Jaarwisseling

30-01-2015 00:00

Naar aanleiding van de gebeurtenissen die de jaarwisseling kleurden en omwille van de harteloosheid die zich wereldwijd manifesteert in blind en onmenselijke geweld plaats ik hier graag een gedicht van Marcel Messing dat, speciaal voor deze tijd geschreven, een zuivere ‘bede’ is voor allen die het kunnen horen en aanzet tot Stille actie….

Als lichten lijken te doven

 laat branden de lamp van het hart

Als laatste winterbloemen lijken te bevriezen

laat bloeien de innerlijke liefdesbloem

Als duisterdraken van vernietiging

over gepijnigde aarde vliegen

koester stil de duif van vrede

 in handen reikend naar het licht

Als vergetelheid op de troon van onwetendheid zetelt

laat wijsheid gekleed gaan in wit gewaad van onschuld

Als vergroving, hardheid, ruwheid en platheid

door straten van eenzaamheid marcheren

 strooi duizend bloemen van tederheid

in de koude processie van de dood

O nacht vol licht die stil vergaat

dwars door het duister

straalt uw luisterrijk gelaat

O jaarwisseling zonder geketende tijd

schitterend uw schacht

van eeuwigheid nu en altijd

 

Marcel & Marijke Messing

 

Momenteel viert de Angst in al zijn gelederen hoogtij op wereldvlak en bepaalt het menselijke handelen.                 

Het autonome en bewuste denken lijkt verdwenen en blindelings wordt aangenomen wat de media , als spreekbuis van de ‘machten’ , voorkauwt en dicteert. Dat men op die manier dom wordt gehouden en willoos slaaf wordt van hen die de bakens uitzetten wordt niet beseft. Niet alles is zoals het op het eerste zicht lijkt. Meestal wordt niet gezien wat schuilgaat achter de vormgeving. Macht regeert meer dan ooit de mensheid en om die macht te behouden of het meesterschap te verkrijgen zijn bepaalde intelligenties tot veel in staat.

Het bewust opwekken van angst is het gewiekste middel om de massa te bespelen en haar zover te krijgen dat zij zonder voorbehoud instemt met de plannen van het wereldbrein, die tot uitvoering moeten worden gebracht . Egoïsme en narcisme, met alle denkbare uitwasemingen lijken tegenwoordig de belangrijkste ‘deugden’ te zijn in een wereld die in diepe nood verkeert ; het hart verdwijnt in deze samenleving en het alwetende brein waant zich de kapitein van het schip dat eigenlijk aan het zinken is. Het beest is losgelaten en gaat ongeremd zijn gang dmv van zijn vele dienaren, de strijd lijkt beslecht, de weegschaal gekanteld, het leed is ongezien. De mensheid gaat haar weegs en gebukt onder de zware last vervolgt zij haar weg... heen en weer…

Gelukkig blijft het kosmische Vuur branden te midden van deze ellende als een baken van Licht. Het is de Christus-Vlam in menig zielenharten, die de Hoop blijft vestigen op Aarde en Gods belofte levendig houdt. Het zijn de vele ‘vuurtorens’ die eenzaam wachten op de grens van water en land, die de ware lichtbakens zijn voor de mens in nood. Als rotsen in de branding wenken, richten en behoeden zij de mensheid ...

Daarom, wees niet bevreesd en laat je niet misleiden, maar zoek de ‘connectie’, de harts-verbinding. Laat dan uw innerlijk ’vuur’ oplaaien en voedt het met het Levende geestelijke voedsel ….

Wees als de wijze maagden die zorgen voor voldoende olie om hun lamp brandend te houden en die niet ontmoedigd worden als het ‘wachten’ eindeloos lijkt. Zo kan de innerlijke broederschap in kracht toenemen en ‘gestalte’ krijgen in deze wereld waarin nog zovelen in onbewustheid ‘bestaan’ en in onwetendheid geslachtofferd worden. Want staat er niet geschreven….

“Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, neen, men zet hem op een stan-daard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Mattheüs 5,14-16

(M)cirkelpunt

 
Terug