. In een wereld als deze, die voornamelijk beheerst wordt door angst, zelfzucht en weerstand tegen verandering, zullen Dienaren in het algemeen echter vaak allesbehalve sympathiek ontvangen worden, soms zelfs ronduit vijandig. Dat is iets waarmee ze zullen moeten leren omgaan. Hoewel er veel mensen over barmhartigheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid spreken, laten de meesten het afweten als ze de kans krijgen hun eigen idealen wijs in praktijk te brengen.

Hoe de mensen ook reageren op hun ware intentie, ontwakende Dienaren zullen altijd weer de inspiratie vinden om hun plicht aan de mensheid te vervolgen en de waarheid over deze periode te vertellen, hoe vreemd of ongelooflijk die ook moge klinken in de oren van sommigen. Inderdaad de allergrootste dienst die iemand tegenwoordig verlenen kan, is het verspreiden van de feitelijke informatie over de keus die ieder mens in deze periode maken moet. Daarbij moet hij wel in gedachten houden dat vrije wil een goddelijk ingestelde maatregel is, en dat individuele keus altijd gerespecteerd moet worden. Door anderen zo de kans te bieden positief te reageren, voorzien Dienaren de mensheid in deze “eindtijd” van belangrijke ‘tests’.

Het is helaas een betreurenswaardig feit dat de meeste mensen tijdens hun Aardse ervaring zo blind, sceptisch en angstig zijn, dat ze maar al te vaak spirituele hulp afwijzen, als die hun vanuit een liefhebbend hart geboden wordt. Deze veelvoorkomende afwijzing van oprechte betrokkenheid en welwillendheid is voor Dienaren vaak moeilijk te begrijpen. Ze worden regelmatig gedwongen afwijzing te accepteren, ook al betekent dit dat daarmee een grote kans voor hun ogen in het niets verdwijnt. De dichter Kahlil Gibran heeft dit zelf ook vaak aan den lijve ondervonden, en dat drukt hij bondig uit met de volgende woorden: “Het is dwaas om een lege hand uit te steken, en me dan teleurgesteld te voelen als ik bij het terugtrekken merk dat hij nog altijd leeg is. Maar het is om wanhopig van te worden als ik een volle hand uitsteek, en ik kan niemand vinden die het ontvangen wil.”

William Blake begreep dit deel van het menselijk karakter ook:

 

Kinderen van de verre toekomst

Die deze gebelgde woorden lezen,

Weet, dat ooit in vroeger tijden

Liefde een misdaad werd geacht.

Het is op deze planeet nog altijd heel gewoon dat seculiere mensen in lachen uitbarsten als ze een heilige waarheid horen. Op Aarde geldt misschien wel dat als iets niet lachwekkend is, het geen heilige waarheid kan zijn! Zelfverzekerde en wereldse mensen lijken vaak slim en handig, en zij vinden een meegaande en nederige dienaar waarschijnlijk nogal dom. Dienaren leren vaak harde maar belangrijke lessen door vernedering, afwijzing en soms zelfs onredelijke vijandigheid van anderen. Toch zullen zulke harde lessen hen uiteindelijk leren dat verstandig stilzwijgen, begripvol medeleven en liefdevolle gedachten de grootste dienst zijn die ze onder sommige omstandigheden kunnen verlenen.

Een passage uit de Kybalion, een geschrift over de leringen van Hermes, getuigt van het dilemma waarmee Dienaren in de beginfasen van hun ontwakingsproces worden geconfronteerd:

Een vluchtige blik op de bladzijden van onze geschiedenis laat de Wijsheid van de Meesters al zien. Zij begrepen dat het dwaasheid is om de mensen in de wereld iets te willen leren waar ze nog niet klaar voor zijn, of wat ze helemaal niet willen leren. De Hermetici hebben nooit de rol van martelaar gezocht, maar in plaats daarvan hielden ze zich zwijgend afzijdig met een meewarige glimlach om hun gesloten mond. Ondertussen ‘gingen de heidenen met veel lawaai tekeer’ met hun gebruikelijke spel van het ter dood brengen en martelen van eerlijke maar misleide enthousiastelingen die dachten dat ze het ras van barbaren de waarheid konden laten inzien. Maar die waarheid kon natuurlijk alleen maar begrepen worden door een enkeling die al op het Pad gevorderd was. De geest van vervolging is in dit land zeker nog lang niet uitgedoofd. Er zijn Hermetische leringen die, als ze openbaar zouden worden gemaakt, de leraren diepe verachting en felle beschimping op zouden leveren. Dan zouden de massa’s opnieuw schreeuwen: “Aan het kruis! Aan het kruis!”

Dienaren zijn hier zeker niet gekomen om zich af te zonderen zoals de Hermetici van vroeger, en ze zijn ze ook niet van zo ver gekomen om alleen voor zichzelf een diepe zelfrealisatie en mystieke extase te bereiken, zoals een mediterende yogi. In de beginstadia van hun ontwaken, maar nog voor de deadline van de planeet leiden ontwakende Dienaren voortdurend het dubbele leven dat aan de ene kant bestaat uit hun schijnbaar alledaagse maar toch dienstbare activiteit, en aan de andere kant uit intens spiritueel zoeken, reflecteren en innerlijk werk. In feite is dit tegenwoordig één van de meest opvallende kenmerken van een ware spirituele aspirant, in tegenstelling tot vroeger. Toen trok men zich juist terug uit het leven, en zocht men stille plekken op, ver weg van de druk van het dagelijks leven en het voortdurende contact met andere mensen. De spirituele aspiranten van de Nieuwe Wereld, zoals de ontwaakte Dienaren, hebben een veel zwaardere taak dan die van de monnik of de mediterende kluizenaar van vroeger, maar hun succes en beloning zal ook nog veel groter zijn. Dit moeten we  beschouwen als iets dat bij de vooruitgang van de hele wereld hoort. Die Dienaren die ooit in voorbije eeuwen uitmuntten in zelfrealisatie, mystiek en transcendentalisme zijn nu uit medeleven weer teruggekeerd om de mensheid te helpen. Ze omarmen met plezier de hogere principes en wetten van spirituele dienstbaarheid en gevorderd occultisme.

Het Latijnse woord ‘occultus’ betekent verborgen. Occultisme is dan ook de wetenschap van alles dat voor de vijf zintuigen en het intellect verborgen blijft. Met het woord occultisme zoals we het zojuist gebruikten (en verder in dit hele boek), bedoelen we een intelligent begrip van universele wetten en esoterische principes, en het bewust en onzelfzuchtig hanteren van de verborgen Natuurkrachten voor het goed van het geheel. Het betekent dus geen tovenarij, zwarte magie, spiritisme of mediumschap of iets dergelijks. Voor mensen die niets van het occulte weten, is het moeilijk om te beseffen hoe groot hun beperkingen zijn, en hoezeer die werkelijk met alles te maken hebben*. Ontwaakte Dienaren begrijpen over het algemeen veel meer van het innerlijke leven en de occulte dynamieken van het Universum dan gebruikelijk, en ze zullen daarom ook van nature een veel helderdere lamp van waarheid en wijsheid de wereld in dragen. Met die lamp zullen ze de weg verlichten, zodat iedereen hem kan zien.

* Beperking en mislukking zijn altijd zelfopgelegd. De mate van iemands succes en de snelheid van zijn ontwaken worden, net als altijd, volledig door iemand zelf bepaald. Het ontwaken kan alleen bevorderd worden door een juiste instelling, een juist begrip en de juiste keuzes, mits die gevolgd worden door de juiste actie. Spirituele vooruitgang en de bijbehorende bewustzijnsexpansie zijn altijd mogelijk geweest voor de mensen, en nu, aan het begin van het Aquariustijdperk, is dat juist nog extra goed mogelijk. Het is echter alleen mogelijk als de kandidaat zich voldoende heeft voorbereid om deze genade te ontvangen. Ieders lot is volkomen afhankelijk van het gebruik van zijn eigen vrije wil.

5. De Dienaren die nu aan hun zoektocht begonnen zijn en daarmee hun eigen proces van ontwaken bevorderen, zullen merken dat ze een opmerkelijk effect kunnen hebben op sommige mensen waarmee ze in contact komen. Dit komt door de hoge frequentie van de energieën die ze aantrekken en uitstralen door hun oprechte en spiritueel zoekende houding. Op het moment dat ze op anderen zo’n effect hebben, lijkt dat vaak niet zo positief, maar toch zal later vaak blijken dat het bovenkomen van emotionele en psychologische onzuiverheden zowel noodzakelijk als wenselijk was, omdat het deel was van de reiniging en genezing van de aura, en dus van de voorbereiding voor de oogst.

Ontwaakte Dienaren bezitten over het algemeen een reflecterende aura. Dit betekent dat ze, zonder dat ze er iets voor doen en alleen maar door gewoon zichzelf te zijn, een soort spiegeleffect kunnen hebben, dat anderen bewust maakt van hun eigen psycho-emotionele belemmeringen. Ontwaakte Dienaren zijn volkomen vrij van het verlangen naar beloning of persoonlijke erkenning, en ook van de behoefte aan indruk maken of invloed hebben op anderen. Daarom spelen ze niet mee met de gebruikelijke egodrama’s, en dat levert een spiegeleffect op. De ander kan zichzelf zien, omdat de Dienaar niet op de manier reageert die de persoonlijkheid gewend is, en omdat hij afziet van het voeden en aanmoedigen van de illusies van het afgescheiden ego – net zoals het oppervlak van volkomen stilstaand water een helder spiegelbeeld laat zien. Als iemand wel zo’n reactie zoekt, maar merkt dat de uitingen van zijn begoochelde ego niet beantwoord worden, en dat er geen contact is met zijn gewelddadige persoonlijkheid, dan zal hij vrijwel altijd dit spiegeleffect ervaren. Doordat het ego zo op zichzelf wordt teruggeworpen, ziet het ego zijn eigen reflectie, en dat kan veel mensen flink uit hun doen brengen. Mensen begrijpen wel dat als ze zichzelf zo duidelijk kunnen zien, dat anderen dat ook kunnen, en daarom zal het zelfmisleidende ego ook meestal slecht op zijn gemak zijn als de spiegel zijn illusies, fouten en zwakheden aan het licht brengen, zelfs in de aanwezigheid van volkomen acceptatie en onvoorwaardelijke liefde. De meest gebruikelijke reacties van iemand die zo in verlegenheid wordt gebracht, zijn dan ook verwijt en ontkenning, of beide.

En hiermee is nog niet alles gezegd. De energievelden van de subtiele lichamen van alle ontwakende Dienaren hebben ook een reinigend effect op de aura’s van anderen. Als dit niet goed begrepen wordt, of als mensen zich terughouden wanneer ze direct met Dienaren in contact komen, dan zal dat beslist een negatieve reactie oproepen bij onstabiele en onvoorbereide ego’s. Reacties op zuivering kunnen zelfs uitmonden in irrationeel verzet tegen de Dienaar, stilzwijgend en alleen in gevoel en gedachten, of misschien juist heftig en luidruchtig.

Hoewel het natuurlijk niet hetzelfde is, kan de onvermijdelijke vervolging van Dienaren vergeleken worden met de kruisiging van Jezus, de Christus uit het Vissentijdperk, en ook met de terechtstellingen van de martelaren, want deze voorbeelden laten duidelijk het onvermijdelijke gevolg zien als de duisternis op Aarde met het licht van de Waarheid wordt geconfronteerd. Alle grote spirituele leringen stellen dat iedereen volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen stemming en bewustzijnsstaat. De laffe en onwetende mens wijst met zijn vinger naar anderen, hij veroordeelt ze en verwijt hen van alles. Zo probeert hij te vermijden wat er is, of anders probeert hij het te ontkennen of te veranderen. Maar de wijze mens kijkt rustig naar binnen en zoekt daar de oorzaak van zijn eigen reacties op de buitenwereld. Hij weet dat alle situaties in het leven waardevolle ervaringen zijn, want iedere situatie is een gelegenheid om een wijze beslissing te nemen, en dus een kans op spirituele vooruitgang. Aangezien de deadline voor de Aarde steeds dichterbij komt en het leven op Aarde steeds intenser wordt voor iedereen, zal een gewelddadige catharsis rond bepaalde mensen en  groepen steeds vaker voorkomen. De gevorderden onder de Dienaren zullen merken dat ze een rol gaan spelen in de dringende taak van het uitdrijven van onbelichaamde entiteiten die occult bezit hebben genomen van mensen, en op veel grotere schaal zelfs van de hele Aarde.

Veel mensen maken waardevolle kansen kleiner als ze die door Dienaren aangeboden krijgen, of ze doen ze zelfs helemaal teniet. Dit doen ze uit angst, of omdat ze de symptomen van zuivering niet kennen, in plaats dat ze rustig en onthecht kijken naar de bovenkomende psycho-emotionele resten die dan opgelost kunnen worden. Door zo de onzuiverheden, die er eigenlijk uit moeten, te blokkeren, leiden zulke reacties alleen maar tot het stoppen van wat anders een zeer gezond genezingsproces had kunnen zijn. Daar komt nog bij dat als we energie geven aan onze negatieve impulsen, door bijvoorbeeld zulke gedachten en emoties nijdig op anderen te projecteren, dan zullen we nog meer ongunstige zaken aantrekken, waar we te zijner tijd ook mee zullen worden geconfronteerd. De Wet van Karma kent geen uitzonderingen, en iedereen is zelf volledig verantwoordelijk voor de werkelijkheid die hij voor zichzelf heeft geschapen. Bovendien kunnen negatieve reacties heel makkelijk de aandacht trekken van kwaadaardige, onbelichaamde wezens en hen de gelegenheid bieden tot kwalijke manipulaties, en dat kan uiteindelijk zelfs leiden tot permanente bezetenheid door dergelijke onzichtbare energieparasieten. Enige kennis van de occulte wetten van de subtiele energiedynamieken, zoals we die bijvoorbeeld in menselijke relaties ervaren, is hard nodig in deze tijd van globale zuivering. Hier zullen we volstaan met een korte samenvatting die de lezer kan inspireren dit onderwerp verder uit te diepen.

Negatieve (of positieve) gedachten en emoties (gedachtevormen) die op andere mensen worden gericht, kunnen op de ontvanger alleen een diepe indruk achterlaten als er zich in zijn aura iets bevindt dat resoneren kan met de aard van de uitgezonden energie. Als iemands bewustzijn niet kan resoneren met een bepaalde gedachtevorm, dan kaatst deze met dezelfde kracht terug als waarmee hij uitgezonden werd*. Vandaar de bekende waarheid dat een zuivere geest en een zuiver hart de beste bescherming zijn tegen vijandige aanvallen met gedachten en gevoelens, want een zuivere geest en hart houden het mentale en emotionele lichaam zeer subtiel en fijnstoffelijk, en zo’n aura zal dan niet reageren op vibraties die grove en dichte stof nodig hebben om mee te resoneren. Het laat zich dan ook makkelijk raden waarom Dienaren deze fundamentele occulte feiten op hun huidige Aardse missie goed moeten beseffen.

*Men moet begrijpen dat er altijd een fractie van de kracht van een negatieve gedachtevorm merkbaar zal zijn op het moment dat hij de aura treft, zelfs bij de zuiverste aura. Dienaren (en dan vooral zij die fungeren als energieomzetters) zullen beslist heel goed weten dat zij aangevallen worden! Maar zo lang de ontvanger onthecht blijft en vrij van confligerende egoreacties, dan kunnen er geen blijvende schadelijke effecten optreden.

Als een schadelijke gedachtevorm (dat is er een die met een boosaardige intentie uitgezonden word) een zuiver lichaam raakt, dan zal hij weerkaatsen en via de weg van de minste magnetische weerstand terugkeren naar degene die hem uitzond. Deze persoon zal er dan zelf door getroffen worden.

Zelf heeft hij mentaal en emotioneel materiaal in zijn aura dat resoneert met de uitgezonden gedachtevorm, en dit wordt dus in beweging gebracht. Dit betekent dat hij juist zelf de destructieve gevolgen zal ervaren die hij op de ander had gericht. Kwaad straft inderdaad zichzelf... Het zal ook duidelijk zijn dat als men kwaadaardige gedachten naar een Dienaar (of inderdaad ieder ander goedwillend mens) zendt, men zich onmiddellijk moeilijkheden op de hals haalt. Dit komt naast de gewone, maar misschien later uitwerkende karmische gevolgen van zulk onverstandig gedrag. Voor meer informatie over de verborgen kant van menselijke relaties verwijzen we de lezer naar de boekenlijst aan het eind van het boek.

Ontwaakte Dienaren beginnen nu een universeel principe te tonen. Dit is het principe dat als iemand het doel nadert van Licht en Wijsheid (of ‘Verlichting’, zoals het vaak in oudere spirituele tradities wordt genoemd), dan krijgt hij vanzelf een invloedssfeer om zich heen. Deze invloedssfeer strekt zich naar boven en beneden uit, en reikt zowel van binnen naar de bron van het Licht, als naar buiten naar de ‘rijken der duisternis’. Vanwege deze invloedssfeer wordt zo iemand vanzelf en zonder enige moeite een bewust centrum van levengevende kracht. Gevorderde Dienaren zullen zo de vooruitgang stimuleren van al het leven waarmee ze in contact komen, en ze zullen het vitaliseren door het een zet in de richting van evolutionaire ontwikkeling te geven. Het maakt niet uit of het hierbij nu gaat om mensen, andere Dienaren of dieren, of misschien zelfs om het levende bewustzijn in planten of mineralen. Dienaren fungeren als een zender van licht in de duisternis, en dit licht verdrijft vanzelf de illusies om hen heen, zodat de luister van een veel mooiere werkelijkheid binnen kan komen.

Ontwaakte Dienaren zijn dan ook praktische occultisten, en door positieve energie uit te zenden, kunnen ze mensen zegenen als zij het ontvangen kunnen. Het succes van zulke energietransmissies is afhankelijk van, en evenredig aan een aantal factoren. Deze factoren zijn: a) de openheid en zuiverheid van de intenties van de ontvanger, b) zijn oprechte bereidheid om alle overtuigingen en gehechtheden die zijn hoogste goed niet meer dienen, los te laten, c) zijn verlangen naar hogere waarheid, d) zijn moed en zijn vertrouwen in het leven, en dus ook: e) zijn bereidheid tot leren en veranderen om naar een hoger spiritueel bewustzijn te groeien.

Energietransmissies kunnen plaatsvinden zonder dat er een woord door de Dienaar of de ontvanger gesproken wordt, want de ontvangende ziel roept de spirituele energie in stilte aan en trekt die dan spontaan via de Dienaar naar zich toe. De Dienaar kanaliseert dan het licht direct uit de hogere werelden, en straalt het meteen uit. De persoon begrijpt er misschien weinig of niets van, en de hele zaak kan hem zelfs nogal vreemd voorkomen, of misschien zelfs beledigend, want hij heeft geen enkele herinnering aan een bewust gemaakte keus in de hele gebeurtenis. Maar zijn diepere innerlijke bewustzijn weet het heel goed, want het is dit hogere bewustzijn van de ontvanger dat besloten heeft dat het in de fysieke wereld een aspect van de groepsziel (de Dienaar) wilde ontmoeten.

De energie die een Dienaar oproept en aan anderen overdraagt, is bedoeld om verhoogde staten van bewustzijn bij hen katalyseren. Dit helpt hen bij hun eigen ontwaken en bij hun voorbereiding voor de komende oogst. Dit verschijnsel kan bij de ontvangende persoon een belangrijk proces van transmutatie in werking stellen, wat als een kleine initiatie kan worden gezien. Dit kan onmiddellijk plaatsvinden tijdens de ontmoeting met de Dienaar, maar het kan ook later gebeuren als het zaadje, dat tijdens die ontmoeting is geplant, onder gunstige mentale en emotionele omstandigheden begint te ontspruiten.

Zo’n katalyserende energietransmissie laat de basis zien van wat witte magie wordt genoemd: het hanteren van spirituele kracht ten behoeve van anderen. Hierin waren Dienaren al voor hun huidige incarnatie zeer bedreven. Op dit moment herinneren zij zich deze vermogens erg vlug, en zoals te verwachten, zonder veel studie of oefening. Dienaren zullen uiteindelijk echter beseffen dat ze alleen maar instrumenten zijn voor de metafysische energieën die ze sturen kunnen, want zulke transmissies gaan altijd volkomen vanzelf. De energie stroomt door de Dienaar, maar is niet van de Dienaar afkomstig. Zo’n vitale interactie tussen twee of meer mensen heeft veel voordelen, en ieder die zich voorbereid heeft, zal de prachtige spirituele energieën dan kunnen voelen. Dan laat de goddelijke voorzienigheid energieën van liefde en healing door hun bewustzijn stromen als die vanuit de hogere werelden in een genadige zegen neerdalen. Zo’n ervaring toont de universele wet die ervoor zorgt dat beide partijen gezegend worden als men iemand onzelfzuchtig dient, en men daarbij alleen gericht is op het hoogste goed van de ander. Het is in de regel echter de Dienaar die er de meeste spirituele baat bij heeft.

Dienaren moeten er goed van doordrongen zijn dat energietransmissies alleen volledig kunnen lukken als het kanaliseren van de goddelijke energieën zonder noemenswaardige verstoring of verkleuring plaatsvindt. Dit betekent dus de afwezigheid van opwinding, hartstochtelijk enthousiasme of eigen intenties van de persoon die ze kanaliseert. Vaak bevinden zich in de aura’s van Dienaren nog kleine onopgeloste persoonlijkheidsstoornissen. Deze stoornissen kunnen de stroom belemmeren of de zuiverheid aantasten van de energie die zij krijgen om anderen mee te helpen. Zulke belemmeringen kunnen tot een minimum teruggebracht worden, en zelfs volkomen verdwijnen, als de Dienaar kalm, onzelfzuchtig en onthecht blijft, en als hij gewoon doorgaat met nederig hulp inroepen en onvoorwaardelijk liefhebben.

Dienaren vertegenwoordigen de komende mens van de Nieuwe Wereld. Ze zijn de voorlopers van het nieuwe ras op Aarde, en ze zijn ieder individueel een heel klein deel van een veel grotere groep die zijn energie over velen verdeelt. Ze fungeren als zenders van hoogfrequente energie, en ze zijn heel kleine uitdrukkingen van een enorm transmutatieproces dat op dit moment al in het melkwegstelsel, in het zonnestelsel, en op Aarde plaatsvindt. Dit proces breidt zich nu steeds verder uit en wordt ook steeds intensiever. Voordat deze transformatie hier plaatsvindt, bieden Dienaren iedereen een kans op een minder heftige zuivering en voorbereiding, waarmee men zich kan voorbereiden op de veel grotere instroom van goddelijke kracht. Dat laatste zal in onze wereld niet lang meer op zich laten wachten. Een Dienaar biedt met zo’n vroegtijdige gelegenheid de kans op een onschatbare ervaring van inzicht en spiritueel ontwaken. In het licht dat nu aan de horizon gloort, kan het belang daarvan nauwelijks genoeg op waarde geschat worden.

6. Zodra Dienaren uit hun sluimer ontwaken (dit proces zal later uitvoeriger behandeld worden), zal hun bewustzijn eigenschappen laten zien als een natuurlijke, vlotte en meevoelende respons op lijden, de kracht om principes snel en gemakkelijk te begrijpen, en een goede intuïtie en een scherp waarnemingsvermogen. Ook grondigheid, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een toewijding aan het zoeken naar Waarheid en gerechtigheid zullen dan weer tot hun kwaliteiten gerekend kunnen worden, net als een natuurlijke levensvreugde, een contemplatieve en uitgesproken leergierige geest, en een sterke drang om anderen te willen helpen. De aangeboren intuïtieve en psychische vermogens van Dienaren zullen zich laten zien in een steeds grotere gevoeligheid voor de invloed van mensen en plaatsen, en ook door het zich herinneren van dromen en dienstbaarheid tijdens de slaap. Ook zal de Dienaar steeds beter kunnen reageren op begeleiding uit de hogere werelden, en zal hij het vermogen terugkrijgen om het spirituele ontwikkelingsniveau van anderen te kunnen herkennen, net als het vermogen om boodschappen van de Natuur correct te interpreteren, enzovoorts.

7. Een zeer specifiek kenmerk van Dienaren is hun herkenning van de grote noodzaak tot eenheid, want ze beseffen dat eenheid het allerbelangrijkste bestanddeel is voor werkelijke spirituele broederschap. Alleen eenheid zal leiden tot onderscheidingsvermogen, mededogen en opofferingsgezindheid. Elke benepenheid of exclusiviteit, elke neiging mensen te scheiden, en elke nadruk op verschillen in plaats van overeenkomsten is in tegenstelling met het wezen van de Dienaar. In wezen zijn Dienaren er altijd op gericht om velen te verenigen en samen één onzelfzuchtig doel te bereiken, maar nooit via de dominante aanwezigheid van iemand die als de goeroe of de verlosser gezien wordt. De Dienaren die de mensheid naar de nieuwe Wereld zullen leiden, zullen dat in groepsformatie doen, en met empathie, inzicht en liefde, want dat zal hen bewegen tot menslievend handelen: “Aan hun vruchten zult U hen herkennen.” Spirituele kennis en mededogen hebben altijd al tot spiritueel succes geleid, en het werken met anderen in plaats van tegen anderen is de manier waarop alle Dienaren die zich hun taak weer herinneren, te werk gaan. De ontwakende Dienaren van nu, die geïncarneerd zijn om de mensheid het Nieuwe Wereldbewustzijn te laten zien, zijn gericht op synthese. Ze kunnen een diversiteit van meningen en karakter verenigen, en ze kunnen heel verschillende elementen om zich heen verzamelen, en die dan samen laten smelten tot één geheel dat zich inzet voor het hoogste goed van iedereen.

Thenewcall/ The Fellowship

 

 

 

 

 

Terug