Het Ware Pad

17-01-2014 00:00

 

We verwachten dat de onthullingen in dit boek Dienaren zullen kunnen helpen zichzelf door hun levenspatronen te herkennen. Wanneer zij op die manier het waarom en de achtergronden van hun vroegere ervaringen, strijd en ongewone gewaarwordingen doorzien, kunnen ze de wijsheid vinden om hun zoektocht te willen vervolgen. Een zoektocht die gaat leiden tot de start van een groot avontuur. Dienaren die tegenwoordig een groeiend gevoel krijgen dat zij iets belangwekkends aan het ontdekken zijn en die deze innerlijke impuls naar dat grote mysterie van het leven willen volgen, zullen zien dat zij zeker niet alleen staan met deze voorgevoelens. Elke handeling die het zoeken naar de waarheid begint, scherpt automatisch het zesde zintuig en verheldert iemands blik. Hierdoor zullen Dienaren hoogst waarschijnlijk al vrij kort nadat zij in een vaste overtuiging van start zijn gegaan met die hoogst belangrijke zoektocht naar kennis, leden van hun eigen spirituele familie leren kennen. Een fantastische en hoogst noodzakelijke bedevaart die veel Dienaren tegenwoordig al zijn begonnen of waarop zij zich nu inmiddels voorbereiden.

Wanneer een Dienaar vastberaden besluit om zich spiritueel verder te ontwikkelen wordt dit opgemerkt door de verborgen werelden. Ze krijgen hulp, niet alleen van hun eigen groepsziel maar ook van andere Goddelijke Agenten die altijd klaar staan en die in deze tijd dicht bij de planeet bivakkeren. Zo treedt, op het moment dat Dienaren in alle ernst met hun zoektocht beginnen, de Wet van Synchroniciteit in werking. Zij gaan ontdekken dat zij onmiskenbaar geleid en beschermd worden op hun pad. Daar kunnen zij op rekenen, omdat hun oprechte honger naar Kennis en spirituele realisatie een krachtige en betrouwbare aanroep veroorzaakt binnen de hogere werelden die, volgens de Kosmische wet, niet mag worden genegeerd door hen die wachten en observeren.

Als Dienaren echt het verlangen koesteren om in harmonie te leven met de goddelijke wetten en als zij grotere spirituele hoogtes willen bereiken, dan zullen ze echter duidelijk moeten beseffen dat hun zoektocht niet geschiedt voor eigen bestwil, voor hun eigen zelf. Om zich werkelijk spiritueel te verheffen, is het nodig hun eigen ego te vergeten. Pas in ‘zelfvergetelheid’ kan bevrijding worden ervaren, bevrijding van dat afscheidende ego dat de bron is van alle pijn en smart. Welnu, als de Dienaar werkelijk zijn eigen ‘zelf’ volledig opzij kan zetten, dan kan hij ook niet meer nadenken over wanneer en hoe dit eigen zelf kan worden bevrijd of hoe gelukkig het kan zijn of op welke wijze het een verlicht Meester kan worden! Inderdaad, echte en complete vreugde moet het geluk dat onze naasten ervaren, ook omvatten en uiteindelijk ook het geluk van alles en ieder levend wezen waarmee wij onscheidbaar zijn verbonden. Het staat onveranderlijk vast dat ieder mens in staat is zich te kunnen bevrijden van de restricties van het lagere zelf. Daarentegen kan hij zich nooit vrijmaken van de goddelijke Wet van Samenhang & Verwantschap. En evenmin van de voortdurende wisselwerkingen die bestaan tussen personen en zielen onderling, leven na leven. De grootste vreugde binnen relaties met anderen is om hen te helpen, want waarachtig spiritueel geluk - of spirituele vreugde - is alleen te vinden in behulpzaamheid. Al die vele en verschillende wegen van ‘s mensen leven komen tenslotte samen op het ene pad van dienstbaarheid. De redenen hiervoor worden duidelijk in de volgende toelichting.

Er is een oud gezegde dat waarschuwt: ‘Vertrouw nooit iemand die beweert de enige weg naar God te hebben gevonden’. Beschouwen we op het eerste gezicht alle veelsoortige technieken van (individuele) spirituele discipline die door de hele geschiedenis heen beschreven en ook succesvol beoefend zijn, dan lijkt het voorgaande gezegde op het oog correct. Diepen we dit echter met een goed geïnformeerde geest wat verder uit; een geest die in staat is het denkvermogen op een hoger plan van de evolutionaire ladder te plaatsen, dan wordt heel snel duidelijk dat de waarheid van deze soort technieken alleen van toepassing is tot op een zeker niveau van spiritueel bereik.

In alle religieuze leringen en in uitspraken van grote spiritueel verlichte wezens is tijdens de hele geschiedenis van de mensheid al met klem herhaaldelijk beweerd dat individualiteit in wezen één geheel vormt met het Al. Er is duidelijk uiteengezet dat geloven in de illusie van een geïsoleerd zelf en het daaraan toegeven de oorzaak is van alle scheiding en dus van lijden. Zouden we ons even de tijd gunnen om na te denken over het klaarblijkelijke feit dat er een oneindig groter deel van de Kosmos bestaat los van het eigen kleine ik, dan zijn we ook beter in staat de betrekkelijke onbelangrijkheid van dat kleine ego, evenals die onvoorstelbaar veel grotere essentie, omvang en belang van alles wat juist niét behoort tot dat persoonlijke zelf, te gaan waarderen. Met dit in gedachten zou het schijnbaar afgescheiden individu wellicht de wijsheid kunnen inzien om geen enkele interesse meer te koesteren in dat wat indruist tegen de universele wetten die de hele Schepping leiden en bestieren. Vanzelfsprekend staat het eigenbelang van het egoïstische individu diametraal tegenover zo’n wet, de heilige Wet van Liefde. De overtreder van die wet zal veel tegenslagen ondervinden, die hem als een schaduw zullen achtervolgen. De bewering dat wij zelf baat hebben bij het helpen van anderen is niet anders dan de zuivere waarheid en spirituele aspiranten boeken absoluut snelle vooruitgang wanneer zij anderen helpen bij hun progressie. Dit is de weg van Liefde: dat genadevolle kosmische principe, waarop de schepping van alles en iedereen in die ontelbare werelden binnen de Oneindigheid mogelijk is gemaakt. Want de goddelijke kracht van Liefde dringt stilzwijgend in alles door. De werkelijke essentie van het Universum is daarom Liefde en het is de Liefde die door ieder individu op een bepaald niveau tijdens zijn evolutieloop moet worden belichaamd en uitgedrukt, alvorens hij het Ware Pad kan betreden.

 “Hij die zijn leven van zoveel waarde acht dat hij niet bereid is dit op te offeren voor de redding van zijn broeder is het niet waard het Leven binnen te treden”. - Jezus.

Welnu, Liefde is onafscheidelijk verbonden met Waarheid, want door de Waarheid te zien, kan Liefde zich uiten. Het spirituele hart kan pas echt en waarachtig worden bevredigd wanneer ‘liefde en waarheid’ permanent worden ervaren en worden gedeeld met andere expressies van het Al. Zo zouden we kunnen inzien dat de weg van liefdevolle dienstbaarheid het Ware Pad van Heiligheid (heelheid) is, en dat alle andere spirituele disciplines slechts voorbereidingen zijn. Dit kan vrij gemakkelijk worden aangetoond door het zich telkens herhalende historisch feit te ‘erkennen’ dat alle grote spirituele meesters, alle heiligen en ware leraren van de Weg in eigen persoon het hoogst nobele pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid hebben gekozen. Voor dergelijke verlichte geesten bestond geen enkele twijfel over de keuze voor deze weg en dit zal evenzeer gelden voor de mensheid. Dit gebeurt op het moment dat ieder individu de Waarheid ziet en er daardoor voor kiest diezelfde weg van dienstbaarheid te bewandelen, geheiligd als deze is door de gewijde voeten van diegenen die hem voorgingen bij het claimen van hun eigen spirituele vrijheid.

Naarmate het Hart van het Kosmisch Wezen zich via iedere ziel in toenemende mate ontvouwt in overeenstemming met het universele en onweerstaanbare goddelijke decreet van spirituele evolutie; naarmate de mensheid per definitie verder zal opstijgen naar grotere hoogtes van rechtschapenheid en heiliging; en naarmate ieders bewustzijn zich onvermijdelijk zal gaan verruimen en zich zal louteren via ontelbare leerprocessen tijdens evenzoveel incarnaties, zal ieder persoon per definitie goddelijker worden. Want men zal een steeds grotere realisatie van de heilige essentie van het leven bereiken. Deze meest innerlijke essentie - of Geest - is de ware natuur van alles dat gezien, gevoeld en toch nog ontdekt moet worden en zijn meest verheven expressie is Liefde, die er altijd op uit is zichzelf uit te drukken in dienstbaarheid.

Liefde zoekt zich eeuwig een weg door alles en iedereen heen, om andere delen van zichzelf aan te raken, te kussen en in heilige hereniging op te gaan. Daar de mens van nature spiritueel is, zal hij de Weg van Liefde uiteindelijk zélf moeten vinden. Alleen en uitsluitend wanneer hij dit pad van de Liefde gevonden heeft, zal de kelk van het hart zo vol worden met die hemelse nectar van Goddelijke Liefde, dat het simpelweg niet meer kan bevatten en gaat overvloeien. En er is altijd meer dan genoeg om met iedereen in vreugde te delen. Liefde is de meest natuurlijke expressie en zijn hartstochtelijke en in vervoering brengende lied wacht erop om uit elk open hart weer op te kunnen klinken - op het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid.

De smaak van zelfs de kleinste druppel pure Liefde drukt altijd zijn goddelijke stempel op het hart. Op het moment dat we eenmaal de realiteit gaan bevatten van dat alles doordringende Ene Grote Principe dat liefheeft en dient door het hele oneindige Universum heen, zullen we graag bereid zijn om onszelf af te stemmen op deze magnifieke wet. We zullen in Liefde de weg opgaan van spirituele dienstbaarheid. In feite zullen we inzien, wanneer het licht van de Waarheid ons bewustzijn verlicht, dat de belangrijkste keuze in ons leven al voor ons is voorbereid, simpelweg omdat we ons eerbiedig hebben overgegeven aan de alom tegenwoordige, liefdevolle Wil van de Schepping. Een zacht sussende en bovenzintuiglijke stem diep binnenin ons zal dan zijn heilige en diepe maar eenvoudige geheim aan ons wakend bewustzijn toefluisteren. En dan herinneren we ons die wonderbaarlijke Waarheid. Op dat gezegend tijdstip merken we tot onze opperste verrukking dat we ons tenslotte ontworsteld hebben aan die grote massa mensen die nog steeds op zoek is naar het Pad, waar wij al op staan. De strijd die wij in blindheid hebben durven voeren tégen de liefdevolle evolutiestroom in, als eerbewijs aan ons lagere zelf, komt daarmee tot een eind. Op dat moment realiseren we ons dat het ware spirituele avontuur dan pas werkelijk gaat beginnen. Waarbij we een almaar groter wordende verrukking zullen gaan ervaren als we afstand doen van het lagere zelf in ruil voor dat grote, ware Zelf - de Goddelijke Geest. Dat avontuur dat een begin krijgt in dienstbaarheid aan de wereld.

Aangezien alles in het Universum met elkaar is verbonden, wordt zo’n persoonlijke realisatie een onmetelijke zegening voor al het leven en in het bijzonder voor al die wezens met wie het ontwaakte individu in contact komt. Toch wordt de grootste zegen geschonken aan hem die ‘verlicht’ is geworden door die eenvoudige waarheid. Dit weergaloos mooie lot betekent een bevrijdende openbaring. In plaats van zichzelf terug te vinden als een afgescheiden en worstelend individu, alleen in een concurrerende en vijandige wereld, en in plaats van hopeloos zijn lagere zelf achterna te hollen tegen de eeuwig durende levensstroom in, werkt hij nu dankzij een verlichte herinnering welbewust samen met het Goddelijke. En wel als een integraal onderdeel van de doelgerichte Goddelijke evolutionaire intelligentie, als een gezonde cel in een groot organisme. Dit gebeurt ook zonder enige aarzeling want het verlichte individu heeft de sluier van vergetelheid opzij geslagen en zijn eigen ware liefdevolle en medelevende natuur teruggevonden, door zich gewoon te verbinden met de innerlijke Geest. Tijdens die kostbare herinnering openbaart zich aan hem de prachtige volmaaktheid van de Schepping en er ontstaat een niet aflatend vertrouwen en geloof. Dit alles vanuit een innerlijk weten, dat de meest pure en vurige religieuze geloofsovertuiging overstijgt. Geroerd door spirituele vervoering en met een groot gevoel van dankbaarheid ziet de nederige toeschouwer voor zijn ogen de zegeningen van het Bestaan zich geheel vanzelf ontvouwen. In het daaropvolgend stadium bereikt het verlichte individu een nieuwe, respectvolle houding tegenover alles en iedereen en zullen al zijn gedachten, woorden en daden worden geheiligd daar zijn leven op natuurlijke wijze is toegewijd aan het Goddelijke. Aansluitend wordt zo iemand ogenblikkelijk opgetild door de Wet van Compensatie en wordt hij met de grootste vreugde snel verder gebracht naar een volledige herinnering, op weg naar spirituele realisatie.

In deze fase wordt het voor de verlichte geest duidelijk, dat elke daad die wordt verricht met een puur en onzelfzuchtig motief, uiteindelijk leidt tot positieve resultaten voor alle betrokkenen. Dergelijke daden hebben dusdanig verstrekkende gevolgen dat deze langs de corridors van de tijd verder zullen echoën op weg naar een schitterender toekomst. Dit inzicht is de ‘verlichte’ kennis van een heilige. Toch is dit - wat door velen als ‘verlichting’ wordt beschouwd - voor hen die zien en weten niet veel meer dan het begin van een eeuwige en heilige reis. ‘Verlichting’ is niet het eindproduct of de eindfase, maar is een continu voortgaand proces van toenemende herinnering binnen het bovenaardse licht van de spirituele werkelijkheid. Dit proces is het goddelijke erfgoed van elke serieuze dienaar van het Leven. ‘Verlichting’ is een nimmer eindigend en vreugdevol proces van spirituele ontplooiing, alleen te volgen middels het schenken van Liefde aan anderen. Een liefde die zijn vaste plek heeft binnen het hart van elke individuele ziel op Aarde; liefde die nimmer daarbuiten gevonden kan worden. Inderdaad, wanneer iemand eenmaal werkelijk iets van die mateloze eenheid en onbegrensde natuur van de Schepping begrijpt, zal hij alleen al het idee om de Waarheid, ‘verlichting’ en spirituele macht uitsluitend voor zichzelf te willen houden, als volstrekt absurd van de hand wijzen. Integendeel, wanneer een waarachtig inzicht geschonken wordt aan ieder van ons, zullen we heel gelukkig die opperste onderscheiding aanvaarden en zullen we heel rustig worden door nederig onze gerechtvaardigde plaats in te nemen. Een plaats temidden van al die schitterende gelederen van de Hiërarchieën van Dienaren, die binnen al die veelzijdige en verschillende sferen in het hele Universum verblijven. En vanuit die positie zullen we naar ons beste vermogen dienen, zoals alle Groten voor ons hebben gedaan.

Bij veel aspiranten in de wereld heeft de mening zich postgevat dat zij grote spirituele voordelen kunnen behalen door te mediteren of iets dergelijks. Terwijl dit op zich wel klopt voor hen die hiervoor de discipline over een langere periode kunnen opbrengen, kijken dezelfde aspiranten vaak over het feit heen dat de meesten die ‘verlicht’ werden, op een bepaald moment uit hun eenzame meditatie terugkeerden om deze om te zetten in (spirituele) dienstbaarheid aan de wereld. Het mag gezegd, dit ís ook de ultieme meditatie, want het weerspiegelt die Ene Grote Eeuwige Meditatie, die zich voortzet tot binnen het Hart van het Universum zelf. Dat is altijd al zo geweest, al vanaf de periode dat de blauwdrukken voor de Kosmos werden geconcipieerd, dat wil zeggen zelfs van vóór de schepping en dat is werkelijk heel lang geleden. Het lijkt er dus op dat deze meditatie van dienstbaarheid ruim voldoende is getest, succesvol is gedemonstreerd en beoordeeld is geworden als een voortreffelijke vorm voor iemand die zich wil uitdrukken. Het certificaat hiervoor is dan ook opgesteld door een heel wat Hogere Autoriteit dan welke leraar op Aarde ook.

Wanneer men het Ware Pad van spirituele dienstbaarheid opgaat en al zijn energie op dit doel richt, is vooruitgang gegarandeerd zonder één enkele gedachte te hoeven wijden aan zichzelf. Dit gebeurt met een opmerkelijk gemak als je dit vergelijkt met het vroegere geworstel en met de beperkingen die er waren in de wereld van het afgescheiden ego. Iemands spirituele vooruitgang wordt enorm versneld door zo’n vorm van zelfvergetelheid. Wanneer de vrije wil van een persoon wordt afgestemd op de Goddelijke Wil, nemen de beloningen voor al zijn pogingen exponentieel toe, omdat deze worden verleend in volmaakte overeenstemming met de universele wet. De individuele progressie geschiedt namelijk niet volgens een rekenkundige reeks zoals bijvoorbeeld 2, 4, 6, 8, etc, noch volgens een meetkundige reeks zoals bijvoorbeeld de verhouding 2, 4, 8, 16, etc, maar kwadratisch zoals de volgende reeks 2, 4, 16, 256, 65536, enzovoort! Deze genade wordt aan alle Dienaren van het Goddelijk Plan geschonken, wanneer zij van start gaan in hun vreugdevolle werk. Alleen te danken aan het feit dat zij zichzelf hebben weggecijferd als een nederig instrument voor actieve dienstbaarheid waardoor allerlei gunstige bijwerkingen met de nodige positieve gevolgen op zullen treden.

Het Ware Pad vereist een houding van overgave. Het is noodzakelijk dat het persoonlijke zelf onvoorwaardelijk en absoluut wordt opgegeven, zowel in gedachten als in daden. De Dienaar van het Leven leeft niet voor zichzelf, maar voor de wereld en in deze toewijding bereikt hij zijn bevrijding en maakt zich los van de grauwheid en de eenzaamheid van zijn worstelende ego. Als de spirituele aspirant eenmaal met hart en ziel het Ware Pad betreedt, zal hij zien dat zijn persoonlijkheid begint op te lossen, zeker naarmate hij meer en meer een transparant kanaal wordt voor vrijgegeven heilzame energie. Dit betekent echter niet dat hij zijn identiteit verliest; integendeel hij breidt deze uit en voegt er iets veel stralenders aan toe. Een dergelijke spirituele alchemie geeft iemand het gevoel van opperste veiligheid en zekerheid, het verschaft hem de meest fantastische en hoogst denkbare spirituele stimulans en schenkt aan deze waardig bevonden persoon het voorrecht om op een veilige manier machtige goddelijke krachten te geleiden om de wereld te zegenen.

Wanneer de persoon in spirituele berusting zijn weerstand tegen de universele wet opgeeft, neemt hij geheel bewust zijn rechtvaardige plaats in als een nietige maar toch essentiële draad in het oneindige en uiterst ingewikkelde tapijt van het leven. Hij begint dan een nieuwe en harmonische expressie te ‘vlechten’ in volmaakte eenwording met de altijd veranderende en altijd bewegende energiepatronen van het leven. Een dergelijk in goddelijke verbondenheid afgestemd individu zal zonder enige inspanning heilzame spirituele energieën gaan uitstralen, bestemd voor heling en verheffing van al het leven dat hij aanraakt. Dit is ook de reden waarom alle heiligen helers zijn. Heiligen incarneren en ontwikkelen zich hier op Aarde om te fungeren als buitenposten voor goddelijke krachten. Om dit voorrecht te behouden is het een vereiste dat zij hun voertuigen leeg houden. Als goed voorbereide instrumenten worden zij door de Goddelijke Wil gebruikt om spirituele energie te geleiden naar, te transformeren voor en te verspreiden binnen de lagere werelden. Daarom zullen al diegenen die het Ware Pad willen betreden niet alleen oprecht gemotiveerd, maar ook pretentieloos en nederig moeten zijn, opdat hun voertuigen open en leeg blijven.

Onze oude heiligen hebben met hun volmaakte voorbeeld duidelijk aangetoond dat op het Ware Pad een onvoorwaardelijk altruïstische houding een vereiste is. Onvermijdelijk zal dit tevens een houding van spontane en actieve dienstbaarheid zijn. De Goddelijke Geest werkt door in ieders liefdevolle ‘pogingen’, ongeacht hoe schijnbaar werelds of hoe onbeduidend iemands werk ook mag lijken. Zoals de heilige Theresa van Calcutta ook zei, “Het is niet datgene wat we doen dat telt in de ogen van God, maar met hoeveel liefde we daarmee bezig zijn”.

De Wet van Liefde lijkt misschien paradoxaal: liefde moeten we immers eerst geven voordat we die kunnen ontvangen. Als we niet een goddelijke gift willen verliezen die we hebben verkregen, dan moeten we dit (weg)geven. Wanneer iemand leeft vanuit een dergelijke spiritueel begrip, vanuit een oprechte liefde voor de mensheid én voor het leven in het algemeen, verschijnt de prikkel om onbaatzuchtig te willen dienen vanzelf. En dit zal op het pad van spirituele vooruitgang uiteindelijk het alomvattende en stimulerend doel worden. En we zien dat bij een steeds groter deel van de bevolking op deze planeet de wens groeit om te dienen.

Door een dergelijke waarachtige houding ontstaat een waarlijk verlicht inzicht. Het laat zien dat om wérkelijke wijsheid te verwerven en overeenkomstige bevrijding op te wekken, iemand deze alleen kan bereiken door levenservaring en een alomvattend bewustzijn die slechts door onvoorwaardelijke Liefde kan worden wakker gemaakt. Werkelijk inzicht resulteert dan in een zuivere motivatie, waardoor de Goddelijke Geest op elk moment en op elke geschikte manier zonder enige inspanning en in vreugde kan ‘werken’ via het voorbereide instrument - de persoonlijkheid.

Alleen altruïsme - en nooit egoïsme - leidt ertoe dat de aspirant zijn lagere zelf kan laten opgaan in het Universele Zelf. Willen kandidaten goddelijke Openbaring verwerven, dan zullen zij zich op het Ware Pad volledig moeten wijden aan de al eerder genoemde voorwaarden - nodig om het Ene Doel te bereiken.

We zien nu dat de mogelijkheid en dus ook de kans om te dienen de grootste zegen vormt in het Universum. De mensheid is slechts één - pure - (gedachten)sprong verwijderd van de kans op die aansluitende ervaring van spirituele realisatie na de ontvangst van goddelijke genade. En toch slaagt de meerderheid van spirituele aspiranten er niet in die essentiële sleutel tot werkelijk goddelijk leven te vinden.

Er bestaat binnen de hogere werelden een eindeloos reservoir van weldadige krachten. Deze heilzame krachten staan klaar om op elk gewenst moment naar het fysieke vlak te stromen wanneer een geschikt kanaal via de persoonlijkheid is gevormd. Een gevoel dat sterk genoeg is voor volmaakt onbaatzuchtige toewijding levert zo’n kanaal op, waarop de goddelijke essentie omlaag kan stromen en kan resulteren in een aanzienlijke versterking en verheffing van de schepper van dat kanaal. Daarnaast ontstaat er een krachtige en heilzame straling om die persoon heen die van invloed is op het hele leven rondom hem of haar, waarmee bijgevolg op een uitermate positieve wijze het bewustzijn van de mensheid wordt beïnvloed. Het is absoluut een zegen om op te kunnen treden als vrijwillige goddelijke afgezant. Wanneer dit optreden innerlijk een goddelijke inspiratie heeft wakker gemaakt, voelt de betreffende persoon - indien hij ook maar een spoortje heeft geproefd van dat hemelse voedsel - zich aangespoord om met groot enthousiasme zijn Pad te vervolgen en ook anderen met een heilig respect te dienen. Dit is alleen mogelijk met een hart dat in vervoering is geraakt door een onmetelijke liefde.

 “Zo zoet voelt de diepe verrukking van de aanrakingen van Gods hand dat slechts één ervan al meer dan voldoende is als beloning voor al het leed in het leven, hoe vaak dit hem ook trof.” - St. John of the Cross (“The Dark Night of the Soul”).

Dit pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid - de weg van echte spirituele bevrijding - is absoluut de gemakkelijkste, de fijnste en de snelste weg leidend naar het Koninkrijk Gods. Binnen elk ras en in elke natie, in elk klimaat, in ieder werelddeel en door onmetelijke tijden heen terug in een diep verleden, hebben mensen de weg naar bevrijding ontdekt door anderen te helpen. Zij betraden het Ware Pad met blijdschap, accepteerden de voorwaarden, doorstonden met vreugde de discipline en stelden de deugden daarvan als voorbeeld. Zij wachtten in vertrouwen op de resultaten, ontvingen de beloningen en met de waarheden die daarin lagen besloten, realiseerden zij dat Ene Doel van toenemende spirituele verlossing. Na de ontdekking van deze hoog gewaardeerde prijs konden zij de Bron van Hemelse Vreugde binnentreden, namen deel aan de mysteries van het spirituele paradijs en dwaalden een tijdje rond in de glorie van de Goddelijke Aanwezigheid. Maar altijd weer kwamen zij terug op de wegen van de wereld, om te dienen. De getuigenissen voor het bestaan van dit pad zijn bewaard gebleven in die onbetaalbare schatten van wijsheid, achtergelaten door diegenen die met succes alle verlangens voor het persoonlijke zelf overstegen en als gevolg daarvan konden doordringen tot die zich almaar uitbreidende wereld van ware betekenis en goddelijk doel. De weg naar hun uiteindelijke triomf begon - zoals geldt voor elk individu - met het vormen van een juist inzicht.

De brug tussen het tijdelijke menselijke bewustzijn en het Kosmisch Bewustzijn wordt geslagen door de geest die volstrekt gezuiverd is van verkeerde gedachten. Alleen inzicht transformeert ons, niet slechts de wens tot verandering. Wanneer eenmaal een basisbegrip over de grote Wetten van het Universum is verworven, ontstaat zonder enige twijfel de juiste houding. Wanneer we merken dat hierdoor onze visie op de wereld op de juiste wijze is bijgesteld, zullen we met veel plezier onze nieuw ontdekte schat met en voor anderen willen delen op het moment dat wij het pad van dienstbaarheid betreden. Wanneer we eenmaal zijn gearriveerd op het Ware Pad zal het beschermende schild van egoïsme dat ons van elkaar scheidt geleidelijk aan uiteenvallen door liefdevolle vereniging met het Ene Zelf in ons allemaal. Ons bewustzijn gaat zich hierdoor bevrijd voelen, want het wordt één met al het leven om ons heen.

Een juist inzicht stelt ons in staat om bewust en intelligent deel te nemen aan het rijke, kleurige en gevarieerde avontuur dat het leven in werkelijkheid is. Het stralende licht van de Spirituele Zon dat eerder voor ons verborgen was, komt dan vanachter de wolken van vroegere verkeerde gedachtepatronen tevoorschijn in heldere en gouden tinten. Er gaat iets glinsteren en sprankelen binnen ons bewustzijn. Dit licht verlicht en verjaagt onze valse waarnemingen, want het onthult de grootsheid van de Werkelijkheid. Dan pas beginnen we het Ware Pad met een veilig en zeker gevoel te bewandelen, want we zijn voorzien van en beschermd door onze nieuwe begripsvorming en ons bewustzijn. Hierdoor verandert onze houding tegenover het leven doordat wij ons bestaan in overeenstemming hebben gebracht met de universele wet en we gaan inzien dat we nooit meer terug hoeven te vallen in die koude en eenzame schaduwen van ons onwetende ego.

Dienaren zouden, net als ieder ander mens, dát moeten gaan doen wat hen opbeurt, wat hen een doel in het leven verschaft. Laten ze eenvoudigweg gevolg geven aan dat wat vreugde brengt, want uit vreugde volgt geluk en waar geluk is volgt spontaan spirituele dienstbaarheid vanuit een warm en liefdevol hart. Laten Dienaren dát doen wat hun hart doet zingen! En wanneer zij er achter komen dat hun hart niet gestemd is, dan is het misschien tijd om een nieuw lied te leren.

Het Ware Pad is nooit saai, want op hetzelfde moment dat we dienen, leren we. De grootste leraar is dan ook onvermijdelijk de beste student en zo iemand weet heel goed dat je meer leert als je eenmaal het pad van liefdevol dienen bewandelt.

Op het moment dat Dienaren eenmaal de weg van onzelfzuchtige dienstbaarheid zijn ingeslagen en er blijmoedig voor kiezen naar deze weg te leven, zullen zij, als zij bij de herkenning van die wijsheid ontwaken, spoedig daarna de bevrijdende Wet van Voorziening* leren kennen. Dienaren gaan inzien dat wanneer zij zich gaan losmaken van alle gehechtheid aan resultaten, er innerlijk en daarbuiten niets werkelijk spiritueels wordt verricht. Wel zullen zij echter langzamerhand ontdekken dat, door de verbanning van hun lagere zelf uit hun wereldbeeld, hun hoogst eigen goddelijke Intelligentie in staat is, niet meer gehinderd door enig obstakel, door hun persoonlijkheid heen te stralen. Zij gaan zich daarbij opnieuw herinneren dat het alleen de Goddelijke Geest is die uiteindelijk en waarlijk via hen dient. Dit moment komt wanneer zij die oude vertrouwde houding bij hen hersteld zien van volmaakte overgave aan en vertrouwen in het alwetende Universum. Want de Goddelijke Geest is immers dienstbaar aan zichzelf via andere schijnbaar individuele manifestaties van het Ene. Dit nu vormt vanzelfsprekend een belangrijke ontdekking en tevens een teleurstelling voor het ego, want gedurende zijn hele leven had dit gewoontegetrouw behagen geschept in de vertrouwenspositie en krediet die hem bereidwillig was verleend, voortkomend uit volmaakte onwetendheid. Door in vol vertrouwen toe te laten wat er is, op hen afkomt en om hen heen gebeurt, zullen ontwaakte Dienaren, op weg naar spiritueel succes, hun houding van strijd en worsteling (wellicht als voorbeeld overgenomen van de mensheid) kunnen laten varen. Want op dat moment gaan zij zich die eigen innerlijke wijsheid herinneren, dat hen eraan herinnert om simpelweg lief te hebben en het daarbij te laten. Alles wordt dan in deze wereld gezien als werkelijk volmaakt, zoals het altijd al was. Gewoon door die Universele Wet van Oorzaak en Gevolg, die het grote spektakelstuk van de Schepping bestiert en die in elk deeltje van het Universum en in elke ervaring van het leven doorwerkt.

* Jezus zinspeelde op deze wet - het in ere houden resp. het nakomen hiervan is zo essentieel voor waar geluk - toen hij ons antwoordde met eenvoudigweg “Het zij zo”.

Alle ontwaakte Dienaren zullen zich gaan herinneren dat feitelijk hun Grotere Zelf - de Goddelijke Geest - de scepter zwaait en niet hun persoonlijkheid. Door hun vroegere identificatie met de imitatie-ego en zijn zelf gecreëerde wereldse illusies, hebben veel Dienaren zich onbewust afgewend van een ware vriend en gids - hun groepsziel. Meer dan voldoende toegerust en benoemd als goddelijke vertegenwoordiger van de Universele Geest, heeft deze hen altijd - via hun persoonlijkheid - liefdevol en zachtjes van alles toegefluisterd vanuit zijn natuurlijke behoefte om de wereld te dienen, geduldig wachtend op herkenning en de juiste reactie. De alleswetende, alles liefhebbende Levenskracht van de Schepping zal altijd de geest en hart verlichten van iemand, die handelt en werkt in overeenstemming met diens wijze leiding, en die deze Levenskracht, waar dan ook, volgt om de Verlichte Weg te bewandelen.

Wanneer zij eenmaal opnieuw het Ware Pad omhoog hebben gevonden, vormen ontwaakte Dienaren een belangrijke katalysator voor anderen die worstelen met hun eigen spirituele vooruitgang. Dienaren bieden deze personen de meest zegenrijke kans om zich te herenigen in dienst van het Goddelijk Plan. Wanneer een individu deze kans erkent en accepteert en hiertoe met zijn vrije wil besluit, zal dit zijn bewustzijnsfrequentie omhoogstuwen en zal het hem leiden naar een snel toenemende bevrijding van de pijn en het lijden van het lagere zelf.

Volgen we de natuurlijke drang van onze ziel door onszelf te geven in oprechte behulpzaamheid en in liefde, dan wordt het Licht van de Geest binnenin ontstoken en weten we dat we het juiste en het goede doen. In oprechte dienstbaarheid aan andere verschijningen van het Ene Leven zal Goddelijke Liefde zich dan vanzelf openbaren door kosmische wet. Alleen door onbaatzuchtige naastenliefde en door vrijgevigheid kunnen we onze gerechtvaardigde spirituele erfgoed claimen: de realisatie en uitdrukking van onze eigen sluimerende goddelijkheid. Als er ooit een oplossing was die gold voor werkelijk elk probleem door de hele geschiedenis van de mensheid heen tot op heden en verder tot in de Eeuwigheid, dan is het wel… dienen en blijven dienen; geven en nooit ophouden met geven. Want door te geven kunnen we ontvangen; dit is de belofte van de onweerstaanbare Wet van Compensatie die aan de schenker vele malen meer oplevert dan deze oorspronkelijk met een liefdevol hart schonk.

Het Ware Pad zal absoluut zeker de godvruchtige vanuit de donkerste gebieden van het leven leiden op weg naar de luister van de goddelijke straling. Hij die anderen onzelfzuchtig dient, zal het doel, de vervulling, de zich uitbreidende openbaringen, de zich verdiepende vreugde en de bevrijding kennen op de Weg die omhoog reikt door al die heldere lichtende werelden van de Geest heen. Die volledige, intelligente en onvoorwaardelijke toewijding alsmede een eenduidige scherpte van geest die een ontwaakte Dienaar typeert, bieden een toevluchtsoord in een wereld vol beroering. Hij voelt zich zó gelukkig en goddelijk geïnspireerd dat hij zijn eenmaal gekozen pad blijft vervolgen, totdat hij arriveert op het punt waarop die gegarandeerde bevrijding uitmondt in een harmonieuze gemoedsrust, een onvermengde vrede en een volmaakte heiliging.

De Waarheid is voor zo’n spirituele overwinnaar opgetreden als ‘verlosser’ - de enige verlosser. De Waarheid fungeert als poolster op weg naar huis, terwijl dienstbaarheid het zekere middel is om daar naar terug te keren. De Waarheid is zijn geldig paspoort dat hem toegang verschaft naar het Gezegende Land waar alle gelukkige reizigers verzekerd zijn van hun uiteindelijke bevrijding van de slavernij van alle wereldse misleidingen. De Waarheid - uitsluitend volledig te ervaren in dienstbaarheid aan anderen - is voor elke levensreiziger het enige voedsel van waarde voor de persoonlijke geest; het roept Liefde op bij degene die dient. Het verfrist en bevredigt de hongerende ziel volledig en troost het hunkerende hart. De Waarheid vult iemand die leeg is. Met de inlossing van de goddelijke belofte keren hoop en inspiratie terug voor degene die verloren was geraakt in een chaotische wereld en wordt de persoon die nog verbonden was met zijn lagere zelf, bevrijd. De Waarheid is het licht aan het eind van ‘de donkere tunnel van alle illusies’. Illusies die voortkwamen uit het lagere zelf. Iedere vreugde ontspringt aan de Grote Bron van Vreugde die de Waarheid is. De Waarheid zoeken en vinden is het enige doel van het bestaan; het is de enige spirituele werkelijkheid waard om voor te leven of om voor te sterven. Als een eindeloze, eeuwige bron stroomt de Waarheid onweerstaanbaar voor altijd door de hele Schepping heen met als enige doel om het hart dat Liefde is, te openen. En dit doet het op de meest volmaakte wijze, door anderen de dienen.

Als wij ons wegcijferen in dienstbaarheid aan de wereld, wanneer wij ons onzelfzuchtig en onvoorwaardelijk als instrumenten overgeven aan de Goddelijke Wil, mogen we gerust zijn en vol verwachting dat dit grenzeloos grootse geschenk zich in ons leven zal gaan aandienen. En dit is net zo zeker als op een heldere dag de vroege ochtendzon van een nieuwe voorjaarsmorgen naar ons glimlacht. Zo’n natuurlijke gebeurtenis is het trefzekere resultaat van onze inspanning om ons vol inspiratie te wijden aan al wat goed is. Die heilige Openbaring verschijnt bij wet, als een gevolg van dat diepere begrip dat we nu in ons leven hebben geïntegreerd. Die onbeschrijfelijke zegening van een spirituele bevrijding komt voort uit onze enig juiste houding. En de zich altijd maar verder ontplooiende Hemelse pracht zal voor ons een eeuwige en vaststaande realiteit worden die volgt uit ons wijze besluit om iedereen, zonder enig aanzien des persoon, lief te hebben.

“Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn.” -  [Marc 10:43]

thenewcallgroup

 

 

 

Terug