Het nieuwe wereldbewustijn

06-11-2013 00:00

Met de komst van het Aquariustijdperk zullen er wetten worden aangepast vanwege het hogere spirituele niveau van de mensheid. Er zullen zelfs compleet nieuwe wetten gaan gelden die perfect zijn afgestemd op het verruimende wereldbewustzijn van tegenwoordig. De hele planeet beweegt zich nu naar het volgende keerpunt op haar evolutionaire spiraal, en daarom zullen deze nieuwe wetten – en ook de Goddelijke Vertegenwoordigers zelf die ze invoeren – de mensheid aansporen tot eenheid en werkelijke spirituele kameraadschap, een nieuwe en prachtige manier van bestaan. Dit ideaal is nu, aan het einde van het Vissentijdperk, niet alleen een reële mogelijkheid, maar het is ook een voorwaarde voor verlossing en voor het genezen van de Aarde en de mensheid.

Veel van de oude religieuze denk- en leefwijzen hebben meer problemen dan oplossingen gebracht, en de mensen die willen helpen bij het laten ontstaan van het Nieuwe Wereldbewustzijn, zijn er nu klaar voor om de oude manieren helemaal achter te laten. Zij richten zich nu met heel hun hart naar de nieuwe uitingen van waarheid. Er is wereldwijd een grote verandering in houding onderweg, en men begint vooral in het Westen te beseffen dat de oude manieren van op zichzelf gerichte spirituele groei niet meer gelden zoals vroeger, en ook dat de zoektocht naar persoonlijke verlichting geen deel kan uitmaken van de nieuwe wereldethiek. In de nieuwe tijd zal op zichzelf gerichte spirituele ambitie volledig vervangen worden door oprechte toewijding aan het hoogste goed van iedereen. Mensen die nu ontwaken en die de noodzaak tot verandering beginnen te beseffen, hebben van de oude manieren geleerd, en zij zijn er klaar voor om ze op te geven voor iets dat nu veel belangrijker, vitaler, toepasselijker en grootser is. De weldenkende mens is nu klaar om blind geloof volledig achter te laten. En dat geldt ook voor het vereren van uiterlijke objecten, religieuze bemiddelaars, technieken voor zelfbevrijding, en ingewikkelde filosofische idealen, want al deze methoden dienen gewoon de huidige spirituele behoeften van de mens niet meer. Steeds meer bewuste en kritische mensen zien in dat het persoonlijke plaats zal moeten maken voor het onpersoonlijke, en dat het zelf plaats zal moeten maken voor de goddelijke Geest, wil er ooit vrede op Aarde kunnen komen. Deze ontwakende mensen vormen samen de kritieke massa waardoor het Nieuwe Wereldbewustzijn geboren kan worden. Daarna zal het zich permanent op Aarde kunnen vestigen.

Het nieuwe wereldparadigma van een verbonden bewustzijn kan alleen werkelijkheid worden als ideeën uit de spirituele werelden een indruk achterlaten in het bewustzijn van de mensheid, want de gedachtenwereld van de mens is het enige beschikbare instrument waarmee het Goddelijk Plan zich op Aarde kan manifesteren. Het sublimeren van het gedachtengoed van de wereld is hard nodig voor het genezen van onze zieke planeet, en de binnenstromende regenererende energieën van de Nieuwe Wereld kunnen alleen ingeroepen worden door een volkomen onzelfzuchtig doel te kiezen en een onvoorwaardelijk coöperatieve houding te demonstreren.

Het Nieuwe Wereldbewustzijn dat nu ontstaat, kenmerkt zich door samenwerking die oprecht het algemeen goed beoogt, door een altruïstische instelling, en door een doelbewuste toewijding aan het dienen van de wereld. Daarbij heeft het Nieuwe Wereldbewustzijn ook iets heel sociaals, want het is een groepsbewustzijn. Oprechte solidariteit is hard nodig op Aarde, omdat de planeet nog altijd overheerst wordt door de afscheidende instelling van de mensen. Alleen de kracht van synergetische eenheid kan als een collectieve kracht voor het goede de eeuwenlang opgespaarde duisternis verdrijven en wereldwijde negativiteit overwinnen, en daarmee zal het huidige doel voor de wereld zich kunnen manifesteren.

Het Nieuwe Wereldbewustzijn begrijpt wat de enige manier is om de suïcidale rampkoers van de mens te verleggen, namelijk door de Goddelijke Wetten tegenover de Aardse wetten te stellen. Want door de Hogere krachten tegenover de lagere te stellen, zal alles wat achterhaald en onwenselijk is omgevormd worden tot iets nieuws en levends. Dit doet men door inzichten uit te dragen waar er onwetendheid heerst, en door compassie te tonen bij verwijt, door hebzucht te beantwoorden met goedgeefsheid, en vijandschap met liefde. Door een verenigd bewustzijn te demonstreren, tonen mensen de essentiële kwaliteiten van het Nieuwe Wereldbewustzijn, en daarmee brengen ze een hoger trillingspatroon in de aura van de Aarde. Deze positieve inbreng heeft al nieuwe frequenties van spiritueel licht opgeroepen, en het draagt aanzienlijk bij aan het herstel van de planeet en al het leven dat daarbij hoort.

De eerste gloed van het Nieuwe Wereldbewustzijn is nu in de westerse wereld al te zien, en het is ook zo dat de westerse mens bestemd is om zich in het Aquariustijdperk te manifesteren als een spiritueel hoogontwikkeld ras, zonder daarbij de oosterse wereld tekort te doen. De Wet van Reïncarnatie verklaart dit noodzakelijke en cyclische patroon, want de golf van het leven beweegt zich van oost naar west, net als de zon, en de zielen die in voorbije eeuwen uitblonken in oosterse mystiek, zijn nu uit medeleven teruggekeerd als dienaren van het ras. Zij brengen nu de meer gevorderde principes en wetten van het westerse occultisme met liefde in praktijk.

Het Latijnse woord occultus betekent verborgen. Occultisme is dan ook de wetenschap van alles dat voor de vijf zintuigen en het intellect verborgen blijft. Met het woord ‘occultisme’ zoals we het zojuist gebruikten (en verder in dit hele boek), bedoelen we een intelligent begrip van universele wetten en esoterische principes, en het bewust en onzelfzuchtig hanteren van de verborgen Natuurkrachten voor het goed van het geheel. Het betekent dus geen tovenarij, zwarte magie, spiritisme of mediumschap of iets dergelijks. Voor mensen die niets van het occulte weten, is het moeilijk om te beseffen hoe groot hun beperkingen zijn, en hoezeer die werkelijk met alles te maken hebben. In de komende cyclus zal de kennis van het innerlijke leven en de occulte dynamiek van het Universum groter zijn dan ooit tevoren, en de mensheid zal daarom ook van nature een veel helderder licht van waarheid en wijsheid de wereld in dragen. Met dat licht zullen de mensen de weg beschijnen, zodat iedereen hem kan zien.

De mensen die het Nieuwe Wereldbewustzijn samenvatten en beschrijven, zijn daarmee al bezig een brug te bouwen van het oude naar het Nieuwe. Zij banen een lichtend pad naar het Aquariustijdperk, en daarmee bereiden zij de weg voor iedereen die het wil volgen. Zij inspireren anderen om te profiteren van de huidige ongekende spirituele gelegenheid, en zo helpen ze om het potentieel om te zetten in een schitterende werkelijkheid voor iedereen die naar succes verlangt bij de Oogst. De verbreiding en uitstraling van het Nieuwe Wereldbewustzijn, zoals dat nu actief aanwezig is in de harten van alle ontwakende mensen, is nu een zeer invloedrijke realiteit die de mensheid kan bevrijden. Deze kracht zal de mensheid in staat stellen voorwaarts te gaan op het spirituele pad, en daarmee zullen de mensen de Nieuwe Geest inroepen en de Nieuwe Wereld opbouwen. De snelle en wereldwijde groei van netwerken en zelfvoorzienende leef-gemeenschappen geeft al aan in welke richting de toekomst zich zal ontwikkelen.

De Nieuwe Roep

Thenewcall

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

 

Terug