Het Groepsprogramma

16-01-2014 00:00

 

Het bestaan op aarde voor de meeste mensen in deze moderne tijd kun je vergelijken met een reusachtig doolhof, volgepropt met uitdagingen, met raadsels die opgelost moeten worden, met keuzes over te volgen richtingen die om een beslissing vragen. Van tijd tot tijd hopen we een schat op te graven of een of ander spoor te vinden dat de avonturier kan helpen op zijn weg. Zoals bij de meeste van dit soort puzzels bevat het labyrint van het leven steevast een hoge prijs, verborgen in het centrum van het doolhof en vanzelfsprekend is dit bij uitstek de plek waar iedereen naar op zoek is, bewust of onbewust.

Het bestaan van de Dienaren die verdwaald zijn in het labyrint van Aardse ervaringen, is geen uitzondering op de regel. Ook zij trachten het centrum te bereiken hoewel hun vergetelheid hen vaak belet om zich goed te realiseren waar zij feitelijk naar op zoek zijn. Hun persoonlijk programma echter stimuleert hen onderweg met zachte suggesties en subtiele wenken plichtsgetrouw naar hun uiteindelijke bestemming. Of zij er nu wel of niet voor kiezen om hun innerlijke herder te volgen, er is altijd de groepsziel die ze onophoudelijk stimuleert om op het Ware Pad te blijven opdat zij op het juiste moment alle geschikte sporen, sleutels en anderszins zullen ontdekken, vereist voor een succesvolle missie.

Tijdens hun afmattende speurtocht zullen de kandidaten voor de overwinning zich echt moeten inspannen om de absoluut vereiste Gouden Draad te vinden als een garantie om hen onfeilbaar langs de vele voetangels en klemmen recht naar het centrum te loodsen. Onder de talrijke gebruiksvoorwerpen en kleinoden die onderweg te vinden zijn, treffen we ook de Kristallen Bol voor Helderziendheid aan, die een onmisbaar stuk gereedschap zal blijken te zijn om de geheimen van het labyrint te onthullen en die de kandidaten essentiële hints kan verschaffen over hun mysterieuze opdracht. Als zo’n kostbare vondst wijs en eerlijk gebruikt wordt, zal dit de Dienaren in staat stellen veilig alle poorten en toegangen te passeren, die hen uiteindelijk voeren naar de grote Poort van Fortuin. Deze laatste toegang leidt uiteindelijk de vermoeide aspirant naar de Geheime Bergplaats in het centrum van het ingewikkelde doolhof, waar de kostelijke Juweel van Herinnering wacht op de gerechtvaardigde claim van de vinder.

Deze prijs voor de Dienaar is een werkelijk grote trofee na zijn zoektocht omdat deze - eenmaal gevonden - hem omhoog tilt naar ongekende gebieden van een groeiend spiritueel bewustzijn. Al die prachtige schatten echter, die voor de winnaar klaar staan in zo’n typisch fantasieavontuur zijn niet zo gemakkelijk te winnen, want anders is er geen uitdaging voor de held of heldin in het verhaal. Het verhaal van het Pad van Bevrijding is hetzelfde. Waar spanning, strijd of problemen optreden staat het vast dat zo’n beproeving altijd een kans verschaft op een nieuwe ontdekking en dus op vooruitgang. Het houdt in dat de Dienaar niet mag verwachten zonder enige inspanning de steen der wijzen te vinden; hij dient goed te beseffen dat alleen al de speurtocht zelf een belangrijk onderdeel vormt van het zich voor hem openvouwend programma; van een symfonie moet je in zijn geheel genieten en niet alleen wachten op de grote finale.

De dichte trillingsgebieden van het Aardse labyrint bieden onveranderlijk een veelheid aan soms formidabele hindernissen en uitdagingen en hierdoor raken sommige Dienaren hopeloos verstrikt in het kronkelige en complexe netwerk van tunnels en doorgangen …, althans bijna, want voor noodgevallen zijn er bepaalde voorzieningen getroffen in het programma van iedere Dienaar.

Andere meer succesvolle avonturiers zullen, in onze analogie, ongetwijfeld al verder gevorderd zijn bij het overwinnen van dit mysterieuze doolhof. Wellicht hebben deze al zegevierend hun persoonlijke prijs in het centrum al in ontvangst genomen. Hulp zal worden geboden door de Dienaren die deze tocht volbracht hebben, en die reeds: 1) tot op zekere hoogte hun sluier van vergetelheid hebben opgelicht, 2) toegang kregen tot de volgende fase in hun eigen programma, 3) een hoger niveau van herinnering hebben hersteld dan diegenen die nog steeds in verbijstering ronddolen in het labyrint, en 4) als gevolg hiervan hun metgezellen herkennen en hun collectieve missie gaan opstarten door zich te verenigen met hun zielengroep op het fysieke vlak.

Naarmate het persoonlijk programma zich verder ontvouwt, wordt het duidelijk dat dit slechts een klein maar belangrijk deel vormt van een groter en veel belangrijker groepsprogramma, waarvan het succes pas zichtbaar wordt in samenwerking met anderen. Dienaren die erin geslaagd zijn het centrum eerder dan de meeste te bereiken, zullen als gevolg hiervan daarna in het labyrint omkeren om andere verbijsterde zoekers op te sporen en hen op het juiste pad te brengen. Ontwaakte Dienaren zullen op die manier diegenen, die achter hen treuzelen, omhoogvoeren uit de grote onderaardse catacomben van hun vroegere beproevingen en hen voorwaarts leiden tot buiten alle voorgaande beperkingen in die verwarring en duisternis, om hen uiteindelijk uit het doolhof in het licht van de Nieuwe Wereld te brengen.

Om te beginnen zijn Dienaren - individueel en alleen - voornamelijk bezig met het uiteenrafelen van de aanwijzingen van hun eigen  persoonlijke programma. Toch zullen ze elkaar naar alle waarschijnlijkheid onderweg op bepaalde tijdstippen ontmoeten, op het moment namelijk dat hun paden zich gaan kruisen. Wanneer twee of meer leden van dezelfde of aanverwante zielsgroepen bijeenkomen, is er vrijwel altijd sprake van een instinctieve herkenning op een bepaald niveau. En dat kan zich op vele manieren uiten.

Voorbeelden daarvan zien we als bijvoorbeeld de Wet van Synchroniciteit (samenloop van omstandigheden) in werking komt via soms merkwaardige en wonderlijke ‘toevalligheden’ in  samenhang met een ontmoeting, of een flits dat door het hoofd schiet met een vage herinnering van een voorgaande incarnatie dat een warm gevoel van vertrouwdheid opwekt, of door een plots opkomend gevoel van een gelijkluidende visie en doel in het leven of door een onmiddellijk opkomende elektrische interactie die vaak gevoeld wordt als een trilling en tinteling ter hoogte van het hart of hoofd en die door heel het lichaam trekt. Wanneer deze innerlijke bewogenheid onbelemmerd zijn weg kan vervolgen, kan het een belangrijk weksignaal helpen oproepen, aangezien deze de aura van iedere Dienaar in beroering brengt en zijn bewustzijn prikkelt. Een heel metafysisch circuit kan op deze manier zonder enige inspanning in gang worden gezet. En degene die dit treft, zou door zo’n fenomeen zo opgetogen kunnen raken dat hij dit zou kunnen beschouwen als een ongekende ervaring van genade. Toch is feitelijk zo’n prikkel van het Nieuwe Wereld Bewustzijn die tijdens de wachttijd naar boven komt, niet meer dan een nietige aanwijzing van de veel grotere zaken die op komst zijn.

Wanneer Dienaren de sluier van vergetelheid tot op zekere hoogte wegslaan en zich het doel van hun incarnatie beginnen te herinneren, gaan zij als een soort natuurlijke katalysator fungeren voor iemand anders progressie naar verlichtende herinnering. Alle Dienaren die ontwaken, krijgen het vermogen anderen te stimuleren in het herkennen van hun eigen persoonlijk programma en de meeromvattende groepsafspraken. Doordat het bewustzijn van Dienaren zich tegenwoordig over de hele wereld uitbreidt en zich samenvoegt, brengt dit de groepskatalysator in werking; dat synergetisch vermogen dat straks enorm zal gaan bijdragen aan de bevrijding van dat deel van de mensheid die geoogst kan gaan worden. Het vermogen van deze groepskatalysator is direct gekoppeld aan de manier waarop de verschillende maar toch aanvullende kenmerken van ieder Dienaar met elkaar kunnen harmoniëren. Om succes te hebben moeten de deugden en kwaliteiten van iedere Dienaar in dienst worden gesteld van het welzijn van de groep, de mensheid en de wereld. Dienaren moeten elkaar weer vinden en tijdens hun huidige incarnatie samen optrekken; geïsoleerd blijven betekent aan de kant staan en niet deelnemen aan het meest belangrijke aspect van hun collectieve missie - het groepsprogramma.

Op het moment dat ze elkaar ontmoeten en herkennen, zullen ontwaakte Dienaren meteen weten dat hun doelen gelijkluidend zijn. Zij zullen zich hierna genoopt voelen om samen te werken en waar mogelijk met teamwork en extra inspanning het Ene Werk op weg te helpen. We moeten ons echter realiseren dat groepswerk (altijd al) onbelemmerd plaats vindt in de hogere werelden, daar waar eenheid en dienstbaarheid natuurlijke en constante factoren zijn. Door het hogere bewustzijn van de Dienaar is fysieke nabijheid dus niet altijd direct noodzakelijk om groepssamenwerking tot stand te brengen binnen de innerlijke sferen van de planeet. Toch kan een eerste aardse ontmoeting vaak dienen om samenwerking in de subtiele sferen op gang te brengen. Dit gebeurt via de zelfopgewekte onderlinge gedachtevormen van de Dienaren. Zulke gedachtevormen, vrijwillig voortgebracht in astrale en mentale vorm, zijn door de zielen op wie dit betrekking heeft, te gebruiken voor communicatie en om contacten te leggen in de daarbij behorende sferen. Op die manier kan occult groepswerk ook voortgang vinden zonder enige fysieke samenkomst.

Een belangrijk en integraal deel van het groepsprogramma vormen fysieke samenkomsten op gezette tijden, gepland om verdere inzichten, begripsvorming en herinnering te stimuleren. Deze samenkomsten dienen ook om de voordelen van een groepscontact en de basisvoorwaarden hiervoor aan te tonen tijdens de wachttijd. Hoewel zulke ontmoetingen zijn gearrangeerd door de groepsziel, blijven deze meestal onopgemerkt voor het directe bewustzijn van de Dienaar en zoals gewoonlijk zijn die daarom absoluut niet door hem te voorzien. Deze voorbestemde afspraken op iemands levenspad vormen kansen voor de Dienaar tot overleg, met de bedoeling belangrijke sleutelinformatie uit te wisselen en aanvullende energie door te sturen of te ontvangen. Indien doelbewust gepland en op intelligente wijze beheerst, is het optreden van dergelijke ontmoetingen in het leven van een Dienaar een demonstratie van slechts één aspect van die alomvattende manier waarop de groepsgeest stuurt. Dergelijke aspecten zijn essentiële onderdelen van het grote plan, zorgvuldig ontworpen door dat grote collectieve bewustzijn, dat in zichzelf verantwoordelijk is voor de uitvoering en bewaking van het algehele groepsprogramma en dit op bekwame wijze verder leidt naar een voorbeschikte voltooiing van zijn goddelijk doel.

Dienaren die zich iets van hun verplichtingen op Aarde gaan herinneren, zullen een drang voelen opkomen om te helpen de weg voor te bereiden voor ánderen en het is de verantwoordelijkheid van de meer ontwaakte individuen om diegenen die wellicht nog aarzelen en vastlopen in het labyrint, attent te maken op het alomvattend bestaan van de groepsmissie. Om hierna zonder enig uitstel tot samenwerking te komen, is het van belang dat Dienaren hun krachten bundelen in een onverdeelde toewijding voor het allerhoogste goed waarvan zij zich als groep bewust geworden zijn. Drie belangrijke kwalificaties zijn vereist voor iedereen die zich bij zo’n alliantie wil aansluiten en deze zijn essentieel voor herstel van een complete herinnering en daarom voor groepssucces. Deze kwalificaties zijn: 1) een basisbegrip van het ontwerp en doel van het totale Goddelijke Plan op dit keerpunt van menselijke ontwikkeling, 2) een oprechte bereidwilligheid om zich volmaakt af te willen stemmen op richting en doel van het groepsprogramma, zoals vastgesteld door de groepsleden, en 3) een consequent aanwenden van al zijn individuele capaciteiten aan het groepsinstrument om de directe goddelijke doelstelling voor de mensheid en de Aarde te kunnen bevorderen.

Zou de solidariteit binnen het groepsprogramma onvoldoende zijn of niet worden gerealiseerd, dan zien we dat de Dienaren er uiteindelijk niet in zullen slagen hun volledige spirituele vermogens tot één samenhangend geheel om te vormen doordat zij het potentieel van het groepsprogramma niet volledig benutten. Het eenheidsbewustzijn blijft daarom sluimeren en de grootste triomf, hun zoetste overwinning - alleen te bereiken bij vervulling van het uiteindelijke doel van het groepsprogramma - blijkt dan ook als gevolg daarvan niet haalbaar.

De roep om wereldlijke dienstbaarheid klinkt tegenwoordig overal in de oren van iedere gezonde man en vrouw op Aarde. Alle zielenfamilies worden momenteel uitgenodigd om zich te verenigen op het fysieke vlak en dit onvermijdelijke proces van hergroepering is wereldwijd gaande. Wanneer Dienaren de dringende noden in de wereld herkennen, wanneer zij het besef krijgen van het bestaan van het Goddelijk Plan, wanneer zij zich een beeld verschaffen van het punt waarop de mensheid zich nu bevindt en daarom een inzicht krijgen in het potentieel van de wereld, volgt op natuurlijke wijze een gemotiveerde bezieling voor groepssamenwerking en voor een gezamenlijke dienstbaarheid. Met dit onderscheidingsvermogen zullen de Dienaren laten zien hoe iedereen de weg voor een bewuste spirituele ontwikkeling, geldend volgens het Aquariustijdperk, via eendrachtige dienstbaarheid kan bereiken en bewandelen. Dit is de weg die al eeuwen lang vol plichtsbetrachting is gevolgd door onze eigen Aardse Planetaire Hiërarchie in de hogere dimensies, met als gevolg dat de Hiërarchie op die manier voorspoedig vooruit is gegaan, terwijl zij tegelijkertijd haar jongere broeders en zusters - de mensheid - beschermde.

De bereidheid van de mensheid om een stap hoger te zetten op de evolutionaire ladder - het pad van de groepsontwikkeling - is inderdaad zeer positief, want het laat een belangrijk en onvermijdelijk universeel proces zien. Een proces waarbij individualiteit weer opgaat in de Eenheid van het Goddelijke. Zo’n samenvoeging is het uiteindelijke doel van alle voelende wezens in elke sfeer van de Schepping. En het is dit ene grote doel waar de drijvende kracht van de Geest het in zichzelf worstelende leven altijd en eeuwig toe aanspoort.

Tijdens hun tijdelijk Aards verblijf zullen alle Dienaren in eerste instantie worden geconfronteerd met eenzaamheid op hun pad, afgescheiden als ze zijn van hun zielenfamilie en behoorlijk geïsoleerd in hun onderzoek naar de diepere betekenis van Leven en Doel. Tijdens deze poging zich te herinneren zullen zij de behoefte krijgen om iets van de waarheid die tot dan toe bij hen naar boven is komen drijven, op natuurlijke wijze te delen en het inzicht dat is gekweekt, aan anderen aan te bieden waar zij zich ook maar mogen bevinden en in welke hoedanigheid zij ook mogen werken. De taak van de Dienaren kan dan als individu wel klein lijken, maar als eenheid vormen al deze individuen een zeer krachtig wereldomvattend rasterwerk van spiritueel licht, die in nauwe verbondenheid klaar staan om als Licht Centra te dienen in fysieke vorm over de hele planeet.

In de subtiele sferen staat iedere Dienaar achter de ander en steunt hem, wachtend op de uiteindelijke fysieke hereniging. Met de daaropvolgende groepsherinnering zal het groepsprogramma hierin een majesteitelijk hoogtepunt bereiken. Tegenwoordig, nu de planetaire deadline snel naderbij komt, zijn velen van de Dienaren, die vroeger in relatieve afzondering hebben gewerkt, bewust bezig zich te herenigen met verwante zielen met het doel groepssynergie te ontwikkelen. Hierdoor kan het grote etherische web van licht - dat momenteel rond de planeet wordt geweven en het ook geheel doordringt - naar zijn hoogste capaciteit worden opgevoerd. Als gevolg daarvan zullen grote krachten vrijkomen op het fysieke vlak, waar deze onzichtbaar hun weg zullen vinden om uiteindelijk de noodzakelijke en volledige genezing van de Aarde - dat al veel te lang op zich heeft laten wachten - met al het leven erop, te realiseren.

We moeten beseffen dat, in tegenstelling tot de populaire misvatting, deze verreikende en heilzame Licht Centra niet alleen maar centra voor heling zijn. Ze zullen zich vormen tot spirituele centra voor dienstbaarheid met vele verschillende functies, waarvan slechts één daarvan die van persoonlijke heling is. Het is de verantwoordelijkheid van deze echte spirituele gemeenschappen om een range van diensten aan te bieden aan hen die willen helpen om het planetaire bewustzijn te verheffen door hun eigen bewustzijn te zuiveren. Onbaatzuchtige dienstbaarheid waarbij de trillingsfrequentie van het bewustzijn wordt opgevoerd, brengt een proces van omvorming op gang en brengt per definitie een alomvattende genezing tot stand, hoewel het zich daar niet uitsluitend op richt. Dit besef is een belangrijke sleutel voor succes tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld.

Heling is een integraal deel van elk waarachtig goddelijk werk, maar zou het een hoofdaccent krijgen binnen een van de gemeenschappen, dan blijft zo’n groep van het begin af aan zeer beperkt in haar mogelijkheden. Op de brede boulevard van het leven is er namelijk iets dat nog veel belangrijker is dan persoonlijke heling en geluk, iets dat de mensheid nu roept vanuit de goddelijke sferen.

Volgen we het functionele en logische raamwerk dat door alle succesvolle esoterische scholen uit het vroege verleden werd gehanteerd, dan herkennen we de occulte structuur van Licht Centra in het Aquariustijdperk met behulp van binnen- en buitenkringen. Deze concentrische cirkels van dienende activiteiten geven het niveau van spiritueel bereik weer en dus ook de specifieke mogelijkheden van die zielen die binnen de grenzen hiervan werken. Aspiranten zullen zich, in overeenstemming met hun eigen capaciteiten, mate van betrokkenheid, puurheid van motief, punt van spiritueel bereik en verdiensten, op natuurlijke wijze geleidelijk verder binnenwaarts getrokken voelen tot die groepen die een grotere spirituele invloed en verantwoordelijkheid tonen. Ieder persoon zal de geschikte positie of werkplek vinden die hem de beste kansen zal bieden, terwijl hij tegelijkertijd in harmonie leeft met het gemeenschappelijke doel en daarmee met het hoogste welzijn van de hele groep.

Uit het voorgaande blijkt dat het belang van het groepsprogramma het belang van het persoonlijk programma overstijgt. Toch stijgt de Wereld Agenda daar nog weer bovenuit. Deze omvat het totaal van alle verrichte inspanningen van al die uiteenlopende groepen Dienaren - zowel op het fysieke vlak als onstoffelijk - die gezamenlijk het Nieuwe Wereldbewustzijn op Aarde zullen gaan inluiden en die de mensheid gaan assisteren bij de daaropvolgende geboorte van de Nieuwe Tuin van Eden voor de Aarde. De Wereld Agenda is niets minder dan het onoverwinnelijke Goddelijk Plan voor de mensheid en de Planeet zelf. Kort nadat de vereiste kritische massa onder de voorspoedige leiding van de Dienaren bijeen is gebracht, zal de mensheid de fanfares horen klinken van de reeds voorspelde uiteindelijke en langverwachte overwinning van de huidige fase van de evolutie van het zonnestelsel. Strategisch geplaatste knooppunten van licht (bestaande uit vele zielen die zich volledig hebben gericht op de Goddelijke Wil in een geheiligde dienstbaarheid) zullen uitgroeien en zich via het subtiele energierooster van de Aarde over de hele wereld met elkaar gaan verbinden met het doel één groot veld van liefdevolle kracht tot stand te brengen, dat in staat is de hele planeet naar een hogere dimensie te stuwen.

De essentie van het groepsprogramma kunnen we esoterisch opvatten als één grote, autonome  Gedachte geconcipieerd in de Geest van God bij het begin van de Schepping. Na die tijd is deze constant uitgebreid en verder ontwikkeld. Dit Kosmisch Concept is een integraal deel van het Universele Goddelijk Plan voor de Evolutie, bestemd voor al het leven binnen de Oneindigheid. De bijzondere vorm waarin het zich uitdrukt wordt, gezien de invloed die het heeft op onze wereld, altijd zo aangepast dat het op de juiste wijze geïntegreerd wordt met de geldende huidige ontwikkelingscyclus. Op die manier valt het samen met het specifieke bewustzijnsniveau die de mensheid op dit moment demonstreert gedurende zijn spirituele ontplooiing waardoor het in staat is dit verder ondersteunen.

Het groepsprogramma heeft zich van meet af aan gemanifesteerd als een intelligent en doelgericht evolutionair patroon die grote toegevoegde Krachten herbergen. Krachten die zich steeds verder ontwikkeld hebben tijdens ontelbare incarnaties in een veelheid van verschillende werelden. Ze zijn afkomstig uit een verscheidenheid van sferen uit alle hoeken van de Kosmos en als  bewust ontwikkelende Krachten tot bezieling gebracht binnen de lagere sferen van het Universum, via miljarden collectieve en individuele gedaantes. Door hun karmische verbondenheid worden al deze tijdelijk geïndividualiseerde en zich verschillend ontwikkelende levensvormen op natuurlijke wijze aangespoord om zich herhaaldelijk samen te voegen en zich weer af te scheiden gedurende ontelbare zielsverhuizingen door hun intentie tot het verrichten van dienstbaarheid door alle dimensies heen over onmetelijke gebieden van ruimte en eeuwigheden.

Ieder schijnbaar afgescheiden leven weet dat het een essentieel en onscheidbaar deel vormt van het Al en dat door synergetisch samengaan veel grotere resultaten kunnen worden bereikt dan uitsluitend de som van alle individuele inspanningen. Kosmische wetten bevoorrechten de toegevoegde en onbaatzuchtig gerichte aandacht van een groep toegewijde zielen die in staat is als één geheel te werken. Wanneer het motief voor liefdevolle dienstbaarheid puur is en prioriteit heeft, trekt eenheidsbewustzijn een onoverwinnelijke Macht naar zich toe die altijd succes verzekert. En het groepsprogramma krijgt hierdoor altijd een gemotiveerde  aandrang en een onverwoestbaar vertrouwen om op volmaakte wijze de opdrachten van het Goddelijk Plan te willen vervullen. Daarom kan absoluut niets in de hele Schepping de onvermijdelijke overwinning van het groepsprogramma tegenhouden.

Wellicht kan een korte mystieke analogie enige duidelijkheid geven over iets van die complexe dynamiek die zich afspeelt in de hogere werelden, wanneer ontwaakte Dienaren zich beginnen te verenigen voor groepswerk op het fysieke vlak.

Ieder geïndividualiseerd fragment van de groepsziel met zijn persoonlijkheid (de Dienaar) bevat een unieke ‘muzieksnaar’. Timing is essentieel en wanneer de zielenfamilie zich op het afgesproken uur opnieuw op Aarde hergroepeert, zullen al die individuele tonen samensmelten en een transcendente code voortbrengen die deze specifieke groep typeert en die hen bepaalde occulte privileges zal verschaffen. Wanneer het juiste aantal tonen in de juiste combinatie en op synchrone wijze opklinkt, wordt als het ware een geheim slot opengedraaid, een verborgen toegang geopend en een groot Mysterie onthuld.

Die alomvattende collectieve missie van Dienaren op Aarde kan dus min of meer vergeleken worden met een grote symfonie die vele en verschillende partijen kent. Maar als één of meerdere personen in dit planetaire orkest het waagt om zijn instrument te vroeg en voortijdig te bespelen, horen we een wanklank die uitloopt op een verwarring onder alle musici. De melodie wordt verstoord en de luisteraars in de wereld belanden weer in disharmonie met het Goddelijk Plan. Want de juiste wereldsymfonie kan niet werkelijk beginnen voordat een bepaald stadium van voorbereiding in de wereld is gepasseerd.

Laten alle ontwaakte Dienaren en het deel van de mensheid dat eveneens paraat staat, er echter van verzekerd zijn dat zij op het punt staan het meest schitterende en melodieuze deel van de Grote Rapsodie te gaan spelen. Dat stuk waarop het gehele Aardse leven heeft gewacht er aan deel te nemen sinds de Val uit de Tuin van Eden.

Thenewcallgroup

 

 

 

Terug