Het ontstaan van samenwerkende leefgemeenschappen

06-11-2013 00:00

 

De komende stormachtige veranderingen zullen wereldwijd veel invloed hebben op onze sociale en maatschappelijke omgeving. De mensheid zal binnenkort ontdekken dat het verval en het ineenstorten van de conventionele handelseconomie onvermijdelijk is. Dan gaat men ook beseffen dat we moeten ophouden met het produceren van schadelijke en overbodige luxeartikelen waar de moderne mens tegenwoordig zo van geniet – dus alle producten die gebaseerd zijn op het exploiteren van steeds schaarser wordende natuurlijke bronnen, en producten die vervuiling opleveren bij de fabricage ervan, of die wreedheden en moord op het dierenrijk nodig maken. De tendens om internationaal en over grote afstanden handel te drijven – alleen maar om te beantwoorden aan menselijke behoeften, verlangens en gewoontes – is vanuit een wereldomvattend perspectief gezien verspillend, overbodig en bovenal uiterst schadelijk voor een gebalanceerde en gezonde levenswijze.

Een van de belangrijkste factoren die in onze moderne wereld bijdragen aan afgescheidenheid, ongelijkheid, leed en ziekte is de uitvinding van het geld, en daar is een zeer actieve handelsgeest uit voortgekomen die de neiging tot hebzucht, en zaken als eigendom, macht en conflict voedde. De moderne maatschappe-lijke financiële systemen leiden tot wereldwijde overheersing van de velen door de weinigen die rijk en machtig zijn. Als er een monetair systeem bestaat dat door hebzucht misbruikt wordt – en dat is overal ter wereld al heel lang aan de gang –, dan zullen daar altijd snel dingen op volgen zoals monopolie, corruptie, onrechtvaardigheid, decadentie en al het leed wat daar uit voort komt.

In de woorden van Paulus in zijn Eerste Brief aan Timoteus [1Tim 6:7-9]: “We zijn met lege handen de wereld binnen gekomen, en we zullen hem zeker ook met lege handen verlaten; laten we dus met voedsel en kleding tevreden zijn. De rijken zullen echter toegeven aan verleiding en valstrikken, en aan vele dwaze en pijnlijke pleziertjes die de mens tot zijn teloorgang en ondergang drijven, want de liefde voor geld is de wortel van al het kwaad.”

Er bestaan tegenwoordig echter alternatieven die de monetaire systemen kunnen vervangen, en die kunnen dus ook de problemen oplossen die de wereldhandel – en al het wangedrag dat er uit voort komt – veroorzaakt heeft. Eén zo’n alternatief is het systeem van eerlijke ruilhandel dat volledig vrij is van het gebruik van geld. Nieuwe methoden zoals deze bestaan al en worden over de hele wereld met succes toegepast in bepaalde leefgemeenschappen. In de nabije toekomst, als de onbillijke wereldeconomie ineengestort is, zal de hele mensheid gedwongen worden om van zulke alternatieve middelen gebruik te maken. De mensen echter, die een juist beeld hebben van de komende veranderingen en de nodige aanpassingen, keren zich nu al naar meer traditionele waarden als het gaat om levensonderhoud en het delen met elkaar, want zij zijn zich scherp bewust dat er een tijd komt dat samenwerking en gemeenschappelijk leven essentieel zijn voor het overleven van de mensheid.

Als de oude methoden om in het levensonderhoud te voorzien in de komende jaren afbrokkelen en ineenstorten, zullen de mensen die beseffen wat er komen gaat bijeenkomen om elkaar te steunen in de overgangsperiode. Hun heldere inzicht in de toekomst laat hen zien dat het geleidelijk en doelbewust afstand doen van al het oude de manier is om zich stap voor stap voor te bereiden op het onvermijdelijke: het uiteindelijk helemaal achterlaten van alle ineffectieve sociale, economische en politieke systemen, in ruil voor iets nieuws en beters. Zulke pioniers zijn nu al begonnen om nieuwe methoden van levensonderhoud te demonstreren, en zij maken gebruik van een nieuw betaalmiddel.

De universele wet bepaalt dat succes gegarandeerd is als er een aantal oprecht toegewijde mensen met enthousiasme, volharding en een gemeenschappelijke onzelfzuchtige focus samenwerken, want dat is een spirituele activiteit die in lijn is met de Universele Activiteit. Spirituele leefgemeenschappen herinneren zich ook nu al dat er occulte methoden zijn waarmee zij alles wat ze voor het algemeen goed nodig hebben, zonder problemen kunnen manifesteren. Als groepen toegewijde mensen maar voldoende liefhebben, dan kunnen ze samen een etherisch kanaal vormen dat energie binnenhaalt uit de hogere dimensies, en dat kan zich dan in de fysieke wereld manifesteren op iedere gewenste manier om het werk verder te kunnen laten gaan. LIEFDE zal in het Aquariustijdperk het nieuwe betaalmiddel zijn, en niet in het bezit zijn van dit betaalmiddel betekent volledig behoeftig zijn.

Volgens de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk moeten alle serieuze kandidaten voor de Oogst tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld vooral goed aandacht besteden aan het volgende: Als iemand niet klaarstaat om blij en spontaan alles te geven wat hij kan om het hoogste goed van iedereen te dienen, of als er enige angst of terughoudendheid in iemand aanwezig is, of als hij op een andere manier op zichzelf gericht is, dan sluit hij zich daarmee automatisch buiten de gelederen van ware dienaren van de wereld en dan kan hij dus geen deel uitmaken van het Ene Goddelijke Werk op Aarde. Ware spirituele dienstbaarheid sluit alle compromissen uit. Bovendien zal in de komende tijden blijken dat alles weggenomen zal worden dat voor zichzelf gehouden wordt, alles dat niet onzelfzuchtig in dienstbaarheid aan anderen aangeboden wordt als bijdrage aan de Ene Grote Zaak. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar het is een onlosmakelijk deel van de goddelijke Belofte die de mens al heel lang geleden is afgelegd en die binnenkort verwerkelijkt zal worden door iedereen die liefheeft.

Op dit moment ontstaan er overal ter wereld nieuwe leefgemeenschappen – deze kunnen al beginnen met twee mensen die elkaar vertrouwen. Gelijkgestemde zielen worden naar zulke beginnende gemeenschappen toe getrokken vanwege de focus waarmee ze werken, en ook vanwege hun magnetische vibratie en de Wet van Karma. Een eenvoudig leven en hooggestemde gedachten maken dat deze gemeenschappen een natuurlijke, gezonde en doelbewuste manier van bestaan genieten waarin de ziel van zowel kinderen als volwassenen liefdevol gevoed kan worden. Mensen die ontwaken nemen vandaag de dag hun verantwoordelijkheid voor het voorzien in bevorderlijke omstandigheden en doelmatige leermethoden, want daarmee kunnen ze de zielen van kinderen aanmoedigen zich heel natuurlijk te ontwikkelen en te groeien. Dat zal maken dat hun persoonlijk-heden volkomen vrij blijven van conditioneringen en negatieve beïnvloeding door de opgelegde houdingen en regels van sociale systemen. Deze sociale systemen zijn immers zelf beperkt en aangetast, en ze worden beheerst door onjuiste overtuigingen, verouderde tradities en ondoelmatige methoden.

Het is al tientallen jaren het geval – en nog steeds – dat buitengewoon hoogontwikkelde zielen op Aarde incarneren als liefhebbende respons op de grote behoefte aan hulp in de wereld. Dit zijn de voorlopers van de nieuwe leraren* van de mensheid, en zij zijn hier om de mensheid te helpen met de nodige voorbereidingen voor de Grote Overgang. Zulke spiritueel vergevorderde mensen begrijpen heel goed hoe ze de natuurlijke ontwikkeling van kinderen op alle niveaus – fysiek, emotioneel, psychologisch en vooral spiritueel – moeten bevorderen. Zij weten hoe ze daarbij de nodeloze pijn en worsteling moeten voorkomen die helaas wel de ervaring is geweest van de meerderheid van de jonge mensen die geconditioneerd en gevormd zijn door de maatschappij en zijn materialistische focus. De nieuwe leraren zijn vandaag hier om de weg vooruit te wijzen. Mensen die de huidige wereldcrisis herkennen en die het onderscheidingsvermogen bezitten om te herkennen waar nu behoefte aan is, zullen zich daarom bij deze strategisch geïncarneerde dienaren van de mensheid aansluiten, en met hen gaan samenwerken. Daarmee leggen ze de nieuwe fundamenten voor een veel efficiëntere samenleving en een gezondere levenswije.

* Hierbij moet worden opgemerkt dat er veel mensen zijn die zoeken naar iemand die beantwoordt aan hun idee en ideaalbeeld van de volmaakte spirituele leraar – zoals bijvoorbeeld de serene en vredige heiligen uit de oude religies, die in allerlei biografieën beschreven worden. Als een nieuwe leraar van de mensheid zulke mensen de hand reikt, dan is het echter heel goed mogelijk dat zij deze kans voorbij laten gaan, omdat hij niet aan hun beeld voldoet. De nieuwe leraren zijn veeleisender, en zij gaan onvermijdelijk veel daadkrachtiger te werk, want zij willen de planetaire deadline halen, en een zo groot mogelijke oogst binnenhalen. Het onderwerp van de dienaren van de mensheid, hun doel om in deze periode te incarneren, hun oorsprong, kwaliteiten, levenspatronen, etc. worden in detail beschreven in het boek Dienaren van het Goddelijk Plan – de bestemming der tijden is nabij (zie ook achterin dit boek).

De mensen die de Nieuwe Wereld op gaan bouwen, zullen het beste uit het verleden nemen en dat samenvoegen met het nieuwe, om zo de spirituele voorspoed van het komende Aquariustijdperk voor te bereiden. Gemeenschappen zullen in de Nieuwe Wereld op die manier goed worden verzorgd, en daardoor krijgen ze de kans hun grotere potentieel te realiseren en spirituele beschavingen te worden. De toekomst ligt nu in de handen van de mensheid. Het heden kan echter noch worden gebouwd op hoop op een betere toekomst, noch op spijt over het verleden. Het is nu heel hard nodig dat men ontwaakt en tot actie overgaat, en dat geldt in het bijzonder voor de mensen die het inzicht, de geest, en de diep gevoelde aspiratie hebben om veilige havens te scheppen waar men kan schuilen tijdens de komende storm. Dit zijn mensen die ook het initiatief en de bereidheid tonen om alles te koesteren wat nieuw en levengevend is en wat bijdraagt aan de genezing en verheffing van de mensheid en de Aarde.

Omgekeerd is het ook zo dat geen enkele leefgemeenschap de komende heftige periode zal overleven, als die niet gebouwd is op de veilige en stevige fundamenten van gezamenlijke spirituele aspiratie en onzelfzuchtige ethiek. Ware gemeenschap leeft in het hart van de leden als een spirituele houding, en dus niet als een uiterlijk doel of het gezamenlijke verlangen zo’n doel te bereiken. Daarom zullen leefgemeenschappen in de nieuwe tijd altijd bestaan uit ware vrienden, dat wil zeggen: mensen die een verenigd bewustzijn hebben bereikt en die daarom niet naar elkaar kijken om er zelf beter van te worden, maar die in plaats daarvan natuurlijk en vreugdevol hun aandacht naar buiten richten en omhoog, gezamenlijk en in dezelfde richting, voor het hoogste goed van de groep en uiteraard voor de hele mensheid. Want zo demonstreren ze goddelijke vriendschap.

We moeten goed begrijpen dat de leefgemeenschappen die in de overgangsperiode de grootste en diepst reikende invloed zullen hebben, geen plaatsen zullen zijn waar vooral genezing plaatsvindt – dit in tegenstelling tot wat men vaak denkt. Het zullen centra zijn voor spirituele dienstbaarheid, en ze zullen veel verschillende functies vervullen. Slechts één daarvan zal persoonlijke genezing zijn. Het is de taak van werkelijk spirituele gemeenschappen om een heel scala aan diensten te bieden aan allen die het planetaire bewustzijn willen helpen verhogen door hun eigen bewustzijn te zuiveren. Onzelfzuchtige dienstbaarheid verhoogt de frequentie van het bewustzijn, en het zet een transmutatieproces in werking dat een diepgaande genezing met zich meebrengt. Maar toch is zulke dienstbaarheid zeker niet alleen maar op genezing gericht, en dit is tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld een zeer belangrijke sleutel voor succes. Genezing is weliswaar een integraal deel van ieder werkelijk goddelijk werk, maar het moet niet het belangrijkste aandachtspunt worden van een gemeenschap. Een groep die zich daar wel op richt, zal daardoor meteen al erg beperkt zijn in haar mogelijkheden, want er is iets dat veel en veel belangrijker is dan persoonlijke genezing en geluk. Dat is juist waarom de mensheid naar de goddelijke wereld geroepen wordt.

Alle succesvolle esoterische scholen van vroeger waren efficiënt en logisch opgebouwd met binnen- en buitencirkels, en dat zal ook het geval zijn met de occulte structuur van de Lichtcentra in het Aquariustijdperk. Deze concentrische ringen van dienstbare activiteiten geven de hoogte van het spirituele niveau aan, en dus ook het spirituele vermogen van de zielen die binnen de grenzen ervan werken. Bij groepen die een grote spirituele invloed hebben, zullen aspiranten als vanzelf steeds verder naar binnen getrokken worden. Dit gebeurt op basis van hun eigen vermogens, maar ook op grond van de mate van hun toewijding, de zuiverheid van hun motieven en hun spirituele niveau en verdienste. Ieder groepslid zal de juiste plek of taak vinden die voor hem de beste gelegenheden biedt, en het invullen van die taak zal dan harmonieus samengaan met het collectieve doel en het hoogste goed van de hele groep.

We willen benadrukken dat de functie en de vorm van spirituele gemeenschappen in de Nieuwe Wereld in geen enkel opzicht zal lijken op de bekende scholen en opleidingen die er tegenwoordig bestaan, want het Aquariustijdperk is geen tijd van workshops, cursussen en lezingen. Het is een tijdperk van actief deelnemen voor het goed van iedereen. Spirituele leraren hebben al eeuwenlang ontzaglijk veel inspirerende woorden gesproken en geschreven, maar toch vieren zelfzucht, ziekte en immoreel gedrag nog altijd hoogtij op Aarde. In het verleden heeft de mensheid vanwege zijn spirituele passiviteit belangrijke lessen over het algemeen niet geleerd, en dat heeft veel pijn en lijden als karmisch gevolg gehad. De tragedies van gisteren zijn echter niet voor niets geweest, want zij zijn niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer mensen komen inderdaad in beweging en wijden hun leven aan iets moois, iets betekenisvols en iets waardevols. In een dergelijke onderneming beseffen ze dat het resultaat van ware toewijding aan een waardevol collectief doel bestaat uit inspiratie, genezing, doel, vervulling en dus ook harmonie en geluk – ongeacht wat de uiterlijke omstandigheden ook zijn, want werkelijk gelukkig zijn is een innerlijke staat, en niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden.

De mens is van zichzelf een sociaal wezen, maar desondanks koestert hij al zo lang een afscheidende en dus abnormale levenshouding die nu duidelijk zowel de mens zelf als de planeet met vernietiging bedreigt. Het wordt tijd dat we ontwaken en opstaan uit onze levende dood, en dat we ophouden met altijd maar te kijken wat we voor onszelf kunnen krijgen. In plaats daarvan moeten we eens beginnen met de ware Ziel van het leven te ervaren door te geven wat we hebben, voor het goed van iedereen – tijd, energie, steun, geld, vaardigheden en vooral liefde –, want dat zal bijdragen aan het manifesteren en actief realiseren van ware gemeenschapszin op Aarde.

Een evenwichtig leven vol spirituele groei kan alleen worden verwerkelijkt door het onzelfzuchtig uiten en geven van liefde en begrip naar iedereen. Dit inzicht begint bij de mensheid nu te dagen, men begint nu te beseffen dat dit een vereiste is voor de toekomstige Nieuwe Wereld. Empathie en altruïstische respons wordt een overweldigende motivatie van een nu nog kleine, maar gestaag groeiende minderheid. Inderdaad: een minderheid, maar wel één die de kritieke massa vormen kan, en die de weg kan wijzen en de wereld kan veranderen.

Nooit is het mogelijk geweest om aan relaties te ontsnappen. Het is eenvoudigweg niet mogelijk de interactie met andere personen, zielen en met het leven zelf uit de weg te gaan. Bij de geboorte van de Nieuwe Wereld zal welslagen en overleven altijd ONZE zaak zijn, en nooit MIJN zaak. Met oprechte liefdevolle samenwerking worden individuele kwaliteiten en bezittingen gebruikt voor de hele gemeenschap. Bronnen worden gedeeld, en ook de ervaring, kennis en de vaardigheden van één iemand staan ter beschikking van iedereen. Dit is maar één van de voordelen die oprecht gemotiveerde mensen die in groepsverband samenwerken voor een gezamenlijk doel, zich beginnen te realiseren, en dit wereldwijd uitgroeiende patroon is volkomen in overeenstemming met de grotere stroom van overgangen die aan de geboorte van het Aquariustijdperk voorafgaat.

Mensen die zich bewust afstemmen op al het nieuwe van vandaag, ontdekken dat ze de behoefte ontwikkelen om dienstbaar te zijn. Motivaties die voortkomen uit spiritueel begrip, en die gebaseerd zijn op een toekomstvisie van eenheid in de wereld, brengen leden van de nieuwe, op broederschap gebaseerde samenleving ertoe om met hart en ziel te gaan samenwerken. De mensen die in de Nieuwe Wereld triomfantelijk op zullen rijzen, zullen gezamenlijk de weg gaan. Ze zullen elkaar helpen met het realiseren van een leven van evenwicht, gezond contact en eenheid. Hun levenspatroon en expressie kunnen worden vergeleken met goed functionerende hersencellen die symbiotisch samenwerken als een groter en op één doel gerichte creatieve geest.

Eenheid is harmonie en kracht, en goed gereguleerde gezamenlijke inspanning brengt altijd wonderen voort. Dit is het geheim van alle succesvolle samenwerkingsverbanden, gemeenschappen en beschavingen uit de geschiedenis. We kunnen de verbluffende prestaties van mieren- en bijenkolonies als voorbeeld zien van de zeer reële mogelijkheden die met een goed gefocuste groepsgeest verwerkelijkt kunnen worden. Misschien rijst de vraag of we ons wel naar de primitieve voorbeelden van insecten moeten richten!? Wel, waarom ook niet? “Zo boven zo beneden.” En dus geldt er ook: zo beneden, zo boven! Mieren en bijen demonstreren dit universele principe al miljoenen jaren, al sinds de Planetaire hiërarchie – de spirituele Begeleiders van de mensheid – voor het eerst op deze planeet kwam om de vooruitgang in het minerale, plantaardige, dierlijke en menselijke rijk te beheren en te bevorderen. Deze spiritueel hoogontwikkelde en verheven zielen introduceerden naast tarwe ook bijen en mieren op Aarde, en het kan geen kwaad om ervan uit te gaan dat die verlichte wezens daar inderdaad een bedoeling mee hebben gehad. Misschien wordt het nu wel eens tijd dat de mens acht gaat slaan op deze voorbeelden die ons al eeuwen geleden gegeven werden.

De bestemming van de mensheid werd al eeuwen geleden vastgelegd in het aloude boek van het Goddelijk Plan voor de Aarde, en daarom is het bekend dat in de nieuwe tijd de ontwaakten aan de rest van de mensheid zullen laten zien hoe ze als één bewuste en creatieve intelligentie kunnen leven, dus hoe ze allen met elkaar samen kunnen smelten en in overeenstemming met de universele Wet van Eenheid kunnen leven. Als voorbodes van de nieuwe mens zullen zij zo de komende manifestatie van de Goddelijkheid op Aarde personifiëren. Op dit moment ontwaken deze zielen, en nu beginnen zij zich hun taak ten behoeve van de mensheid weer te herinneren. Hun gezamenlijke doelen en activiteiten zullen de structuur en de gemeenschap-pelijke manier van functioneren laten zien die ze gemeen hebben met alle grote spirituele intelligenties die overal in het universum actief het Goddelijk Plan dienen. Zij zijn de zaden van levende super-sociale entiteiten die in het Aquariustijdperk op Aarde tot bloei zullen komen.

Via zulke goddelijke gemeenschappen zullen soortgelijke omgevingen ontstaan waardoor het Nieuwe Wereldbewustzijn zich uiteindelijk over de hele planeet zal verspreiden. Het zal bovendien ook maken dat de spirituele Hiërarchie van Grote Zielen fysiek zal incarneren om te helpen waarlijke broederschap op Aarde te ontwikkelen en onderhouden. Gemeenschappelijk leven kunnen we daarom zeer terecht zien als een integraal onderdeel van een onzegbaar groots en glorieus ontwerp dat ooit, heel lang geleden, in de Universele Geest zelf opkwam. De mensheid begint nu de schoonheid van dit Plan weer te herkennen en de uitgangspunten ervan toe te passen in de fysieke wereld, net zoals de voorgaande beschavingen van de mensheid dat gedaan hebben. Aan het einde van deze huidige grote cyclus zal de hele wereld de handen ineenslaan en samen het schoonste lied zingen dat er ooit op Aarde gezongen is: een goddelijke hymne van een gezamenlijk doel en wereldwijde samenwerking.

Thenewcall/ DeNieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur:De roep tot Ontwaken/The Fellowship

 

Terug