Hoe onbelichaamde meesters met ons communiceren

21-03-2015 00:00

 

Vraag: Zoals u weet is channeling tegenwoordig overal ter wereld enorme populair aan het worden, maar ik merk dat er maar erg weinig bij zit dat iets goddelijks in zich draagt. Het gebeurt zelfs vaak dat de soms behoorlijk dubieuze inhoud me innerlijk juist nogal tegenstaat. Kan het misschien zo zijn dat mediums in het begin inderdaad contact leggen met iets dat heel waar en werkelijk is, maar dat ze, door zich te openen voor de niet-fysieke werelden, ze ook open gaan staan voor entiteiten die eigenlijk helemaal niet zo zuiver zijn?

Antwoord: Laten we eens kijken wat er meestal in de subtiele werelden van gedachte en emotie gebeurt als er goddelijke Impulsen naar deze wereld gezonden worden om de mensheid een helpende hand te bieden.

Allereerst moeten we goed begrijpen dat een Ascended Master niet gewoon een kleine menselijke persoon is die ergens buiten de fysieke wereld leeft en via een medium spreekt, zoals jij en ik als personen tegen elkaar spreken via onze fysieke lichamen. Een Ascended Master heeft een grote mate van contact bewerkstelligd met de kosmische sfeer van het Christusbewustzijn, en dat contact is van wezenlijk belang. Zo’n Meester heeft vanwege zijn spirituele staat van ontwikkeling een veel grotere aura-uitstraling en een veel groter bewustzijn dan de gemiddelde fysieke mens. Soms kan hij zelfs het nog veel grotere wezen van het Christusbewustzijn door zich heen laten spreken.

Hij is een multidimensionaal wezen en kan zich daardoor op vele bestaanvlakken manifesteren voor spirituele dienstbaarheid, en dat doet hij dan ook in vele werelden tegelijk en ten behoeve van vele wezens in al die werelden. Dit doet hij op het mentale vlak door gedachtevormen te scheppen die de essentie van een bepaald aspect van zijn Kennis en Wijsheid bevatten dat hij wenst over te dragen. Daarbij doordrenkt hij die gedachtevorm op het astrale vlak eerst met Liefde, en zendt hij hem dan daarna als het ware weg, met behulp van zijn wil. Die gedachtevorm kan dan daarna worden opgevangen door mensen in de fysieke wereld die in staat zijn zich op die gedachtevorm af te stemmen. Dan gaan zij als gevolg daarvan meeresoneren met de vibratie van die gedachtevorm, en zo ontvangen zijn het geschenk van de Meester. Dat is hoe mensen die werkelijk de Ascended Masters channelen hun impressies ontvangen.

De gedachtevorm draagt het unieke vibratiestempel van de Meester, en daardoor kan het bewustzijn van de Meester zelf via die gedachtevorm te werk gaan vanwege de spirituele resonantie – maar wel op voorwaarde dat de gedachtevorm zuiver blijft en dat de Meester dit verkiest. Dit is in feite het werkingsprincipe van wat we gewoonlijk ‘witte magie’ noemen. De gedachtevorm en de schepper-Meester zijn dus met elkaar verbonden. Als het menselijke kanaal dat met die gedachtevorm contact heeft gelegd, nog wat extra hulp of begeleiding nodig heeft, kan de Meester vanwege die band nog wat meer van zijn bewustzijn en bewuste aandacht via die gedachtevorm laten uitstromen. Zo dient hij het kanaal en de mensen die zich om hem heen bevinden. Maar zelfs op het moment dat de Meesters aandacht het sterkst geconcentreerd is, zal er toch maar een uiterst klein beetje van zijn volledige bewustzijn zo tot uitdrukking worden gebracht. Bovendien zal hij tegelijkertijd op vele andere niveaus multidimensionaal actief zijn, en dus tegelijkertijd via dezelfde methode ook tot nog vele andere wezens ‘spreken’. Toen Jezus bijvoorbeeld op Aarde leefde, onderwees hij niet alleen de fysieke mensen op deze planeet, maar was hij tegelijkertijd ook dienstbaar voor talloze andere wezens die in heel andere dimensies en werelden leefden.

Het is belangrijk dat we goed begrijpen dat de gedachtevorm niet de Meester zelf is, maar dat het alleen maar een verbonden en resonerend iets is dat uit hogere mentale (causale) stof bestaat en dat door de Meester naar de lagere mentale wereld is gestuurd. De Meesters Ziel zelf is uiteraard volledig voorbij zowel het mentale als causale (hoger mentale) vlak. Deze gedachtevorm heeft zelf ook intelligentie en een eigen bewustzijn en intentie, maar dat is dus beslist niet het bewustzijn, intelligentie of de intentie van de Meester-Ziel, want die functioneert multidimensionaal en vanuit een hoger vlak, en wordt ook absoluut niet beperkt tot slechts één gedachtevorm of channelsessie.

Gedachtevormen zijn dus creatieve middelen en zelfstandig handelende dingen, en ze kunnen goede bedoelingen hebben en voor goede bedoelingen gebruikt worden, maar dat hoeft helemaal niet per se. Door alle denkende wezens worden er op het mentale vlak voortdurend gedachtevormen geproduceerd – grote en kleine, heldere en zwakke, goddelijk geïnspireerde en helemaal niet zo goddelijk geïnspireerde – en die circuleren daar allemaal voortdurend rond. Deze mentale stof beïnvloedt alle wezens met een denkende geest binnen de grenzen van een bepaalde wereld of systeem. Net zoals een heldere en goddelijke geïnspireerde gedachtevorm het niveau van een geest en dus ook de kwaliteit van de gedachten van die geest positief beïnvloeden kan, zo kan ook de stof van mindere en zelfzuchtige gedachten maken dat een oorspronkelijk zuivere en heldere gedachtevorm uiteindelijk toch zwak en onzuiver wordt.

Een Meester zal altijd vrije wil respecteren. Hij zal nooit in woord of daad tegen de keuzes van zelfs zijn meest naaste leerlingen of beginnende dienaren in gaan, maar hij zal altijd alleen maar aanbieden wat hij heeft, en dan kijken of zijn uitnodiging wordt aangenomen door minder verlichte wezens. Als zijn aanbod op de juiste manier – dus in alle openheid en oprechtheid – wordt aangenomen, dan kan de Meester meer van het licht van zijn Zielsessentie in de gedachtevorm laten stromen voor verdere begeleiding en zegening van zijn studenten. Maar als zijn aanbod niet wordt aangenomen, dan zal hij hem laten oplossen en zich uit die situatie terugtrekken. Het kan ook zijn dat het aanbod van de Meester in eerste instantie wel aangenomen wordt, maar hij later toch bezoedeld raakt vanwege de vele menselijke verlangens die er na verloop van tijd op geprojecteerd worden. In dat geval zal het vibratiekenmerk van die gedachtevorm – van die ‘tussenpersoon’ van de dienstbaarheid van de Meester – ook veranderen door de lagere astrale en mentale energieën van de mensen. En dan zal de Meester niet langer nog enige resonantie met die gedachtevorm voelen, en zal hij dus wel moeten ophouden om er nog mee te blijven werken.

Hier volgt een fragment van een stuk van Djwhal Khul over een soortgelijk probleem dat zich in zijn eigen groep van fysiek geïncarneerde leerlingen voordeed in 1930:

… Mogen alle mediums van tegenwoordig eerst en vooral de grote noodzaak beseffen van zelf in controle te zijn, in plaats van gecontroleerd te worden… Mediums worden heel makkelijk misleid, net als alle mensen die zich met andere vormen van buitenzintuiglijke waarneming bezighouden. Het is bijvoorbeeld zo klaar als een klontje dat er van mij – jullie Tibetaanse broeder – op het astrale/mentale vlak een gedachtevorm bestaat, [maar die niet door mij maar door zijn studenten, volgelingen, enzovoorts geschapen is.] Ik ben niet die gedachtevorm, en ik ben er ook niet mee verbonden, noch maak ik er gebruik van. Ik heb mezelf er absoluut van gedistantieerd, en ik gebruik hem ook beslist niet als middel om contact te leggen met de mensen die ik wens te onderwijzen, want ik werk enkel en alleen op mentale niveaus. Het is zeker waar dat de reikwijdte van mijn contacten beperkt, maar ook dat mijn werk daardoor veel effectiever zal zijn. DEZE ASTRALE GEDACHTEVORM IS UITERAARD EEN VERSTORING VAN MIJ EN MIJN WERK, EN HIJ LIJKT OP EEN TOT LEVEN GEWEKTE EN MOOI OPGEPOETSTE LEGE HULS.

Toegewijde leerlingen kunnen zich heel gemakkelijk op deze illusoire vorm afstemmen en zo volledig misleid worden. Hij heeft een relatief hoge vibratiekwaliteit en de mentale effecten ervan zijn als een parodie van mijzelf. Ze brengen de misleide volgelingen in contact met het geschrift van het astrale licht, wat slechts een afspiegeling is van de ware akashakronieken. Die laatstgenoemden zijn de eeuwige geschriften waarin het plan voor onze wereld is vastgelegd, en waar de leraren onder ons hun informatie en feitenkennis vandaan halen. Het astrale licht verstoort dit echter en maakt het minder van kwaliteit. Het is een verstoord beeld en functioneert ook slechts in de drie werelden van vorm. Buiten de vorm heeft het geen enkele bron of geldigheid, en daarom draagt het het zaad van afgescheidenheid en onheil in zich. Er komen vormen van vleierij uit voort, en ideeën van afgescheidenheid, en gedachten die ambitie voeden en die het verlangen naar macht aanwakkeren, en ook nog andere besmettelijke persoonlijke verlangens (die groepen tot verdeeldheid brengen). De gevolgen voor de mensen die erdoor misleid worden zijn betreurenswaardig.

En dit is nog niet het einde van het verhaal over een gedegenereerde gedachtevorm van de Meester, want het kan nog veel erger – en dat gebeurt ook! Laten we daarom eens bekijken wat er kan gebeuren in het leven van zo’n gedachtevorm die oorspronkelijk door een Meester werd geschapen voor spirituele dienstbaarheid.

Een gedachtevorm die aanvankelijk zuiver en van een hoge orde was, raakt besmet op de hierboven genoemde manier, en daardoor zakt hij in vibratiekwaliteit waardoor hij een parodie wordt van zijn eigen oorspronkelijke ongerepte aard. Maar desondanks draagt de gedegenereerde gedachtevorm nog altijd op zijn minst een overblijfsel in zich van de oorspronkelijke Kennis en Wijsheid van de Meester die hem schiep. Vervolgens hebben onwetende aspiranten hun occulte zelfzuchtige besmetting op die gedachte-huls geprojecteerd en erin geïnjecteerd, en daardoor begint de hele mentale en astrale atmosfeer van de groep waar de gedachtevorm oorspronkelijk naartoe werd gezonden, een beetje te lijken op het ware en oorspronkelijke goddelijke Idee. Maar de Meester zelf is dan absoluut niet bij die de mensen aanwezig, en heeft ook niets meer te maken met die groep hij eerst wel diende.

Dit is dan alleen nog maar het begin van wat een rampzalige neergang tot de wereld van imitatie kan worden – een afglijden tot duisternis die pretendeert het Licht te zijn. Het kan zelfs leiden tot klinkklare kwaadaardigheid, en dat is ook precies wat er is gebeurd in vele spirituele groepen en organisaties die ooit wel zuiver waren. Dat is vandaag de dag ook de staat van het kerkelijke Christendom en vele andere religieuze bewegingen, en verder er zijn nog talloze andere esoterische, spirituele en mystieke groeperingen – nieuw en oud – die hetzelfde lot beschoren zijn. In deze periode gaan alle processen in de wereld steeds sneller, en daarom worden ook de zuivere en goddelijke Ideeën die de spirituele groepen ontvangen steeds vlugger besmet en verknoeid. Een ketting is nu eenmaal zo sterk als de zwakste schakel. Onlangs schreef ik een artikel over een bepaalde cult, waaruit nog wat duidelijker blijkt hoe deze steeds terugkerende val van ooit zuivere en goddelijke geïnspireerde spirituele culturen in zijn werk gaat. Ik heb het hieronder bijgevoegd.

Verder is het ook zo dat een wet is die stelt: Gelijksoortige dingen trekken elkaar aan. Gedachten en astrale energieën van mindere kwaliteit (die nog niet meteen kwaadaardig hoeven te zijn) trekken dus entiteiten aan uit de lagere mentale en astrale werelden met een gelijksoortige mindere kwaliteit. Deze onbelichaamde wezens haasten zich dan, vaak zelfs erg enthousiast, om een helpende hand te bieden bij het inmiddels gecompromitteerde werk van de groep van ons voorbeeld. Een heel scala aan wezens die beschikken over allerlei niveaus van licht (of zelfs duisternis), zuiverheid van intentie, en bewustzijn neemt de zaak dan over via de gedachtevorm die ooit van de Meester afkomstig was. Helaas doen zij zich maar al te vaak voor als de Meester zelf, en niet zelden geloven ze ook dat ze de Meester zijn! Dat is nu eenmaal de aard van het grote moeras van astrale en mentale glamour en de verstoring die deze planeet omringt en doordringt. En dus zijn ook het bewustzijn, het denken en de verlangens van de mensheid er evenzeer mee doordrenkt, en dat leidt tot misleiding en begoocheling bij zowel leraren als leerlingen: blinden die de blinden leiden.

Jullie kunnen zelf wel inschatten tot wat een dergelijke gecompromitteerde – maar misschien eens werkelijk goddelijk geïnspireerde – organisatie zich uiteindelijk ontwikkelen kan. En ik wil hier ook wel duidelijk gezegd hebben dat de meeste channelers van vandaag beslist NIET kanalen zijn voor de heilige vertegenwoordigers die ze beweren te channelen. Sommige van hen hebben wel degelijk iets van de essentie van de oorspronkelijke en zuivere gedachtevormen van de Ascended Masters opgevangen, en ze hebben dus inderdaad wel degelijk even contact gehad met de essentie van een Meester of een Engelwezen. Maar als een kanaal niet zuiver, helder en goed afgestemd blijft, dan kan datzelfde medium heel makkelijk een instrument worden voor heel andere entiteiten dan de Ascended Master. En dat zijn dan entiteiten die misschien inderdaad heel goede bedoelingen hebben, maar soms ook entiteiten die beslist helemaal niet zulke goede bedoelingen hebben. Altijd zullen het wezens zijn die zelf ook nog onwetend en begoocheld zijn, en die zich voordoen als de Meester. Ze gebruiken de oorspronkelijke leringen van die Meester. Mensen die niet in staat zijn om vibratiekwaliteit in het hart te verifiëren en die ook niet helemaal goed op de hoogte zijn, worden dan juist door deze entiteiten van de wal in de sloot geleid. Dit is hoe verstoringen, sofismen en onjuistheden in oorspronkelijk zuiver goddelijke leringen terechtkomen, en dat is wat er met onze huidige bijbels en andere heilige geschriften van onze wereld is gebeurd. Uiteindelijk krijgt ieder mens wat hij wil, wat hij verlangt – zelfs al is het niet iets Echts –, want gelijksoortige zaken trekken elkaar aan, en vanwege die wet van resonantie voorziet het universum er daarom in. Als we dus iets willen vinden dat werkelijk iets Heiligs ademt, dan zullen we heilig gezelschap moeten zoeken, en ver uit de buurt blijven van de vele groepen met imitatie-spiritualiteit die tegenwoordig als paddestoelen uit de grond schieten, want die groepen dienen juist de onheilige gelederen die ‘op het einde der tijden velen zullen misleiden’.

Hieronder volgt het artikel dat ik schreef over een bepaalde en welbekende mystieke cult, na eerst uitgebreid onderzoek te hebben gedaan.

Het woord ‘cult’ is afgeleid van het woord ‘cultuur’, en dat betekent in essentie: ‘het geheel aan sociaal overgedragen gedragspatronen, kunst, overtuigingen, instituten, en alle overige producten die het gevolg zijn van het doen en denken van mensen.' Daarom kunnen we alle religieuze en spirituele groepen ook als cult beschouwen. Echter, in onze huidige tijd wordt het woord ‘cult’ veelal in de volgende betekenis gebruikt: ‘Een religie of religieuze sekte die in het algemeen als extremistisch of onjuist wordt beschouwd, met volgelingen die op een onconventionele manier leven onder de leiding van een autoritaire en charismatische leider.’ Deze betekenis heb ik gebruikt om naar de religieuze cultuur te verwijzen die ik heb onderzocht. Deze cultuur is vandaag de dag internationaal erg actief, en ik heb hem hier eenvoudigweg maar ‘De Cult’ genoemd.

De Cult beweert een religie te zijn van Geluid en Licht.

Oorspronkelijk was hij zuiver en waarachtig, net zoals het Christendom en de andere religies. Hij was naar de mensenwereld gebracht door hoog verheven ingewijden die al ver voorbij het normale niveau van de evolutionaire stroom van de mensheid op Aarde waren.

Deze adepten waren niet de enige wezens om deze specifieke methode op Aarde te introduceren, maar zij deelden wel een eenheid van Geest en Intentie met alle anderen die deze methode ook beoefenden en onderwezen.

Lang geleden, in het prille begin, werden de diepste innerlijke mysteriën van deze religie van Licht en Geluid (die toen overigens een heel andere naam had dan nu) alleen onthuld aan de ingewijden die wisten hoe ze bepaalde esoterische kennis en macht konden toepassen voor het hoogste goed van de hele mensheid.

Bepaalde ‘geheimen’ werden als vanzelfsprekend onthouden aan zielen die nog onzuiver waren en nog onvoldoende voorbereid, om ze zo tegen zichzelf te beschermen – en ook om de anderen te beschermen die met deze kennis en macht gedomineerd zouden kunnen worden.

Dit is hoe alle ware Mysteriescholen te werk gaan, want als je vuur geeft aan kleine kinderen, dan kan dat zeer ernstige gevolgen hebben.

Na verloop van tijd lekte de kennis van de religie van Geluid en Licht toch uit – ondanks dat alle geïnitieerden en adepten hem zorgvuldig bewaarden –, en dus vond deze zijn weg naar de wereld van de gewone mensen.

Een bekend spreekwoord luidt: ‘Kennis is macht.’ Maar in het Engels is er ook een gezegde dat luidt: ‘Een klein beetje kennis is iets heel gevaarlijks.’ Dat laatste betekent in dit verband dat als esoterische kennis in handen komt van zelfzuchtige mensen die nog niet beschikken over de sleutel om die kennis wijs en onzelfzuchtig te kunnen gebruiken (zuiverheid van hart en rijpheid van ziel), dan zal die kennis tot een dood iets worden. Het zal dan wel moeten gebeuren dat de kennis ontdaan wordt van de goddelijke Licht-Impuls die deze kennis ooit tot leven wekte.

Dat is hoe het Christendom verwerd tot holle slaafse kerkelijkheid; en hoe de Islam uitgroeide tot fanatiek religieus extremisme; en hoe het Jodendom een zelfzuchtige praktijk van rituelen en bijgeloof werd dat alleen de Joden dient.

Wat er dan in wezen gebeurt is dat de oorspronkelijke spirituele Impuls achter de religie verloren gaat en vergeten wordt. Dan wordt de religie na verloop van tijd steeds duisterder, omdat de kennis en de principes voor zelfzuchtige doelen gebruikt worden – en dus niet voor het oorspronkelijke doel: het dienen van de ziel van de mensheid.

De vernietiging van Atlantis laat zien waar dit patroon – dat zich in de geschiedenis steeds op allerlei manieren herhaalde – toe leidt. De duistere priesterorden die kennis en macht voor zelfzuchtige doelen gebruikten, hebben die ondergang teweeggebracht. En dat is dan slechts één voorbeeld van een hele beschaving die zo ten onder ging.

Vandaag de dag kunnen we duidelijk zien dat alle religies alleen nog maar een schaduw zijn van hun oorspronkelijke glorie, en dat komt doordat er zelfzuchtige en onwetende mensen in betrokken zijn die zelfs vaak juist op de hoogste zetels van macht en autoriteit zitten.

En nu, op dit huidige manifestatie-dieptepunt van de van de Aarde, vormt De Cult daarop geen uitzondering.

Hoewel er dus wel degelijk een heilige weg van Licht en Geluid bestaat, is er ook de zeer gecompromitteerde – en tegenwoordig zelfs kwaadwillige – schaduwversie van die ooit verheven religie, en die gebruikt juist het Lucifers geluid en licht!

Hoe groter het aantal mensen dat de gecompromitteerde vorm van een religie praktiseert, hoe duisterder en verwarrender die zal worden, en hoe minder hij op zijn oorspronkelijke vorm zal lijken.

Als heilige kennis openbaar wordt gemaakt in een wereld van in wezen angstige mensen die iets voor zichzelf zoeken, dan zal dat religieuze stelsel worden veranderd, bezoedeld, gecorrumpeerd en vernietigd. Dat kan niet anders.

De volgende passage uit het Evangelie van Matteüs [13:10-17] bevestigt dit ook allemaal:

De leerlingen kwamen Hem vragen: ‘Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen?’ Hij gaf hun ten antwoord: ‘Jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te verstaan, maar hun niet. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Hierom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat ze kijken en niet zien, luisteren en niet horen en begrijpen. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met uw oren zult u horen en niet begrijpen, met uw ogen zult u kijken en niet zien. Want het hart van dit volk is verhard; met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht, opdat ze met hun ogen niet zien, en met hun oren niet horen, opdat ze met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. [Jes. 6:9-10] Gelukkig zijn jullie, omdat jullie ogen zien en omdat jullie oren horen. Want Ik verzeker jullie, veel profeten en rechtvaardigen hadden willen zien wat jullie zien en zij hebben het niet gezien, en hadden willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Zie ook Lucas [10:23-24]

Ooit, toen De Cult nog zuiver was, toen werd hij nog gepraktiseerd door oprecht heilige priesters die over een zuiverheid van hart beschikten en over een helderheid van geest, priesters die volledig aan dienstbaarheid en de bevrijding van de hele mensheid waren toegewijd. Toen werden er met het praktiseren nog goddelijke Krachten ingeroepen voor hulp aan de hele mensheid.

Maar na verloop van tijd kwamen er in de priesterorden ook gecompromitteerde mensen terecht, en daardoor verdween de topsteen van de piramidevormige Tempel waar de goddelijke energieën door naar binnen stroomden. En omdat die energieën er niet meer waren, verdwenen ook de oorspronkelijke adepten, en zo ging alle ware Spirituele inspiratie en al het Licht dat ooit via hen naar binnen stroomde verloren.

Maar de structuur van de religie – alle kennis en het in praktijk brengen ervan – bestaat op dat moment nog steeds. De gevallen priesters, die nu in de plaats waren gekomen voor de oorspronkelijke Priesters, waren echter zeer gehecht aan deze uiterlijke VORM van de religie, en ook aan de macht die zij als leiders over de mensen hadden. En dat is de reden dat de schaduw van die religie vandaag de dag nog steeds bestaat, en dat men zelfs beweert dat het nog steeds de oorspronkelijke religie is.

Als de goddelijke Topsteen van zo’n religie verdwijnt, dan komen er onmiddellijk vele onheilige onbelichaamde entiteiten om met bedrog in te spelen op de verlangens van de zelfzuchtige priesters en hun misleide congregaties. En zo vormt zich dan een religie die duister is, maar die wel gebruik maakt van veel van de oorspronkelijke kennis en methodes.

Er kan nog veel meer verteld worden over de uiterst sinistere occulte gang van zaken die zich in zo’n schaduwreligie afspeelt, maar hierover zal ik verder niet in details treden. Het volstaat om te vermelden dat de onheilige en bedriegende entiteiten zich voeden met de energie van de mensen die hun aandacht uit blind verlangen en zelfzucht op hen richten. En omgekeerd voorzien deze entiteiten op hun beurt de mensen van paranormale vermogens, buitenzintuiglijke waarneming, visioenen, inspiratie, enzovoorts.

Deze onheilige symbiotische relatie tussen mensen en hun namaak-goden, schept na verloop van tijd een zeer complexe en diep wortelende karmische band waar men zich erg moeilijk van kan losmaken. Op die manier raken de valse priesters ook occult bezeten en zeer afhankelijk van het koude licht en de vermogens die ze van hun ‘goden’ hebben gekregen.

Hoe meer argeloze mensen er kunnen worden overgehaald om deze priesters te volgen – en dus energetisch voedsel voor hun religie te produceren –, hoe groter de macht van de groep als geheel. Dit maakt duidelijk waarom de religies en sekten tegenwoordig zo druk wervingskampanjes voeren – denk bijvoorbeeld aan de Mormonen, Scientology en de Jehova’s Getuigen.

Het is dus waar dat er wel een zuivere vorm van De Cult bestaat, maar die wordt voornamelijk in het verborgene gepraktiseerd, omdat men zich niet bloot wil stellen aan de elementen van zelfzucht en eigendunk. En daarnaast bestaat er dus een gevallen en duistere vorm van De Cult. En deze is helaas de vorm die tegenwoordig openlijk in praktijk wordt gebracht, en die talloze duistere magiërs heeft opgeleverd die zich voordoen als meesters en priesters van het licht. Vaak weten ze zelf niet eens wie ze eigenlijk dienen. Dit is een groot probleem, want iemand die een valse god dient, maar die denkt dat hij de ene ware God dient – de Goddelijkheid zelf – zal vol overtuiging te werk gaan. Dus zal hij in zijn blindheid steeds meer mensen voor zijn gevallen religie proberen te winnen en daarmee zijn onheilige gastheren van voedsel voorzien.

Ik was ooit op een openbare bijeenkomst van De Cult waar ook oudgedienden aanwezig waren. Ze nodigden, zoals gewoonlijk, de nieuwkomers enthousiast uit om hun favoriete mantra te gebruiken om daarmee het Geluid en Licht voor hun eigen persoonlijke gewin of verbetering in te roepen.

Ik bestudeerde de aura’s van de oudgediende leden, en zag onmiddellijk dat er een paar erg duistere wezens en energieën in aanwezig waren.

Ik stelde ze een erg eenvoudige vraag: ‘Wat gebeurt er als ik deze mantra gebruik, maar in wezen zelfzuchtig ben in mijn bedoelingen? Zal hij dan nog altijd het goddelijke Licht voor mij inroepen, of zal het iets van mindere kwaliteit inroepen?’

De priesters waren meteen erg slecht op hun gemak, en begonnen druk en impulsief de betekenis van mijn vraag te verdrinken in een hele waterval van filosofische informatie, afweer, en andere reacties die allemaal in zelfzucht waren geworteld!

Mensen die niet de aura’s van anderen kunnen lezen, kunnen gewoon in de ogen kijken van een oudgediende van De Cult, en dan zullen ze vrijwel zeker een soort glazige blik waarnemen waarachter een hongerig en kwaadwillig wezen schuilt. Dat verraadt dat deze mensen occult bezeten zijn.

Dezelfde sluwe energie en intelligentie van deze ‘god’ van De Cult kun je voelen in de woorden van veel van zijn prominente leraren, want die ‘god’ gebruikt indrukwekkende woorden en ware kennis die het ego aantrekkelijk vindt, als tentakels om uit te reiken naar de mensen onze wereld. De schrijfstijl van deze leraren verraadt ook dat het valse spirituele leraren zijn. Ze maken gebruik van erg veel woorden – waar ook veel waars in is verweven –, ze verklaren dat ze een diepe toewijding hebben, en ze doen subtiel geheimzinnig over sommige zaken. Zo doen ze alles om de interesse van de lezer te wekken en zijn geest te verleiden en te betoveren. Je zult vaak zien dat deze leraren een instinctieve behoefte voelen om zich te verdedigen, zodra je hun uitlatingen openlijk in twijfel trekt. Dit spreekt natuurlijk al boekdelen over hun eigen innerlijke twijfels en hun lang gekoesterde verlangen om gezien te worden als verheven leraar, waardoor ze de mensen naar het nest van hun valse god leiden.

Onze tijd is het einde van een grote wereldcyclus, een periode waarin alles tot een climax komen zal, en zulke mensen zullen tot in detail te zien krijgen wie ze in al die jaren in De Cult eigenlijk hebben gediend. Maar als ze de vereiste moed en de hartkwaliteit kunnen opbrengen om zich aan de geslepen controle van hun duistere religie te onttrekken, dan kunnen ze misschien die duistere entiteit uit hun aura uitdrijven – en hopelijk doen ze dat op tijd, want de spirituele gelegenheid van nu zal niet zo lang meer duren.

Iedereen die vanuit een persoonlijk verlangen in een religie geïnvesteerd heeft in een religie of er aan gehecht is, heeft zich daarmee afhankelijk gemaakt van een collectief bewustzijn van onverlichte mensen, priesters en onzichtbare gastheren. En zolang iemand in een dergelijke staat verkeert, zal hij nooit contact kunnen maken met de eigen innerlijke goddelijkheid, de innerlijke Christus.

Als je dus in het hart van je broeder wilt zien en zijn motieven wilt kennen, dan zul je eerst je eigen hart moeten zuiveren. Zoek geen gevorderde kennis voordat je er klaar voor bent om die op de juiste manier te gebruiken: in onzelfzuchtige dienstbaarheid ten bate van Gods lammeren. Laat je niet verleiden door mooie woorden, of betoveren door verheven informatie, alleen maar omdat dat indruk op je maakt, en het meer autoriteit lijkt te bezitten dan jij zelf. Zoek eerst contact met je eigen Ziel, en volg dan altijd de liefhebbende begeleiding die je daarvan ontvangt.

Thenewcall-Ongewone Inzichten

Terug