Het nieuwe en het oude

24-10-2013 00:00

Alles wat er tegenwoordig nieuw verschijnt op het gebied van spiritualiteit, filosofie, religie en wetenschap, staat in scherp contrast met de vertrouwde maar achterhaalde normen. Dit laat zien dat er zich nu op reusachtige schaal een belangrijke tweedeling aan het ontwikkelen is. De kloof tussen de oude en de nieuwe wereld wordt steeds wijder, en in de fysieke wereld begint dat nu ook duidelijk zichtbaar te worden. Deze scheiding is overduidelijk voor iedereen die weet wat er gaande is en die de aanwijzingen herkent van wat er komen gaat. De massamedia zijn echter niet betrouwbaar als het gaat om de waarheid over deze tijden, want die verkoopt niet zo goed! De serieuze zoeker zal daarom verder kijken. “Zoek en gij zult vinden; klop en er zal worden opengedaan.” De oprechte en grondige onderzoeker van tegenwoordig zal al gauw tot de conclusie komen dat er al enorme veranderingen op Aarde gaande zijn, en dat we in buitengewone tijden leven.

Het belang van deze periode en de omvang van de gevolgen die het zal hebben, kunnen nauwelijks worden overschat. Er bestaan veel verwijzingen in allerlei teksten, waaronder algemeen erkende geschriften, die erop duiden dat wat in het Christendom ‘Armageddon’ wordt genoemd, nabij is. Seculieren en wetenschappers trekken ook hun logische conclusies over wat er op Aarde staat te gebeuren, en deze conclusies zijn gebaseerd op moderne onderzoeksmethoden van de huidige tendensen in ons zonnestelsel. Er worden bijvoorbeeld erg bijzondere planeetstanden verwacht in de periode tussen 2001 en 2010, en wetenschappers hebben veel bewijsmateriaal onderzocht dat aangeeft dat er waarschijnlijk in die periode een verschuiving van de polen van de Aarde zal optreden.* Er bestaat een overvloed aan allerlei voorspellingen van geologische gebeurtenissen en soortgelijke zaken. Deze onheilspellende profetieën hebben samen met alle fysieke symptomen van de huidige wereldtransformatie tot gevolg dat de mensen steeds meer aandacht krijgen voor de onderlinge verbondenheid van alles in de Schepping.

Er komen nu nieuwe en hogere niveaus van perceptie binnen het bereik van de mens, want voor gevoelige mensen openbaren zich nu werelden die eerst verborgen bleven. Er zijn nu meer mensen met paranormale gaven dan ooit tevoren, en veel gevoelige mensen beginnen te profiteren van de Wet van Synchroniciteit en allerlei andere occulte verschijnselen die zich spontaan in hun leven beginnen te manifesteren.

Het bewustzijn van de mensheid ontwaakt, en daardoor ontstaat er over de hele wereld nu een nieuwe ethiek. Steeds meer mensen zien in dat afscheiding op ieder niveau destructief werkt, en dat het in feite niet meer is dan een overblijfsel van onwetendheid uit het verleden. Men begint ook in te zien dat samenwerking en eenheid inderdaad de doelen en de normen moeten zijn voor de nabije toekomst. Tegenstellingen en angst worden nu eindelijk herkend als schadelijk voor al het leven, en actieve goodwill wordt nu gezien als de norm die de wereld zal transformeren.

De overgang naar het Aquariustijdperk staat er nu echt gauw aan te komen, want nieuwe levensenergieën overspoelen nu de planeet. Ze brengen het wereldbewustzijn tot leven en daardoor dwingen ze veranderingen af, en ieder mens zal voor een uiterst belangrijke keuze komen te staan. Werkelijk iedereen zal een keuze moeten maken die verreikende gevolgen zal hebben voor zowel de loop van zijn huidige leven, als voor zijn toekomstige zielsontwikkeling in ontelbare incarnaties – ongeacht of hij wel wil kiezen, en of hij begrijpt wat die keuze inhoudt, of niet. We willen hierbij benadrukken dat deze keuze in feite bepaald wordt door hoe hij zijn besluit demonstreert. Zijn vermogen om uitdrukking te geven aan zijn keuze geldt als het bewijs ervoor, want dat zal de frequentie van zijn bewustzijn verhogen, en die bewustzijnsfrequentie zal bepalen of iemand verder gaat met het nieuwe en levende, of dat hij bij het oude en verouderde bestaan blijft.

* Het is bekend dat er door de eeuwen heen veel van zulke grote verschuivingen zijn geweest.

Nu is het zo dat er in de wereld afscheidende en destructieve krachten bestaan die de mens zelf geschapen of aangetrokken heeft, doordat hij onwetend was van de werking van de universele wet. Dit zijn de krachten van het lagere zelf, en aangezien hun collectieve invloed in de wereld een uiterst schadelijke is, worden ze door veel mensen beschouwd als krachten van het kwaad. Het snel groeiende licht van de nieuwe paradigma’s voor de Aarde gloort al aan de horizon, en daarom behoren deze krachten eigenlijk al bij de oude wereld. Hun tirannieke overheersing op de planeet zal nu gauw ten einde zijn. Onder de wetten van het Aquariustijdperk zal alles wat bij het oude hoort, uiteenvallen en uiteindelijk volledig verdwijnen, om daarna door het Nieuwe te worden vervangen. Mensen die binnen de relaties en gedachtepatronen van het oude wereldbewustzijn blijven, zullen de oude degenererende energieën in hun levens binnenhalen, en daarmee ontzeggen ze zichzelf de toegang tot de Nieuwe Wereld.

Een van de belangrijkste stelregels voor deze overgangsperiode is de waarschuwing dat als iemand ergens mee in conflict is – vanwege weerstand, bezorgdheid, angst of afkeer; of misschien juist vanwege afhankelijkheid of zelfzuchtig verlangen –, dan behoort hij daardoor automatisch evenzeer tot het oude als dat conflict zelf. Alle mensen die de noodzaak niet inzien van een werkelijk spirituele en dus onzelfzuchtige instelling, en die deze dus ook niet demonstreren, zullen in de komende tijd, als de steeds hogere golven van de nieuwe energieën onze planeet overspoelen, steeds meer met moeilijkheden en onenigheid te maken krijgen. Zodra de Aarde haar voorspelde bewustzijnssprong maakt, zullen we of gracieus op de golven van deze kans vooruit rijden, of er door overspoeld worden. Als de materialisten van de wereld doorgaan met hun gebruikelijke exclusieve en zelfzuchtige plannen in hun leven, dan zijn ze gedoemd om het effect van de zuiverende energieën van het Aquariustijdperk als iets verschrikkelijk destructiefs te ervaren, want de komende veranderingen in de wereld zijn erop gericht om juist die dingen die zij zo waardevol achten, te vernietigen.

De energiefrequenties van de Aarde stijgen, en er komen subtiele maar diep ingrijpende krachten binnen op de onzichtbare bestaansvlakken van onze planeet, en dat samen maakt dat er een nieuwe levensorde ontstaat en er een Nieuw Wereld-bewustzijn geboren wordt. Verouderde levenswijzen laten nu zien dat ze niet deugen voor de nieuwe realiteiten, en dat zal steeds duidelijker worden. Ze zullen snel afbrokkelen tot ze uiteindelijk helemaal en permanent van de Aarde verdwenen zijn. We leven nu in een tijd van radicale zuivering en van een scheiding tussen de verschillende zielen. De poorten naar de hemel en de hel staan beide wijdopen, en ieder mens moet nu hoe dan ook een keuze maken, want niemand kan twee meesters dienen.

Nu is er een periode aangebroken waarin iedereen moet kiezen. De huidige gelegenheid is zo groot en de behoefte aan duidelijke en positieve actie zo sterk, dat we – of we nu willen of niet – allemaal voor een uitdaging komen te staan. We worden geconfronteerd met het feit dat we zullen moeten kiezen tussen twee opties, namelijk: of we aanvaarden de nieuwe manier van leven en alle verantwoordelijkheden die daar bij horen, of we verwerpen hem brutaalweg, omdat we vinden dat we er niets mee te maken hebben, of omdat we niet in staat of onvoldoende voorbereid zijn om de vereiste veranderingen in ons leven aan te brengen en de nodige offers te maken. In de zeer nabije toekomst zal iedereen, hoe dan ook, moeten kiezen om zich te verbinden met de Eilanden van het Licht, of met de grotten der duisternis. Er zullen geen grijze gebieden zijn. Daarom zal ieder mens nu moeten kiezen tussen angst en liefde, tussen wijsheid en onwetendheid. Welke keuze we hierin maken zal beslist de rest van onze dagen op Aarde beïnvloeden, en er zijn twee mogelijkheden: We zullen ofwel al onze bezittingen en vaardigheden ten dienste stellen van het Ene Heilige Werk voor de Bevrijding van de Aarde – en daarmee bereiden we ons wijselijk voor op dat wat er komen gaat –, of anders sluiten we ons aan bij de gelederen van de mensen die het hele voorstel als oninteressant en ongeloofwaardig zien, en als te veeleisend of te onbelangrijk voor hun tijd en aandacht. Het is deze tweede groep die onbewust en argeloos – of soms juist heel openlijk en opzettelijk – vertraagt wat er onvermijdelijk te gebeuren staat.

Het nieuwe wereldparadigma moet wel een dynamische en uitdrijvende kracht bezitten en daarom is het de natuurlijke vijand van alles wat tot het oude en verouderde behoort – en er zijn steeds meer vooruitstrevende mensen die hiervan kunnen getuigen. Toch zal het oude nooit het Nieuwe kunnen weerstaan, want het Goddelijk Plan voor de Aarde bestaat nu eenmaal uit deze vernieuwing. De afbrekende krachten van het oude hebben niet de macht om iets of iemand te beïnvloeden die zich afstemt op het Nieuwe. Daarom heeft ieder mens vandaag de dag de schitterende kans én de spirituele verantwoordelijkheid om in deze eindtijd zijn bewustzijnsniveau zo goed als hij kan te verhogen, door zich af te stemmen op de nieuwe paradigma’s die voor de oude in de plaats zullen komen.

De wet is al gesteld. Alle mensen die tijdens de geboorte van het Aquariustijdperk werkelijk in staat zijn om onvoorwaardelijke liefde te uiten, zullen zich automatisch afstemmen op het nieuwe en stralende. Dan zullen ze zien dat al hun oude beperkingen en conflicten oplossen, want er komt weer spiritueel contact in hun leven, en een heldere visie en een duidelijk doel, en dan staan ze op met een lied van dankbaarheid en vreugde om het onvergelijkelijke licht van de Nieuwe Dag te begroeten.

Thenewcall/De Nieuwe Roep

Oorspronkelijke titel en auteur: De Roep tot Ontwaken/ The Fellowship

 

Terug