Innerlijke transformatie

24-10-2013 00:00
Innerlijke transformatie, individueel en wereldwijd

 

Het wereldbewustzijn werd tot op heden voornamelijk beheerst door emotie en verlangen. De onvermijdelijke desintegratie van de oude normen brengt de mensheid nu belangrijke lessen, en deze lessen geven duidelijk aan dat er zonder wijsheid geen vrede of geluk kan bestaan, en bovendien dat als er blinde gehechtheid en hunkering is, er geen wijsheid kan zijn. Geen enkele maatschappij die door zelfzuchtig verlangen geobsedeerd is, zal ooit aan de pijn – en zelfs zijn eigen vernietiging – kunnen ontkomen die hij zelf veroorzaakt heeft. Dit is herhaaldelijk gebleken uit de onvermijdelijke val van de grote beschavingen zoals die van Rome, Griekenland en Constantinopel. Geen enkele samenleving is hier ooit een uitzondering op geweest, en er zal er ook nooit een komen, want het is de universele wet, en deze wet geldt in deze periode van grote transformaties dus ook voor de wereldwijde samenleving van de hele Aarde.

Sinds onheuglijke tijden is er bij de mens de ongezonde en hardnekkige gewoonte om zijn gedachten en houdingen sterk te laten beïnvloeden – en zelfs bepalen – door gebruiken, familie en ‘autoriteiten’. In plaats van zelfstandig en creatief na te denken, hebben wij mensen in het algemeen een passieve houding aangenomen en zijn we met de kudde meegelopen, en dat heeft geleid tot het accepteren van – of op zijn minst onbewust meewerken met – de gewone en spiritueel gezien weinig vooruitstrevende gedachtepatronen van onze sociale wereld. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die deze onwenselijke bijwerkingen van onze cultuur herkennen, en dat veroorzaakt een belangrijke verandering in het denken van de mens. Nu komt er namelijk een wijdverbreide zoektocht op gang naar een dieper inzicht in de betekenis van het leven. Zulk inzicht zal intelligente mensen in staat stellen de blinde intensiteit van het gevoel te overstijgen (en dus ook alle onachtzame gedachten en handelingen die altijd op onbeheerste emoties volgen). Dan kan men die emoties sublimeren met het verstand en een ruimer bewustzijn, en dat zal op zijn beurt bijdragen aan het scheppen van een betere wereld.

Er zijn allerlei innerlijke transformaties gaande, en één daarvan die nu plaatsvindt bij mensen met het potentieel om de Nieuwe Wereld binnen te gaan, is dus ook een verschuiving van de neiging om voornamelijk emotioneel te reageren naar een meer mentale instelling. Dit betekent dat iemand in de eerste plaats een denkend mens wordt, die zijn leven leidt aan de hand van het onderscheiden en reguleren van gedachten, gevoel en handelen, en het zorgvuldig maken van keuzes. Deze keuzes worden eenvoudig, omdat hij ze goed overdenkt en ze begeleid worden door begrip, want dat maakt dat zij ethisch en verstandig gemotiveerd zijn en dat ze rekening houden met het belang van het geheel. Dit is een essentieel deel van de huidige overgang, omdat het Aquariustijdperk voor de Aarde de tijd van het verstand en spiritueel begrip zal zijn.

Behalve deze ondergaat men nu overal ter wereld ook andere, meer tastbare en directe transformaties. Nu de mens vanwege het Goddelijk Plan voor de Aarde op allerlei niveaus tegelijk snel verandert, worden de mensen steeds gevoeliger voor hun omgeving. De planetaire frequenties worden steeds sterker, en dat maakt de mens gevoeliger voor zowel de gunstige als de ongunstige vibraties in de wereld. Daarom ontdekken steeds meer mensen dat ze veel sterker beïnvloed worden door – en dus ook gevoeliger reageren op – innerlijke en uiterlijke emotionele en mentale invloeden (dat wil zeggen: subtiele energieën) uit hun omgeving. Dit betekent dat negatieve psycho-emotionele staten, zoals angst, stress, bezorgdheid etc. veel tastbaarder gevolgen hebben dan hiervoor. Ze verstoren de balans van de organische processen in het lichaam aanzienlijk, en zo dragen ze bij aan verzwakking, degeneratie en ziekte. Dit hoeft echter niet te gebeuren, want ieder mens kan zelf kiezen wat zijn onmiddellijke toekomst hem brengen zal.

Ieder mens kan een inclusief wereldbeeld verwerven – dat is een wereldbeeld waarbij men zich identificeert met al het leven, omdat alles gezien wordt als een onafscheidelijk deel van zichzelf. Ieder die dat doet zal zijn positie als wereldburger gaan waarderen, en dat is een gezonde instelling waarmee hij de nieuwe en levenskrachtige energieën die nu de planeet overspoelen, kan ontvangen. Als iemand gekozen heeft om zijn neus in de goede richting te laten wijzen, dan trekt hij daardoor deze energieën aan die van nature beschermend, levensversterkend en spiritualiserend werken. Ook zal hij dan sterk geholpen worden met het omzeilen van de potentieel verwoestende gebeurtenissen die overal met de geboorte van de Nieuwe Wereld plaats zullen vinden, en tegelijkertijd zullen ze bijdragen aan het uitdragen en het daadwerkelijk integreren van de alsmaar doorgaande positieve veranderingen.

Over de hele wereld begint men steeds meer te beseffen hoe noodzakelijk het is dat we een goed inzicht krijgen in de crisis waar de hele mensheid zich nu in bevindt, zodat we vanuit dat inzicht de noodzakelijke veranderingen kunnen aanbrengen. Men beseft steeds meer dat we alleen door constructief en welwillend denken uit kunnen stijgen boven de dichte en verzwakkende gedachtewolken die we in ons kwalijke verleden onbewust hebben gecultiveerd. Al die psycho-emotionele smog werd eeuwenlang gevoed door de onwetendheid, zelfzucht en negatieve houding van de mensheid, en nu is het de oorzaak voor de overmaat aan ziekte en de onnatuurlijk korte levensspanne* van de mens, want zo’n disharmonieuze psychische omgeving is een grote belemmering voor het welzijn en de natuurlijke ontwikkeling van al het leven dat onder de ongezonde invloed daarvan leven moet.

Deze overweldigende mist van subtiele stof hangt in een verstikkende wolk om onze hele planeet heen, als een doodskleed dat de menselijk geest smoort, onderwerpt en vermorzelt. We moeten onze neiging tot spirituele zelfmoord snel veranderen. We moeten nu uit de onheilspellende schaduw stappen die we wereldwijd zo ontzettend lang hebben gekoesterd, en we moeten vooral goed beseffen dat we schuldig zijn aan het collectief mishandelen van het Juweel van het Zonnestelsel om de opeengestapelde schade van ons misbruik ongedaan te kunnen maken. We zullen het allemaal anders moeten gaan doen, want anders zullen we zelf vernietigd worden door de zeer werkelijke en verschrikkelijke gevolgen van hoe het nu gaat.

Het is simpelweg onvoldoende om alleen maar op de hoogte te zijn van de overgang naar het Aquariustijdperk. De huidige crisis vereist het actief omzetten van de oude, schadelijke en onaanvaardbare energieën door het intelligent en doelbewust scheppen van nieuwe, positieve en welwillende gedachtepatronen. Het denken is al eeuwenlang het krachtigste middel geweest waar de mens over beschikte. Het heeft zowel de kracht om te scheppen als om te vernietigen. Het is dan ook een belangrijk feit dat al het lijden uit disharmonieus denken voortkomt, en dat alle vreugde, vrede en harmonie ontspruit uit gedachten die in lijn zijn met de universele wet.

Het doelbewust gebruik van de verbeelding is een grote scheppende kracht, want iedere gedachte die we produceren wordt tot een levend, semi-intelligent wezen (soms elementaal genoemd). Deze wezens leven aan de andere kant van de sluier tussen de derde dichtheid en de volgende, en ze kunnen de mensheid ten goede of juist ten kwade beïnvloeden. Alle zaken die we tot het kwaad rekenen – zoals alle onheilige gedachten en negatieve emoties – manifesteren zich als vibratie in de grovere stof van de subtiele werelden, maar goede en onzelfzuchtige gedachten en emoties brengen daarentegen juist de hogere en fijnere typen stof in die werelden in beweging. Fijnere stof kan veel makkelijker in beweging worden gebracht dan grove, en daaruit volgt dat als een bepaalde hoeveelheid energie aan goede gedachten of gevoelens wordt besteed, dit een vele malen groter resultaat geeft dan als dezelfde hoeveelheid energie op grovere stof wordt gericht. Als we de waarde en de duur van de uitwerking vergelijken, dan blijkt dat één enkele onzelfzuchtige en liefhebbende gedachte dezelfde kracht kan hebben als wel honderd negatieve gedachten.

* Een schone psychische atmosfeer zou maken dat de mens een gemiddelde leeftijd van misschien wel 500 jaar of langer zou kunnen bereiken, en ook dat hij een veel hogere kwaliteit van leven ervaart. Ongelooflijk hoge leeftijden van meer dan 700 jaar worden beschreven in de oude geschriften, en die verwijzen naar een periode dat de planeet veel gezonder was.

In de komende jaren zal het een groot voordeel zijn te weten dat negatieve gedachtestromen helemaal geen blijvende effecten kunnen hebben als er zich geen grove stof in iemands aura bevindt die met de vibratie van die gedachten resoneren kan. Een zuiver hart en een zuivere geest zijn de beste bescherming tegen vijandige aanvallen met gedachten en gevoel. De mens kan echter nog een stap verder gaan dan zelfbescherming, want de vibratie van Liefde is zowel de grootste beschermer als de grootste weldoener in het hele universum. Met spiritueel begrip kan de mens daarom zijn natuurlijke vermogen tot het genereren van gedachtekracht ook gaan gebruiken voor het hoogste goed van iedereen en het verheffen van al het leven op Aarde.

Als we de esoterische geschiedenis erop nagaan zullen we ontdekken dat er andere beschavingen in de Kosmos zijn geweest die zichzelf inderdaad samen met hun eigen planeet hebben vernietigd. Dat was onvermijdelijk, want die werelden waren totaal verzadigd met negativiteit. Moeder Aarde zal echter niet imploderen of uiteenvallen! Dit zal men niet laten gebeuren, want ze is een belangrijk orgaan in het Lichaam van het Zonnestelsel, en ook een centrum van onontbeerlijke kennis en informatie. Onze planeet is gewoon veel te belangrijk voor allerlei ander leven in het melkwegstelsel. Op Aarde zijn er zeer belangrijke gegevens opgeslagen in het minerale, plantaardige en dierlijke rijk, en ook in de mensenwereld, en het is deels voor het verkrijgen van deze informatie dat het aantal bezoeken, ontvoeringen, experimenten en andere bemoeienissen door buitenaardse wezens zo hoog oploopt. Bovendien heeft de mens duidelijk laten zien dat zij niet in staat is om zichzelf of de wereld te redden, en daarom grijpen er andere, verder ontwikkelde wezens van allerlei komaf op onze destructieve koers in, want de Aarde zal eerst genezen en gered moeten worden voordat de Nieuwe Wereld geboren kan worden.

Armageddon staat voor de deur, maar het zal voor de mens niet het einde betekenen van de wereld, zoals sommige mensen denken. Integendeel, het zal de geboorte zijn van een nieuw begin. Om precies te zijn: ‘Armageddon’ betekent de laatste en beslissende slag tussen goed en kwaad, en dat is een beschrijving die nu inderdaad volledig van toepassing is. Onze planeet moet nog eonen lang ervaring op kunnen doen, en dus moeten ongunstige omstandig-heden zich niet zover ontwikkelen dat er geen terugkeer meer mogelijk is. De Krachten van het Licht, die altijd de duisternis en onwetendheid zullen overwinnen, zijn dan ook al enige tijd in de subtiele sferen van onze planeet aanwezig om de planeet te zuiveren en de balans en de vrede te herstellen. Als dit aan de mensheid zelf overgelaten werd, zou er niet veel van terechtkomen! De mensheid zal spoedig terugkeren naar de Tuin van Eden. Dat is de oorspronkelijke staat van de Aarde die verloren is gegaan vanwege de onwetendheid van de mens en het onverstandig gebruik van de vrije wil, namelijk onze misplaatste keus voor hebzucht en zelfzucht, in plaats van medeleven en liefde.

Als we nu naar het heden kijken, is het duidelijk te zien dat er over het algemeen veel onenigheid en spanning in de wereld is. Zoals we al eerder hebben gezegd, wordt ons bewustzijn onvermijdelijk beïnvloed door onze omgeving, en dat is vooral het geval bij gevoelige mensen. Nu de spanningen in de geest en emoties van de mens steeds sterker worden, raken zijn subtiele energievelden gauw geïnfecteerd, en dan is de kans ook veel groter dat hij schadelijke effecten heeft op de aura’s – en dus ook het bewustzijn – van de mensen in zijn omgeving. Besmetting van de aura komt vooral veel voor in steden en andere dichtbevolkte gebieden, en het zal wel duidelijk zijn waarom. Bovendien zullen schadelijke invloeden, zoals bepaalde elektromagnetische frequenties (EMF), luchtvervuiling, lawaai, en onnatuurlijke en giftige toevoegingen in het voedsel steeds meer last veroorzaken. Iedereen wordt nu steeds gevoeliger vanwege de grote veranderingen, en vooral de grote meerderheid die zich tegen het proces verzet, zal steeds meer last ondervinden.

Enige basiskennis van de aard en bouw van de innerlijke mens zal van bijzonder grote waarde blijken om het leven optimistisch te kunnen blijven accepteren te midden van alle onvermijdelijke transformaties die nu iedereen al op allerlei niveaus beïnvloeden. Het etherisch lichaam (subtiele energielichaam) is een deel van de aura. Het is een ontvanger (en een zender) van vibraties en energieën, en het is onlosmakelijk verbonden met de etherische chakra’s (energiecentra) die de nieuwe Aquariusenergieën uit de hogere bestaansvlakken opvangen. Iedere chakra is op zijn beurt direct verbonden met een endocriene klier en bepaalde zenuwknopen in het fysieke lichaam. Vanwege de nauwe relatie met de chakra’s ondergaan de endocriene klieren en het zenuw-stelsel van de mens nu radicale veranderingen, ze ondergaan een diepgaand transmutatieproces. De intensivering van de subtiele energieën op Aarde, zowel in de buitenwereld als innerlijk,  maakt het nodig dat het hele fysieke en subtiele zenuwstelsel volledig opnieuw ‘bedraad’ wordt. Verder worden de organen en klieren in het fysieke lichaam aangepast, zodat ze de hogere frequenties kunnen verdragen die gestaag naar de planeet blijven stromen als voorbereiding op de Grote Overgang. De mens wordt op cellulair, atomair, subatomair en etherisch niveau helemaal gereorganiseerd.

In de bewustzijnsvoertuigen van de mens (die ook uit de vele energielagen van de aura bestaan) bevindt zich een plaats waar allerlei biologische gegevens opgeslagen zijn, en die ‘harde schijf’ wordt nu gestimuleerd door de hogere energieën, zodat de gegevens vrijkomen. De nieuwe energieën activeren ook de nog slapende gebieden van de hersenen (inclusief de pijnappelklier en de hypofyse), omdat ze tegelijkertijd de chromosomen en het DNA/RNA in iedere cel beïnvloeden. Dit maakt latente intuïtieve vermogens wakker en het activeert allerlei subtiele stimuli die bij veel mensen paranormale vermogens doen ontstaan.

Op de verschillende momenten in de grote planetaire verandering zullen sommige niveaus van de mens meer worden beïnvloed dan andere. Er zijn veel symptomen te noemen die allemaal te maken hebben met de voortdurende veranderingen waar de mens mee te maken heeft: angst, geïrriteerdheid, spanningen, nervositeit, rusteloosheid, depressie, verwarring, bezorgdheid, vergeetachtigheid, slapeloosheid, visuele ervaringen, allerlei veranderingen in bewustzijn, lucide dromen, en onverwachte en veelal oncontroleerbare symptomen van catharsis, zoals verdriet, lachen, opgewondenheid etc. Fysieke symptomen kunnen zijn: hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, spijsver-teringsproblemen, verlies van eetlust, vermoeidheid, buikpijn, hartkloppingen, spasmen, allergieën etc. Soms verbruiken de voertuigen van de mens de energie erg onregelmatig, dan schiet het heen en weer tussen hyperactiviteit en ongewone sloomheid. Het kan ook voorkomen dat het lichaam bepaalde voedingsstoffen nodig heeft in ongebruikelijke hoeveelheden, en er zijn veel mensen die de behoefte voelen om hun dieet te veranderen en meer lichte, ongeraffineerde, rauwe en levenskrachtige voedingsmiddelen te gebruiken.

Positieve gedachten en gezonde emoties hebben een zeer gunstige uitwerking op zowel het fysieke als het subtiele lichaam van de mens, bovendien stimuleren ze het vermogen om levenskracht te assimileren en andere weldadige energieën op te nemen. Het endocriene systeem is verantwoordelijk voor het afgeven van hormonen en andere stoffen aan het bloed, en deze natuurlijke afgifte groeit als antwoord op emotionele reacties op ervaringen in het leven – en het leven wordt steeds intenser voor iedereen. Ons innerlijke biologische systeem voor het aanmaken van geneesmiddelen wordt geactiveerd door – en handelt in overeenstemming met – de unieke gebeurtenissen die ieder mens meemaakt en hoe hij daarop reageert. Bij boosheid komt er bijvoorbeeld adrenaline vrij, en bij een gevoel van verzaligd genieten komen er endorfinen vrij. Wanneer iemand nieuwe energieën ontvangt, ze vertaalt via zijn bewustzijn, en er daarna op zijn eigen unieke manier uiting aan geeft, dan zal zijn positieve danwel negatieve respons de subtiele en fysieke reacties bepalen die hun bijbehorende gezonde of juist ongezonde effecten hebben op alle niveaus van zijn gesteldheid.

Onze bewustzijnsvoertuigen – dus het fysieke, het etherische, het emotionele en het mentale lichaam – zijn allemaal met elkaar verbonden, en daarom zal een effect in één ervan over het algemeen ook invloed hebben op de andere. Het vrijkomen van gunstige stoffen in het lichaam zal bijdragen aan het ontwikkelen van hogere frequenties in de voertuigen, en dat helpt bij de overgang naar een hoger ontwikkeld en verruimd bewustzijn. We kunnen deze effecten vergelijken met psychoactieve middelen, want die werken op een soortgelijke manier en bewerkstelligen dus ook dergelijke, maar slechts tijdelijke resultaten in het bewustzijn. De effecten die veroorzaakt worden door de energiegolven die bij de geboorte van de Nieuwe Wereld horen, zijn echter permanent en komen volkomen natuurlijk tot stand.

Negatieve reacties op symptomen van zuivering – dus gedachten en emoties die er weerstand tegen bieden – zullen gifstoffen in het bloed brengen, en die veroorzaken chemische onbalans die uiteraard het belangrijke proces van positieve transformatie belemmert. Het afscheiden en circuleren van gifstoffen in het fysieke lichaam zal de frequentie van onze bewustzijnsvoertuigen verlagen, en dat zal aanzienlijk bijdragen aan een verhoogde gevoeligheid voor allerlei schadelijke invloeden uit de omgeving, want soortgelijke energieën reageren nu eenmaal op elkaar. Om de binnenstromende Aquariusenergieën te kunnen ontvangen, moeten we nederige open kanalen zijn die zich volledig aan het proces overgeven. De mens moet daarom goed op de hoogte zijn en bewust van wat er in deze tijd allemaal gebeurt, want dan kan hij verstandige keuzes maken als antwoord op de wereldwijde processen, in plaats van te reageren uit onwetendheid.

Er zijn dus twee verschillende reacties mogelijk op de nieuwe energieën:

1)  Sommige mensen zullen er op grond van onderscheidings-vermogen en vertrouwen bewust voor kiezen om zich af te stemmen op de hogere energieën. Zij zullen een zuivering ervaren, en ook een transmutatie, grote innerlijke groei, positieve bewustzijnsverruiming en spirituele ontwikkeling, omdat ze door de Aquariusfrequenties geholpen worden en tot ontwaken worden gebracht. Mensen met een dergelijk onderscheidingsvermogen zullen hun bewustzijn heel natuurlijk zien ontwikkelen tot nieuwe hoogten van ervaren en uitdrukken, en zij zullen zich verheugen in een grotere vrijheid en een groter vermogen tot liefhebben dan ze ooit in hun leven hebben meegemaakt. Uiteindelijk zullen ze een prachtige nieuwe lichtheid in zichzelf ontdekken en een vitaliteit die zich vanzelf in hun fijn afgestemde lichamen ontwikkelt. Dan zullen ze zich nog verder openen en nog veel meer spirituele energie door hun verfijnde zenuwstelsel laten stromen, en dan zullen ze uiteindelijk tijdens de Oogst vol vreugde naar de Nieuwe Wereld overgaan.

2)  Andere mensen zullen niet in staat of niet bereid zijn hun oude en schadelijke karakterpatronen los te laten, en zij zullen daarom een onaangename opeenhoping van geblokkeerde energie in hun lichamen ervaren. Dat zal uitmonden in een grove uitvergroting van persoonlijkheidstrekjes die eerder werden onderdrukt of in toom gehouden, want ze zullen steeds heftiger en onbeheerster ontladen worden, met alle kwalijke gevolgen van dien voor henzelf en de mensen in hun omgeving.

De menselijke dichte en subtiele energiesystemen zijn onafscheidelijk verbonden met die van de Aarde. Omdat de mensheid nu gezuiverd en getransformeerd wordt, is onze Aarde aan gelijksoortige invloeden onderhevig, en omgekeerd. Het planetaire energienetwerk (het zenuwstelsel van de Aarde) en het netwerk van alle vortexen (het chakrasysteem van de planeet) ondergaan op dit moment een proces van fundamentele verandering. Sommige oude vortexen sterven af en verdwijnen, andere worden juist tot leven gewekt, en ook verschijnen er nieuwe. Dit alles is in overeenstemming met het Goddelijk Plan voor onze planeet, en het maakt een voorspoedig ontstaan van het Nieuwe Wereldbewustzijn op Aarde mogelijk.

Thenewcall/De Nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug