Het is Tijd

02-09-2013 00:00

Het is Tijd

 Door Brett J. Mitchell

 

Het is tijd dat esoterische studenten gaan beseffen dat een onzelfzuchtige liefde van de mensheid 99,9% vormt van alle leringen – de rest is technische details. Als dit overdreven lijkt, besef dan dat dienstbaarheid een wetenschappelijk verantwoorde methode is om het menselijke bewustzijn te laten ontwaken; het leidt onveranderlijk tot bewustzijnsverhoging. Als wij die ruimte maar konden binnentreden waarin alles kan worden vergeten in de noden van de mens, waarin dienstbaarheid de leidende gedachte vormt in ons leven, waar een onzelfzuchtige liefde de hand uitstrekt om onmiddellijke behoeftes te lenigen, dan zouden wij  binnen onszelf beantwoord hebben aan het belangrijkste onderdeel voor initiatie – een leven van liefde – en kunnen wij snel vooruit langs het pad.

Dienstbaarheid is een kwaliteit van het zielenleven; het is het uitstralende bewijs van een persoonlijkheid die is onderworpen aan de wil en doel van de ziel. Op zijn beurt laat dit zien hoe een persoonlijkheid vervuld kan zijn door de ziel. Dit hele proces van groei naar dienstbaarheid gaat als volgt:

De kandidaat leert om op te offeren, om dingen op te geven. Hij leert om al dit soort barrières aan de kant te schuiven die hem voorheen tegenhielden. De kandidaat gaat beseffen dat de oude levenspatronen, de oude gewoontes, die oude manier van doen moet verdwijnen. De kandidaat ontwaakt en komt tot de ontdekking dat er een grotere wereld is dan die nietige persoonlijkheid, dat er een uitgestrekter levensplan is dan slechts en puur persoonlijke ontwikkeling en dat er een Wil en Doel bestaat vanuit de ziel die zich tracht uit te drukken. Maar de Wil van de ziel kan zich slechts uitdrukken in de mate waarin ziel en persoonlijkheid kans hebben gezien zich op elkaar af te stemmen.

Wanneer deze afstemming sterk en stevig is geworden en de Wil van de ziel daarin zijn weerslag vindt, zal de aandrang om zich op te offeren meteen leiden tot groepsbewustzijn. Dit betekent in werkelijkheid het zich bewust worden van de behoefte van het grotere geheel. Na tot op zekere hoogte het persoonlijke leven te hebben opgeofferd, begint het onpersoonlijke groepsleven gestalte te krijgen. De Wil van de ziel – die in werkelijkheid de Wil is van het groepsleven – wordt in toenemende mate in staat gesteld zich uit te drukken via de geest en het hoofd van de kandidaat. Op die manier wordt de kandidaat zich bewust van de behoefte van zijn naasten, de behoefte van de groep of groepen waarmee hij zijn lot heeft verbonden en de behoefte van de hele mensheid. Hij gaat zich identificeren met het grotere geheel.

Deze groei bestaat uit een toenemende identificatie met de mensheid en niet met de Spirituele Hiërarchie. Het is de ziel die contact gaat zoeken, de ziel die onveranderlijk deel uitmaakt van die Ene Ziel en het Ene Leven. Deze Ziel is altijd onderdeel van het koninkrijk der Zielen, de Spirituele Hiërarchie en werkt vanaf het zielenvlak omlaag door middel van de persoonlijkheid.

Die Ene ziel binnen in ons, tracht op een zodanige manier contact te leggen en mensen te bereiken dat op Aarde een weerslag van de betreffende Eenheid – het koninkrijk der Zielen –  kan verschijnen. Door ons te identificeren met de ziel, worden wij bewust van die Ene Ziel en dat vergroot ons gezichtsveld of liever gezegd, het vermogen of capaciteit hiervan neemt zodanig toe dat wij ons met liefde en vreugde hebben geïdentificeerd met de gehele mensheid.

Het opofferen van individuele wensen en verlangens leidt tot groepsbewustzijn dat ons een blik gunt op de Ene mensheid als geheel. Dit leidt op zijn beurt onvermijdelijk tot dienstbaarheid, want naarmate de band met het geheel zich binnen de kandidaat gaat realiseren en hij als gevolg daarvan zijn plek inneemt binnen de mensheid, zal hij kunnen handelen in overeenstemming met de behoeftes van de mensheid op elk gegeven moment en op elke willekeurige plaats. Het resultaat is een leven van opofferingsgezinde, alomvattende dienstbaarheid. Deze dienstbaarheid nu is het voornaamste kenmerk van al diegenen die ware vertegenwoordigers zijn van de Spirituele Hiërarchie.

Het is tijd om te beseffen dat wij in een overgangsperiode zitten tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk. De jaren die nu passeren in deze overgangsperiode zijn nog nooit zo kritisch geweest als ooit tevoren. De tijd van crisis is nog niet aangebroken. De behoefte aan onbaatzuchtige dienaren van de mensheid is groot. De roep gaat uit naar werkers die onaangedaan kunnen blijven staan temidden van wereldse propaganda, valse verklaringen, nobele tradities en materialistische “waarheden’. Werkers die weigeren zich te laten ontmoedigen door persoonlijke of groepsnoden. Laat hen opstaan en zonder vrees in het front van het Ene Leven en de ene mensheid willen staan.

Er zijn vele esoterische studenten die vinden dat zij nog niet wijs genoeg zijn om mensen iets te leren, omdat zij denken dat zij niet genoeg vooruitgang hebben gemaakt op het Pad en in alle nederigheid beseffen dat zij de uiteindelijke, onfeilbare Wijsheid nog niet hebben verworven. Deze studenten moeten zich realiseren dat deze waarachtige nederigheid op zichzelf al een garantie is dat zij een mate van wijsheid hebben bereikt. Zij moeten beseffen dat hoewel hun onderricht in dit stadium misschien nog niet volmaakt zal en kan zijn, het desalniettemin nodig is dat zij het geven; ze zullen het idee moeten loslaten dat hun dienstbaarheid perfect zou moeten zijn. Zij moeten zich realiseren dat er altijd andere mensen zijn die nog niet zover op het pad van licht en liefde zijn zoals zijzelf. Deze mensen kunnen zij bereiken en ermee in contact komen. Deze mensen hebben extra licht nodig en zij kunnen worden geholpen zelfs met de meest simpele basis boodschap. Als al die studenten dit eenmaal beseffen, zullen zij zich moeten losmaken van een extreme, glamourachtige nederigheid en onvolmaaktheid en naar hun beste vermogen mensen dingen gaan leren. Nederigheid, onvolmaaktheid, drukke bezigheden met dagelijkse ‘sores’ of “alleen maar mens willen zijn” mag niet langer barrières opwerpen voor actie en dienstbaarheid.

Er zijn kandidaten die als versteend worden bij het idee van spreken in het openbaar. Er zijn anderen die hun leven lang nog niet helder en duidelijk hebben kunnen schrijven. Er zijn  weer anderen die menen dat zij niet sterk genoeg zijn voor dienstbaarheid. Laat al deze dienaren voor zichzelf allereerst eens alle soorten van dienstbaarheid rubriceren waarin hun sterktes liggen en kunnen worden benut en waarin hun zwakke punten ondergeschikt zijn. Als je niet kunt spreken, ga dan schrijven. Als je niet kunt schrijven, spreek dan. Als je het geen van beiden kunt, help dan diegenen die dat wel kan met financiële steun of met administratieve taken of met ieder andere passende hulp. Laat ons op die manier het geluid van de Ene ziel – van liefde voor de mensheid en het stimuleren van juiste menselijke relaties onder iedereen – doorklinken over de hele wereld.

Ten tweede, laat hen die beseffen dat zij nog niet geschikt zijn voor dienstbaarheid, acties gaan ondernemen om zich wel geschikt te maken voor dienstbaarheid. Beperktheid is het lot van iedereen op deze fysieke planeet en het zijn juist deze beperktheden die de ziel zal moeten overwinnen en transformeren. Als je niet doelgericht kunt schrijven, leer dan om doelgericht te schrijven. Als je niet kunt spreken, leer dan om te kunnen spreken. Er zijn vele opleidingsinstituten in de wereld te vinden voor alles wat nodig is om jou daarmee te helpen. De behoefte van de mensheid is zo groot. Kan jouw hulp niet worden aangeboord uit talenten en sterktes waarvan je nog nooit had gedroomd dat je die had?

Het is tijd om te beseffen dat diegenen die puur aan zichzelf werken, die trachten hun zielenbewustzijn uit te breiden, die aan het bestuderen zijn hoe zij bewust een leven zouden kunnen leiden van dienstbaarheid – nog steeds aan het leren zijn. Zij doen nog steeds niets. Zij hebben nog niet geleerd hoe een leven van dienstbaarheid kan worden beleefd. Hun werk is zeker van waarde, maar pas op het moment dat zij werkelijk hun bewustzijn verheffen en een leven willen leiden van totale onbaatzuchtige dienstbaarheid, kunnen zij deel uitmaken van de groep die nu bezig is de mensheid te verlossen en de mensheid probeert op te tillen naar het nieuwe tijdperk. Pas op dat moment kunnen zij deel uitmaken van het werk van de Spirituele Hiërarchie omdat deze tracht zich te uiten en zich te manifesteren naar de mensheid.

Het is niet langer voldoende om op de ziel te blijven mediteren; we moeten de ziel zelf zijn. Het is niet langer voldoende om de leringen te blijven bestuderen; wij moeten de leringen zelf gaan beleven en ervaren. Het is niet langer voldoende te blijven denken dat wij ons bevinden op het pad op weg naar initiatie en inwijding; wij zullen een begin moeten maken met het werk van ingewijden. En dat werk van ware ingewijden is onvermijdelijk en steeds weer dienstbaarheid aan het goddelijk Plan en aan de mensheid.

Daarom, in plaats van te streven naar een hoger bewustzijn, laten alle studenten eens gaan nadenken om op dit moment slechts volmaakte dienstbaarheid na te streven. Wanneer deze volmaakte dienstbaarheid kan worden bereikt, zullen zij merken dat zij de ziel en de persoonlijkheid hebben verenigd tot een goed draaiend geheel. En dan zullen zij – eerder dan zij zich ooit hadden voorgesteld – voor de deur staan naar het hogere Leven en Licht.

7 mei 2002

Terug