Inkeer en Berouw

01-10-2013 00:00

Het moet gezegd dat er zich een grote “revolutie” ontwikkelt momenteel; dat het bewustzijn van de mensheid opgestuwd wordt en zich steeds sneller in een opwaartse spiraal voortbeweegt ,waardoor de vrijgekomen ‘energie’ in kracht en frequentie toeneemt. De strijd woedt bijgevolg heviger dan ooit en vindt plaats in het hart ervan.

Het hart, strijdtoneel voor de bevrijding van de geest, lijkt in brand te staan, zo ook de bakermat en wieg van onze beschaving want alles wat zich in de verborgen gebieden afspeelt wordt openlijk en uiterlijk beslecht.

 

Haat als één van de aangezichten van het Kwaad, zoekt onophoudelijk naar voedsel om zichzelf in stand te kunnen houden.

Deze destructieve kracht die wereld en mens omknelt, de illusie wekt  “goed of kwaad’’, “wit of zwart”  en “warm of koud” te zijn en ondertussen de koorden stevig aantrekt van het marionettentheater, gedijt slechts in de schaduwwereld van het bestaan .

Liefde noch Licht kent zij en manipulatie is haar wapen tot het creëren van een steeds dikkere en zwaardere versluiering. Verdeeldheid beoogt zij en de leugen is het middel.

Haat kan zichzelf nooit opheffen, daarom leidt elke strijd in duisternis gevoerd tot een nog grotere kluistering.  Zo blijft het vicieuze rad draaien van oorlog om oorlog , zowel in het groot en in het klein, gebaseerd op hebzucht, ideologie, haat, nijd, egoïsme, eigenwaan….een machtsstrijd die niet te winnen is.

 

“Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.

Hate cannot drive out hate, only love can do that…”

Martin Luther King

 

Of  om het met de woorden van Boeddha te zeggen:

“In deze wereld zal haat nooit beëindigd worden door haat,

maar door liefde; dit is een eeuwige waarheid...

Overwin woede met liefde, overwin het kwade met het goede. 

Overwin de vrek met vrijgevigheid,

overwin de leugenaar met de waarheid..”

 

Niets anders dan Waarheid kan de strijd beslechten, want Zij zetelt in het Licht en Liefde is haar kracht.

Waarheid als het zwaard van Inzicht opent alle vensters, sloopt elke muur waardoor het Licht kan binnenvallen.

Waarheid maakt de mens Vrij van de boeien van deze natuur

 

Hoe lang dan nog vooraleer de balans zal omslaan van Dwaling naar Licht?

Hoe lang dan nog vooraleer de collectieve blik van de mensheid zich naar binnen richt en onverstoorbaar wordt?

Hoe lang dan nog vooraleer elk individu het harnas van het verleden van zich afwerpt en zijn Heil zoekt in de schatkamer van zijn hart?

De strijd die zich afspeelt binnen de mensheid is een oude strijd, een Strijd van Leugen tegenover Waarheid, Duisternis tegenover Licht, Haat tegenover Liefde.

Slechts wanneer het Licht ten volle zal kunnen binnentreden zal hij ophouden te bestaan en zullen al haar aangezichten verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Slechts één weg kan ons leiden uit dit oord van ‘lijden’ en dat is de weg van Inkeer of de Terugkeer naar het hart van het Leven.

Door Stil te staan bij onszelf, bij onze handel en wandel en bij het doel van dit bestaan; door een niet aflatende onrust en toewijding wordt een luik geopend dat een licht laat schijnen op een verborgen pad dat leidt naar de Parel in ons hart.

 

Op deze weg van Zelfkennis wacht de Gids ons op en  laat ons trapsgewijze kennismaken met de duisterste lagen van ons wezen waarin een verwrongen, angstig en pijnlijk aangezicht zichtbaar wordt. Oog in oog staande met deze natuur zinken we neer en tot overgave gedwongen stijgt een diep Berouw op uit onze ziel.

Bewust geworden van onze dwaling rest er slechts nog één verlangen: terug te keren naar onze Oorsprong en op te staan als Zonen van het Licht.

 

All the evil karma I have created in the past,

from beginningless greed, hatred and delusion,

that arose from my body, speech and mind,

for all these I now seek repentance and reformation.

 

Samantabhadra Bodhisattva

(Avatamsaka Sutra)

 

Werkelijk Inzicht leidt naar die fundamentele verandering. Inzicht werpt sluiers af en heft karma op. Maar Inzicht kan niet opgelegd worden van buitenaf, noch kan het gevonden worden in boeken, Inzicht ontstaat van binnenuit precies door die Overgave aan het hart.

Onwetendheid is slechts de sluier die de mens gevangen houdt en hem afhoudt van zijn Bestemming. In onwetendheid houdt hij zijn eigen rad draaiende en zolang hij hierin goed gedijt kan hij niet geholpen worden. Want zolang hij niet beseft dat hij aan handen en voeten gebonden is, zolang hij de eigen gevangenis niet ervaart, kan hij de  ‘nood’ niet voelen om zich hieruit te Bevrijden… 

Zonder Inkeer en Overgave aan het Licht wordt het Licht niet herkend noch werkzaam .

Dit kan niet  worden afgedwongen; wanneer de tijd rijp is zal het moment aanbreken waarop een weksignaal zal klinken dat gehoord wordt.

Overgave van de ziele-mens aan de Christusgeest leidt tot heilig Inzicht en tot Bewustwording.

Berouw en Vergeving hebben alles te maken met de instroom van Liefde.

Inzicht in zichzelf is een eerste vereiste, want door Zelfkennis ontstaat werkelijk begrip. Door oprecht Berouw wordt de 'schuldenlast' opgeheven.

De ziele-mens wordt Geheeld door de Liefde van de Christusgeest die zijn hart vervult.

Op deze Weg van Zelfkennis is er geen plaats meer voor zelf-waan, een ontlediging van onze vervuilde tempel is de enige opdracht opdat Liefde en de Geest van Waarheid, opnieuw plaats kan nemen op de Troon in het hart en zodoende elke handeling stuurt…

 

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren,

en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan

en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven,

opdat wat u ook maar van de Vader vraagt

in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

J. Christus in Johannes,16-17

 

Elk mens heeft alles in zich om uit te stijgen uit zijn aardse kerker, doch het Vuur is gedoofd of slechts smeulend en het is precies dat Vuur die allen verbindt. Het Vuur is Universeel Bewustzijn, is het Christuswezen in elk mens.

Niemand kan dit vuur bij zichzelf aansteken, een fakkel kan niet uit zichzelf ontvlammen zelfs al zou hij willen. Doch elkeen heeft de opdracht zijn hoogste doel opnieuw te herinneren nml Vuurdragers of Lichtdragers te zijn en dat zal het verlangen opwekken naar de Lichtbrenger....

De Kosmos grijpt steeds in als de tijd rijp is, zowel macrokosmisch en microkosmisch....

En ik geloof dat de tijd nu rijp is…

Daarom, voor allen die zich hierin herkennen:

 

“Richt een lichtbaken op en ga niet rond om de mensen op te wekken het te zien.

Zij die licht van node hebben, hebben geen uitnodiging voor het licht nodig.

Dikwijls zult u uw weg onbegaanbaar, somber en eenzaam vinden.

Wees wilskrachtig en zwoeg voort; voorbij iedere bocht zult u een nieuwe metgezel vinden.”

“Gidsen kunnen de weg wijzen aan hen die dit wensen; zij kunnen hen niet dwingen hem te gaan.

Denk erom dat u gidsen bent. Om een goede gids te zijn moet u een goede gids hebben.

Vertrouw op uw gids.

Velen zullen tot u zeggen: «Wijs ons de weg.»

Maar weinigen, zeer weinigen, zullen zeggen:

«Wij smeken u: ga ons voor op de weg.»

Op de weg naar de overwinning tellen de weinigen meer dan de velen."  [Mirdad]

 

(M) cirkelpunt

 

Imee Ooi-Repentance

youtu.be/GJ5JFcoyFvw

Terug