Het Grote Risico

17-01-2014 00:00

 

Er wacht de Dienaar die op succesvolle wijze op Aarde diensten heeft verleend een aanzienlijke beloning. Omdat deze planeet, in het bijzonder in deze tijden, talloze beproevingen en uitdagingen kent, zal hij die toegewijd zijn missie voltooit, aanzienlijke spirituele verdiensten en spirituele groei kunnen ontvangen. Aan de andere kant echter is de afdaling die de Dienaar maakt naar de derdedimensie realiteit niet zonder risico’s. In het bijzonder geldt dit voor diegene voor wie geen enkele noodzaak meer bestaat voor lessen op het fysieke vlak.

Werkelijk iedere individuele ziel die wordt blootgesteld aan de grote verleidingen en de negatieve invloeden op deze donkere planeet, loopt het gevaar nieuw en ongewenst karma op te doen. De planeet Aarde is feitelijk een school waar door intensieve training een snelle vooruitgang mogelijk wordt voor al diegenen die op een juiste manier gebruik maken van de keuzemogelijkheden die hen worden geboden. En dit alles leent zich goed voor die Dienaren die positief en onbaatzuchtig reageren op hun weksignalen. Het meest ernstige en afschuwelijke gevaar echter, waarmee Dienaren op Aarde worden bedreigd, is een reële evolutionaire terugval en dit is een heel groot risico, erkend (en geaccepteerd) door allen vóór zij vrijwillig incarneerden.

Aangestoken door de alles doordringende, negatieve invloed van de tegenwerkende krachten op Aarde schommelen vele Dienaren op dit moment rond of zelfs onder de minimaal vereiste trillingsfrequentie voor een succesvolle Oogst vanuit de realiteit van de derde dimensie. Dit komt hoofdzakelijk door spirituele luiheid die heeft geleid tot een zelf opgelegde en verlengde vergetelheid. In plaats van te beginnen zich verdienstelijk te maken voor de mensheid en daarbij anderen te helpen zich te verheffen om met hen de Nieuwe Dageraad te begroeten, blijven veel van deze Dienaren rondlopen zonder zich bewust te zijn van hun identiteit en plichten tegenover de wereld. Door hun indolentie lopen zij niet alleen het gevaar hun persoonlijke missie op het spel te zetten, met de kans dat een aantal duidelijk positieve effecten van hun eerdere pogingen in veel van hun vorige incarnaties, teniet wordt gedaan, maar ook kan hen het falen jegens hun groepsziel worden toegerekend. Alsof dit nog niet erg genoeg is, kan die langdurige sluimer van een Dienaar leiden tot een risico met uiterst vernietigende gevolgen. Het risico om voor een onbepaalde tijd - en wellicht blijvend - te worden toegevoegd aan die treuzelende massa zielen die er ook (nog) niet in zullen slagen te voldoen aan de vereisten voor succes op het Moment van Oogsten. Dienaren die, in hun vergetelheid nieuw derdedimensie karma hebben verworven, lopen het gevaar om zowel te worden uitgesloten bij de Oogst als te worden gedwongen om, samen met dat deel van de mensheid dat eveneens achterbleef, opnieuw op een andere fysieke 3D planeet te moeten incarneren. Dat is het enorme risico dat geldt voor alle Dienaren die vanuit hun thuishaven zijn afgedaald om de mensheid bij te staan bij zijn huidige overgang. Een waagstuk met het enorme risico te worden verbannen of gedegradeerd voor een niet te voorspellen aantal incarnaties op een lager evolutionair niveau. Lager dan waar zij vandaan kwamen bij aanvang van hun vrijwillige missie. Het is daarom van het allerhoogste belang dat nog niet ontwaakte Dienaren de hulp accepteren van diegenen die behoren tot hun eigen of verwante zielsgroepen, als die worden gestuurd om deze groep Dienaren in deze kritische tijd te helpen ontwaken.

Het gevaar om op het fysieke vlak karmisch verstrikt te raken is groot en vormt de allergrootste uitdaging waar alle Dienaren voor staan. Indien zij als gevolg daarvan, na het verstrijken van de deadline, zouden worden verwijderd van de Aarde, wordt er voor al die gevallen Dienaren een onnoemelijk uitstel gecreëerd op de eindeloos lange levensweg.

Elke bewuste gedachte, elk gevoel of elke handeling zonder liefde creëert karmische repercussies. Het mag niet worden onderschat hoe noodzakelijk het is voor Dienaren om de achtergrond te leren kennen van al die serieuze gevaren, waaraan zij voortdurend worden blootgesteld tijdens hun missie; ook hoe noodzakelijk het is om het essentiële belang te onderkennen van al die kansen, die dit omgekeerd met zich meebrengt. Om werkelijk succes te hebben, moeten Dienaren leren om door de illusie van afscheiding, inherent aan de ervaringen binnen de derde dimensie, heen te kunnen kijken. En te leren om door alle schijnbare tegenstellingen heen, liefde en acceptatie te betrachten. Liefde is hun grootste hulp om hun herinnering terug te halen en een ieder doet er goed aan in gedachten te houden dat alleen onvoorwaardelijke liefde karmavrij is!

De kosmische wet kent als eis dat alle karma in dezelfde dimensie als waar het is opgedaan in evenwicht moet worden gebracht: “Zoals je zaait, zul je oogsten” Momenteel balanceert een groot aantal Dienaren op de rand van de scheidslijn tussen succes en falen. Velen hebben in hun vergetelheid inderdaad nieuw en schadelijk karma op Aarde naar zich toe getrokken, tijdens hun huidige incarnatie of daarvoor. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat deze individuen goed begrijpen dat zij leven in tijden van ongekende genade en dat al hun vroegere karma sneller dan ooit tevoren kan worden vereffend wanneer zij nu de juiste keuzes maken. De energieën van het Aquariustijdperk zijn uitermate gunstig om zich snel los te kunnen maken van vroegere schadelijke psychische en emotionele patronen. Als de Dienaar er echter niet in slaagt zich voor te bereiden op de ontvangst van deze energieën, als hij in zijn eigen kringetje blijft ronddraaien of als hij in onwetendheid blijft reageren op symptomen van de zuivering en er vervolgens niet in slaagt om iedere karmische onbalans in evenwicht te brengen vóór het laatste Oordeel*, dan ligt het gegarandeerd vast dat het onmogelijk wordt zich op dat moment te verenigen met de groepsziel. Die groepsziel die - waarvan hij eens onderdeel was - zich klaar maakt om op te rijzen naar een volgende niveau van evolutionaire ervaringen, die het heeft kunnen verdienen door als één samenhangend geheel te opereren.

Tijdens dit onvermijdelijke evolutionaire proces komt het moment naderbij dat de groepsziel zijn lang geleden gemaakte hoge en grootse investering claimt. Op dat tijdstip echter zullen al zijn delen die niet zuiver zijn (namelijk die Dienaren die karmisch zijn belast) noodgedwongen apart worden gehouden van het grote geheel dat overgaat. Volgens de kosmische wet zullen deze Dienaren opnieuw moeten incarneren in sferen met een lagere trillingsfrequentie, teneinde hun nieuw verworven karma in evenwicht te brengen.

Zo’n degradatie betekent een aanzienlijk, hoewel niet te calculeren uitstel voor de evolutionaire reis van de betrokkenen. Hoewel zo’n uitstel onweerlegbaar zwaar en onfortuinlijk is, kent de universele Wet van Compensatie geen bevoordeling en kan dus geen speciale sympathie opbrengen voor diegenen die zich niet waarmaken. Deze zeer benadeelde zielen - noodzakelijkerwijze uitgesloten van de verdergaande levensstroom van hun groep - laten duidelijk zien behoefte te hebben aan meer ervaringen in de lagere werelden. Deze ervaringen zullen hen dan ook worden gegeven, zelfs als dit ontelbare extra levens vergt in de dichtere sferen. Levens, waarvan er vele somber kunnen zijn en met veel lijden vervuld.

Dit vormt het ergste scenario van de vrijwillige missie van de Dienaar. Dat hij verloren raakt samen met die andere achtergebleven zielen, die ook voor een nog onbepaalde tijd de Nieuwe Wereld niet kunnen binnentreden. We herhalen het echter opnieuw dat aan iedere individuele Dienaar waar ook ter wereld, tegenwoordig een kans wordt gegund. Dit komt door de ongekende voorrechten die deze tijd biedt. Moge iedere Dienaar de weksignalen herkennen zodat hij, door wijs en onzelfzuchtig zijn vrije wil te gebruiken, een waardevolle bijdrage zal kunnen gaan leveren aan de komende Zege der Tijden. Op die manier kan hij tevens zijn eigen spirituele bevordering veiligstellen bij het moment van Oogsten.

Thenewcallgroup

 

 

Terug