Het doel waarvoor Dienaren incarneren

07-11-2013 00:00

Voor een fundamenteel inzicht is de reden dat er helpers van het mensenras hier naartoe komen, moeten we eerst iets weten van de oorsprong en ontwikkeling van de moderne mens.

In een ver verleden, toen primaten nog niet waren geëvolueerd tot zelfbewuste tweevoeters, kwamen er hemelse medescheppers naar deze planeet. Zij zaaiden hier een bonte mengeling van nieuwe menselijke rassen – samen met een grote verscheidenheid aan plantaardig en dierlijk leven. Dit was een onderdeel van een groot experiment. Deze goedbedoelde, maar ondoordachte ingreep van de sterren vond plaats gedurende een lange periode en op verschillende plaatsen over de hele planeet, en hij werd geleid door technologisch en spiritueel vergevorderde vertegenwoordigers van allerlei werelden uit het hele Universum. Het proces van genetische medeschepping was zeer complex, en er waren veel beschavingen bij betrokken. Deze beschavingen spelen nu nog steeds een actieve rol op Aarde, en ze zijn karmisch betrokken bij vele levensvormen, ook de mens.

De belangrijkste bedoeling van dit experiment met de mens was het scheppen van een zeer gevarieerd ras. Dit ras zou zich gaan ontwikkelen tot het uiteindelijk een waarlijk goddelijk bewustzijn op het fysieke vlak zou uitdrukken. Zo zou het liefde, wijsheid en spirituele intelligentie laten zien op wat toen de ‘Parel van het Zonnestelsel’ heette: Terran, onze Aarde.

Zo kwam toen, lang geleden, een karmische relatie tot stand tussen deze interstellaire voorvaderen en de mensheid. Deze relatie lijkt wel wat op die tussen ouders en hun kinderen. Het heeft tot gevolg gehad dat deze wezens, die direct verantwoordelijk zijn voor de schepping van de moderne mens, tot op heden actief en liefdevol hun ‘nageslacht’ beschermen en verzorgen. Soms incarneren zij zelfs in menselijke lichamen om het planetaire experiment te helpen en om het bewustzijn op Aarde te helpen ontwikkelen. Sinds haar ontstaan in de verre geschiedenis is de mens er verder in geslaagd om naast zijn oorspronkelijke ‘voorvaderen’ ook andere Beschermheren en Weldoeners aan te trekken*. We zullen dan ook zien dat de mensheid nooit echt alleen is geweest op deze kleine planeet aan de rand van de Melkweg.

* Hier moet bij vermeld worden dat eeuwen van menselijke onwetendheid en zelfzucht ook talrijke buitenaardse intelligenties met een duidelijk strijdlustig en tiranniek karakter hebben aangetrokken. Deze krijgsheren hebben ook bepaalde mensenrassen geschapen. Hoe fascinerend dit speciale onderwerp ook is, het valt buiten het bestek van dit boek.

Ongeveer 18 miljoen jaar geleden, halverwege het tijdperk van Lemurië, werd het algemene Plan voor de ontwikkeling van het bewustzijn van al het leven op Aarde – inclusief dat van de mensheid – toevertrouwd aan een groep lichtwezens. Zij waren voornamelijk afkomstig van de vergevorderde beschaving op Venus, en zij namen de plichten en verantwoordelijkheden van het nieuwe geestelijke planetaire gezag over. Sindsdien sturen en ondersteunen zij de evolutie in onze wereld. Dit grote lichaam van Heren, Meesters en Ingewijden wordt vaak eerbiedig aangeduid als De Grote Witte Broederschap*, De Christushiërarchie of gewoon De Planetaire of Spirituele Hiërarchie. Sommigen van hen zijn in het verleden herhaaldelijk fysiek geïncarneerd om bepaalde belangrijke taken uit te voeren. Sommige leden van deze Aardse Hiërarchie van Grote Zielen incarneren tegenwoordig in grotere aantallen dan ooit tevoren, vanwege de huidige noden en omstandigheden.

* Er is heel veel geschreven over de Grote Witte Broederschap en over het niveau van spirituele capaciteiten, taken en activiteiten van de leden. Veel van dit materiaal kan men vinden bij de Theosofische Vereniging. Serieuze leerlingen doen er goed aan zich de basiskennis van de structuur en algemene functie van de Planetaire Hiërarchie eigen te maken. Dit onderwerp is te groot om hier te behandelen.

 

Hier komt nog bij dat er in de lange geschiedenis van de mensheid ook nog andere hoogontwikkelde entiteiten van diverse kosmische oorsprong een poging hebben gedaan om de mensheid spirituele hulp te bieden. Dit als aanvulling op de liefdevolle leiding van de planetaire Hiërarchie, en ook als antwoord op verzoeken van verschillende occulte groepen op Aarde. Zulke hulp werd echter in het verleden bijna altijd verkeerd uitgelegd door de inhalige geest van de mens, want die bleef liever de hogere waarheden en mystieke geheimen voor zelfzuchtige doeleinden gebruiken. De uiteindelijke val van Atlantis en het oude Egypte zijn typische voorbeelden van dit patroon. Dit herhaaldelijke misbruik van de menselijke vrije wil heeft het ontwerp van harmonische spirituele ontwikkeling van de mensheid ernstig verstoord en verknoeid. In feite staat onze Aarde daarom tegenwoordig bij allerlei andere zich bewust wordende levensvormen in dit Universum bekend als ‘de duistere planeet’. Het originele Goddelijk Plan voor de Aarde loopt verkeerd, en daarom zijn onze kosmische voorouders en de eerder genoemde hulpdienaren nu dicht naar de Aarde gekomen. Ze proberen nu de mensheid weer op het bedoelde pad te brengen. Hiervoor herstellen ze de zuiverheid van hun leringen van vroeger en passen ze deze meteen aan de huidige tijd aan. Tegelijkertijd verlenen ze verdere hulp als daar serieus om gevraagd wordt.

De boodschappen van zulke ‘goddelijke’ wezens en de getuigenissen van hun bezoeken zijn voor het merendeel in het verleden door natuurrampen verwoest, en ook door boosaardige krachten die te werk gingen via het niets ontziende eigenbelang van misleide en fanatieke religieuze missionarissen, veroveraars en vrome tirannen. Toch zijn er nog wel aanwijzingen te vinden, bijvoorbeeld in Mexico, Zuid-Amerika en Australië. Intrigerende, voorheen verloren gewaande of verborgen historische informatie wordt nu weer teruggevonden, en wel om heel goede redenen, want eindelijk wordt de mensheid voorbereid om de hele waarheid te horen en te begrijpen!

Een betrekkelijk klein aantal Dienaren is in het verleden op Aarde geïncarneerd om bepaalde energieën in het bewustzijn van de planeet te verankeren, zodat er op de planeet enig besef zou worden bewaard van de bestemming van de mensheid. Deze bestemming zal zich laten zien bij de voltooiing van de huidige subcyclus: het Vissentijdperk. Deze Dienaren hebben zich alleen met werkelijk heilig werk bezig gehouden, terwijl een veel groter aantal ‘lagere’ dienaren van God opvallend succesvol is geweest als vernieuwers, hervormers en leiders. Zij waren gewetensvolle bronnen van inspiratie voor de mensheid, en zij droegen in het algemeen bij tot de uitbreiding en bevordering van het menselijk bewustzijn. Sommigen noemen deze Dienaren ‘Starseeds’, en daarmee geven ze aan dat hun oorsprong niet Aards* is. Veel geïncarneerde Starseeds hebben door de hele Aardse geschiedenis heen de opkomst helpen voorbereiden van een ongekend spiritueel tijdperk voor de mensen: de geboorte van een Nieuw Wereldbewustzijn.

 * Het grootste deel van de op dit moment op Aarde geïncarneerde zielen stamt niet af van de lagere koninkrijken op deze planeet (dat wil zeggen: via de minerale, plantaardige en dierlijke evoluties op Aarde). Maar dit is vaak wel het geval voor het oorspronkelijke ‘mensdier’ dat men nog steeds aantreft bij bepaalde stammen in Afrika, Zuid-Amerika etc. Daarom moet de ziel die in de moderne mensenwereld functioneert, in feite ook worden beschouwd als een ‘bezoeker’ van de Aarde. De term Starseed slaat echter ook op bepaalde migrerende zielen die niet primair op Aarde zijn om te dienen. Veruit het grootste deel van de Starseeds bestaat uit zielen die tot deze planeet aangetrokken worden om van het Aardse experiment te leren en om hun eigen karma in evenwicht te brengen. Sommigen van hen komen hier zelfs met heel sinistere bedoelingen! Daarom dragen veel Starseeds door hun eigen onwetendheid juist bij aan de problemen op Aarde. Dat iemand van een andere ster afkomstig is, waardoor zijn onwetendheid misschien een uniek buitenaards karakter heeft, maakt daarvoor natuurlijk niets uit! Onze term ‘Dienaar’ slaat op een ziel die belast is met een specifieke taak die in lijn is met het Goddelijk Plan. Een dergelijke ziel is er ook tot dusver – misschien wel in veel Aardse levens – in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’. Dat wil zeggen: hij is niet op karmische wijze gebonden aan de normale menselijke incarnatiecyclus. Een Starseed is daarom ook niet per se een Dienaar. Verder lezen zal leiden tot een dieper begrip van dit esoterische concept en alle implicaties ervan.

Zoals eerder gezegd heeft het oorspronkelijke Plan zich echter niet kunnen ontvouwen zoals de bedoeling was, vooral vanwege allerlei negatieve invloeden zoals veelvuldige tussenkomst van kosmisch kwaad. Noch de hulp van de oorspronkelijke medescheppers konden dat voorkomen, noch die van de Beschermheren, de Spirituele Hiërarchie, die op verzoek van de mensheid werden aangewezen. Bovendien is onze planeet hecht verbonden met veel andere wereldsystemen in het Melkwegstelsel, en daarom beïnvloedt hij ook hun vooruitgang. Dit betekent al met al dat er een nog grotere behoefte bestaat aan extra goddelijke hulp, en daarom is het aantal Dienaren op Aarde aanmerkelijk toegenomen – zowel fysiek als onstoffelijk – om het evenwicht te herstellen. De Aarde is nu een gevangen planeet die wel heel erg ver van de universele wetten is afgedwaald, en zij is ook vrijwel verzadigd met onwetendheid, karma en de tirannie van kwaadaardige bedoelingen.

Om een wat dieper inzicht te krijgen in de voorwaarden en het doel van deze grotere instroom van incarnerende Dienaren, is het goed de huidige situatie wat nader te beschouwen. Ook moeten we niet alleen iets weten van de intentie en de werkwijze van de Planetaire Hiërarchie op Aarde, maar ook van haar vele functies en doelen die van hoog tot laag door alle dimensies van het universele leven heen zichtbaar zijn – "Zo boven, zo beneden.” Net als de mensheid verkeert ook de Grote Witte Broederschap momenteel in een spirituele crisis. Vele van hun leden staan nu voor de Poort die naar het Pad van Hogere Evolutie leidt. Alle leden van de Planetaire Hiërarchie staan geduldig te wachten tot ze gezamenlijk deze stap kunnen zetten – net als de mensheid, maar op een ander niveau.

Nu is het zo, dat volgens de Wet van Synthese de spirituele Ouderen van de mensheid alleen verder kunnen, als hun pogingen om verder te komen ook alle lagere dimensies omvatten, en dat omvat dus ook het fysieke vlak. De mensheid en de Hiërarchie van Grote Zielen zijn in wezen onafscheidelijk. De inspanningen, successen en mislukkingen van de één beïnvloeden onvermijdelijk die van de ander. Vandaar ook de noodzaak dat de leden van deze Beschermheren van de mensheid op Aarde incarneren. Ze moeten demonstreren dat ze eensgezind van het fysieke vlak tot in de hoogste dimensie te werk kunnen gaan. Zo zorgen ze ervoor dat ze allen gezamenlijk door de poort kunnen om hun Weg te vervolgen.

Al veel eerder in de vorige eeuw bestudeerden een paar leden van de Grote Witte Broederschap grondig het bewustzijn en de spirituele potentie van de mensheid. Op grond van hun bevindingen lanceerden zij een vernieuwend en opwindend voorstel om fysiek te incarneren en daarmee het onvermijdelijke proces van initiatie van de hele wereld te versnellen. Het was voor het eerst sinds Atlantis dat zij weer in zulke aantallen zouden incarneren. Het liep echter niet zoals ze hadden gehoopt. Dit was voornamelijk te wijten aan het gebrek aan samenwerking van de mensen, want zij waren met hun hart en aandacht volledig in de ban van materialisme, egoïsme, afscheiding en angst. Nog steeds heerst er op Aarde een sterke hang naar materiële zaken en eigenbelang, en daardoor is het de Hiërarchie ook niet gelukt de gunstige omstandigheden te scheppen die hun leden nodig hebben om zich fysiek te kunnen manifesteren. De Ouderen van de mensheid besloten daarom dat er verdere hulp nodig was, en dat is één van de redenen dat er nu zo’n grote toename van intergalactische Dienaren op Aarde is.

De Roep heeft geklonken en de positieve reactie is nu te merken. Vanuit zeer veel gebieden in talrijke werelden en dimensies incarneren er Dienaren die volledig ingesteld zijn op dienstbaarheid. De meest essentiële aspecten van deze dienstbaarheid zullen zich op het juiste moment laten zien. Hoe dit gebeurt, is voor iedere Dienaar (of groep Dienaren) anders, maar het is altijd volledig in lijn met het Goddelijk Plan voor de mensheid en de planeet. Vanuit een bepaald opzicht kan men zo’n tocht, waarbij ze hun hemelse thuis verlaten en zich in de veel dichtere dimensies van de Aarde projecteren, als een geweldig offer zien. Maar het is spiritueel gezien juister om deze stap te beschouwen als een gebaar van diepe liefde voor de mensheid en haar planeet.

Het volgende prachtige gedicht van Paramahansa Yogananda, die zelf een toegewijde Dienaar van de mensheid was, geeft bondig uiting aan de liefde en de houding van alle ontwaakte Dienaren van het Goddelijk Plan:

Gods Veerman

Heen en weer wil ik varen, vele malen

Over de golven na de dood,

En terug naar Aarde’s kusten,

Vanuit mijn Hemels thuis.

 

Ik wil mijn boot graag laden

Met hen die wachten, naar U dorsten,

En die achter zijn gebleven.

Ik wil hen dragen door de opalen poel

Van kleurige vreugde, want aldaar

Schenkt mijn Vader aan eenieder

Zijn alle-verlangens-lessende vrede.

 

O, ik kom opnieuw, steeds weer!

Ook al moet ik duizend klippen

Van lijden overkomen.

Met bloedende voeten zal ik komen,

En zo nodig miljoenen keren,

Zolang als ik weet

Dat één mens nog achterblijft.

 

Ik verlang naar U, O Heer,

Moge ik U aan allen schenken.

Ik verlang bevrijding, Heer,

Moge ik die vrijheid schenken,

Bevrijd mij toch, O God,

Van de binding aan het lichaam.

Moge ik de mensen laten zien

Hoe zij zich kunnen bevrijden.

Ik verlang slechts Uw extase

Om die met hen te kunnen delen;

Moge ik mijn broeders wijzen

Naar het pad van het geluk

Van eeuwig weer in U te zijn.

 

Het spirituele niveau dat de verschillende Dienaren bereiken, bestrijkt een zeer breed spectrum, en dit geldt ook voor hun unieke oorsprong, hun specifieke, individuele doelen en hun uitdrukkingsvormen op Aarde. Elke poging om zelfs maar een fractie van al die gegevens te rangschikken, lijkt een hopeloze, zo niet onmogelijke taak. Toch kunnen we in het algemeen wel stellen dat de huidige (re-)incarnatie van een groot aantal hoger ontwikkelde Dienaren niet het gevolg is van persoonlijk karma, en ook komt het niet alleen maar voort uit het verlangen om de Aardse ervaring te leren kennen. Dit geldt wel voor de meeste Aardegebonden zielen, want zij gaan voort op de regelmatige cycli van leren en het inlossen van karma.

Veel Dienaren werden in het verleden al naar de Aarde geroepen. Zij reageerden daar toen positief op en kwamen naar onze planeet. Maar daarnaast zijn er nog andere, zogenaamde ‘reservisten’. Zij zijn kort geleden door actieve Dienaren zelf gevraagd te komen helpen, omdat bleek dat velen binnen hun eigen gelederen op Aarde niet in staat waren boven de negatieve invloeden van de planeet uit te stijgen, en daardoor verloren zij het zicht op het doel van hun incarnatie. Doordat er zoveel onmisbare Dienaren in de laatste periode van hun missie afgeweken zijn, is er vertraging opgetreden bij de manifestatie van het Goddelijk Plan op Aarde. Dit heeft veel en ernstige problemen veroorzaakt voor bepaalde delen van het plan. De patronen van het wereldego zijn diep ingeslepen, en ze kunnen nog altijd de potentiële instrumenten voor Goddelijke dienstbaarheid in de wereld heel slinks hinderen en ondermijnen.

Alle Dienaren zijn geroepen om te komen helpen bij het spoedeisende proces van wereldwijde reiniging. Deze reiniging vindt plaats door het planetaire bewustzijnsniveau te verhogen als voorbereiding op de overgang naar het Aquariustijdperk. Daarom is ook het primaire doel van de Dienaren om in deze kritieke periode de planetaire frequentie te laten stijgen en zo het menselijke bewustzijn te stimuleren, want dan kan de mensheid gemakkelijker contact leggen met de wereld van spiritualiteit en mee gaan werken met het Goddelijk Plan. Als dat lukt, dan zal de mens zich gaan richten op dat wat nu van groot belang is, namelijk het intelligent accepteren van de huidige enorme uitdagingen en mogelijkheden. Dan zal het bewustzijn wereldwijd transformeren als voorbereiding op de geboorte van de Nieuwe Wereld.

Het is de taak van de Dienaren om aan te geven met welke situatie de mensheid binnenkort wordt geconfronteerd, en wat de benodigde veranderingen zijn. Zij stimuleren de mensheid als een soort katalysator, en zij richten haar aandacht weer op haar ingeboren goddelijke natuur en de uiteindelijke zin van het bestaan. Tevens doen zij hun best om bij de mens, die allang zijn oorsprong en doel vergeten is, een levenshouding op te roepen die gericht is op een hoger doel en een dieper spiritueel begrip. Door de schoonheden van de ware visie van het Aquariustijdperk en de komende bestemming van de mensheid te laten zien, proberen zij het smeulende vuur van de wereldziel nieuw leven in te blazen. Deze ziel is bijna ten onder gegaan te midden van zowat zes miljard verwarde persoonlijkheden. En dan hebben we het nog niet eens over de ontelbare andere geestelijke wezens die in de astrale sferen van deze planeet verblijven. Door de waarheid over onze tijd te vertellen, proberen Dienaren het vuur van de menselijke geest weer aan te wakkeren. Dat moet ertoe leiden dat er zoveel mogelijk mannen en vrouwen klaar zullen zijn om vol vreugde de verheven pracht te kunnen begroeten van wat nu echt gauw komen gaat.

Het dierenriemteken Aquarius (Waterman) staat voor de waterdrager. Dit is een man die een kruik op zijn schouder draagt. Die kruik zit zo vol water dat hij overstroomt, maar hij blijft maar doorstromen, het houdt niet op. Ontwaakte Dienaren zijn symbolisch gezien de waterdragers van het Aquariustijdperk. Zij zijn in staat om uit de oneindige bron van Goddelijke Liefde te tappen, en vanwege de moeite die ze doen om een betere wereld te scheppen, is het hun gegeven dit ‘levenswater’ te laten stromen naar allen die ernaar dorsten.

Hier volgt een beknopte opsomming van wat tegenwoordig de werkzaamheden van de Dienaren zijn:

 1. De mensheid laten inzien in welke fase van het Goddelijk Plan de Aarde nu zit, en wat dat betekent.

 2. De mensheid voor te lichten over de belangrijkste en meest dringende zaken van dit moment.

 3. Anderen begeleiden bij het realiseren van hun eigen aangeboren goddelijkheid.

 4. De mensheid inspireren om zich op haar bestemming te richten: haar taak van dienstbaarheid aan de Aarde.

 5. Het evenwicht op Aarde te herstellen, en daarmee de planeet helpen te genezen.

 6. Het ontvangen van verlichtende inzichten uit de hogere werelden en deze met anderen delen om de spirituele interesse van de mensheid te bevorderen.

 7. Fungeren als een verbindend element tussen het oude en het Nieuwe, het lagere en het Hogere. Dit gebeurt via het ontvangen van licht en kracht van boven, welke met een liefdevolle intentie gebruikt worden om het kwaad uit te roeien en deugdzaamheid in ere te herstellen. Ook worden zo de frequenties van het nieuwe Aquarius tijdperk in het fysieke vlak verankerd, en dit helpt bij het opbouwen van de Nieuwe Wereld van morgen.

Op dit moment zijn er nog steeds maar heel weinig mensen die volledig beseffen wat er zich nu in ons zonnestelsel en op onze planeet afspeelt. Verreweg de meesten zijn niet in staat de enige ware visie op onze directe toekomst te begrijpen, en zij herkennen daarom ook niet de werkelijke schoonheid en de omvang van het Plan dat zich nu begint af te tekenen. Het is maar een heel klein percentage dat zich in alle bescheidenheid realiseert wat de komende tijden zullen brengen. Zij vormen samen de kritieke massa die nodig is voor het ontkiemen van het Nieuwe Wereldbewustzijn. Dat kleine percentage is voor de Dienaren voldoende om mee te werken, omdat deze mensen in staat zijn om waarheid en zuiverheid van motief te herkennen, zelfs als zij het nog niet allemaal begrijpen. Zij hebben allemaal een soortgelijk gevoel van verantwoordelijkheid, ze kunnen de komende en ongekende spirituele mogelijkheden op de juiste waarde schatten, en ze voelen dezelfde behoefte aan samenwerking die alle ontwakende Dienaren ook voelen. Intelligent altruïsme, onbaatzuchtigheid en liefde zullen het visitekaartje zijn van de mensen die samen met de Dienaren als groep op zullen staan om de komende Nieuwe Dageraad te begroeten.

Thenewcall/ The Fellowship

 

 

Terug