Het Persoonlijk Programma

16-01-2014 00:00

Alle Dienaren zijn voorzien van wat je zou kunnen noemen een automatische piloot die allerlei richtlijnen, instructies en parameters bevat, ontworpen als een soort programma om hen te begeleiden op hun pad in de richting van bepaalde bestemmingen. Zo’n programma is persoonlijk and uniek voor iedere Dienaar. Het is door hem bereidwillig geaccepteerd in geheiligde consensus en uit praktische behoefte vóór zijn fysieke incarnatie.

Buiten diverse andere factoren bepaalt het persoonlijk programma onder meer de locatie en het tijdstip van de fysieke geboorte, alsmede de ouders van de Dienaar*. Astrologische bijkomstigheden zijn van tevoren zorgvuldig overwogen om bepaalde patronen en gebeurtenissen vast te leggen in het leven van al die Dienaren die, zoals tevoren was voorzien, het vermogen bezitten om hun vrijwillige opdracht op succesvolle wijze te vervullen. In feite is het belangrijkste criterium voor hun geschiktheid voor fysieke incarnatie op Aarde, naast karmische overwegingen, hun doelgerichtheid. Het programma voor hen is zodanig ontworpen, dat het meerdere scenario’s omvat om te kunnen slagen. Toch is het altijd de vrije wil van de Dienaar die bepaalt of hij een goede keuze zal maken, in antwoord op de kansen die het leven hem bieden. De vrije wil bepaalt daardoor ook of er sprake zal zijn van een positief resultaat; het programma blijft slechts een gids.

* Veel Dienaren voelen al op jonge leeftijd, in tegenstelling tot hun metgezellen, een afwezigheid van elke ouderlijke band. Dit komt doordat de ziel van de Dienaar die incarneert, vaak tot op dat moment geen enkele karmische band met de vader of moeder heeft ontwikkeld. Het is zelfs heel goed mogelijk dat het hun allereerste ontmoeting is en dat die ouders slechts gekozen zijn omdat dit goed uitkwam voor het scheppen van bepaalde condities die bevorderlijk konden zijn voor het levensdoel van de Dienaar.

Ieder persoonlijk programma kent onschendbare op het individu gerichte intelligentie in de vorm van gecodeerde kennis en documentatie, opgeslagen op verschillende niveaus in het psychische gestel van de Dienaar. Alles bij elkaar is deze informatie van kritische betekenis voor het Goddelijk Plan dat zich momenteel op Aarde aan het ontvouwen is. Verborgen liggend in een massale hoeveelheid subtiele bio-energetische zenuwbanen kunnen deze gegevens worden geactiveerd dan wel herinnerd, wanneer ze oprecht worden opgeroepen, hetzij door de Dienaar zelf of via hem door anderen die zijn hulp zoeken. Een dergelijke activering maakt niet alleen vitale en toepasselijke kennis vrij binnen het bewustzijn van de Dienaar, maar is ook in staat goedaardige krachten op te roepen in de hogere dimensies. Deze krachten zullen het bewustzijn van iedereen die betrokken is bij een dergelijke positieve uitwisseling, zuiveren en verheffen.

De blauwdruk van ieder persoonlijk programma stamt af van hetzelfde basisontwerp; een ontwerp dat ieder individu voortdurend aanmoedigt om te helpen het bewustzijn op de planeet te verhogen, om de roep tot dienstbaarheid te laten klinken, om een beroep op assistentie te kunnen beantwoorden en als een gids voor anderen te dienen om hen de Nieuwe Wereld binnen te leiden. Deze onderdelen vormen de gebruikelijke richtlijnen voor alle programma’s. Maar we moeten beseffen dat er veel soorten en typen Dienaren zijn en ieder van hen incarneert om zijn eigen individuele (afwijkende) rol te spelen binnen het raamwerk van het Masterplan. Ieders unieke karakter en de manier waarop ieders rol moet worden gespeeld zijn direct afhankelijk van ieders specifieke afspraken, van ieders afkomst van de sterren of van specifieke dimensie, van zijn spiritueel bereik, zijn aard, zijn vaardigheden en zelfs van de tijd en plaats waar hij of zij is geboren. Er zijn daarom legio variaties in de manier waarop ieders persoonlijke programma zich manifesteert. Dienaren die nu ontwaken hebben een groot voordeel, wanneer ze een basisinzicht zullen kunnen verwerven in de algemene principes die aan de gebruikelijk structuur van alle programma’s ten grondslag liggen. Een voordeel dat er tevens toe kan leiden dat veel van hun typische karaktertrekken worden verklaard en worden bevestigd, terwijl dit inzicht bovendien hun herinneringsproces ondersteunt.

Het persoonlijke programma levert een soort voedingsbodem voor de Dienaren om te kunnen laten zien hoe het lagere zelf wordt opgegeven ten gunste van hun hogere Zelf, de sublimatie van hun persoonlijke leven in dat van het goddelijke. Een proces dat zij al herhaaldelijk hebben gedemonstreerd in voorgaande incarnaties, in deze en in andere werelden. Soms echter zijn natuurwetten op andere planeten zeer afwijkend, afhankelijk als deze zijn van de unieke kenmerken en Wil van de heersende Zonnegodheid van het systeem, waartoe die planeet behoort. Daarom zullen strategisch incarnerende Dienaren die als voorbeeld zullen dienen voor de Nieuwe Wijze van bewuste spirituele ontwikkeling van de mensheid, hun voormalige wijsheid, kennis en vermogens moeten aanpassen en deze opnieuw moeten presenteren overeenkomstig de huidige Aardse omstandigheden, wetten en behoeften. Dienaren worden op deze manier niet alleen gehinderd door de sluier van vergetelheid maar ook door de eigenaardige omstandigheden die hier op Aarde zich zullen laten zien. Zij zullen vaardig en bekwaam moeten leren anticiperen op deze omstandigheden. Door hierin bedreven te raken, kunnen zij zich ontwikkelen tot een volmaakt voorbeeld voor de mensheid. Dit geldt zelfs ongeacht het feit dat zij al een aanzienlijk niveau van spiritueel meesterschap hebben bereikt in toegewijde dienstbaarheid in andere tijden en op andere plaatsen.

Zulke noodzakelijke aanpassingen aan hun vertrouwde en verkozen manier van dienstbaarheid vormen voor Dienaren die ontwaken, vaak een bron van verbazing. Hun spirituele waarnemingen tonen namelijk ondubbelzinnig aan dat er nogal iets ontbreekt aan de manier waarop de mensen op deze wereld hun leven leiden. Vaak zullen deze Dienaren over het algemeen het typische Aardse bestaan, samen met de houding die dit bij het grootste deel van de mensheid opwekt, met groot ongeloof aanschouwen. Waarom is het nodig een sociaal masker op te zetten om misverstand en wantrouwen te kunnen vermijden en om te vermijden lastig gevallen te worden door diegenen met wie zij alleen bevriend wilden zijn en die zij wilden helpen? Waarom is het nodig om voorzichtig te handelen of rollen te spelen die voor hen onnatuurlijk en zielsverstikkend zijn, om bevestigd en aanvaard te worden door anderen? Waarom voelen ze zich zo vaak onder druk gezet om hun neigingen weg te moffelen, waardoor ze van heel wat minder nut voor de mensheid worden in vergelijking met hun volledige potentieel? Hoe komt het dat zij door de maatschappij ervan worden weerhouden om te zijn wie ze werkelijk zijn, spontane en liefdevolle wezens, zonder noodzaak of wens om hun diepgevoelde uitingen van wat ze waarachtig zien of weten, te moeten censureren? Hoe komt het dat de mensheid er niet in slaagt om de waarheid te herkennen die serieus en met altruïstische motieven wordt aangereikt? We kunnen alleen maar constateren dat de mensheid weigert om de diensten van de Dienaar met grote waardering te accepteren en met hem samen te werken, waardoor op die manier de zo broodnodige wereldwijde veranderingen niet op gang kunnen worden gebracht. En waarom heerst er nog steeds zo’n lusteloosheid en gelatenheid in een wereld die zo opvallend ziek is geworden binnen de huidige ingeburgerde leefwijze?

In een poging de hand te reiken naar deze ongelukkige mens, wordt de Dienaar al snel gekweld door deze en andere verwarrende vragen, totdat hij zich gaat realiseren dat ongevoeligheid, en gebrek aan belangstelling voor de meest dringende zaken van tegenwoordig, vrij normaal zijn op deze duistere planeet Aarde. Onverschilligheid en overige reacties, voortkomend uit angst en misverstanden zijn dan ook nogal eens de gebruikelijke effecten van de richtlijnen in het persoonlijk programma van een Dienaar, terwijl dit is ontworpen om alle achterhaalde mentale concepten en ondoelmatige vormen van bestaan af te breken en om deze uiteindelijk volledig te laten verdwijnen voor iets dat nieuw, goed en waar is.

Waarheid staat gelijk aan werkelijkheid. Wanneer een open en ontvangend ingesteld oor luistert naar woorden van waarheid, verheft dit ieders geest en kan zelfs een duidelijke en duurzame transformatie op gang brengen. In een wereld echter waar egoïsme, angst en ontkenning de overhand hebben en waar de simpele waarheid nog steeds een niet zo veel voorkomende en zelfs onwelkome indringer is voor de gebarricadeerde harten van zo velen, kunnen de naakte feiten vaak zeer bedreigend zijn voor diegenen die vasthouden aan hun illusies. Op die manier raken ze niet voorbereid op dat, wat helder, nieuw en bevrijdend is, zij kunnen dit niet ontvangen. Een onpersoonlijke waarheid is een gruwel voor het ego dat zich voor zijn eigen ‘veiligheid’ en gemak vastklampt aan en welig tiert op onwaarheden. “Licht kan de mens niet bekoren, want licht onthult hun verdorvenheid; de mens hult zich liever in de duisternis” - Jezus.

Een vast onderdeel van de Aardse uitdagingen voor de Dienaar vormen de negatieve reacties op zijn openhartigheid en dikwijls gepassioneerde - want urgente - appèl op de mensheid*. Wanneer de uitdagingen echter eenmaal herkend, aanvaard en omgevormd zijn door middel van onbevooroordeelde wijsheid, kunnen deze dienen om de ontwakende ziel te instrueren en in toom te houden waardoor positieve en nuttige ervaringen wordt opgedaan. Soms wekken deze uitdagingen zelfs weldadige krachten op in de wereld die op een bepaald niveau vast en zeker door de mensheid zullen worden ontvangen en ook grotelijks worden gewaardeerd.

* Er komen bepaalde parameters voor in een persoonlijk programma van een Dienaar die soms werken als een soort veiligheidsklep. Zo nu en dan treden mentale blokkades op, wanneer teveel gevoelige informatie op het verkeerde tijdstip of aan de verkeerde persoon wordt gegeven. Er volgt dan onmiddellijk Goddelijk ingrijpen waardoor ernstige fouten, gemaakt door een overijverig persoon, worden voorkomen. Zou de Dienaar echter volharden in zijn pogingen om hulp te bieden aan hen die dat echt niet willen of daar nog niet aan toe zijn, dan merkt hij dat hij futloos of in de war raakt, wat duidelijk laat zien dat hij iets verkeerds doet.

“ Er zijn er duizenden die de takken van het kwaad afhakken, tegen één die de wortels aanpakt “ - Henry Thoreau.

Anders dan de meeste mensen tegenwoordig in de medische en zorgsector, zijn de verder gevorderde Dienaren niet uitsluitend geïnteresseerd in het leggen van verbandjes bij kwetsuren die de mens steeds weer oploopt door zijn onwetendheid. Dienaren zijn hier niet geïncarneerd om voornamelijk eerste hulp te bieden en medelijden te tonen voor het lijden van de mensheid. Dienaren zijn hier om de onderliggende oorzaken van de kwalen van de mensheid uit te roeien met de bedoeling een wereldwijde duurzame heling tot stand te brengen. Maar de duiveltjes van gewenning en navolging dwarsbomen steeds hun pogingen om iets nieuws en onorthodox te introduceren, zelfs als een tastbaar bewijs van de uitwerking daarvan zichtbaar wordt. Dienaren voelen zich daarom vaak door de maatschappij gedwongen te schipperen met hun werkelijke vermogens voor dienstbaarheid. Dienaren houden zichzelf echter door een dergelijke houding gevangen, of wellicht nog erger, in de middelmaat van het ‘normale leven’. Misère houdt, net als onwetendheid, van gezelschap. Het blijkt voor Dienaren vrijwel onmogelijk om met zichzelf compromissen te sluiten zonder vervelende repercussies te ondervinden, want hun programma dwingt hen te leven in overeenstemming met wat zij voelen en weten. Door hun uiteindelijke weigering om zich aan te passen aan bepaalde, weliswaar gevestigde maar toch achterhaalde en inefficiënte methoden, roepen zij regelmatig minachting op van hen die nog vastzitten in tradities en behept zijn met een beperkt denkraam. Sommige Dienaren kunnen daar zelfs door worden lastig gevallen in hun eigen huis en door hun eigen collegae. Anderen daarentegen kunnen, omdat de mensheid hen afwijst, de neiging krijgen om zich noodgedwongen terug te trekken naar de achtergrond van de maatschappij. Zij kunnen dan naar buiten toe minder actief lijken, wat eveneens aanleiding kan geven tot misinterpretatie. Toch zal dit al de Dienaren, bij wie een zekere herinnering is doorgebroken over ‘wie zij zijn’ en bij wie een zekere mate van inzicht bestaat over hun programma en de relatie die het heeft met het menselijk leven op Aarde, niets kunnen deren. Hun weg is duidelijk, hun condities voor dienstbaarheid zijn hen bekend en hun spirituele kennis, overtuiging en visie zullen steeds meer groeien ter voorbereiding op de Oogsttijd.

Het is een vaststaand feit dat naarmate iemand dichter bij zijn spirituele doel komt, het pad naar de top steiler wordt en er meer hindernissen zullen opdoemen die op het eerste gezicht onoverkomelijk lijken. Dit soort tekens zijn kenmerkend voor vooruitgang en zijn onvermijdelijk; zij vormen een wezenlijk onderdeel van de Wet van Karma. Spirituele vooruitgang wekt een grotere bereidheid op om karma uit het verleden om te willen zetten en om meer uitdagingen te willen aangaan met de bedoeling de spirituele vooruitgang te versnellen. Goddelijke Agenten zien er daarom op toe dat karma aan iedere ziel op volstrekt passende wijze wordt toebedeeld, opdat dit tijdens de eerste de beste mogelijkheid die zich aanbiedt, snel en veilig kan worden omgezet. Occult bewuste Dienaren herkennen daardoor moeilijkheden en uitdagingen op hun pad en interpreteren deze op de enig juiste manier - als goedgunstige kansen - en deze worden op die manier met genoegen verwelkomd (soms zelfs als de gebeurtenis al heeft plaats gevonden!).

Een basiskennis over de universele wetten, over de staat waarin de wereld verkeert en het voorzichtig accepteren van klaarblijkelijk persoonlijk onrecht is een bittere noodzaak voor de Dienaar om zich te onthechten van alle hoon en afwijzing. Hij kan dan zijn levenspatronen en ervaringen op neutrale wijze opnieuw beschouwen en hierbij op de juiste wijze de lessen - die zijn programma heeft aangereikt - herkennen en leren.

Het wordt zo gemakkelijk vergeten op Aarde dat kosmische liefde en intelligentie door het hele Universum dringt. Absoluut alles in de hele Schepping wordt onderhouden en overzien door goddelijke decreet: “Twee mussen kosten toch maar een stuiver? En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.” - [Matt. 10:29].

Als Dienaren daarom op de een of andere wijze pijn en strijd ondervinden en als zij, die daar onder lijden, willen leren om op die manier toekomstige problemen te voorkomen, dan dienen zij die ene belangrijke les te herkennen die van meet af aan was opgesloten in hun specifieke reacties op de spirituele levenskansen. Lessen, die door de Dienaar zijn geleerd uit hoofde van zijn programma, zullen zich in deze tijd tot een groter geheel samenvoegen en zullen bij hem tot een grotere warmte en compassie leiden voor de gehele mensheid en het Aardse leven. Op deze manier kan de Dienaar zich ontwikkelen. En de daaruit voortvloeiende goddelijke beloningen liggen vast.

Zijn zij eenmaal voorzien van inzicht en informatie, dan zullen Dienaren verder gaan om gemotiveerd en serieus een spirituele levenshouding te ontwikkelen op elk gebied van hun leven. Dit verschaft hen de mogelijkheid om steeds sneller de realiteit van hun persoonlijke programma aan te voelen en zo hun bewustzijn af te stemmen op de grote Wet van Dienstbaarheid, datgene waaraan de groepsziel van nature al gehoorzaam is. Een spiritueel en dus gepast antwoord op het onveranderlijk grote aantal kansen die de spanningen in de wereld oplevert, leidt ertoe dat de Dienaren in staat zijn de binnenstromende beschikbare nieuwe energie te ontvangen. Op deze manier kunnen zij bewust het doel van hun incarnatie zichtbaar maken, door te laten zien hoe zij op voorbeeldige wijze in harmonie kunnen komen met de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk.

Onvermijdelijk zullen bij de Dienaar meerdere openbaringen en herinneringen optreden naarmate de sluier van vergetelheid verder wordt weggeslagen. Dit gebeurt op het moment dat hij of zij in grotere harmonie leeft met zijn of haar programma en voorbestemde missie, en door op juiste wijze actie te ondernemen in plaats van alleen maar blind te reageren.

Talloze wijsgeren, denkers en ware spirituele leraren hebben door de hele geschiedenis* van de mensheid heen leiding gegeven, gebaseerd op dergelijke waarheden. Nog niet ontwaakte Dienaren zijn echter, net zoals de grote meerderheid van de mensheid, nog niet voldoende in staat een algemeen vertrouwen in zichzelf, laat staan in het Universum, te hebben om de vrij eenvoudige principes toe te passen die hen in staat zouden stellen te leven bij Gods gratie, zoals alle heiligen hebben gedaan. VERTROUWEN - en niet angst - is dus de enige sleutel naar succes in deze tijden. Wanneer Dienaren gaan beginnen om goed en voortdurend te luisteren naar hun innerlijke leraar, niet gehinderd door de specifieke misleidende meningen van anderen die zelf zo dikwijls verloren zijn geraakt door hun vergissingen, dan wordt een simpel maar krachtig proces op gang geholpen, dat hen feilloos voorwaarts stuurt langs de Verlichte Weg.

* Heer Buddha, Krishna, Jesus en alle grote Dienaren zijn er door de hele religieuze geschiedenis heen in geslaagd om de opdrachten van hun persoonlijke programma’s tot in perfectie te volgen.

Tijdens de wachttijd belichamen en tonen Dienaren soms precies de tegenovergestelde karakteristieken van wat zij zullen laten zien wanneer zij eenmaal ontwaken; een dergelijke toespitsing van tegenstellingen blijkt een belangrijk aspect binnen hun programma.

Het Aardse bestaan is voor Dienaren vaak een bron van veel zorgen, beperkt en belemmerd als ze zijn door zowel de sluier van vergetelheid als door bepaalde noodzakelijke ingebouwde restricties in hun persoonlijk programma. Ondanks dat zal blijken, dat zij uitstekend in staat zijn om uiteindelijk en volledig iedere tekortkoming, zwakte en behoefte van het lagere zelf ‘om te vormen’, als een voorbeeld voor succes en meesterschap op een speciaal gebied van menselijk bereik. Laat ons goed beseffen dat Dienaren incarneren om het drama van het menselijk bestaan op alle niveaus mee te spelen. Zij zijn tenslotte voorbestemd om later opnieuw te ontwaken in de relatieve volmaaktheid van hun werkelijke Natuur. Op die manier zullen ze realiseren dat hun tijdelijke rol van bijvoorbeeld misdadiger, prostituee, zwerver of iets dergelijks, bedoeld was als onderdeel van hun programma om op dat niveau ervaring op te doen, te leren, te veranderen en te dienen.

Zoals eerder genoemd, doorleven Dienaren onder de hoede van de groepsgeest tijdens de eerdere stadia van hun programma het totale gamma van menselijk disfunctioneren. De pijn en innerlijke conflicten die deze beproevingen met zich meebrengen, worden nooit vergeten en trekken een wissel op alle bronnen van de ziel. Deze disharmonieuze patronen bieden de zo gewenste crisismomenten voor Dienaren, zodat zij tenslotte bepaalde aspecten van de menselijke conditie leren beheersen.

Vaak blijkt het persoonlijk programma in de eerste stadia nogal strikt te zijn, maar al snel zullen we merken dat Dienaren die ontwaken altijd de aandrang krijgen om de ‘negatieve’ elementen van hun programma om te zetten in de daarmee corresponderende positieve en creatieve wijze van uitdrukking. Wanneer Dienaren dan tenslotte zegevierend het disfunctionerende menselijke bestaan ontstijgen, zullen gerealiseerde Dienaren uiteindelijk bepaalde unieke aspecten van de groepsziel kunnen gaan uitdrukken, en wel in hun fysieke staat, voorzover deze beleving is toegestaan binnen de parameters van hun programma. Wanneer Dienaren eenmaal hun beproevingen hebben doorstaan, volgt een groter vertrouwen, meer herinnering en grotere verlichting en worden zij in staat gesteld de volgende fase van het zich aan hen snel ontvouwend programma te beginnen. Dit is de fase waarin zij zich zullen kunnen kwalificeren om de mensheid uit de duisternis naar het licht te voeren.

Indien Dienaren er niet in slagen hun pad verder te vervolgen, omdat zij het aspect van ‘erkend lijden’ binnen de menselijke ervaring afwijzen, wellicht door zichzelf te verdoven in een eindeloze zoektocht naar afleiding en zelfbevrediging waardoor ze gaan afwijken van het oorspronkelijk ontwerp van hun programma, dan zullen ze worden geconfronteerd met veel grotere en veel sterkere problemen in hun leven dan normaal het geval zou zijn bij eventuele tekortkomingen van de gemiddelde mens. Een onvoorzichtige houding en dito reageren tegenover de uitdagingen die het persoonlijke programma met zich meebrengt, kunnen ernstige problemen oproepen voor een Dienaar. Hij vormt dan het voorbeeld voor de mensheid hoe juist niet te handelen bij de komst van de Nieuwe Dag. Maar zelfs zulke vermijdbare en pijnlijke ervaringen leveren op de lange duur toch weer hun eigen specifieke voordeel op, ondanks de pijnlijke aard ervan. Al die specifieke ervaringen vormen evenzoveel noodzakelijke lessen ingeleid door die bijzondere parameter voor onvoorziene omstandigheden als onderdeel van het persoonlijke programma, met de bedoeling de Dienaar aan te moedigen zijn reis op het steile en nauwe pad te hervatten.

Heeft de Dienaar eenmaal de wijsheid gevonden om aandacht te schenken aan en te vertrouwen op zijn eigen programma, dan merkt hij dat hij voorzien is van een onfeilbare bron van spirituele leiding die hem veilig (om niet te zeggen geheel zonder kleerscheuren!) door al zijn Aardse beproevingen heen zal loodsen. Hij zal zeker deze gefluisterde boodschappen van het persoonlijke programma herkennen, wanneer één zeer essentieel feit in deze kritische tijd wordt begrepen en vastgehouden: de staat van bewustzijn van een Dienaar neemt toe wanneer hij handelt in lijn met het Goddelijk Plan, of gaat achteruit als hij iets doet dat schadelijk is voor het grote goed of voor hemzelf. Door het negeren van de subtiele innerlijke leiding zal de groepsziel zich altijd langzaam terugtrekken. Dit resulteert in zwaarmoedige depressies, moedeloosheid, spiritueel (zielen)leed en dergelijke. Allemaal aanwijzingen dat de Dienaar in strijd leeft met zijn programma.

Wanneer Dienaren het gevoel hebben dat er iets mis is in hun leven, zoals bijvoorbeeld blijkt bij het optreden van onverklaarbare sombere stemmingen, dan is er vrijwel zeker sprake van een belangrijke les die zich aan hun bewustzijn tracht op te dringen uit hoofde van hun programma en die er op wacht volledig te worden herkend zodat de Dienaren zich van daaruit verder kunnen ontwikkelen.

Tijdens hun Aardse missie, ongeacht hoe ondoorzichtig de sluier van vergetelheid is, spreekt de groepsziel voortdurend tegen de Dienaren via werkelijk alles - natuur, mensen, dromen, gevoelens, stemmingen, gewone gebeurtenissen etc. - met als enige doel om hen te assisteren. Waren de Dienaren maar in staat tijdens deze laatste jaren voorafgaand aan de Oogsttijd een opmerkzaam bewustzijn vast te houden, dan zouden ze ook in staat zijn allerlei essentiële wenken die zich voordoen in hun leven, te herkennen. Wenken, toebedeeld door de alwetende spirituele intelligentie van de groepsgeest. Zouden de Dienaren bovendien in staat blijken om standvastig te blijven en niet af te wijken van de opdrachten van hun eigen programma en dit onverkort te blijven volgen, dan kunnen zij in toenemende mate positieve prikkels, helderheid en spirituele verlichting gaan ervaren. En dit gevoegd bij de vreugde die altijd samengaat met het zien van het goddelijk Doel. De verrukking om de Natuur te aanschouwen als zij haar geheimen prijsgeeft in een niet aflatende stroom van harmonische synchroniciteit, is slechts één van de beloningen die aan Dienaren zijn toebedeeld op het moment dat zij (opnieuw) leren hoe die goddelijke stroom van binnenuit te vertrouwen en te volgen.

Dienaren doen er daarom goed aan om met hun hele hart hun innerlijke gids - hun persoonlijke programma - zo goed als zij kunnen te blijven volgen, zelfs als dit hen door beproevingen leidt die op het eerste gezicht levensgroot of zelfs geheel onoverkomelijk lijken. Met hun blik nadrukkelijk gericht op de weg voor hen, kunnen zij in vertrouwen het Ware Pad blijven volgen dat naar de overwinning en de bevrijding leidt, het bijbelse gezegde voor ogen houdend: “Hoewel ik rondwaar in de vallei van de schaduwen van de dood, geen kwaad zal mij raken”. Alle beproevingen die de Dienaar op zijn Pad vindt, zijn uiteindelijk ontworpen om die vormende kracht van wijsheid in hem los te maken en daarmee de wereld te verrijken. Op het moment dat hij zegevierend het licht van de transformatie uitstraalt, beroert de ontwaakte Dienaar niet alleen diegenen die binnen het veld van zijn aura komen, maar zaait hij ook de kiemen voor een nieuwer en hogere vibratie in het subtiele energierooster van de planeet. Op die manier maakt hij hierbij de gehele mensheid gemakkelijker de reis te ondernemen naar de Nieuwe Wereld.

Dienaren zullen in het algemeen merken dat traditionele spirituele oefeningen zeker niet die resultaten zullen opleveren die worden gesuggereerd door diverse leringen en in boeken. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelement binnen hun programma. Zo zou bijvoorbeeld een Dienaar misschien wel twaalf uur per dag gedurende een periode van tien jaar of meer kunnen mediteren, maar met weinig effect vergeleken met de grote yogi’s en mystici van weleer, omdat de groepsziel het niet toestaat om individueel een bepaald niveau van bewustzijn of spirituele kennis in hun huidige incarnatie te bereiken, vóór het juiste tijdstip daar is.

Spirituele oefeningen - zoals meditatie - worden niet op dezelfde manier gedaan zoals de mensheid het, algemeen gesproken, door de eeuwen heen deed. Dienaren die ontwaakt zijn, weten dat hun spirituele praktijken uitsluitend dienen voor training en onderhoud van hun etherische, emotionele en mentale lichamen. Net als het fysieke lichaam zijn het telkens weer deze lagere voertuigen van bewustzijn die opnieuw moeten worden geschapen voor elke stoffelijke incarnatie en die zich opnieuw tot volle wasdom moeten ontwikkelen, dit in tegenstelling tot de ziel van de Dienaar. In feite is het de spiritueel al vergevorderde groepsziel van de Dienaar die op natuurlijke wijze mediteert in zijn eigen dimensie en zoals deze tegelijkertijd ook dient en werkt. Effecten hiervan sijpelen soms door in het directe bewustzijn van de Dienaar, waardoor spontaan, diep en schijnbaar zonder enige aanleiding spirituele gevoelens en ervaringen worden opgewekt, ofschoon dergelijke acties van de groepsziel niet direct hoeven te sporen met die van de persoonlijkheid van de Dienaar.

Meditatie en dergelijke moet door de Dienaar daarom eerder worden beschouwd als middel tot spiritueel onderhoud dan als een middel om een nieuw doel te bereiken, iets dat hij in feite al heeft verworven aan de andere kant van de sluier. Soms bereiken mediterende Dienaren tijdens de eerdere stadia van spirituele praktijken in Aardse incarnatie tamelijk snel een verbazingwekkend niveau van innerlijke harmonie en vreugde om desondanks door de groepsziel toch weer uit hun vredige staat te worden teruggehaald. Zij worden krachtig herinnerd aan het lijden op Aarde en krijgen een subtiele reprimande, zij zijn immers niet geïncarneerd voor hun eigen bestwil. Indien de Dienaar echter mediteert met een serieuze wens om dit te doen voor anderen, zal de groepsziel zich rustig houden en kan zelfs op verschillende manieren zegeningen toevoegen. Dit nu is het essentiële verschil tussen degene die in vroegere tijden mediteerde en op zijn eigen manier zocht naar zelfbevrijding en die van vandaag die, als hij al mediteert, dit moet doen voor anderen om de genade van het Aquariustijdperk te kunnen ontvangen en om aansluitend het Nieuwe Wereld Bewustzijn in zich te kunnen integreren.

Wanneer nu de eerste fases van het programma van de Dienaar succesvol zijn afgerond door een wijze betrokkenheid en dienovereenkomstig handelen, zullen hem de algemene richtlijnen van de volgende tussenstadia al snel worden aangereikt. Vooropgesteld dat Dienaren hun opdracht blijven vervolgen en hierbij hun plichten vervullen met uitsluitend altruïstische motieven, zullen voormalige latente occulte vermogens en hogere spirituele gevoelens worden hersteld. Hun vermogen om de verborgen krachten van de Natuur voor het algemene welzijn te kunnen gaan gebruiken, zal opnieuw worden onthuld en dit zal hun hogere waarde als goddelijke vertegenwoordigers op Aarde eens te meer waar maken.

In dat stadium zullen Dienaren beginnen om op occulte wijze invloed uit te oefenen op de subtiele zijde van het leven. Zij gaan zich realiseren dat zij, door bepaalde goedaardige krachten in de wereld op te wekken, in staat zijn in die hogere sferen levensversterkende energiestromen en gedachtevormen te produceren. Sferen waar momenteel de overwegend dichte mentale en emotionele projecties van de mensheid nog nauwelijks kunnen doordringen. Verheven spirituele vibraties - veel subtieler en doordringender dan de meeste grove trillingsenergieën die in het algemeen door de mensheid worden voortgebracht - hebben een veel langere gebruiksduur en een veel grotere invloedssfeer bij het verlenen van zegeningen en het schenken van vrede in de wereld. De hogere frequenties van het bewustzijn van alle ontwaakte Dienaren beïnvloeden bovendien op positieve manier het subtiele energieveld van de Aarde, voorafgaand aan het ogenblik waarop het bewustzijn van de mensheid toeneemt. Hierdoor zijn de Dienaren in staat zich af te stemmen op en baat te vinden bij die sferen die voor hen zullen zijn voorbereid. Het scheppen van positieve etherische, astrale en mentale energie is inderdaad een buitengewoon waardevolle dienstverlening en dergelijk stilzwijgend esoterisch werk vormt een belangrijk deel van de wereldlijke plichten van de Dienaar.

Dienaren die ontwaken, mogen zich best realiseren dat uitbreiding en versterking van dat grote reservoir van spirituele krachten, waaraan zij automatisch bijdragen met hun vrijgevige aard en handelingen, wellicht hun allerbeste dienstbaarheid is vooruitlopend op het allerlaatste Weksignaal tijdens de Oogsttijd en is deels al op zichzelf een vervulling van hun programma. Dienaren die zich de occulte wetten (nog) niet precies herinneren, zullen hoogst waarschijnlijk niet in staat zijn (goed) te beseffen wat er precies gebeurt. De onmiddellijke resultaten van dit esoterisch werk - bewust of onbewust uitgeoefend - zullen wellicht dan ook onopgemerkt blijven. Al die zuivere en hoogst productieve sublimerende gevolgen echter, opgewekt door de uitstraling van positieve energieën die op hogere en meer subtiel werkzame sferen zijn overgedragen, zullen dóór blijven echoën door alle dichtheden van onze Aarde heen, ten behoeve van al die generaties die nog zullen komen. Zelfs zij, die niet zijn voorbestemd om iets te doen aan het spiritueel welzijn, zullen worden gezegend en wakker gemaakt.

Deze niet zichtbare metafysische activiteit van de Dienaar is in feite één van de hoogste vormen van occulte meditatie; één die altijd al is beoefend door iedere vertegenwoordiger van het Goddelijk Plan door de hele kosmische geschiedenis heen. De verborgen kant van dit soort dienstverlening heeft een aanzienlijke toegevoegde waarde en dergelijke heilzame prestaties vormen een belangrijk onderdeel van al die positieve effecten die overal tot stand komen wanneer de richtlijnen van het persoonlijke programma worden gevolgd.

Thenewcallgroup 

Terug