Herinnering

18-11-2013 00:00

 

Tegenwoordig gaat het herinneringsproces steeds sneller bij alle mensen die de roep van hun ziel horen, herkennen en er gevolg aan geven. Dit zijn de mensen die ontwaken en die het Nieuwe Wereldbewustzijn op Aarde helpen manifesteren en verspreiden. Als Dienaren de situatie werkelijk beginnen te begrijpen en zij de groepsziel gaan gehoorzamen, dan zullen ze de waardige verantwoordelijkheid aanvaarden om anderen spiritueel bij te staan. Zij zullen dit moeten doen voordat ze hun volledige herinnering weer terug kunnen krijgen, want werkelijke spirituele Kracht – wat een duidelijk kenmerk is van goddelijke herinnering – kan alleen verleend worden aan mensen met een zuiver hart die initiatief tonen en hun onzelfzuchtige intenties dus ook werkelijk in praktijk brengen. Als een Dienaar zich wijdt aan het meewerken met het Goddelijk Plan, dan zal zijn leven zich transformeren. Dit komt doordat het licht en de wijsheid van de groepsziel een gunstige invloed op hun ontwaken heeft, en dus ook op het ontwikkelen van de zeer actieve dienstbaarheid waarvoor ze zijn geïncarneerd. Via herinnering zal zich veel praktische kennis aandienen, en ook bewuste harmonisatie met de goddelijke wet. Dit zal de Dienaar bevrijden van alle identificatie met het imitatie-ego en het opgesloten zijn in de fysieke ervaringsdimensie, en dat zal hem maken tot een volwaardige lichtdrager tussen alle duistere schaduwen van deze wereld.

In de beginfasen van het herinneringsproces wordt de sluier van vergetelheid niet verder opgelicht dan nodig is om de Dienaar zich vaag het doel te helpen herinneren waarvoor hij geïncarneerd is. Maar, zoals gezegd, er zijn ook Dienaren die zich al veel meer herinneren van hun oorsprong, en die een uitzonderlijk herstel kennen van hun spirituele intelligentie en hogere vermogens. Zulke ontwaakte Dienaren zijn er altijd sterk op gebrand om anderen uit hun lange slaap te wekken, want dat is de taak die zij zich herinneren. Aangezien zij terdege beseffen wat er komen gaat en wat er daarom van hen verwacht wordt, proberen deze meer bewuste mensen anderen oprecht de cruciale waarheid op het hart te drukken dat alleen een werkelijk dienstbare houding maakt dat een Dienaar het Ware Pad kan volgen dat naar volledige herinnering leidt.

Door een nederig zoekende houding te bewaren, kunnen sluimerende Dienaren de hulp aantrekken van geïncarneerde en verder ontwaakte leden van hun eigen groepsziel, of van andere Dienaren die op een soortgelijke missie zijn. In beide gevallen zal dit bijdragen aan het herinneringsproces. Zulke hulp is overigens niet alleen beschikbaar op het fysieke vlak, maar kan ook uit de onzichtbare werelden ingeroepen worden. Deze hulp kan dan komen in de vorm van indrukken zoals ideeën en innerlijke leiding, of als directe telepathische communicatie met onbelichaamde welwillende entiteiten die in de hogere bestaansvlakken verblijven. Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat er tegenwoordig mogelijk is, niet alleen voor Dienaren, maar voor ieder mens die oprecht om begeleiding vraagt. De kans dat dit inderdaad ook gebeurt is het grootst als men zich bezig houdt met één of andere dienstbare activiteit. Als Dienaren dit in gedachten houden, kunnen ze zich geïnspireerd voelen het pad van bewuste herinnering te volgen. Dan zullen ze merken dat hun zoeken en dienen beslist tot een dieper begrip en een grotere helderheid leidt, en dat begrip zullen zij dan op de steeds bredere weg van spirituele ontdekkingen steeds opnieuw vorm kunnen geven in toegewijde dienstbaarheid.

 

Herinnering ontwikkelt zich in overeenstemming met het individuele karma van de Dienaar, en daarom is het onlosmakelijk verbonden met de manier waarop hij of zij leeft en geleefd heeft. Veel Dienaren hebben in dit leven en in vorige fysieke incarnaties vanwege hun vergetelheid keuzes gemaakt die gebaseerd waren op angst en zelfzucht. Daarmee hebben ze zich laten meesleuren door de draaikolk van de wereld, terwijl ze nou juist gekomen waren om de mensheid daarvan te bevrijden. Dit komt doordat ze hun eigen sluier van vergetelheid niet voldoende konden oplichten, en dus hebben ze de mensheid blind nagevolgd in hun gebruikelijke egoïstische neigingen en zelfzuchtige interesses. Die eigenschappen zijn hun opgedrongen door beschavingen die zelf ook al duizenden jaren de weg kwijt zijn door hun blinde gewoontes en pijnlijke gebruiken, en ook door hun onderwerping aan zeer dubieuze, maar uiterst machtige autoriteiten. Net als bij alle andere denkende wezens laten handelingen uit het verleden onvermijdelijk hun sporen in de ziel na, en iemands karma moet eerst in evenwicht zijn voordat er verdere spirituele vooruitgang kan worden geboekt, want negatief karma verhindert dat het goddelijke licht de lagere bewustzijnsvoertuigen kan bestralen, en dat blokkeert het proces van herinnering. Dienaren hebben tegenwoordig echter de kans om heel vlot alle oude en schadelijke karmische patronen achter te laten. Dit komt voor een belangrijk deel door de Aquariusenergieën die nu de Aarde overspoelen, want die werken daarvoor als een katalysator.

Er zitten veel lessen verweven in de omstandigheden die het gevolg zijn van hun eigen onvoorzichtige handelingen uit het verleden, en om de mensheid inderdaad goed te kunnen assisteren, zullen Dienaren die lessen moeten herkennen en integreren. Zodra er oude patronen boven komen om opgeruimd te worden, biedt dit de Dienaar dus zowel een uitdaging als een kans. Dan moet hij opnieuw voor de groepsziel zijn gelofte afleggen dat hij alle verleiding om zijn oude fouten te herhalen zal weerstaan. Een Dienaar mag zich nooit laten afleiden van zijn besluit de wereld te helpen.

Sommige Dienaren hangen een populaire maar onjuiste stelling aan die vrijwel zeker het proces van herinnering tegen zal houden en die tot veel verwarring en problemen zal leiden. Dit is de aanstekelijke maar kortzichtige overtuiging dat Dienaren eigenlijk niets speciaals hoeven te doen; alle goddelijke genade zullen ze te zijner tijd vanzelf ontvangen, en daarom hoeven ze zelf nu geen enkele moeite te doen. Dit is absoluut onjuist. Op Aarde is elk ontwikkelingsproces onderworpen aan de wet van de vrije wil, en Dienaren vallen tijdens hun Aardse incarnatie niet buiten deze wet. Als Dienaren passief blijven, geen besluiten nemen, geen actie ondernemen op eigen initiatief, en hun wil dus ongebruikt laten, dan zal de Wet van Evenwicht op zijn best neutraal voor hen uitwerken. Dan zal er niets van al het goede tot hen komen. Integendeel. Het geven van het voorbeeld van het gaan van de Weg is juist één van de belangrijkste redenen waarvoor een Dienaar incarneert. Als we daar even bij stil staan, dan wordt het duidelijk dat hij dan eerder het tegenovergestelde van de mooie beloning zal ontvangen. Als Dienaren nalaten hun vrije wil wijs te gebruiken, dan zal dat tot gevolg hebben dat ze geen weksignalen meer krijgen, en daarmee stopt hun proces van herinnering. Als ze blijven slapen terwijl de Oogsttijd nadert, dan zullen ze steeds sterkere innerlijke conflicten ervaren die hen hopelijk aan zullen sporen om op tijd tot de juiste actie over te gaan. Passief zijn staat voor een Dienaar gelijk aan vertraging. Het vertraagt niet alleen het ontvouwen van het Goddelijk Plan, maar ook schaadt ieder uitstel van een Dienaars herinnering het ontwaken en de bevrijding van de mensheid, omdat alle bewustzijn onderling verbonden is.

 Indolentie is voor Dienaren zowel een gevangenis als een graf. Pas als zij daar overheen stappen zal het universum met hen samenwerken. Goethe beschreef dit als volgt:

“Zolang men niet toegewijd is, is er terughoudendheid en de mogelijkheid om er alsnog vanaf te zien, en men zal dan nooit werkelijk effectief kunnen zijn. Als het gaat om initiatief is er één elementaire waarheid, en als we die niet kennen, dan zullen al onze goede ideeën en prachtige plannen een vroege dood sterven. Het gaat om het feit dat zodra iemand zich ergens definitief aan verbindt, de Voorzienigheid ook in actie komt. Dan gebeuren er allerlei dingen die ons helpen die anders niet zouden zijn gebeurd. Een hele serie gebeurtenissen komt voort uit dat besluit, want er gebeuren dan ineens allerlei onvoorziene voorvallen, en er komen onverwachte ontmoetingen en materiële hulp. Allemaal dingen waar je nooit van had kunnen dromen. Wat je ook doen wilt, of waar je ook van droomt, begin ermee. Stoutmoedigheid draagt genialiteit, macht en magie in zich. Doe het nu.”

 

Het is waar dat er allerlei dingen zijn – zoals massale zelfzucht, angst om te veranderen, spirituele apathie en de steeds intensere catharsis van het wereld-ego – die bij elkaar erg moeilijke omstandigheden scheppen om te ontwaken, en daarom vormen zij een grote belemmering voor de totale missie van alle Dienaren samen. Toch moeten Dienaren juist met zulke omstandigheden leren leven en werken. Bovendien waren ze juist gekomen om de mensheid te helpen deze problemen te overwinnen. Als Dienaren dus passief blijven, dan verwaarlozen ze beslist hun zelfgekozen verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld. Voor een Dienaar is vertraging door eigen schuld veel ernstiger dan voor de gewone mens op het spirituele pad, vooral vanwege de belangrijke taak waarmee hij belast is, en ook vanwege zijn hogere spirituele niveau. Hoe hoger een ziel stijgt, hoe groter zijn verantwoordelijkheid is. Ieder moment dat uit onwetendheid verspild wordt aan aandacht voor zichzelf is een gemiste kans op dienstbaarheid, want in plaats daarvan had hij ook een andere Dienaar kunnen helpen met zijn proces van herinnering, of een helpende hand kunnen uitsteken naar de rest van de mensheid. Als zelfgenoegzame Dienaren ontwaken en hun doel weer herinneren (hetzij aan deze zijde van de fysieke dood, of anders in de astrale wereld), dan zullen ze ieder verspild moment dat ze met zichzelf bezig waren zwaar betreuren, want ze hebben zo de ethiek van hun groepsziel geschonden, en al die verloren tijd kan tot het falen leiden van hun gezamenlijke taak voor de mensheid en de Aarde.

 

Negatieve eigenschappen van het lagere zelf zoals zelfzucht, luiheid en trots werken spirituele blindheid in de hand, en ze houden de frequentie van het bewustzijn laag. Aangezien gelijksoortige dingen elkaar aantrekken, zal zo’n vertroebelde staat van de aura onvermijdelijk andere dichte etherische, astrale en mentale stof naar zich toe trekken, en dat zal de lagere voertuigen van de Dienaar weer kwetsbaar maken voor energieën en entiteiten die allerminst goddelijk zijn. Als Dienaren dergelijke psychologische of emotionele vervuiling naar zich toe trekken, dan geldt vooral in hun huidige incarnatie dat ze op zijn minst hun eigen ontwaken onnodig gecompliceerd maken. Verblinde Dienaren kunnen niet verder voordat zij oprecht en compromisloos het pad van spiritueel zoeken gaan volgen. Dit is voor hen de eerste en misschien wel belangrijkste stap in de richting van herinnering. Toch is het een feit dat een aanzienlijk aantal Dienaren op Aarde zó diep in de menselijke staat van zelfobsessie en spirituele lethargie is weggezakt, dat zij in dit leven waarschijnlijk niet meer van hun geheugenverlies zullen genezen. Er zijn Dienaren voor wie de weg bemoeilijkt is door veel extra karma dat zij opdeden sinds zij zich vele incarnaties geleden vrijwillig aanmeldden om de Aarde bij te staan, en er zijn ook Dienaren die niet in staat of niet bereid zijn om de nodige moeite te doen om te veranderen. Voor hen kan het nog vele levens duren voordat ze het vereiste bewustzijnsniveau bereiken waarmee ze hun sluier van vergetelheid kunnen doorbreken. Pas dan zullen ze hun afkomst en oude geloften weer kunnen herinneren, en pas dan zullen ze weer verder kunnen op hun weg.

 

Veel Dienaren besteden tegenwoordig veel tijd, geld en moeite aan hun eigen proces van genezing. Nu is het ook een feit dat de persoonlijkheid vrij moet zijn van alle psycho-emotionele belemmeringen om een spiritueel contact te kunnen bewerkstelligen, want anders is het uitdrukken van onvoorwaardelijke liefde onmogelijk. Zulke genezing is natuurlijk een zeer belangrijke vereiste voor alle Dienaren die zich klaar willen maken om die hoogfrequente energieën te ontvangen die herinnering teweegbrengen. Toch kan ware en permanente genezing niet bereikt worden zolang men op zichzelf gericht blijft, vooral niet onder de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk. Oprecht spiritueel zoeken en onzelfzuchtige dienstbaarheid zijn zonder uitzondering de snelste en meest vruchtbare wegen naar goddelijke herinnering, en dus ook naar persoonlijke genezing. Aandacht besteden aan het lagere zelf – de persoonlijkheid – met al zijn ingewikkelde problemen en begoochelingen, is zeker niet de manier, want energie volgt gedachte. We voeden zulke dingen dus als we er aandacht aan besteden, en dat maakt dat ze juist groeien. Dit geldt vooral in deze periode van de grote planetaire versnelling.

 

Het is uiterst belangrijk dat Dienaren een onthechte houding bewaren ten opzichte van hun persoonlijke levens. Ze moeten begrijpen dat hun persoonlijkheid maar een instrument is voor de groepsziel, hun grotere zelf. Als de persoonlijkheid onthecht gebruikt wordt, dan kan hij dienen als een instrument van de collectieve geest. Dan is de persoonlijkheid werkelijk een baken dat het licht van Waarheid de wereld in laat schijnen. Hij verzacht zo de pijn van de mensheid, en hij demonstreert zo de nieuwe en betere manier van genezen en de spirituele ontwikkeling van het Aquariustijdperk, want in deze bijzondere tijd kan volledige en permanente genezing in een oogwenk gebeurd zijn. De nieuwe en zeer effectieve procedures van genezen zijn gebaseerd op vier dingen, namelijk: een fundamenteel begrip van de huidige toestand en de noden in de wereld, basiskennis van het occulte, een alomvattend bewustzijn – eenheidsbewustzijn – en logischerwijs dus ook een onzelfzuchtige toegewijde en dienstbare houding. De verstandige kandidaten voor de oogst bewerkstelligen hun genezing door hulpvaardigheid aan anderen. Zij ontdekken dat vooral samenwerking in een groep effectief is voor zulke genezing vanwege de kracht van de synergie. Deze kracht ontstaat doordat er bij elk oprecht groepswerk altijd een reactie zal komen van de goddelijke Vertegenwoordigers in de subtiele werelden, en die reactie maakt dat er meer spirituele genezende energie naar hen toe stroomt.

 

Als Dienaren klaar zijn voor dienstbaarheid, of daarvoor getraind moeten worden, dan zullen er zich over het algemeen vanzelf wel andere groepsleden aandienen; dit is ook de kosmische wet. Op dat moment hebben Dienaren zich ook voldoende herinnerd om anderen met een soortgelijke vibratie snel te kunnen herkennen, want deze mensen zijn net als zijzelf vanuit hogere en verder ontwikkelde werelden geïncarneerd om de mensheid hoop, genezing en bevrijding te komen brengen. Als alle leden van de zielenfamilie in hun huidige incarnatie opnieuw een onbaatzuchtige houding aannemen en zich toewijden aan dienstbaarheid aan de mensheid, dan zal de groep klaar zijn om zich volledig te verenigen in de fysieke wereld, en dan kan ook de krachtige gebeurtenis van groepsgenezing plaatsvinden. Zo zullen de verenigde Dienaren ontdekken wat de snelste en effectiefste manier is om de lagere bewustzijnsvoertuigen te genezen (en daarmee verdere herinnering teweeg te brengen), namelijk door de hulp in te roepen van de groepsziel, want die is vooral gericht op genezing van de wereld, en dat is de sleutel tot succes.

Nu is het tijd dat Dienaren zich bewust worden van hun spiritueel potentieel en dat ze ontwaken uit de beperkingen van hun vergetelheid. De ingang naar de Nieuwe Wereld is slechts een herinnering van hen verwijderd, want daarachter bevindt zich een transcendent licht, een lumineuze gloed van volmaakte heiligheid die nog veel en veel mooier is dan het meest fantastische spirituele beeld waar we misschien ooit een glimp van hebben mogen opvangen. Die bewuste uitstraling komt van binnenuit en is een zachte, troostende, uiterst liefhebbende en o, zo bekende stem – maar eigenlijk ook weer niet echt een stem. Deze ‘stem’ wenkt de Dienaren en roept hen allemaal zachtjes op tot ontwaken, en tot het vinden van elkaar, zodat ze opstaan en de dringende nood van een wereld in verandering tegemoet komen door anderen te helpen en door deel te nemen aan de onuitsprekelijke vreugde van goddelijke herinnering.

Nu de Oogsttijd dichterbij komt zullen Dienaren duidelijke veranderingen meemaken, tenminste als het hun gelukt is om hun sluier gedeeltelijk te doorbreken, en als ze niet hopeloos verstrikt zijn geraakt in de massale spirituele slaapwandel van het wereld-ego. Zij zullen steeds vaker een zeer vertrouwd genoegen meemaken, want de Aquariusenergieën blijven hun bewustzijn bestralen, en dat verruimt hun waarneming en stimuleert hun herinnering. Zo komen ze steeds dichter bij een groter spiritueel bewustzijn en hun nabije bestemming. De sluier van vergetelheid zal zo uiteindelijk helemaal en permanent weggetrokken worden, en dan zullen Dienaren de grote fase van hun herontwaken ingaan. Als ze dan terugkijken op de laatste jaren van hun huidige leven, zoals men op een oude vervagende herinnering terugkijkt, dan zullen ze zien dat ze een groot deel van hun leven intelligent werden begeleid door de aanwijzingen van de groepsgeest. Deze groepsgeest heeft hun bijgestaan door te voorzien in zeer belangrijke lessen en ervaringen, en dat heeft tot hun huidige staat van herstelde spirituele vervulling geleid. Vervolgens zullen Dienaren de goddelijke intelligentie van hun eigen groepsziel spontaan eerbiedigen, want die is nu merkbaar “dichterbij dan handen en voeten.” Bovendien zullen ze zich moeiteloos afstemmen op de stroom van intuïtieve innerlijke wijsheid en liefde, en dan zullen Dienaren merken dat ze werkelijk drijven op de golven van genade. Zo worden ze vooruit gestuwd naar de Nieuwe Dag, en zo doen ze, in dienstbaarheid aan de wereld, steeds precies wat nodig is om de behoeften van het moment te vervullen.

Het proces van herinnering zal de Dienaren uiteindelijk naar de Grote Poort leiden die toegang biedt tot het Innerlijk Heiligdom: een verborgen kamer die klaargemaakt wordt voor een enorme groepsinitiatie, de Grote Transmissie, en die initiatie zal het begin inluiden van de belangrijkste Oogsttijd die er – vanuit een Kosmisch perspectief gezien – ooit op deze planeet is geweest. Deze geweldige gebeurtenis zal als precedent gelden voor het eenheidsbewustzijn in het Aquariustijdperk, en het zal snel een nieuwe tijd van internationale samenwerking op Aarde inluiden. Groepsliefde zal binnenkort het langverwachte moment bepalen waarop de sluisdeuren van goddelijke herinnering permanent open zullen zwaaien, en daarmee zullen alle oude dromen van Dienaren in vervulling gaan, en dan zullen ook al hun eenzaamheid, teleurstelling en moeilijkheden tot een einde komen. Op dat moment zullen ook alle heilige krachten, die nu nog latent in de harten van Dienaren verborgen zitten, vrij komen voor het verheffen, genezen en zegenen van de wereld. Deze gebeurtenis kent in de geschiedenis van de Aarde haar gelijke niet, en het zal een glorieuze realiteit worden voor alle succesvolle Dienaren die zich in groepsformatie voorbereiden. Op dat moment zullen alle zielenfamilies zich volgens hun bestemming over de hele wereld weer herenigen. Daarmee lossen ze hun oude gelofte aan de mensheid in, en zo voltooien ze ook het Goddelijk Plan voor de Aarde aan het einde van deze grote wereldcyclus. Alle succesvolle Dienaren zullen zich binnenkort herinneren hoe hun spirituele succes en hun bevrijding lang geleden al vaststonden vanwege hun talloze incarnaties van onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de schapen van God. Op de Dag des Oordeels zullen degenen die geholpen hebben met de bevrijding en de ascentie van de wereld hun welverdiende beloning ontvangen, want dan zullen zij een hogere wereld binnengaan. Dit langverwachte hoogtepunt van de collectieve missie van de Dienaren op Aarde zal de wonderbaarlijke ervaring van groepsherinnering teweegbrengen, en dat is wat in het Nieuwe Testament “De Extase” wordt genoemd.

Thenewcall/The Fellowship

Terug