HOE EEN WARE MEESTER WERKT

17-01-2014 00:00

 

"Vele gevestigde spirituele leiders, leraren en goeroes vallen tegenwoordig voor de aandachtige toeschouwer soms op nogal opmerkelijke wijze door de mand en vormen voor de kinderen van de Nieuwe Wereld zo het toonbeeld dat een blinde en onnadenkende onderwerping aan een externe autoriteit in beginsel gevaarlijk en ook sterk af te wijzen is. De werkelijk gekwalificeerde spirituele leraren in het Aquariustijdperk verzamelen geen volgelingen om hen heen".

Uit: De Nieuwe Roep

De volgende discussie gaat over één van de vele valse spirituele meesters die overal op de hele wereld tegenwoordig opstaan zoals de oude profetieën ons hebben voorspeld voor deze tijd. Hij vertoont dezelfde typische kenmerken in zijn leven en activiteiten als alle anderen.

De letter 'L' die gebruikt wordt om de hoofdpersoon in deze tekst aan te duiden betekent 'Leraar' en is geen afkorting van de werkelijke naam van de persoon.

* * *

Q. Het is duidelijk dat L het ware Doel heeft bereikt. Hij is een volledig Ontwaakte ziel.

A. Ik wil allereerst opmerken dat het normaal gesproken niet de goede weg is om de Waarheid te vinden door ons te focussen op personen. Echter, in dit geval kunnen we iets waardevols leren door de methoden en handelingen van L wat nader te onderzoeken.

Deze leraar van duizenden mensen heeft sommige heel goede en nuttige dingen te zeggen en het is duidelijk dat hij vanuit een zekere ervaring en realisatie spreekt. Maar vibratie spreekt echter luider dan woorden.

Het volgende, stel dat hij een volledig verlichte ziel is, een Christus, waarom staat hij dan toe dat jan en alleman naar hem toekomen en aan zijn lippen hangen? Ware Meesters werken nooit op die manier, want al die gemengde en vervuilde magnetische velden creëren een negatieve energie waardoor geen enkele goddelijke energie kan doorstromen. Het resultaat is inderdaad precies het tegenovergestelde; want dit is een goddelijke wet.

Q. Compassie. Ware Meesters hebben het over compassie, vergeving en absolute aanvaarding van wie er ook maar mag verschijnen… want dit is nu het Aquariustijdperk. Het maakt hun niets uit wie wel of wie niet iets krijgt, wie wel of wie niet wordt herkend, wie wel of wie niet wordt gezien en wie wel of wie niet wordt gehoord. Wij komen gewoon en wij blijven in het moment van nu.

A. Lijkt mooi, maar is slechts gedeeltelijk waar. Iemand die Troost, is mededogend (zoals de Dalai Lama), terwijl iemand die Ontwaakt iedereen de schrik op het lijf jaagt met zijn compromisloze en kosmisch gepassioneerde focus.

Onthoud dat het wereldego van de mensheid (samen met al zijn misleidingen, angsten en karma) van veel minder belang is voor de Logos dan het planetaire Leven en het zonnestelsel. Sommige vergevorderde spirituele Leraren zijn hier nu voor redenen en motieven die ver buiten het gezichtsveld liggen van de gemiddelde mens. De grote massa gelooft dat het niveau van een spiritueel verlicht mens gemeten kan worden naar hoe goed hij hen kan laten voelen. Dit is bepaald niet het juiste inzicht. Een ware Meester of Avatar zal vanaf het begin het ego zich bijzonder oncomfortabel laten voelen!

U heeft veel te leren over waarachtig, heilig werk, maar eerst moet u in alle nederigheid en eerlijkheid erkennen dat u op dit moment helemaal niets weet. Als we in de Heilige Schrift lezen dat, wanneer Christus komt, hij in Macht komt, wordt er bedoeld dat de Shiva (goddelijke Wil en Kracht) de Lammeren Gods wereldwijd zal bijstaan.

Zelfs in Jezus' dagen toen hij als de Avatar van het Vissentijdperk de menigten toesprak (voornamelijk in parabels, want de doorsnee mens kan de Waarheid zoals L deze tracht te onderwijzen, niet begrijpen en is ook niet in staat deze naakte Waarheid te realiseren), was hij eerlijk genoeg om diegenen die nog niet klaar waren om het hele Pad te bewandelen met een schrobbering weg te zenden!

Jezus was het Lam Gods maar hij was tevens een goddelijke militant; zo ongeveer als Shiva, als u wilt!

Q. Jezus kon in zijn tijd, voordat hij de Christus werd, de Waarheid op de meest fantastische wijze overdragen. Hij sprak op vele niveaus, waarbij ieder hart precies die genade ontving die hij kon bevatten.

A. Waarom werd hij dan aan het kruis genageld als iedereen zijn zegeningen ook werkelijk heeft ontvangen?

Dit is een tijd van wereldveranderingen. De Tweede Komst van Christus is iets dat nu collectief verschijnt, het Aquarius Passiespel zal worden opgevoerd door een Groepsavatar. Jezus trachtte de Weg voor te bereiden voor de ongekende Genade die zich nu gaat openbaren. Weinigen echter hebben dit in de afgelopen 2000 jaar werkelijk begrepen en nog steeds heerst onwetendheid over de hele wereld. Diezelfde onwetendheid is ook op zoek naar een goeroe of spiritueel leider in de hoop dat hij of zij hen wil leiden naar het laatste Portaal.

Jezus - een Esseen en daarom een Gnosticus - gaf ook esoterische Kennis aan diegenen die oren hadden om te horen. L echter geeft geen Kennis, maar houdt zich bezig met het wijzen naar de Waarheid, een Werkelijkheid die zo weinigen in feite kunnen vatten of bereiken in hun huidige staat van zelfzuchtige gretigheid en onwetendheid. Daarom misleidt L heel subtiel zijn studenten door hen te laten geloven dat zij de Waarheid kunnen bereiken zonder enige noodzakelijke voorafgaande beproevingen en initiaties (die zij overigens nimmer kunnen doorstaan zonder een juist Begrip of ware Kennis van de Goddelijke Mysteriën). Maar Kennis leidt tot Wijsheid en wij krijgen zonder dat geen toegang tot de Christus Poort.

De volle essentie van de Waarheid kan niet worden overgedragen van mond tot oor. Noch kan enige pen deze beschrijven, zelfs niet de pen van de Engel die alles optekent, totdat de mens het antwoord vindt in het heiligdom van zijn eigen hart, in de innerlijke diepten van zijn goddelijke intuïties.

Hoe kunnen deze innerlijke diepten worden aangeslagen of tot leven worden gewekt, zodat wij in staat zijn kennis over de werkelijkheid te kunnen aantrekken en bevatten? Door training, discipline en uit onszelf voortkomende wijsheid. Dergelijke training en zielendiscipline is het onderscheidende kenmerk van de Mysteriescholen, die sinds hun introductie op deze wereld zijn gesplitst in twee stromingen. De meer populaire exoterische vorm, meer in het algemeen bekend als de Lagere Mysteriën, die open staan voor alle serieuze en respectabele kandidaten voor de diepere leringen. En de esoterische vorm ofwel de Grotere Mysteriën waartoe slechts weinigen toegang krijgen. De initiatie tot ingewijde is de beloning van al diegenen die beschikken over een innerlijke beschaving en verhevenheid die hen in staat stelt om de zonnerites te kunnen ondergaan.

Het eerste grondbeginsel van Heer Boeddha's Edele Achtvoudige Pad is Juist Inzicht. Hoeveel volgelingen van L hebben een Juist Inzicht of kunnen dit zelfs maar bereiken? We hebben slechts trots en misleiding ontmoet bij alle volgers van L die wij hebben gezien en gesproken en een enkele keer troffen wij zelfs occulte bezetenheid aan. Deze patroon zien we overal terug en wordt aangetoond door volgers van talrijke andere valse spirituele leraren over de hele wereld. Geen enkele ware Meester zou zich willen wagen aan een dergelijk fiasco.

Alle ware Meesters en Avatars prediken de Universele Leer en dragen de Gnosis over in de vorm van energie. Zo'n machtige overdracht kan niet door de oningewijde worden ontvangen; het zou hen verbranden als vuur. Meesters werken daarom altijd in binnen- en buitencirkels van getrainde en praktiserende ingewijden en deze weerspiegelen op die manier de goddelijke structuur van het Universum (zo boven, zo beneden). Dit gebeurt zo opdat de goddelijke energie veilig trapsgewijze omlaag kan worden overgedragen in de wereld en aan de mensheid. Als u uw esoterische geschiedenis opnieuw naslaat (als u tenminste een onverminkte versie aantreft), zult u dit patroon telkens weer opnieuw tegenkomen.

Mag ik u aanmoedigen deze ideeën op intelligente wijze zelf verder te onderzoeken? Niet zozeer om personen te beoordelen noch om deze te veroordelen, maar met het oog om onveranderlijke esoterische principes te leren begrijpen; principes die altijd zullen blijven gelden en die niet simpelweg zullen wegvallen of niet meer van toepassing hoeven te zijn voor het Pad zodra een leraar een veel grotere intellectuele begripsvorming en occulte realisatie heeft verworven over het gevallen, dualistische universum.

Het meest belangrijke wat u op dit moment moet doen is om nog hoger te zoeken dan u tot dusver heeft gedaan. Slechts door compromisloos en zonder enige voorwaarden toegewijd te blijven aan de Waarheid - alleen voor de Waarheid zelf - kunnen wij die vinden.

Q. Ik weet dat L de volledige Verlichting bereikt heeft net als zovele anderen. Het is zo duidelijk en zo voor de hand liggend.

A. Als u zegt 'ik weet het', bedoelt u dan werkelijk WETEN? Als dit zo is, dan zegt u met zoveel woorden dat u enkele volledig verloste (Christus) wezens kent, want er is geen enkele Verlichting lager dan het Christusbewustzijn. Kent u het spirituele gezegde 'we (her)kennen pas iemand als wij zelf zo zijn'? Daarom, als u een Christus herkent, dan zult u zelf ook een Christus moeten zijn. Is dit het geval?

Q. Maar waarom bent u zo anti L? Is er iets tussen u en hem geweest?

A. Ik gebruik L alleen als voorbeeld. Velen van zijn volgelingen beweren dat zij geen programma hebben omdat L zei dat Goddelijkheid geen programma heeft. Dit is niet juist. Als Goddelijkheid geen programma heeft, waarom is er dan een Goddelijk Plan?

Ik hoef niet bij elke leraar te zitten om in te zien of hij waar of vals is. Er zijn andere methoden waardoor men de waarheid kan onderscheiden. Alleen al de kwaliteit van de studenten geeft veel weer over de kwaliteit en spirituele niveau van een leraar.

Q. Dat is niet míjn ervaring over L. Ik heb soms ernstige meningsverschillen met zijn zogenaamde 'volgelingen'. Hij beschouwt iemand die hij ontmoet niet als zijn volgeling. De 'volgelingen' plakken dat label zelf op. L en ik hebben hierover vrij diep van gedachten gewisseld en hij stelt zich op het standpunt dat hij de mensen die hij ontmoet slechts wil wijzen op hun eigen ervaring over wie zij werkelijk zijn. En dat is heel iets anders dan waar u over spreekt.

A. Iedere waarlijk verlichte Meester weet hoe nutteloos, sterker nog, hoe gevaarlijk en karmisch beladen het is om 'paarlen voor de zwijnen te gooien'. De oprechte Meester weet precies hoe dat gretige zoeken voor het zelf door de massa zijn leringen verstoort en daarom werken ware Meesters altijd op de achtergrond op duistere planeten zoals deze Aarde en via binnen- en buitencirkels. Zij nodigen echt niet zomaar iedereen uit om aan hun voeten te komen zitten. Met name is dit nu het geval gezien het huidige ongekende niveau van lager occultisme en glamour in de wereld en dit vormt mijn twijfel over L's activiteiten.

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Zijn 'volgelingen' worden al trots en zelfgenoegzaam in hun geloof dat zij hun goeroe hebben gevonden die hen de weg naar Huis zal leiden. Deze houding is achterhaald; het behoort absoluut tot het Vissentijdperk en leidt tot een ramp in het Aquariustijdperk door de nieuwe en aangepaste wetten die naarmate de planetaire deadline naderbij komt, in snel toenemende mate van toepassing zullen zijn op onze Aarde. Zoals zovele anderen zijn L's inspanningen onzuiver geworden en gecorrumpeerd en gebruikt om Lucifer* te dienen. Op die manier zijn ook alle ware religies verdicht en uitgekristalliseerd en doodgegaan. Zo is ook imitatiespiritualiteit ontstaan. Maar nog veel erger, op die manier komt ook een geleider tot stand voor boosaardige krachten om deze wereld binnen te dringen. Welnu, waarom zou een verlichte Meester met zoiets te maken willen hebben?

* Een verpersoonlijking van het collectieve zelfzucht en trots.

Als L zijn focus niet wil compromitteren, dan zal hij vroeg of laat gedwongen zijn om zich terug te trekken uit de publieke arena en moeten werken vanuit noodzakelijkerwijze gesloten cirkels, precies zoals is gedemonstreerd door alle Meesters en Avatars in het verleden. Het alternatief is al herhaaldelijk aangetoond door zoveel gevallen goeroes.

De Gnosis (de Waarheid) is niet voor de massa; die is er simpelweg niet klaar voor om zijn Bevrijdende Macht te ontvangen. Dit is geen elitisme; het is een essentieel esoterisch feit, door de geschiedenis bewezen en vandaag de dag is het niet anders.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het werkelijke Christuswerk, het Werk van Goddelijke Straling niet in de publieke arena plaatsvindt. Als dat wel het geval zou zijn dan zullen al die dienaren die deel uitmaken van zo'n Heilig Werk dezelfde klappen ondervinden als alle ware Gnostische ordes uit het verleden, dwz de Hermeten, de Essenen, de Manicheaers, de Kataren, de Bogomils, de Albigenzen, de Klassieke Rozenkruisers enzovoort, enzovoort. Maar nu komt de Christus in MACHT. Hij zal hier niet verschijnen om in deze tijden wederom in het openbaar aan het kruis genageld te worden, want de hele planeet moet en zal worden verlost aan het eind van deze belangrijke wereldcyclus. Christus wordt nu vergezeld door Shiva, dat wil zeggen door de Monadische Kracht van de Wil. Want als Christus opnieuw zou komen alleen maar als een Lam, dan zou hij wederom verzwolgen worden en het kwaad zou blijven heersen op deze planeet.

Hier volgt de esoterische verklaring van wat ik tracht over te dragen: wanneer eenmaal een aantal mensen op intelligente en onzelfzuchtige wijze hun blik op de juiste wijze hebben gericht op de Ware Oplossing, zal er een onzichtbare groepsaura of stralingsveld worden samengesteld aan de innerlijke zijde van het leven. Dit omvat een heel klein deel van de goddelijke matrix waardoorheen de opwekking van Goddelijkheid op Aarde kan worden gerealiseerd en zo zal de 'Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde" zich ook manifesteren. Als er echter maar één enkele negatieve gedachte of angst oprijst onder één van de hierbij betrokken mensen, ontstaat een gat in het lichtvlechtwerk, een barst waardoorheen destructieve krachten kunnen infiltreren en het werk vervuilen en op deze manier kan het hele bouwwerk in gevaar worden gebracht.

Vaak is dit het geval met goed bedoelende groepen door het sluiten van spirituele compromissen vanuit persoonlijke sentimenten. Geen enkel zoeker van het zelf kan deel uitmaken van enig waarlijk goddelijk en daarom bevrijdend werk. En L heeft zich omringd met zelfzuchtige zoekers.


* * *

Wij luisterden naar L's lezing, tenminste tot op het moment dat de vibratie geheel weg viel en wij hoofdpijn kregen!

L heeft zeker enig inzicht in datgene wat het massabewustzijn op deze planeet controleert (en precies, in het hele gevallen universum).

Ikzelf heb een studie gemaakt - theoretisch en empirisch - over de aard van het kwaad (een theodicee: rechtvaardiging van God) als mijn persoonlijke specialiteit door de jaren heen, na al veel eerder een extreem gebrek aan inzicht over dit fenomeen te hebben geconstateerd bij de mensheid en zelfs volstrekte afwijzing door zeer onwetenden.

Voor de goede orde, wij hebben in L's lezing (zoals in alle anderen die wij gelezen of gehoord hebben) de goddelijke inspiratie ernstig gemist. Ware goddelijke inspiratie (een energie dat vanuit de Ziel uitstraalt) resulteert altijd in vreselijk huilen (of in wraak of angst) in een wereld van duisternis en verval en niemand van ons kan waarmaken dat onze subtiele lichamen geheel schoon zijn van de grote rotzooi die we hier aantreffen in het etherische riool dat planeet Aarde heet, want totdat Transfiguratie mag plaatsvinden, zijn onze auravelden samengesteld uit hetzelfde materiaal van wat we hier aantreffen.

Mag ik u aanbevelen het opgenomen verslag van L's lezing zelf opnieuw te beluisteren en goed aandacht te schenken aan wat er gebeurt als de geïnspireerde heer uit het publiek stelt: "Wij hebben een sterkere binding nodig met de Goddelijkheid".

Let op L's antwoord en de algemene vibratie van de rest van de satsang. Wij raden u aan dat stuk meerdere malen af te spelen en nauwkeurig na te gaan wat er feitelijk op dat moment in de satsang gebeurde.

Als u datgene herkent wat wij hier allemaal herkenden, dan zult u op iets stuiten dat maar door weinigen in deze wereld wordt begrepen (eufemisme!); u zult dan een essentiële sleutel tot iets heel belangrijks hebben ontdekt dat uw ziel tot dusver aanzienlijk heeft dwarsgezeten.

Q. Ja, ik denk dat ik zie wat u bedoelt. Het geheel verliep namelijk heel aardig en toen kwam er iets tussen of ontstond er een afwijking op het punt dat u opmerkte. Alsof de feitelijke energie van de Goddelijkheid teveel was voor L om op dat moment te hanteren … heel interessant.

A. Juist, u hebt het begrepen!

L's satsang werd almaar donkerder, zowel thematisch als energetisch na dat punt, in het bijzonder toen hij begon te spreken over zichzelf en de derde-oog relaties die hij met zijn pupillen had. Dit is hoe Lucifer werkt. Goddelijke boodschappers reiken namelijk altijd eerst naar het hart! Zij moedigen de ziel van de zoeker aan om zichzelf van binnenuit te herinneren. Zij inspireren altijd goddelijke aspiraties en niet de mentale bespiegelingen. Al die verwoede pogingen van L om op dat punt tijdens de satsang in controle te blijven en de groepsvibratie laag te houden tot op een niveau die voor hem hanteerbaar zou blijven, laten zien wat voor een doodlopende weg dit is, want altijd komt het eigen 'ik' naar boven wanneer de essentie en energie van de simpele, levende Waarheid wordt opgewekt.

Nadat die aardige, onschuldige en serieuze meneer in het publiek zei: "Wij hebben een sterkere binding nodig met de Goddelijkheid", veranderde L's vibratie - heel subtiel voor de doorsnee toehoorder - naarmate hij een meer controlerende houding demonstreerde. Zijn vibratie (en uiteindelijk die van de hele groep die naar L opkeek als een verlichte goeroe-figuur die zij denken dat hij is) nam steeds meer af naarmate verschillende onheilige energieën en entiteiten binnen de groep werkzaam werden. L bleef daar binnenin worstelen - wederom heel subtiel voor de niet ingewijde toeschouwer - om zijn zelfbeheersing te herwinnen, maar nadat eenmaal die scheur groter was geworden, kon zelfs L niet meer de duisternis tegenhouden voor de rest van de satsang. Het grootste deel van de vragen vanuit de groep, in het bijzonder tijdens het laatste deel van de satsang, waren opgewekt door de onheilige entiteiten die in de geesten van de mensen waren geïnfiltreerd en L moedigde dit aan door hierop te antwoorden en hierdoor zo de lagere vibratie in de groep te continueren. Negatieve synergie! Elke ware Meester zou veel eerder zijn weggewandeld of stil gebleven totdat een ware, spirituele aanroeping zou hebben plaatsgevonden. Dit is het gevaar door de hand te reiken naar de massa; een risico dat verlichte Meesters heel goed begrijpen wat ook vanzelfsprekend de reden is waarom zij zich niet bloot stellen aan het algemene publiek zoals zoveel valse leraren momenteel doen.

Laat ons dit eens verder nagaan, want het is een belangrijk en doorslaggevend patroon dat wij herhaaldelijk hier aantreffen in deze wereld van valse spiritualiteit. Het vereist grondig onderzoek om in staat te zijn dit te begrijpen.

Wat gebeurt er wanneer een onschuldig mens een onpersoonlijke waarheid verkondigt (zoals "Wij hebben een sterkere binding nodig met de Goddelijkheid") en er dan wordt beweerd dat zo'n essentiële en prachtige waarheid verkeerd is omdat de onschuldige dit contact wellicht alleen voor zichzelf wenst?

Wij hielden ons gereed om de Goddelijkheid op te wekken bij die onschuldige meneer tijdens het horen van die lezing, maar L sneed dit af en trachtte (waarschijnlijk onbewust) hem te overtuigen respectievelijk te programmeren om hem te doen geloven dat hij verlangens had voor het lagere zelf. Dat was bepaald niet wat wij zagen en voelden. Ondanks het uitstekende maar niettemin intellectuele en droge advies wat L te horen gaf, was het allerhoogste punt (in vibratie) tijdens de hele satsang het punt waarop die onschuldige persoon de hele groep, inclusief L, een reële mogelijkheid aanbood om Goddelijkheid op dat moment en ter plekke op te wekken, zonder enige noodzaak voor meer mentale bezigheden.

Goddelijkheid kan niet worden opgewekt door het verstand!

Het was een feit dat toen wij onschuldig spraken over Goddelijkheid met een puur en hunkerend hart, deze Goddelijkheid meteen werd opgewekt vanuit heilige sferen. Verstandelijk beredeneren is niet nodig. Echt, rationalisatie is één van de grootste struikelblokken om Goddelijkheid te ervaren en dit dan in onze wereld te introduceren om de mensheid te kunnen zegenen.

"Wanneer twee mensen tezamen komen in mijn naam, zal ik bij hen zijn". - Christus. Echter ook: "Bij de vervulling der tijden zal zelfs de wijze verdwalen." - Jezus. En: "Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen." - [Math. 24:24].

Lucifer weet dat de mensheid steeds intelligenter wordt, althans zeker intellectueel. De krachten van de duisternis begrijpen daarom heel goed dat het essentieel is om de weldenkende mens te voorzien van steeds meer intellectuele waarheid om hen geïnteresseerd te houden.

Zoals wij zeggen in ons eerste boek:

"Laag geëvolueerde en gewetenloze entiteiten met sinistere ambities merken hoe gemakkelijk zij niets vermoedende mensen om de tuin kunnen leiden. Vele van deze listige onstoffelijke wezens zijn bepaald geen dwazen en hebben heel goed door dat de verspreiding van aantrekkelijke maar verkeerde leringen authentiek en betrouwbaar kan overkomen door de waarheid die aan de basis daarvan ligt zodat met opzet enkele van deze waarheden door hun vervalsingen heen worden gemengd en erdoorheen glippen. Want het is dat kleine beetje waarheid in de onwaarheid dat het aantrekkelijk maakt en kracht geeft; niet die dikke lagen vervalsingen die over dat kleine fragment waarheid heen gedrapeerd liggen. En vele leringen die tegenwoordig worden gegeven zijn grove verfraaiingen of verdraaiingen op basis van enkele in wezen goede eigentijdse feiten."

Uit: “De Nieuwe Roep”

L's werk is onweerlegbaar intellectueel. Zelfs al is zijn advies goed en over het algemeen waar en is zijn aanwezigheid psychisch stimulerend, er is absoluut geen goddelijke energie in zijn overdracht en zal er ook nooit komen.

Op dit moment is het zo dat de meeste mensen in de wereld alleen positief antwoorden bij leraren en leringen die hun verbeeldingskracht opwekken en hun illusies stimuleren. De onopgesmukte Waarheid doet dit echter niet; als het dit wel zou doen, dan worden er slechts andere hindernissen opgeworpen die werkelijk spirituele verheffing belemmeren.

Wij hebben al dit soort naïevelingen al vele jaren lang op dezelfde wijze gewaarschuwd om vooral voorzichtig te zijn voor een welbekende maar valse avatar en dat waarschuwingssignalen in deze tijden alleen maar nog maar harder en duidelijker worden naarmate de planetaire deadline dichterbij komt. Natuurlijk hebben duizenden van zijn voorheen toegewijde volgelingen momenteel deze 'Avatar' in kwestie doorzien zodat een groot schandaal omtrent zijn handelingen nu wereldwijd de ronde doet. Hetzelfde staat te gebeuren met L. Let maar op.

Ik wil er wel snel aan toevoegen dat L zelf niet vermoedt voor wie hij werkt en hij bezit inderdaad enig spiritueel contact. Zoals we echter in het citaat boven kunnen lezen, laat Lucifer welbewust toe dat iets van zijn eigen Zielenimpressies door de persoonlijkheid heen kan slippen om zijn groep geïnteresseerd te houden.

Er zijn momenteel zoveel valse leraren daarbuiten die allemaal de juiste dingen zeggen en zelfs zeer overtuigende occulte energieën naar zich toe kunnen trekken die mensen opbeuren (in dit verband mogen we echter gerust stellen dat L bij lange na niet zo machtig is als sommigen andere zogenaamde leraren, inclusief de welbekende 'Avatar'). Laten we deze valse Avatar als voorbeeld nemen: Hij spreekt altijd over Liefde en Dienstbaarheid. Terwijl hij echter de massa vertelt wat zij graag willen horen en dat hun verstand denkt dat juist is, houden deze soldaten van Lucifer in feite zich met iets veel lugubers bezig vanachter de schermen! L is daar deel van en wij voelen dat hij geen weet heeft wat hij werkelijk aan het doen is. Hoewel hij grotendeels serieus lijkt te zijn, is hij toch grondig misleid. "De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens."

Wanneer we eenmaal de nieuwe en aangepaste wetten van dit tijdperk en de blauwdruk voor het Aquarius Passiespel beginnen te begrijpen, zullen we nooit meer worden bedot door de meest overtuigende en serieuze maar onverlichte leraar of groep in deze sferen van verwarring die planeet Aarde heet. De manier waarop L werkt met zijn pupillen onthult veel voor de ontwikkelde en God liefhebbende aspirant. Dit is waarop wij wezen in onze eerdere conversaties met u.

De Juiste Houding leidt tot de Goede Kennis wat leidt tot de Ware Herkenning en dat leidt tot de Juiste en Oprechte Leefwijze, wat uiteindelijk leidt tot Volmaakte Heiligheid.

L's intellectuele toepassing van de waarheid creëert op die manier weer een andere valse religieuze groep en precies zo gaat het met zovele andere leraren en hun groepen vandaag de dag en door de hele geschiedenis heen. Het platform dat Lucifer het liefst gebruikt voor zijn werk is het intellect - de lagere conceptuele geest - en Lucifer gebruikt altijd het gereedschap van imitatie.

Tijd zal ons in het gelijk stellen bij alles wat wij hebben gezegd over L, zelfs als u op dit moment erg sceptisch staat bij wat wij zeggen.

Q. Juist. Ik vroeg mij inderdaad het een en ander af toen ik de voor eerste keer over L hoorde, maar ik duwde mijn intuïtie op de achtergrond…maar dat was vóór mijn contact met u en deze laatste gewaarwordingen die ik mij nu ga realiseren.

A. DOE DIT NOOIT MEER! Uw pure Intuïtie (die voorkomt uit de goddelijke Ziel) is uw meest kostbare bezit. Het is uw paspoort naar het Gezegende Land. Dit moet u allereerst en vooral gebruiken en uw intellect alleen toepassen voor verificatie en om de Levende Waarheid in concepten uit te drukken in de lagere werelden - voor anderen.

Q. Ik zal wat achtergrond geven over L's lezing. Na de eerste vraag van de satsang was er een lange stilte van 45 minuten voordat hij begon te antwoorden, althans volgens een vriend die daar ook was.

A. Wist u dat Hitler (die met en voor kwaadaardige entiteiten in de verborgen sferen opereerde) dikwijls een uur of meer te laat kwam op zijn speeches waar duizenden en duizenden wachtende Duitsers verlangend naar uitkeken? Als hij op het podium verscheen placht hij een stilte in acht te nemen voordat hij sprak, soms zelfs minutenlang. Ziet u hoe zoiets passie en verwachtingen opwekt bij het publiek, terwijl het ook aanspoort tot een smachtend verlangen? Een volmaakte omgeving om luciferische krachten op te roepen. Herinnert u zich Paramahansa Yogananda? Hij zou geen seconde wachten om zijn Ziel en de Christus-Geest aan te roepen voor zijn geliefde mensheid in zijn lezingen en satsangs. Waarom wachten als Gods gratie hier en nu aanwezig is die door elk serieus menselijk wezen heen wil stromen? Waarom uitstellen en op die manier de kwellingen te verlengen van de scheiding tussen mens en God?

Q. Ja, ik zie het nu ook duidelijk, verbazingwekkend eigenlijk, hoe duidelijk. Dank voor uw openheid.

A. Als u werkelijk dankbaar bent, toon het dan ook door ons te helpen het Goede Nieuws uit te dragen aan alle kandidaten voor de Oogst.

Q. K voelt ook dat L zich heeft gecompromitteerd. Met ander woorden, in ruil voor een hoger niveau van 'verlichting', verkocht hij een deel van zichzelf om een leraar van dwazen te worden. Lijkt te kloppen, hoewel ik bang ben dat hij dit niet zal geloven.

Bij ons occult onderzoek van L bleef ik de naam Yourka horen, uitgesproken als 'I-oerka' of 'I-orka'. Dit was een machtige wezen. Klaarblijkelijk smolt dit wezen na wederzijdse toestemming met L samen toen hij 6 maanden oud was, in ruil voor kennis en macht zodat dit wezen een deel van L kon worden. Yourka kwam binnen als een flits van licht; wham gebeurd.

L's taak is om als autoriteit de 'Waarheid' te prediken en op die manier eerbied af te dwingen van zijn studenten waardoor op die manier bij hen een zeker niveau van onmacht zou worden gecreëerd. Een typische stijl vanuit het Vissentijdperk, zodat er een geweldige hoeveelheid mensen en energie zou zijn die door Yourka kon worden gebruikt en gemanipuleerd.

Ik kon de energie van dit wezen voelen. Het is erg verleidelijk; ik liet niet toe dat het bij mij binnen kwam. Ik voelde en zag genoeg, maar ik merkte hoe iemand die L vertrouwt zou denken dat het zijn energie was en dit blind zou accepteren.

De verder gevorderde ziener met wie ik samenwerkte, checkte om te kijken of er nog steeds een energetische verbinding was tussen L en mij. "Wist je het niet?", zei ze. "Er was een heel dunne, zo'n verschrikkelijk dunne koord dat van jouw kruin ging helemaal via jouw genitaliën. Zo dun dat het haast niet te vinden was. Het is weggehaald!"

A. Het bovenstaande over L voelt juist aan. Het verklaart ook waarom L in zijn bewustzijn daalde tijdens zijn lezing toen de Goddelijkheid dreigde te worden opgeroepen.

"Aan het einde der tijden zullen zelfs de wijzen op een dwaalspoor worden gebracht".

thenewcallgroup

 

 

Terug