Het Nieuwe Inwijdingsmysterie en de Transformatie.

05-03-2014 00:00

In het verleden werd de naar bevrijding hunkerende mens geleid naar de oude oosterse tradities of naar de oude Mysteriescholen die in het verleden altijd een bemiddelende rol vervulden bij de bevrijding van de mens. Die zielen die rijp waren, en zoekende waren, werden in de ashrams of in de diverse Mysteriescholen onder leiding van een leraar ingewijd in de oude wijsheid en werden op die manier opgenomen in de kring van ingewijden om zo de laatste reis aan te vangen naar Bevrijding van de Geest, naar Verlichting, om zo de Nieuwe natuur te kunnen verwelkomen en zich van de oude natuur te kunnen losmaken.

Echter, de twee oude stromingen van inwijdingen die richting gaven aan die diepe wens om de Nieuwe Natuur te ontvangen waren stromingen die niet zomaar voorbij gingen aan de persoonlijkheid. Het waren stromingen die ofwel uitgingen van deling van de persoonlijkheid respectievelijk het cultiveren van de persoonlijkheid. In beide stromingen werd de kandidaat ingewijd in de oude Wijsheid, maar werd getracht de persoonlijkheid daaraan ofwel ondergeschikt te maken respectievelijk te laten participeren in de Mysteriën.

In beide gevallen waren alle kandidaten hunkerend naar Vervulling en dorstend naar de Waarheid. In beide gevallen ook werd de kandidaat voor de Goddelijke Mysteriën op zijn wenken bediend en kreeg hij toegang tot de oude Wijsheid, maar werd het praktiseren, dat zo noodzakelijk was voor het verder doorlopen van het individuele Pad, gebaseerd op deze twee stromingen.

In het delen van de persoonlijkheid werd getracht de laagste en meest fysieke voertuigen van de 4-voudige mens af te zonderen van de hogere voertuigen door deze lagere voertuigen te verloochenen dwz gecontroleerd op te geven via verschillende technieken. Aangezien het kleine zelf niet zichzelf geheel kan verloochenen of controleren of zichzelf in absolute zin het stilzwijgen opleggen, zijn het hierbij de hogere voertuigen van het kleine zelf (de mind/intellect - de strenge kastijder/degene die bepaalde technieken beoefent tot splitsing -; en/of het astrale voertuig - de mysticus/degene die langdurig mediteert -) die het stoffelijk zelf trachtte af te stoten en te onderwerpen.

Het zal duidelijk zijn dat men hierbij toch het kleine zelf genoegdoening verschaft door in ieder geval de hogere voertuigen van het lagere zelf mee te laten liften in de zich verheffende mens. Maar omdat toch de hogere voertuigen van het kleine zelf hierin betrokken zijn, is daar natuurlijk een grens aan gesteld, precies zoals Paulus het treffend zei: "het vergankelijke kan geen deel hebben aan het onvergankelijke". Zelfs de hoogste voertuigen van de mens zijn nog steeds aards en vergankelijk al zijn ze afkomstig van de meer subtiele sferen van de Aarde. En daardoor is totale bevrijding nooit mogelijk al is het doordringen in wat hogere sferen wel haalbaar.

De andere stroming, die uitgaat van cultivering van het zelf is gebaseerd op de veronderstelling dat het Allerhoogste bereikbaar is door dwars door de laagste heen te breken en alles van het lagere zelf op te voeren onder het motto van 'de mens staat in deze wereld en is niet hier gekomen om hier afscheid van te nemen', maar om deze wereld te ontstijgen en wel met medenemen van het lagere zelf. Maar men is hierbij ook bezig om het lagere zelf, de persoonlijkheid niet als een deel, maar in zijn geheel te cultiveren opdat deze als geheel verlicht kan worden. Ook hier was tucht een belangrijke voorwaarde tot reiniging, maar men accepteerde de lagere voertuigen om dit al reinigende gereed te maken voor Verlichting.

In alle gevallen speelt het ego, het kleine zelf een uiterst vitale rol in de voorbereiding en controle van zichzelf.

En dit nu is de grote belemmering tot een Ware Bevrijding, want ego kan nimmer Bevrijd worden. Het ego, de persoonlijkheid behoort toe aan deze plastische wereld. Het is er uit geboren, en zal er noodzakelijkerwijze weer naar terug moeten keren. En dit geldt voor alle voertuigen van de mens, zelfs zijn allerhoogste voertuig, zijn mentale lichaam.

Deze inwijdingsstromingen hebben nog steeds belangrijke vertakkingen in de huidige oosterse tradities en ook wel in het westerse "snelle" denken om zo vlug mogelijk en met eigen pogingen Verlicht te kunnen worden via allerlei trainingen, ademhalingstechnieken enz. Tegenwoordig zien we in onze spirituele markt ook al cursussen om tegen een behoorlijke vergoeding Avatar te leren worden!!

Welnu, deze oude stromingen werden doorbroken door de verlichte geesten Boeddha en Jezus de Christus.

Eerst Boeddha die als geen andere wijze voor hem de gehele kleine zelf schouwde in al zijn verschijningen en met al zijn voertuigen en voorgoed afrekende met de hoop dat een deel ervan, laat staan het gehele zelf, Verlicht kan worden. Hij gaf als geen ander aan hoe de realiteit van deze wereld in elkaar stak en hoe ons lagere zelf hierop reageert en zich met de verschijningen van deze wereld bindt vanaf het laagste voertuig tot en met het allerhoogste voertuig. Deze analyse kostte hem 6 jaar zelfonderzoek. Zijn focus bleef echter op het lagere zelf die zich moest onthechten van alles dat deze wereld omvatte om uiteindelijk dat te kunnen vinden wat verborgen was: onze Ware ZELF. De dood van het gehele kleine zelf was nodig om het Ware Leven te kunnen vinden. Boeddha bracht de Wijsheid over de barrières van ons kleine zelf en de illusie van deze wereld ten dienste van ons onversaagde onderzoek naar Zelfvervulling.

Hij vertegenwoordigde het Wijsheidsprincipe van de drie-eenheid Gods.

Jezus de Christus kwam na hem en bracht een nieuw aspect: die van Liefde. Hij borduurde op de leringen van Boeddha waar hij echter een geheel nieuw element aan toevoegde, namelijk de Genade van God (via de Tweede Doop) die zorg moest dragen voor de Mystieke wedergeboorte van de innerlijke mens, waarna de werkelijke wedergeboorte van de geest, die Liefde is, in ons gestel mogelijk wordt.

Op verbluffende wijze zei Hij dit tegen Nicodemus: "Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt uit Water en Geest, is in staat het Koninkrijk Gods binnen te gaan." Hij vertolkte het aspect van Goddelijke Liefde en hoe die te ontvangen als voorbereiding op het gaan van het Pad.

Het principe van Boeddha - het opgeven van het zelf - gaf hij weer in zijn eigen woorden: "Wie zich aan het leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld zal het behouden voor het eeuwige Leven".

Simpel, maar uiterst doeltreffend gezegd.

Het principe van "Opnieuw geboren worden" is de grootste doorbraak want op dat moment opende Jezus de poort naar de goddelijke regionen voor iedere ziel, naar die zetel waar die ziel ook thuishoort. Hij opende hiermee de weg naar volledige Bevrijding in Goddelijkheid.

Met dit grootse Principe van het ontvangen van de Genade van God, dwz het Licht van de Gnosis, de Liefde Gods, dat de tweede Doop van vuur voorstelt, introduceerde Hij een nieuwe inwijdingsmysterie.

En Hij demonstreerde beide elementen op indrukwekkende wijze met de opoffering van zijn eigen leven om zo op allegorische wijze beide grote principes te kunnen duiden voor de intelligent zoekende mens.

En zo komen we op de grondslagen van de nieuwe inwijdingsschool voor de moderne mens, die gebaseerd is op de leringen van Boeddha en van Jezus en beide principes naast elkaar stelt. Dit zijn de grondvesten van de naar Vervulling zoekende mens:

1. het ledigen van het kleine zelf ten gunste van de opstanding van de individuele innerlijke geest van de mens. Het "ik" moet kleiner en Hij (het Ware Zelf) moet groter.

2. Het belang van het opnieuw te moeten worden geboren als het grote Mysterie dat Jezus introduceerde: Deze onthulling geeft de macht aan van God om het zegel aan te kunnen reiken om daarmee de poort naar het Pad te openen en de tocht aan te vangen naar het Licht van Goddelijkheid.

Dit nu is de nieuwe richting van de moderne geestesschool die de weg wijst naar de persoonlijkheidsverwisseling en Transfiguratie van de fysieke mens tot de geestelijke mens dmv de opstanding en het werkzaamheid van de innerlijke Christus, ons Ware Zelf in ons, na de grote werking van Gods Liefde eens te hebben aangeroepen en te hebben ervaren.

De poorten naar het verleden zijn hiermee voorgoed gesloten. En hiermee is tevens het begin gemaakt van het einde van de levensloop van de mens op deze fysieke Aarde. Dit was ook de boodschap van jezus.

De nieuwe inwijdingsstelsel zal nog onder ruime aandacht moeten worden gebracht bij de mensheid. Maar het loslaten van de filosofie van de evoluerende mens die aan de basis stond van de twee oude inwijdingsstromingen is iets dat nog lastig is te verwijderen uit het denken van de mens die al zolang geconditioneerd is met een enorme focus op het zelf. De mens evolueert niet, hij ervaart slechts. Hoe kan de mens evolueren in een illusie, een droom, als zijn enige Doel is te ontwaken uit die droom?

De nieuwe inwijdingsmysterie van de totaal transfigurerende mens als de feniks die van binnenuit zich verbrandt en daarmee  nieuw lichtkleden aanmaakt en verwerft is zelfs nog niet goed ingeburgerd in esoterische kringen.

Maar de eerdere Gnostici in de eerste paar eeuwen na Christus zagen dit wel en dit gaf een enorme impuls aan hun denken. We hebben gezien hoe de kerk die visie van zelf-Bevrijding heeft trachten te beperken. Toch kwam de Waarheid langs verschillende andere richtingen en verlichte geesten weer terug en juist nu in deze tijd waar zoveel in beweging is en enorme energetische impulsen de wereld voorbereidt op een Loutering, zal deze inwijdingsmysterie openbaar worden als de richting voor de Nieuwe Universele Religie (vergelijk het Latijnse 're-ligare', dat 'herverbinden betekent), waar men zal leren zichzelf weer te kunnen Verbinden met de Allerhoogste Autoriteit waar wij allemaal diep in ons hart deel van uitmaken. God is niet onze Vader, maar onze grote Vriend.

Dit is de culminatie naar een nieuwe herkenning en naar de nieuwe Wereld. Deze openbaring van Jezus gaf nieuwe impulsen aan het moderne Gnostische denken en bewegingen die heel goed verstonden wat Jezus in wezen bedoelde. Hij gaf ook aan de moderne mens eindelijk de betekenis van God, die het Al is, de Tao, het onbegrensde niets, waaruit Alles ontstaat. En daarmee impliciet aangaf dat dit Niets weliswaar voor de menselijke oog niets is maar voor de spirituele mens toch ook weer Alles is, een amorf maar toch onbegrensd Bewustzijn en Intelligentie; een Levend Godsbeginsel dat in ons allen aanwezig is als we daarvan bewust gaan worden. Dit geeft weer zin en reden aan ons bestaan, opdat wij ons allemaal nu gereed kunnen maken voor die grote sprong voorwaarts uit de duisternis naar het Christusveld.

De weg naar het Al gaat via het indalen van het Christusbewustzijn in de lege mens, als de ziel en het ego bewust hebben meegewerkt op het Pad van Transfiguratie, het Pad van Liefde, van Goddelijke Liefde.

Het is die Liefde die het aangezicht van God in ons hart weer wakker maakt en het innerlijke vuur doet oplaaien en dat die Herinneringen weer terugbrengt van Wie wij werkelijk zijn.

rudolph

www.goddelijkplan.nl

Terug