Het Laatste Oordeel en de Oogsttijd

07-11-2013 00:00

 

Almachtige kosmische krachten brachten, zoals voorspeld, al vroeg in de twintigste eeuw een versnelling van het Goddelijk Plan voor de Aarde op gang, en sinds kort is die versnelling nog aanzienlijk toegenomen. De meer tastbare effecten hiervan trekken nu de aandacht van een relatief groot percentage van de wereldbevolking. Deze meer bewuste mensen introduceren het nieuwe gedachtegoed van tegenwoordig, zoals uitgebreide kosmologieën, uitvoerige spirituele filosofieën en nieuwe geneeswijzen – ook bekend als de New-Agebeweging. De voortdurende veranderingen die deze mensen momenteel zo gretig onderzoeken en bespreken, vertegenwoordigen een zeer belangrijke inleidende fase van het Goddelijk Plan voor het einde van dit Vissentijdperk. Toch vormen deze veranderingen slechts een klein onderdeel van een veel groter proces. De laatste fase van dit proces kent de huidige mensheid in het algemeen onder de metafoor van ‘de Dag des Oordeels’ of ‘het Laatste Oordeel’. We zijn nu op een cruciaal moment in de planetaire transformatie aangeland, want de hele mensheid staat nu op een punt waarop zij zeer belangrijke keuzes moet maken, die onverbrekelijk verbonden zijn met de bestemming van elke ziel op Aarde.

Deze wereldgebeurtenissen zullen in grote hoogtepunten culmineren, en ze zijn een vast onderdeel van grote kosmische cycli en subcycli die in het verleden al talloze malen hebben plaatsgevonden. Ook in de toekomst zullen ze blijven optreden wanneer de dageraad van een nieuw tijdperk gloort. Op zich is het dus niets nieuws wat er nu gebeurt, maar de grote kans die dit nu biedt aan al het leven dat erdoor beïnvloed wordt, is in deze cyclus nog niet eerder voorgekomen.

Ongeveer eens per 25.000 jaar is er een Dag des Oordeels voor de Aarde. En elke periode van 75.000 jaar vormt op zich weer een grotere cyclus met zijn eigen grote Dag des Oordeels. Deze zeer belangrijke gebeurtenissen fungeren als een katalysator voor de spirituele ontwikkeling van vergevorderde zielen. Sommige mensen die begrijpen wat er gaande is, noemen deze periode dan ook wat preciezer ‘de Oogsttijd’. Dit geeft aan dat al degenen, die de lessen van het fysieke bestaan goed geleerd hebben, geoogst zullen worden. Dat wil zeggen: zij zullen worden bevorderd naar een hoger en meer omvattend ervaringsniveau.

In het verleden zijn sommigen erin geslaagd zichzelf vroegtijdig te oogsten. Deze volhardende mensen worden dikwijls aangeduid als ‘verlicht’. Technieken voor zelfbevrijding zoals yoga, meditatie, enzovoort kunnen hier inderdaad toe leiden, maar mediteren om verlichting te bereiken is altijd een nogal langdurige en moeizame aangelegenheid geweest. Alleen individuen met een onverzettelijke wil en een ontembare ijver konden daarin slagen. Maar nu, aan het eind van deze 75.000 jarige hoofdcyclus, is het voor de hele mensheid veel makkelijker om in bewustzijnsniveau te stijgen, omdat zich nu een geweldige spirituele gelegenheid aandient, waar ieder mens op Aarde gebruik van kan maken. Tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld zullen er hele groepen zielen worden geoogst, als zij zich afstemmen op de genade van de huidige periode en daarmee hun bewustzijnsfrequentie laten stijgen, want vibratie is de sleutel tot succes op het Moment van de Oogst. Ieders individuele bewustzijnsniveau (dat deel uitmaakt van de vibratie van onze planeet) zal een bepaald minimum bereikt moeten hebben om zich te kwalificeren voor promotie naar de Nieuwe Wereld.

Er bestaan vele legenden over “Het Laatste Oordeel”– het moment waarop er over de bestemming van de mensheid wordt beslist. In al die legenden ligt weliswaar een belangrijke kern van waarheid, maar de waarheid zelf werd in het verleden door de grillige fantasie van bepaalde religieuze mensen totaal verdraaid. Het simpele en logische feit van karmische reiniging en inlossing werd verwrongen tot een raar idee van ‘eeuwige verdoemenis’. Het is gewoon deel van het volmaakte Goddelijk Plan dat kosmische krachten er voor zorgen dat cycli, ideologieën, maatschappijen en beschavingen eindigen als de tijd daar rijp voor is. Dit gebeurt om ruimte te maken voor iets beters, iets dat heel geschikt zal blijken – en dus niet een beperking zal zijn – voor het ontwakende bewustzijn en het ontluikende leven.

Het Laatste Oordeel zoals we dat in de heilige geschriften vinden, is een eenvoudig te herkennen metafoor voor de onvermijdelijke scheiding der zielen. In deze scheiding worden zij, die zich onvoldoende ontwikkeld hebben om met de rest verder te kunnen, uitgesloten van de eeuwige levensstroom. Voor de komende Dag des Oordeels geldt een goddelijke verordening die bepaalt dat deze onrijpe zielen hun evolutie op een andere planeet zullen vervolgen. Daar zullen de omstandigheden beter afgestemd zijn op hun specifieke behoeften en hun ontwikkelingsniveau.

We naderen de ‘Dag der Afrekening’ snel, en iedereen zal dan het ‘Boek der Feiten’ kunnen inzien. Dan zal blijken dat al degenen die de spirituele kansen die hun in vele levens zijn aangereikt, niet ten volle hebben benut, geen gelegenheid meer zullen krijgen om opnieuw op Aarde te incarneren, want hier zal zich een veel geavanceerder levensvorm gaan ontwikkelen. Dit betekent echter zeker niet dat de ziel wordt vernietigd of voor eeuwig wordt ‘verdoemd’. Wel betekent het een aanzienlijke, maar verder eigenlijk nauwelijks in te schatten vertraging van zijn ontwikkeling. Zo’n vertraging is ongetwijfeld een ernstige zaak, maar de universele Wet van Evenwicht kent geen uitzonderingen, en daarom zal er geen speciale clementie zijn voor al diegenen die het niet halen. Zulke onderontwikkelde zielen hebben duidelijk nog behoefte aan meer ervaring op het slagveld van het fysieke leven. De wet bepaalt dat zij deze ervaring ook zullen krijgen, zelfs als dit ontelbare extra levens betekent, waarvan veel met diep lijden. Omgekeerd zullen al diegenen die wel aan de eisen voor de komende Oogst voldoen, bevrijd worden van het rad van wedergeboorte. Bovendien zullen zij ook volledig bevrijd worden van de verplichting om ooit nog te incarneren in één van de gevallen werelden, op welke planeet dan ook.

 Met betrekking tot de spirituele mogelijkheden van dit moment kunnen we dus drie groepen onderscheiden:

1) Zij die er gedurende vele fysieke levens niet in geslaagd zijn om op dat vlak hun lessen te leren, zullen de Aarde moeten verlaten. Zij zullen later in een andere fysieke wereld incarneren, zodat zij daar opnieuw hun lessen kunnen leren via de unieke ervaringen en mogelijkheden van de derde dimensie.

2) Zij die hier genoeg hebben geleerd en die de examens op de school van de fysieke dimensie met goed gevolg hebben afgelegd, worden bevorderd naar de volgende klas des levens, de vierde of vijfde dimensie. Daar gaan zij verder met hogere leerstof. We moeten echter goed beseffen dat die bevordering nog geen Bevrijding of Verlichting betekent, want de ziel die is bevorderd zal ooit in de toekomst volgens de wet van karma gedwongen worden via reïncarnatie terug te keren naar het fysieke vlak. Daar moet hij opnieuw proberen dat ene Doel te bereiken waar ieder mens die nog niet verlicht is, naar streeft: transfiguratie, ofwel ultieme bevrijding van alle materie (dus ook van de subtielere vormen van materie uit de vierde en vijfde dimensie). Daarom is bevordering naar de vierde of vijfde dimensie slechts een tijdelijke bevordering naar de ijlere sferen van bestaan. Men zou dit de ‘lagere oogst’ kunnen noemen.

3) Zij die het Pad van Terugkeer* wel ontdekt en bewandeld hebben, zullen naar de zesde dimensie kunnen worden verheven, naar het Lichaam van Christus, en daarmee  de Totale Bevrijding bereiken. Het betekent Bevrijding van alle lagere gevallen werelden en de Terugkeer naar het oorspronkelijke goddelijke Koninkrijk. Dit is de ware Oogst, en dit was ook waar alle Avatars in de hele geschiedenis van de mens op doelden. 

* De kennis van het Pad van Terugkeer en de eisen die dit stelt, is nauwelijks bekende maar zeer belangrijke esoterische informatie. Oprechte en intelligente zoekers kunnen deze bij onze groep verkrijgen. (Zie ook “De mystieke leringen” aan het eind van dit boek).

Tweeduizend jaar geleden volbracht Jezus een grote missie. De meeste Christenen beseffen niet dat die voor een belangrijk deel bestond uit een poging de mensheid voor te bereiden op deze periode van grote transformatie en ongekende spirituele mogelijkheden. De missie van Jezus had als doel zoveel mogelijk zielen te verlossen van onvermijdelijk uitstel en lijden, en daarom sprak de Christus van het Vissentijdperk tot zijn discipelen: “Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal verdoemd worden”– Marcus 16: 15-16. De doop en soortgelijke rituelen in andere religies kunnen worden beschouwd als teken dat iemand besluit zijn leven te wijden aan dienstbaarheid aan de mensheid en het Goddelijk Plan. Als iemand de waarheid van de universele wetten begrijpt, en als hij zijn lagere zelf resoluut aan de kant zet en verder kijkt, in de juiste richting, omhoog, dan zal hij bij het Laatste Oordeel zeker worden gered en aan de verdoemenis ontkomen. Het woord ‘verdoemenis’ betekent alleen maar dat men niet in aanmerking komt om met de huidige levensstroom mee te gaan. Deze levensstroom staat op het punt naar een hoger plan te worden getild, dus bij afwijzing wordt iemand teruggeworpen naar de voorafgaande levensstroom. Dit is zeer zeker een verdoemenis in de ogen van mensen die zich spiritueel verder willen ontwikkelen, want zij willen liever de luister van een nieuw menselijk bewustzijn meemaken en een nieuwe wereld aanschouwen.

Er zal eerst een Grote Schifting komen. (Jezus noemde dit het “Moment waarop het Kaf van het Koren wordt gescheiden.” In de Koran heet het “Qiyamat.” Het is de periode die onmiddellijk voorafgaat aan “Het Gouden Tijdperk”, zoals het nieuwe tijdperk in de voorspellingen van de Maya’s wordt genoemd). Na de Grote Schifting zullen de omstandigheden in de wereld speciaal worden aangepast aan de snelle vooruitgang van gevorderde zielen. Deze omstandigheden zijn daarom ook totaal ongeschikt voor hen die zich op een veel lager ontwikkelingsniveau bevinden. De intensere en krachtigere trillingen van de energieën zoals die er in de toekomst op de planeet zullen zijn, zullen de laag ontwikkelde mens niet stimuleren zich te ontwikkelen. Integendeel! Deze trillingen stimuleren en versterken zijn lagere emoties alleen maar. Hij zou er niet bij gebaat zijn op Aarde te blijven, en bovendien zou hij maar moeilijkheden veroorzaken voor de vooruitgang van de hoger ontwikkelde zielen. De Nieuwe Wereld staat al klaar voor het moment waarop zij de mensheid in haar hoogfrequente levensveld binnen kan laten. Al diegenen die de belangrijke lessen in hun vele incarnaties niet konden of wilden leren, zullen echter niet verder kunnen, omdat hun vibraties onverenigbaar zijn. Dit is de fundamentele wet, het uitgangspunt van het naderende Laatste Oordeel.

 

* * *

In de esoterische geschiedenis zijn er meer voorbeelden van zulke Laatste Oordelen. De grote catastrofe die Atlantis duizenden jaren geleden vernietigde, was ook een Dag des Oordeels, misschien minder groot, maar toch soortgelijk aan deze die er nu aan staat te komen. Deze zal net als in de eindtijd van Atlantis alle zielen tegenhouden die niet met de overblijvenden mee kunnen. Ten tijde van Atlantis hechtten waarschijnlijk vele of wellicht zelfs de meeste mensen geen geloof aan de waarschuwingssignalen – net als nu. Misschien besteedden ze zelfs wel totaal geen aandacht aan hun profeten of hun voorspellingen. Maar vandaag de dag is een klein beetje objectief observeren en intelligent onderzoeken al voldoende om duidelijk te zien wat er komen gaat.

Voor mensen met een goed onderscheidingsvermogen is het overduidelijk dat mensen die vasthouden aan oude en verouderde leefwijzen en een materialistische houding, niet zij aan zij op kunnen trekken met de meer spiritueel georiënteerde bevolking in de Nieuwe Wereld. We zien dan ook hoe cruciaal het is om nu alles wat nieuw, relevant en juist is, volledig te accepteren, want het Moment van de Oogst is nabij. Louter interesse in de eeuwige waarheid is absoluut niet voldoende. Vluchtige nieuwsgierigheid heeft nog nooit iemands vibratie kunnen verhogen, en het zal ook geen positief resultaat opleveren op het Moment van de Oogst. Alleen het demonstreren van liefde kan het bewustzijn positief beïnvloeden. Om die reden is een actieve en altruïstische houding vereist, en niet slechts een passieve instemming. 

Iedere kandidaat voor spirituele bevordering heeft nu niet alleen een prachtige kans, maar hij heeft ook de spirituele verantwoordelijkheid voor zijn eigen ziel om in deze huidige ‘eindtijd’ zijn bewustzijnsniveau te verhogen. Nu de nieuwe levensenergieën de planeet overspoelen en het wereldbewustzijn stimuleren, staat ieder mens voor een belangrijke keuze. Ieder mens zal binnenkort – of hij nou wil of niet, en of hij het nou begrijpt of niet – een keuze moeten maken die een enorme invloed zal hebben op zowel zijn huidige spirituele ontwikkeling, als op zijn toekomst in ontelbare incarnaties. Met klem willen we benadrukken dat deze keuze bepaald wordt door hoe iemand zijn keuze in de praktijk laat zien. Zijn vermogen om uitdrukking te geven aan zijn keuze zal het bewijs vormen van zijn keuze, en dat zal de frequentie van zijn bewustzijn beïnvloeden. Zo zal bepaald worden of iemand inderdaad gekozen heeft voor het nieuwe en het levende, of dat hij gekozen heeft om deel te blijven uitmaken van het oude wereldbewustzijn dat nu stervende is, aangezien er voorbereidingen worden getroffen om het permanent van de Aarde te verwijderen.

De zielen die een goede kans maken om geoogst te worden, krijgen nu de kans om een grote sprong in bewustzijnsontwikkeling te maken. Enkele tientallen jaren geleden werd er een regeling voor ‘incarnatieprivilege’ ingevoerd en dit is kort geleden verder aangescherpt, omdat de Oogsttijd steeds dichterbij komt. Op grond van dit goddelijk decreet wordt het nu voornamelijk alleen nog aan die zielen toegestaan te incarneren, die van deze gelegenheid hoogstwaarschijnlijk zeer goed gebruik zullen maken. Dit is een van de redenen dat veel kinderen die nu op Aarde zijn, spiritueel veel verder gevorderd zijn dan hun ouders en leraren. Een geweldige hoeveelheid zielen wil nu heel graag op Aarde incarneren, omdat de huidige situatie ongekende mogelijkheden biedt om een snelle spirituele vooruitgang te boeken. Op het moment dat we dit schrijven (1997), voltrekt zich een babyboom in verschillende landen over de hele wereld. Konden de mensen maar zien wat een buitengewoon voorrecht het is om in deze periode fysiek op Aarde te zijn, want dan zouden ze er wel voor kiezen om hun levenshouding aan te passen, en zouden ze zich wel afstemmen op de genade van de Aquariusenergieën. Daarmee zouden ze zich verzekeren van een plaats tussen degenen die de Nieuwe Wereld binnen mogen treden, en ze zouden met vreugde de komende Uiteindelijke Bevrijding tegemoet zien, die de mensheid al sinds onheuglijke tijden is beloofd.

Vanzelfsprekend kwalificeren Dienaren zich voor het privilege van incarnatie in de hierboven genoemde regeling. In feite bereikten zij al heel erg lang geleden het vereiste minimumniveau voor hun bevordering van de derde naar een hogere bewustzijnsdimensie. Zij zijn hier ook alleen maar om anderen te helpen ditzelfde te doen. Ontwaakte Dienaren worden daarom ook wel ‘Harvesters’ genoemd (‘zij die de Oogst binnenhalen’), want één van hun belangrijkste taken is om zoveel mogelijk mensen te helpen, zodat een zo groot mogelijk deel van de mensheid zich op de naderende promotie naar de Nieuwe Wereld kan voorbereiden. Het is dan ook niet moeilijk om in te zien dat iemands reactie op het appel van een Dienaar nu alles uit kan maken voor de naderende Oogsttijd.

Op dit moment bedraagt het aantal fysiek op Aarde geïncarneerde Dienaren naar schatting meer dan honderd miljoen, en hun aantal stijgt nog steeds, omdat er nog dagelijks Dienaren incarneren. Alle mensen die ervoor kiezen zich bewust voor te bereiden, zullen automatisch door hen worden geholpen. Samen zullen zij de Poort van Initiatie passeren, de Nieuwe Wereld in. Door een veld van dienstbaarheid te verschaffen, bieden de Dienaren de mensen de uiterst belangrijke kans om zich op de vereisten voor te bereiden, en dat legt de basis voor hun succes. Dit doen ze door het aanreiken van belangrijke eigentijdse informatie, spirituele adviezen en een hoogstaande visie en levensdoel. Dit komt allemaal voort uit hun eigen herkenning van de waarheid over deze tijd, want die herkenning doet hun de behoeften van het moment beseffen. Dienaren kunnen we daarom ook wel beschouwen als de gidsen voor de periode tot aan de deadline van de planeet en de Oogsttijd.

In hun rol van bewakers van het Goddelijk Plan bieden Dienaren de mensen hun laatste kans op verlossing voor de Dag des Oordeels. Zij zijn de ‘boodschappers van God’ waarover in diverse voorspellingen wordt gesproken: “En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.” – Hebr. 13:2. De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘engel’ is goddelijke boodschapper, en alle ontwaakte Dienaren zijn de brengers van een uiterst belangrijke boodschap voor de mensheid.

Schijn bedriegt. Sommige hoogontwikkelde Dienaren op Aarde zijn op dit moment uitstekend gecamoufleerd, en daardoor zal hun gevorderde spirituele status voor de gewone mens onzichtbaar blijven zolang de tijd nog niet rijp is. Deze verborgen instrumenten van goddelijke genade laten op dit moment nauwelijks een glimp zien van het heilige licht dat straks volop gaat schijnen als hun ware aard tevoorschijn komt. Terwijl ze wachten tot hun goddelijke ziel volledig is ingedaald in hun fysieke lichaam, zijn ze zich vaak zelf als persoon niet eens bewust van wie zij precies zijn. Sommigen van hen zijn zelfs door nietsvermoedende artsen gediagnosticeerd als achterlijk, autistisch, enzovoort; zo goed zijn zij soms verborgen. Maar als de dag van hun volledige herinnering aanbreekt, dan zullen we zien dat zij kundig en met een compromisloze toewijding de hun zo vertrouwde en bekende taak in de wereld op zullen pakken. Dan zullen ze een op maat gesneden spirituele begeleiding bieden voor het hoogste goed van iedereen. Die liefdevolle dienst zal in de eerste plaats gericht zijn op de essentiële voorbereidingen voor de Oogsttijd – de grootste spirituele kans voor de mensheid in de wereld van vandaag.

 

De Schapen en de Bokken 

Uit “Het Aquariusevangelie van Jezus de Christus”

 33. Wees op elk moment gereed, des daags en des nachts, want de Heer zal komen als gij Hem niet verwacht.

 34. Voorwaar, wanneer Hij komt met al Zijn lichtboodschappers, dan zal het boek des levens en het boek der herinneringen geopend worden – de boeken waarin de gedachten, de woorden en daden neergeschreven zijn.

 35. En iedereen kan de verslagen lezen die hij over zichzelf geschreven heeft, en hij zal zijn lot al kennen voordat de rechter zal spreken. Dit zal het moment van het oordeel zijn.

 36. In overeenstemming met de verslagen, zullen de mensen hun plaats vinden.

 37. De rechter is Gerechtigheid, de koning van de hele Aarde, en hij zal de menigten scheiden, zoals de schaapherder de schapen van de bokken scheidt.

 38. De schapen zullen hun plaatsen aan de rechterzijde vinden, de bokken aan de linkerzijde, en ieder mens zal zijn eigen plaats kennen.

 39. En dan zal de rechter tot hen, die aan zijn rechterzijde staan, zeggen: “Gij gezegenden van de Vader-God, kom binnen in uw erfdeel, dat reeds sinds oudsher voor u bereid is.

 40. Gij bent de dienaren geweest van het ras. Ik was hongerig en gij gaf mij brood. Ik was dorstig en gij gaf mij te drinken. Ik was naakt en gij gaf mij kleding.

 41. Ik was ziek, gij verzorgde mij, en ik was in de gevangenis en gij kwam met opbeurende woorden tot mij. Ik was een vreemdeling en in uw woning vond ik een thuis.”

 42. Dan zullen de rechtvaardigen zeggen: “Wanneer zag ik u hongerig, dorstig, ziek of gevangen? En wanneer stond u als vreemdeling aan onze poorten en heb ik u verzorgd?”

 43. En dan zal de rechter zeggen: “Gij hebt de mensenkinderen gediend, en wat gij voor hen gedaan hebt, dat hebt gij ook voor mij gedaan.”

 44. De rechter zal tegen die aan zijn linkerzijde staan, zeggen: “Gaat heen. Gij hebt de mensenkinderen niet gediend.

 45. Ik was hongerig, en gij gaf mij niets te eten. Ik was dorstig en gij gaf mij niets te drinken. Ik was een vreemdeling en gij stuurde mij weg. Ik was in de gevangenis en was ziek, en gij zorgde niet voor mij.”

 46. Dan zullen dezen zeggen: “Wanneer hebben wij verzuimd voor u te zorgen? Wanneer zagen wij u hongerig, dorstig, ziek, een vreemdeling of in de gevangenis, en hebben u niet verzorgd?”

 47. En dan zal de rechter zeggen: “Uw leven was vol van uzelf. Gij diende u zelf en niet uw naaste, en toen gij een van uw naasten veronachtzaamde, veronachtzaamde en verwaarloosde gij mij.”

 48. Dan zullen de rechtvaardigen het koninkrijk en de macht ontvangen, en de onrechtvaardigen zullen heengaan om hun schulden te betalen door alles wat de mensen door hun toedoen geleden hebben zelf te ondergaan.

 49 Zij die oren hebben die kunnen horen, en harten die kunnen verstaan, zij zullen deze gelijkenissen begrijpen.

 

Thenewcall/ the Fellowship

Terug