Gods achtvoudige wapenrusting I

28-03-2014 00:00

 

Vandaag worden wij als dragers van Gods beeld geroepen tot de glorieuze taak van het verlossen van de wereld en de microkosmossen. Van buitenaf worden we gehinderd door het stralingsveld van het kwaad - dualiteit -, en ook van binnenuit, want het zaad van het kwaad heeft in ons wortel geschoten. We zijn erdoor geïnfecteerd via de baarmoeder - we zijn “geboren in zonde”. Dus wat kunnen we dan nog doen? Paulus antwoordt daarop het volgende in Ephesiërs 6:

“Trek de hele wapenrusting van God aan, zodat je de dag van het kwaad zult kunnen weerstaan, en omdat je zo alles gedaan zult hebben om stand te houden”:

1. Omkleed je lendenen met waarheid.

2. Gesp je borstplaat van rechtvaardigheid op.

3. Schoei je voeten met de gereedheid van het evangelie van de vrede.

4. Neem je schild van vertrouwen en geloof, waarmee je alle scherpe pijlen van het kwaad zult kunnen afweren.

5. Zet je helm van bevrijding op.

6. Neem je zwaard van de Geest, dat is het woord van God.

7. Bid voortdurend al je gebeden en smeekbeden in de Geest, en

8. zorg dat je blijft bidden, met volharding, voor alle heiligen.

Dit is dus een achtvoudige wapenrusting, een achtvoudig pad. Het doet herinneren aan het achtvoudige pad uit het Boeddhisme. In de Boeddhistische catechismus staat er bij vraag en antwoord nummer 125 en 126 het volgende: 

“Hoe kunnen we de overwinning behalen? Door het achtvoudige pad te volgen.

Wat betekent dit? Wat is het edele achtvoudige pad? Wat zijn de acht delen van dit pad?”

Die zijn:

1. Juist vertrouwen

2. Juiste gedachte

3. juist spreken

4. juist handelen

5. juiste wijze van levensonderhoud

6. juiste inspanning

7. juiste aandacht en opmerkzaamheid

8. juiste concentratie

Paulus’ indeling is iets anders dan die van de Boeddha, maar in essentie is hij hetzelfde. Spirituele voorschriften zullen van tijd tot tijd een beetje veranderen, omdat het raciale lichaam en de zielsaard van sterfelijke wezens ook voortdurend aan verandering en kristallisatie onderhevig is vanwege de besmetting met onwetendheid. Dus de manier waarop het achtvoudige pad is verdeeld zal van tijd tot tijd en van cultuur tot cultuur verschillen, om zich zo aan de verandering van de tijden aan te passen.

Zowel Paulus als de Boeddha beginnen met inzicht, vertrouwen of juist begrip. Maar dan gaat Paulus verder met rechtvaardigheid, terwijl de Boeddha verder gaat met “juiste gedachte”. Dit is heel begrijpelijk. Als wij als westerlingen een zekere hoeveelheid inzicht hebben vergaard en we verder gaan met dit gekristalliseerde cognitieve vermogen, dan zullen er talloze mentale kronkels ontstaan, en dit heeft een enorme massa tegenstrijdigheden tot gevolg. Dat is ook de reden dat Paulus ons direct erna confronteert met een actie die aan de basis van inzicht ligt, want op deze manier brengt men de zuivering van het bloed teweeg. Het dikke, trage gematerialiseerde bloed dat alleen maar stoffelijke doelen dient, wordt door zo’n actie onmiddellijk aangepakt. Het nieuwe cognitieve vermogen, de helm van bevrijding, kan toch pas veel later werkelijkheid worden.

1 Kleed je lendenen in waarheid

Wij zijn geschapen als dragers van Gods evenbeeld; daarom worden we niet als goddelijke wezens geboren, maar als beelden ervan, afspiegelingen of voorstellingen van goddelijke wezens. Totdat het proces van transfiguratie voltooid is zijn we intelligent en doelbewust gevormde imitaties van de goddelijke Mens. Als gevallen microkosmos worden we daarom Geroepen, en door de Weg te gaan is het mogelijk om de oorspronkelijke goddelijke stralingskracht in ons op te nemen die overal aanwezig is. Die kan dan zijn werk in ons doen en ons voorbereiden op de Geboorte.

Stel nu dat wij, net als de overgrote meerderheid van de mensen op Aarde, niet de Weg gaan omdat we hem niet begrijpen, of omdat we niet bereid zijn deze koers te varen vanwege allerlei verstoringen en belemmeringen in onze gevallen staat. Dan zullen we de Grote Taak negeren waartoe we allemaal geroepen zijn. Wij zijn immers alleen maar geschapen om Gods beeld in onszelf  te realiseren, dus om het tot realiteit te maken door het Pad te volgen onder bescherming van het Goddelijk Plan van Bevrijding. Ieder moment dat we deze Roeping verzaken of ontkennen veroorzaakt een karmische effect dat ons dieper aan deze gevallen wereld en zijn angstmatrix bindt, ongeacht de reden. Ieder moment dat we dergelijke dualistische activiteit in gedachte, gevoel of handeling herhalen dompelen we onszelf dieper in de grote stagnerende poel van lijden en verdriet.

 

Als een wezen geschapen is voor een bepaalde taak en met daartoe met de nodige vermogens is uitgerust, maar hij die taak niet op zich neemt, dan moet er een omkering van waarden optreden. De noodorde zal dan een ander karakter aannemen, een karakter waarvoor het oorspronkelijk lang geleden gevestigd werd. Dit karakter kennen we tegenwoordig allemaal maar al te goed. Deze noodorde die ooit de Tuin van Eden was vereist dat òf de beelddrager van God sterft in de Christus en herrijst in zijn oorspronkelijke goddelijke Staat, òf hij moet de eenmalige dood sterven van de destructie van de persoonlijkheid. Hij moet ofwel sterven om zo de Eeuwigheid te winnen, of de dood van definitieve vernietiging ondergaan.

Als we onze goddelijke Roeping niet aanvaarden maar kiezen voor een pad van zorgen en verdriet in de natuur van de dood, dan hoef je geen profeet te zijn om met zekerheid te kunnen voorspellen dat we voortdurend en zinloos lijden zullen ervaren totdat we de eerste voorwaarde van onze Taak aanvaarden: de fundamentele omkering. Tot uitputting toe gestompt en geslagen door het taaie gevallen leven zullen we na vele beproevingen en teisteringen in talloze incarnaties er uiteindelijk toch voor kiezen om onze Roeping te volgen. Maar het is zeker niet denkbeeldig dat tegen die tijd onze microkosmossen zozeer beschadigd zijn dat we niet meer kunnen bereiken waar we eigenlijk voor zijn gekomen, en dan zullen we door het astrale Vuur moeten gaan voor ons onvermijdelijke vertrek van deze wereld. Door de eeuwen heen was dit het ongelukkige lot van de meeste menselijke microkosmossen aan het einde van een grote wereldcyclus zoals die er nu ook aan staat te komen.

Het is niet onze bedoeling om met het openbaren van dit alles om angst op te wekken of te appelleren aan religieuze instincten van aspiranten, want zelfs een dier is op zijn eigen manier nog wel godvrezend. Nee, we willen juist een beroep doen op de intelligentie, op het rationele en morele inzicht van iedere kandidaat voor Bevrijding.

We moeten onszelf omgorden met de Waarheid van de Gnosis, van de Christus, en we kunnen dit doen door onze harten te openen voor de Werkelijkheid, door diep en compromisloos te verlangen naar het Ware en het Werkelijke. Ieder die het hoofd buigt voor het ware Pad zal de levende Waarheid in zijn bloed op kunnen nemen en het erin verankeren. Ieder die dat uitstelt zal merken dat die transformatie steeds moeilijker wordt in de periode die voorafgaat aan de planetaire deadline en de Oogsttijd.

Nu moeten we allemaal heel eerlijk met onszelf zijn en oppassen dat we niet genoegen nemen met het napraten van spirituele waarheden en de vereisten voor het Pad alleen maar aanstaren in plaats van er werk van te maken. Het is van het grootste belang dat we actief deelnemen in het drama van de grote transformatie op Aarde. Om het allesoverheersende belang van deze eis te herhalen keren we nogmaals terug naar de basis van de vraag van Bevrijding en vragen we ons af of het mogelijk is om de aanraking van de Christus wetenschappelijk te verklaren?

Jazeker, dat is mogelijk, en daarmee doen we een beroep op ons vermogen tot intellectueel inzicht. Want als we rationeel geraakt kunnen worden, dan kunnen we ook als de tijd rijp is moreel geraakt worden. Daarom spreken we ook van een ‘rationeel-moreel inzicht’, wat betekent dat we behalve rationele overwegingen ook een diepere bewogenheid volgen. Het hoofd en het hart moeten op het Pad van Bevrijding eensgezind samenwerken.

Eerst zal het rationele Waarheidsbesef het evenwicht van onze ziel verstoren. Het zal onze vertrouwde dualistische zielenconditie in de war sturen. Hierom zal de nieuweling voor de Gnosis vaak gaan twijfelen aangezien zijn ‘zekerheid’ en ‘welbevinden’ in de gevallen staat uitgedaagd worden. Als de serieuze zoeker die twijfels en angsten overwint, dan zal het Stralingsveld van de Christus een beroering teweegbrengen die het borstbeen opent en zo een aanraking geven van een heel andere aard. Deze aanraking is van een goddelijke elektromagnetische vibratie die, als die eenmaal in ons verankerd is, van ons uit gaat stralen en onze hele realiteit zal veranderen. Als wij voldoende openheid en vertrouwen hebben, dan zal dit proces tot transfiguratie leiden. Voor de oprechte zoeker begint het Pad dus meestal met intellectueel onderzoek. Later, als de aspirant er voor klaar is, kan hij de aanraking van de Christus in het hart ontvangen door zich te verbinden met de krachten en principes die al beschreven werden in zijn nieuw gevonden concepten en ideeën. Dit is een universele wet.

Het pionierswerk dat we ondernemen is beslist nodig, want er bestaat een enorm verschil tussen het elektromagnetische Stralingsveld van de Christus en dat van de gemiddelde zoeker en beginner op het Pad. Aspiranten kunnen in de gevallen wereld begrijpen wat er precies bevrijd en geboren kan worden als gevolg van onze collectieve inspanning, omdat zo de vibratie ervan veilig benaderd en ontvangen kan worden. Het zal voor serieuze zoekers makkelijker zijn om zich met een wat gedimde Waarheidsstraling te omgorden, en die kan dan in hen getransplanteerd worden. Zo komt de straling ook het bloedbewustzijn binnen en voorziet hij daarmee in een werkzame basis in de verlangende ziel.

Wij die deze woorden doorgeven zijn slechts de werklieden die de weg vrij maken zodat anderen de Weg makkelijker zullen kunnen gaan. De Christushiërarchie staat achter ons te wachten om zijn taak voor de mensheid te vervullen in de voorbereide grond.

Stel dat we zowel rationeel als moreel geraakt worden, en dat de goddelijke vonk in ons hart inderdaad geraakt wordt en opvlamt. Dan is op dat moment de Waarheid dichter bij dan onze eigen handen en voeten. Hij is dan in ons bewustzijn doorgebroken. We zijn dan verbonden met de levende Waarheid van het Stralingsveld van de Christus op Aarde, en dit is het begin van het  Nieuwe Leven.

* * *

Oppervlakkig gezien kan “het omgorden van onze lendenen met waarheid” slaan op je aankleden, je wapenrusting opnemen in de gevallen wereld, en je voorbereiden op een reis door de velden van de duisternis. De duidelijke symboliek die Paulus hier gebruikt dwingt ons als intelligente zoekers echter om dieper te kijken.

Paulus’ woorden gaan over het lever-milt systeem dat zijn centrum in de solar plexus heeft. Dit systeem is het belangrijkste bloedproductie- en controlecentrum. Het ligt in het gebied van de lendenen - het deel van het lichaam aan weerskanten van de wervelkolom tussen de heupen en de onderste ribben. Dus in die zin betekent “je omgorden” het voortgaan vanuit een zekerheid die in het bloed ligt geëtst. Al iemands handelingen, dat wil zeggen zowel alle onzichtbare activiteiten van zijn gedachten en gevoelens, alsook al zijn uiterlijke activiteiten, allemaal hebben ze hun oorsprong in het bloed, of worden ze erdoor beheerst.

Als iemand zich omgord heeft met een bepaalde zekerheid in het bloed en die zekerheid uitstraalt van het levermilt systeem, en als het bloed in de lever voortdurend aangevuld wordt met zo’n zekerheid (door ongecompromitteerde zoeken, contemplatie en dienstbaarheid) waardoor de persoon in feite vanuit die staat van de lever leeft, dan moet het onvermijdelijke gevolg wel een leven zijn dat daarmee overeenkomt. Dus als wij het Pad van Terugkeer werkelijk willen bewandelen, dan is het onontbeerlijk dat het doel ervan - dus zijn essentie, betekenis en bedoeling - in ons bloedbewustzijn aanwezig is.

Niemand kan zichzelf omgorden met een waarheid die niet uit het bloed voortkomt. Op zijn best kan men zichzelf een spiritueel ideaal opleggen en een poosje ‘het pad volgen’, maar er bestaat geen mens die zulke imitatiespiritualiteit tot in het oneindige kan volhouden. De aspirant kan alleen dan werkelijk het Pad volgen als hij dit doet op basis van de zekerheid in zijn bloed, dus op basis van “de lendenen met Waarheid te hebben omgord”.

Misschien kunnen we nu begrijpen waar Christus’ bloedvergieten eigenlijk over ging. Als de Waarheid ons geraakt heeft en in ons bloed verankerd ligt, dan zijn we niet langer meer gewoon een drager van een beeld, want dan hebben we de erfenis ontvangen die ons in allerlei geschriften is beloofd. Vanaf dat moment zijn we een kind van God. Dan begint het beeld - de representatie - te veranderen in werkelijkheid. Als deze nieuwe werkelijkheid zich in ons manifesteert, dan kunnen we ook zeggen: “Abba-Vader”, zoals Paulus in de Brief aan de Romeinen. Deze woorden betekenen dat er een nieuwe Kracht in ons aanwezig is die ons verbindt met het oorspronkelijke goddelijke Leven, een Kracht die we nu kunnen dienen, omdat hij in ons aanwezig is.

Dat is ook de reden dat het tweede aspect van het achtvoudige pad luidt: “Gesp je borstplaat van rechtvaardigheid op”. Als iemand in zijn bloed verheven is door de Christus, dan straalt hij een nieuw zielenlicht van rechtvaardigheid uit dat hij kan, en inderdaad wel moet dienen. Vanaf dat moment propageert hij spontaan goddelijke rechtvaardigheid in de wereld.

* * *

Laten we even samenvatten wat we tot nu toe hebben besproken. Tot nu toe hebben we gesproken over de woorden van Paulus uit Ephesiërs 6: “Omgord je lendenen met waarheid”. We hebben ontdekt dat het magnetische Stralingsveld van de Christus de mens op twee manieren raken kan.

De eerste is er een rationele aanraking van het bewustzijnscentrum in het hoofd.  We spreken van een rationele aanraking omdat de filosofie en de conceptuele uitleg die we over onze doelen geven als een draaggolf fungeren voor een bepaalde stralingskracht.

De tweede aanraking treft het borstbeen, en daarachter zit de goddelijke vonk in het hart. Dit is de morele aanraking, de positieve reactie van de oprechte zoeker op de rationele aanraking. Deze reactie is natuurlijk afhankelijk van de vrije wil van de aspirant. Als deze morele aanraking niet plaatsvindt is de tweede ook niet mogelijk en zal het hart blijven slapen. De Christushiërarchie zal in dat geval zijn belangrijkste doel in de menselijke microkosmos niet kunnen verwezenlijken.

Maar als een oprechte en intelligente zoeker echter geconfronteerd wordt met de rationele aanraking, dan moet dat wel een effect hebben op zijn ziel; en als zijn ziel wordt bewogen dan versnelt dit tegelijkertijd een speciale activiteit in het Slangevuur, in de zenuwvloeistoffen, in de hormonen en in het bloed. De positieve en reactieve beroering betekent ook een ‘omkering’ van alle zielenvloeistoffen. Deze ‘omkering’ maakt het borstbeen gevoelig voor een tweede aanraking die het hart opent en de goddelijke Ziel ontsluit voor het belangrijkste werk in het Veld van de Christus. Dit is dan een juiste respons op de Roep van de Gnosis.

De ziel kan echter na een rationele aanraking natuurlijk ook totaal onbewogen blijven, en er bestaat zelfs de mogelijkheid van een negatieve beroering van de ziel. Stel dat we om de een of andere reden het helemaal niet eens zijn met de stellingen van onze geschriften. Ze irriteren ons en wekken onze weerstand, waardoor er een krachtige golf van negatieve kritiek in ons opkomt.

Dit is ook een aanraking van de ziel, maar niet een die de bedoeling is van de Christushiërarchie. Hij kan alleen verklaard worden uit onze gevallen staat van zijn. Een dergelijke negatieve aanraking kan uiteraard het borstbeen niet gevoelig maken voor de tweede, maar kan daarentegen juist de oorzaak zijn dat die zich sterker sluit dan ooit tevoren. In de Bijbel wordt dit het “verharden van het hart” genoemd. Mensen die hieraan lijden doen er maar beter aan zich te distantiëren van het Werk van de Christus, in plaats van contact blijven zoeken met het Stralingsveld of de Gnostische filosofie, want het zielenproces dat zij zouden ondergaan zou hen alleen maar nog ongevoeliger maken, en daarmee zouden zichzelf en anderen in gevaar brengen.

Dus na betrekkelijk korte tijd kan men drie groepen onderscheiden onder hen die een ontmoeting met een buitenpost van de Christushiërarchie hebben gehad:

- zij die positief reageren

- zij die helemaal niet reageren

- zij die negatief reageren met een verharding van hun hart

Als de ziel na de eerste aanraking in het bewustzijnscentrum in het hoofd op een positieve manier bewogen is en het borstbeen en de goddelijke vonk ontvankelijk worden voor de volgende fase in het proces, dan kan de persoon “zich met Waarheid omgorden”. Dat betekent dat de tweede magnetische aanraking van de Christus in contact gebracht kan worden met de bloedproducerende organen, en met de essentiële zielenvloeistof. Dan is de levende Waarheid eigendom geworden van het bloed, een zekerheid van het bloed. Hierna kan deze fundamentele omkering van de ziel niet meer geneutraliseerd worden, en ook kan er geen verharding meer optreden tegen het Licht van de Christus. De eerste stap op het achtvoudige pad is dan gezet en de aspirant kan nu de borstplaat van rechtvaardigheid opgespen, het tweede aspect van het achtvoudige pad.

uit de Nieuwe Gnosis / TNC

Terug