Eenheidsbewustzijn

08-11-2013 00:00

 

Met de komst van het Aquariustijdperk zullen er wetten worden aangepast vanwege de hogere spirituele ontwikkeling van de mensheid. Er zullen zelfs compleet nieuwe wetten gaan gelden, en deze wetten zullen allerlei veranderingen brengen naast het verruimen van het wereldbewustzijn. De hele planeet beweegt zich nu naar het volgende keerpunt op haar evolutionaire spiraal, en ondertussen zullen deze nieuwe wetten – en ook de Goddelijke Vertegenwoordigers zelf die ze invoeren – de mensheid aansporen tot eenheid en werkelijke spirituele kameraadschap – een nieuwe en prachtige manier van bestaan. Dit ideaal is nu, aan het einde van het Vissentijdperk, niet alleen een reële mogelijkheid, maar het is ook een voorwaarde voor verlossing en voor het genezen van de Aarde en de mensheid.

In het Aquariustijdperk is welslagen en overleven altijd onze zaak, en dus nooit alleen mijn zaak. Alle dingen zoals politiek of systemen en zaken die gebaseerd zijn op zelfzuchtige motieven, kortom alles wat de mens heeft opgebouwd, begint thans van binnenuit te degenereren, en dit zal uitmonden in het volledig verdwijnen daarvan. Dit komt doordat alle energieën die individuen of groepen in het verleden voor hun egoïstische motieven met succes konden aantrekken, nu niet meer beschikbaar zijn vanwege de aankomende geboorte van de Nieuwe Wereld. Alle mensen die alleen voor zichzelf leven, zullen steeds meer spanning, verwarring en conflict in hun leven ervaren, net als alle mensen die in hun levensonderhoud voorzien door te werken voor organisaties die uitsluitend bestaan voor persoonlijk gewin. Hun levenskracht zal steeds meer wegvloeien en afzwakken, en dat zal uiteindelijk tot mentale, emotionele en zelfs fysieke aandoeningen leiden. Omgekeerd geldt dat de regenererende energieën, die nu bij de Aarde binnenstromen en die de etherische blauwdruk vormen voor de opbouw van de Nieuwe Wereld, alleen kunnen worden opgeroepen door onbaatzuchtige activiteiten en een coöperatieve instelling. Dat is één van de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk.

Voordat echter het nieuwe wereldparadigma van eenheidsbewustzijn werkelijkheid kan worden, moeten eerst ideeën uit de hogere dimensies effect hebben op het menselijk bewustzijn, want dit is het belangrijkste instrument waarmee het Goddelijk Plan zich op Aarde manifesteren kan. Daarna wordt de mensheid geroepen tot ontwaken, zodat zij deel kan nemen aan het scheppen van de Nieuwe Wereld. Zo kan zij dan als ras een spirituele stap voorwaarts zetten. Maar deze directe spirituele kans die de mensheid nu geboden wordt, is misschien ook wel haar grootste uitdaging, want het slagen ervan wordt voor een belangrijk deel bemoeilijkt door een haast ondoordringbare laag psycho-emotionele smog die de hele planeet omhult. Deze zal eerst moeten oplossen, voordat een nieuw licht het bewustzijn van de mens kan verhelderen. Kwaadaardige buitenaardse wezens hebben al miljoenen jaren geleden het zaad voor deze schadelijke gedachtewolk geplant voor hun eigen sinistere bedoelingen. Sindsdien heeft de mens deze wolk voortdurend gevoed met het negativisme dat voortkomt uit zijn eigen blindheid en onwetendheid. De blindheid is het gevolg van de reeds lang heersende kracht van het materialisme, en de onwetendheid is vrijwel ieder kind vanaf zijn geboorte ingeprent. Daarna werd hij gecultiveerd via zijn opvoeding en scholing in een maatschappij die ontelbare generaties lang opgebouwd werd in de kleingeestigheid en emotionele benepenheid van leraren en opvoeders die zelf ook niet beter wisten. Deze ongezonde psychische atmosfeer is vandaag de dag de oorzaak voor de vele ziektes over de hele wereld en voor onze onnatuurlijk korte levensduur, en hij belemmert in hoge mate het welbevinden en de natuurlijke evolutie van alles dat onder de benauwende invloed ervan leven moet.

Het is duidelijk gebleken dat de mens zichzelf niet redden kan. De mens heeft nooit op eigen kracht door de negatieve gedachtewolk, die er rond de hele planeet ligt, heen kunnen dringen, en daarom is hij hard op weg om erin te stikken en er totaal door vernietigd te worden. Als wij de esoterische geschiedenis erop nagaan, dan zien we dat er elders in de Kosmos beschavingen zijn geweest die zichzelf inderdaad met planeet en al compleet vernietigd hebben. Dit was het onvermijdelijke gevolg als een planeet volledig van negatieve gedachtestromen verzadigd was geraakt. Maar wees gerust, Moeder Aarde zal niet zomaar imploderen of uit elkaar vallen! Het is duidelijk dat de mensheid dringend behoefte heeft aan hulp om de planeet te redden, en deze hulp zal zij ook krijgen, want onze Aarde is een heel belangrijk orgaan in het lichaam van het zonnestelsel*. Bovendien is de Aarde een centrum van kennis en informatie, en als zodanig is zij voor veel andere levensvormen in ons melkwegstelsel veel te belangrijk om haar vernietiging toe te kunnen laten. Dienaren van overal uit de kosmos grijpen op dit moment op de rampzalige koers van de mensheid in, want de Aarde moet verlost en genezen zijn voordat de Nieuwe Wereld geboren kan worden. Hierbij worden Dienaren nu geholpen, aangespoord en ondersteund door onstuitbare goddelijke krachten die heel grondig en precies alle achterhaalde en verstikkende normen in de wereld uit zullen roeien om zo de planeet voor te bereiden op haar wedergeboorte.

* De Aarde is het zogenaamde vishudda chakra (keelchakra) van de Godheid (Logos) van ons Zonnestelsel. Wanneer de Dienaren hun collectieve taak van het ‘reinigen van de keel’ van de Logos van de Zon volbracht hebben, dan zal Zijn lied weer net als vroeger in harmonie klinken met het hemelse koor van de Kosmos.

* * *

We hebben al eerder gezegd dat er steeds meer Dienaren incarneren om te helpen de toekomst voor te bereiden en een nieuwe manier van leven te demonstreren. Deze afgezanten zullen eenheidsbewustzijn als een trompetstoot door de hele wereld laten schallen, want zij begrijpen heel goed dat onzelfzuchtige samenwerking hard nodig is om de Aarde te bevrijden. De Aarde is immers nog steeds doordrenkt van een bewustzijn dat op afscheiding gebaseerd is. Zij realiseren zich terdege dat alleen de kracht van eenheid in synergie, wat werkt als een samengebalde drang naar het Goede op Aarde, de eeuwenlang opgehoopte duisternis op Aarde kan verdrijven. Deze kracht zal ook wereldwijd angst, ziekte en negativisme overwinnen, zodat het huidige doel voor de wereld zich manifesteren kan.

 Dienaren zijn nu hier om de mensheid vlug te laten zien dat er maar één manier is om de catastrofe te keren, en dat is door de Goddelijke Wetten tegenover de Aardse wetten te stellen. Door Hogere krachten tegenover lagere te stellen, zal alles wat achterhaald en onwenselijk is worden omgevormd tot iets nieuws en levends. Dit gebeurt door overal inzichten uit te dragen die voor deze periode relevant zijn als er onwetendheid heerst, en door compassie te tonen bij verwijt, door hebzucht te beantwoorden met goedgeefsheid, en vijandschap met liefde. Eenheidsbewustzijn betekent een diep besef van het collectieve geheel en het rekening houden met de belangen daarvan. Door daadwerkelijk in eenheidsbewustzijn te leven, brengen Dienaren een hoger trillingspatroon in de aura van de Aarde. Dit positieve gedrag heeft al nieuwe frequenties van spiritueel licht opgeroepen, en het draagt aanzienlijk bij aan de verlossing van de planeet en al het leven dat daarbij hoort. Dienaren zijn hiertoe in staat, want voordat zij als individu op Aarde incarneerden, hebben zij allemaal al heel natuurlijk eenheidsbewustzijn en onzelfzuchtige dienstbaarheid laten zien, want dit was een uitdrukking van hun evolutieniveau. Voor hen is het tonen van gemeenschapszin en harmonie al heel lang vanzelfsprekend gedrag. Hierdoor zijn zij meesters in het uitdragen van groepssolidariteit, en zullen ze in hun huidige incarnatie opnieuw laten zien dat samenwerking, eenheid en liefde belangrijke factoren zijn voor het verheffen van het bewustzijn op de planeet, en dus ook voor het genezen van de wereld.

De afgelopen tijd incarneerden Dienaren voornamelijk als hoog ontwikkelde mensen. Vanuit deze positie probeerden zij de mensheid te helpen met vorderingen op gebied van sociale ontwikkeling, politieke hervormingen, wetenschap, en ook spiritualiteit. Het leek alsof deze pioniers nogal alleen stonden, maar deze Dienaren waren afkomstig uit sferen van verenigde zielen, en zij kozen ervoor om individueel te incarneren om te voldoen aan de voorwaarden van dat moment. Zo zouden ze ook beter in het bewustzijn van die tijd passen. Abraham Lincoln, Albert Einstein en Nicola Tesla zijn een paar van de vele Dienaren die door de eeuwen heen speciaal geïncarneerd zijn om de mensheid met haar vooruitgang te helpen. Op dit moment incarneren er echter grote groepen buitengewoon hoogontwikkelde Dienaren in fysieke gedaantes, want dat is nu nodig voor het algemene evolutieniveau van de mensheid. Voor hun geboorte deden zij tijdelijk afstand van vele van hun hogere vermogens en ook van hun hoogontwikkelde spirituele bewustzijn, zodat ze de mensheid hier een groepsverband zouden kunnen demonstreren waarbij mensen elkaar aanvullen en onderling afhankelijk zijn. De individuele beperkingen van hun fysieke gedaante zorgen ervoor dat Dienaren naar elkaar toe worden getrokken om in groepen samen te werken, en daardoor is het succes van hun collectieve missie verzekerd. Dienaren hebben elkaar nodig, en straks, op het moment van hun hereniging op Aarde, zoals voorbestemd, dan zullen zij het eenheidsbewustzijn manifesteren en het als voorbeeld uitdragen. Eenheidsbewustzijn zal de Nieuwe Weg van bewuste spirituele ontwikkeling zijn voor de mens in het Aquariustijdperk.

Er liggen echter nog andere belangrijke motieven achter het offer dat de Dienaren zich getroosten voor hun huidige Aardse opdracht.

Ten eerste is het zo dat het bepaalde risico’s zou met zich mee zou brengen als zij hun eigenlijke spirituele staat nu al aan de wereld zouden tonen, dus als hun hoge bewustzijnsniveau zou worden onthuld en al hun ongewone vermogens aan de dag zouden treden. Zij zouden dan namelijk voor vele mensen gemakkelijk tot onderwerp van verering kunnen worden. Zo’n reputatie als heilige is voor Dienaren op Aarde echter onwenselijk, want die strookt niet met het ontwerp van het Goddelijke Plan voor deze periode. Het is op de lange duur uiterst schadelijk voor het welslagen ervan, zelfs als de Dienaar niet eens weet dat hij zo’n reputatie heeft. Net als alle werkelijk grote spirituele leraren en leiders van vroeger komen de Dienaren nu de weg wijzen door zelf het voorbeeld te geven. Zij willen niet aanbeden worden, want idool zijn klopt niet met het doel anderen te inspireren om hun eigen aangeboren goddelijkheid te realiseren en vrijwillig samen te werken met het Goddelijke Plan voor de planeet*.

* Dienaren weten dat de tijd van het volgen van goeroes en het opkijken naar individuele spirituele leiders voorbij is. Ook beseffen ze dat de hogere intelligentie van het Aquariustijdperk zal uitwijzen dat er eerst een eenheidsbewustzijn moet zijn, voordat er in de Nieuwe Wereld spirituele vooruitgang kan worden geboekt. 

Ten tweede kan empathie en compassie voor de huidige kritieke toestand van de mens alleen worden opgewekt door het menselijk bestaan zelf te ervaren. Dienaren komen naar de Aarde om de mensheid een uiterst belangrijk hedendaags levensmodel te demonstreren. Dienaren zullen alles mee moeten maken wat ieder ander mens ook mee moet maken. Zij zijn geïncarneerd als voorbodes, met de bedoeling hun eigen transformatieproces als voorbeeld te laten dienen. Ieder die de Nieuwe Wereld wil binnentreden, zal dit proces moeten doormaken. Iemand kan alleen datgene onderwijzen wat hij met zijn eigen leven demonstreert. Ze zullen zelf het onvermijdelijke proces doormaken van postnatale vergetelheid, zoeken, persoonlijke zuivering, spirituele ontdekking, herinnering en initiatie in het Nieuwe Wereldbewustzijn (eenheidsbewustzijn), en zo zullen ze demonstreren hoe ze het ware Pad volgen. Daarmee bereiden de Dienaren de weg voor van het oude naar het Nieuwe, want zo wordt deze weg gemakkelijker begaanbaar voor allen die hem willen gaan. Dienaren fungeren als brug tussen de spirituele wereld en de wereld van de materie, en als zij zich met elkaar verbinden en in hun zielengroep als één te werk gaan, dan wordt er beslist een zeer brede brug gecreëerd. Dit doen ze niet alleen om anderen te inspireren om te profiteren van de grootste kans die zich ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft voorgedaan, maar ze doen het ook om de mensheid te helpen het huidige potentieel van de wereld om te zetten in een prachtige werkelijkheid.

* * *

 Vanwege de aard van hun vrijwillige dienstverlening maken de huidige Dienaren een ingewikkeld incarnatieproces door dat aanzienlijk verschilt van dat van gewone stervelingen. Als de nodige berekeningen eenmaal gemaakt zijn om het incarnatieproces in het overkoepelende Goddelijke Plan te laten passen, dan beslissen families van zielen – of groepszielen – waar en wanneer ze op Aarde zullen incarneren. Hierna dalen ze af naar de dichtere sferen van onze planeet, terwijl ze voorlopig hun groepssamenhang nog bewaren. Het afsplitsen van de groepsziel gebeurt voor een deel op het moment van de fysieke conceptie, en gaat verder tijdens de ontwikkeling van de foetus en na de geboorte in de kindertijd. Daarna volgt een periode in het Aardse leven die kan wisselen qua lengte, omdat de planetaire deadline steeds dichterbij komt. Naarmate de verschillende persoonlijkheden in deze periode hun fysieke, emotionele en mentale vermogens ontwikkelen, projecteert de groepsziel steeds meer van zichzelf in iedere individuele manifestatie. Het incarnatieproces kunnen we vergelijken met een centrale gastank die voorzien is van een heleboel branders. Als de gaskraan langzaam wordt opengedraaid wordt het licht van elke schijnbaar individuele vlam steeds helderder, maar toch hebben alle vlammen dezelfde bron. Als we in gedachten de gasbrander nu ondersteboven keren, zodat de tank (die de hogere sferen symboliseert) zich boven de vlammetjes bevindt (die de lagere sferen symboliseren, inclusief de fysieke dimensie), dan hebben we een simpel maar accuraat beeld van dit nogal mysterieuze proces van groepsziel-incarnatie.

 

Zo kunnen we zien dat het bewustzijn van de werkelijke Dienaar veel groter is dan wat hij als ontwaakt individu demonstreren kan – zelfs in zijn spiritueel volledig ontwaakte staat. Slechts een heel klein deel van zijn echte Zelf kan worden uitgedrukt in het nogal grove fysieke materiaal van het menselijk lichaam. In het brein en zenuwstelsel kan zich maar een fractie manifesteren van de veel grotere entiteit – de groepsziel – die voor het grootste deel in zijn eigen wereld verblijft. De persoonlijkheid van de Dienaar is dus slechts een buitenpost van een veel grotere spirituele intelligentie. In werkelijkheid hebben de Dienaren in hun fysieke gedaante nooit echt hun thuis verlaten. Zij hebben alleen maar heel kleine fragmentjes van zichzelf naar beneden gezonden via de dichtere voertuigen die in de lagere werelden bestaan: de mentale, emotionele en fysieke lichamen. Dienaren zijn fysiek op Aarde om diensten te verlenen in al deze lagere sferen, ofschoon het voor het beperkte derde-dimensie bewustzijn van de gewone mens lijkt of alleen het fysieke vlak beïnvloed wordt. Maar elke goede helderziende zal bevestigen dat dit slechts een deel van de totale dienstverlening van de Dienaar is. 

De tijdelijk gescheiden levens – dus de fragmenten van de groepsziel – die dezelfde groepstaak toegewezen hebben gekregen, proberen kort na elkaar te incarneren. Zo kunnen zij zich op den duur als individuele personen op het fysieke vlak verenigen om samen te werken voor bepaalde groepsdoelen*. Deze toegewijde groepen Dienaren incarneren het ene leven na het andere, en als voorbereiding op de afronding van hun grote collectieve taak maken ze allemaal soortgelijke ervaringen door. De verschillende groepszielen (die elk via vele persoonlijkheden incarneerden) hebben over vele levens zulke sterke onderlinge banden gesmeed dat ze elkaar onmogelijk nog kunnen misverstaan of wantrouwen als zij straks in de toekomst voor de uitdagingen van het grotere werk staan. Het belangrijke feit dat alle herenigde individuen aan het Goddelijk Plan zijn toegewijd, maakt alle andere overwegingen irrelevant. De groep zal als door een magneet bij elkaar getrokken worden, zodat die dienstbaar kan zijn als één doelgericht en verenigd lichaam.

* Hier zijn allerlei variaties op mogelijk. Er bestaan groepsziel-incarnaties die soms wel duizenden jaren overspannen en ze kunnen ook allerlei andere planeten en dimensies omvatten als deel van de totale groepstaak. De methode die hier beschreven staat, vertegenwoordigt een algemene gang van zaken die vooral in deze laatste fase van de collectieve missie van de Dienaren op Aarde veel voorkomt.

De hereniging op het fysieke vlak van de personen die tot dezelfde groepsziel behoren, vergemakkelijkt het herstel van een eenheidsbewustzijn. Dit bewustzijn is zo compleet en zo volmaakt dat de leden van deze groepsziel elkaar niet zomaar als goede vrienden of zelfs als spirituele broeders en zusters zien, maar als aspecten van een veelvoudige entiteit, als één geest van dienstbaarheid. Vanuit hun gemeenschappelijke overgave aan de Wet van Liefde werkt iedere Dienaar heel bewust met alle anderen in de groep samen voor het welzijn van de wereld. Door in en voor Waarheid en rechtvaardigheid te leven, scheppen alle leden een sfeer van absolute openheid die vrij is van de gebruikelijke Aardse atmosfeer van angst, wantrouwen en zelfobsessie. Zij drukken zich uit vanuit een ongehinderd spiritueel contact dat hen als vanzelf aanzet tot toewijding aan het goed van de groep en de spirituele groei van de mensheid. Zo’n opgaan in groepseenheid (wat het geheim van telepathie is) schept een sterke en stabiele basis van waaruit iedere persoon of deelgroep op zijn eigen niveau en manier dienen kan. Zo bewaren ze hun individualiteit terwijl ze toch uit de collectieve bron van liefde, kennis en spirituele vitaliteit kunnen putten die ieder lid sterkt en ondersteunt op zijn weg van dienstbaarheid.

* * *

 Wanneer Dienaren opnieuw samenkomen in de hun zo vertrouwde sfeer van een gezamenlijk doel, dan worden er automatisch sterke krachten opgeroepen die een zegen zijn voor de hele wereld. Zo wordt er dan iets zichtbaar van het grote spirituele potentieel dat nu beschikbaar is voor alle groepen die zich in dienst stellen van het Goddelijk Plan. Ontwaakte Dienaren die hun krachten bundelen en richten, krijgen het vermogen de gebeden van de mensheid door het zogenaamde groepshart te kanaliseren, en ze daarmee tot hoog in de goddelijke sferen te brengen. De kracht om licht en genade aan te roepen is onder leiding van een groepsbewustzijn vele malen groter dan de krachten die iemand individueel kan oproepen. Tweeduizend jaar geleden legde de Christus via Jezus dit belangrijke esoterische principe uit, dat met name sterk van toepassing is op het Aquariustijdperk. Hij verklaarde: “Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.” – Matth. 18:20. Deze symbolische uitspraak verwijst naar de Wet van Synergie die geldt als er twee of meer mensen zich verenigen voor het algemeen welzijn, of in mijn naam – dat wil zeggen in de naam van Christus of van goddelijke Liefde. Wanneer toegewijde groepen deze Wet toepassen, dan zullen er bepaalde heilige krachten naar de Aarde worden getrokken die maken dat het Christusbewustzijn bij sommigen snel zal indalen. Bovendien trekt het toepassen van deze wet de aandacht en de medewerking van bepaalde hoogontwikkelde maar onbelichaamde wezens die zelf de Christusfrequentie (een verenigd veld van bewustzijn) van nature al uitstralen. Vandaar ook de woorden “daar ben ik in hun midden.” Deze grote aanroep van de Goddelijke Geest op Aarde staat er nu aan te komen, en hij staat onder Christenen bekend als ‘De Wederkomst van Christus’. Ontwaakte Dienaren kunnen heel eenvoudig en natuurlijk aan deze gebeurtenis bijdragen, vooral dank zij hun onbaatzuchtige houding en hun nauwe verbondenheid met de vele Spirituele Hiërarchieën die de planetaire transformatie vanuit de subtiele werelden ondersteunen.

Een eenheids- of groepsbewustzijn, dat als één geheel fungeert voor het ontvangen en doorgeven van goddelijke energie, heeft vele en buitengewoon grote voordelen. Het principe van synergie kan alleen bestaan in groepswerk, en als het uitstralen van het Christusbewustzijn wereldwijd gebeurt, dan zal dit bijdragen tot een planetair ontwaken dat sneller zal gaan dan ooit tevoren. De mensheid zal de verreikende betekenis van onbaatzuchtige samenwerking en goddelijke kameraadschap moeten gaan inzien. Als dat gebeurt, dan zal het over de hele wereld duidelijk worden wat de voordelen zijn als de elkaar aanvullende kwaliteiten van de verschillende groepsleden voor het grotere geheel worden ingezet. Dan zal er een helder en groeiend licht van een nieuwe en harmonieuzere manier van leven in de gedachten en de harten van de mensen opkomen. Op dat moment wordt ook het geheim van de Wet van Synthese opnieuw in het bewustzijn van de mensheid gebracht (want ten tijde van Atlantis was het de mensheid uit barmhartigheid ontnomen). En dan zullen ook de problemen van de wereld worden opgelost, want het natuurlijke planetaire ritme wordt gestabiliseerd en naar een hoger niveau gebracht.

Dit alles geeft aan hoe groot en belangrijk de taak is van de huidige Dienaren, want zij zullen het voorbeeld geven voor de nieuwe spirituele normen van het Aquariustijdperk, en daarmee zullen zij het fundament leggen voor de volgende stap van de mensheid.

* * *

Binnenkort zullen er onvoorstelbaar grote hoeveelheden goddelijke energie naar de planeet komen, en gezien de huidige onevenwichtige toestand in de wereld mag men verwachten dat het vrijkomen daarvan onstuimige gevolgen zal hebben. De komende omwenteling van de Aarde zal wereldwijd diep ingrijpen op alle maatschappijen, en de oude methoden om in het levensonderhoud te voorzien, zullen in de komende jaren afbrokkelen en uiteindelijk helemaal verdwijnen. Daarom trekken mensen met een vooruitziende blik naar elkaar toe, zodat ze elkaar kunnen steunen in de overgangsperiode. Zij hebben een heldere toekomstvisie, en die laat zien dat het geleidelijk en weloverwogen achterlaten van al het oude hen stap voor stap zal voorbereiden op het volledig achterlaten van alle verouderde sociale en politieke systemen, in ruil voor iets nieuws en iets beters.

Er zijn nu veel groepen bezig om allerlei volkomen nieuwe idealen en doelen in het bewustzijn van het menselijk ras te brengen. De komende grote gebeurtenissen zijn volmaakt in overeenstemming met het menselijk potentieel, en succes is dan ook verzekerd. Nu de vitale energieën van de nieuwe cyclus het energierooster van de Aarde binnenstromen, dienen er zich buitengewone mogelijkheden aan voor vruchtbaar groepswerk, want oprechte en onzelfzuchtige samenwerking roept assistentie uit de subtiele sferen op. Al het werk dat de verschillende groepen samen over de hele wereld verzetten, bespoedigt dit uiterst belangrijke proces. Bovendien helpt dit proces om de vibratie van de planeet te verhogen en de onvermijdelijke chaos en angst te verzachten die het gevolg zijn van de grote omwentelingen. Niets ter wereld kan het samenballende enthousiasme van een aantal serieuze en toegewijde mensen tegenhouden, als zij georganiseerd samenwerken voor een gemeenschappelijk en onbaatzuchtig doel, want zo’n ware spirituele werkzaamheid is één met de Universele Werkzaamheid. Er zijn groepen die bepaalde esoterische methodes kennen waarmee zij alles kunnen manifesteren wat zij nodig hebben voor het welzijn van het geheel. Eenheidsbewustzijn is hiervoor de sleutel, en indien groepen van toegewijde mensen genoeg kunnen liefhebben, dan kunnen zij energie putten uit de hogere werelden. Deze energie kan zich dan uiteindelijk op het fysieke vlak manifesteren in iedere vorm die voor het werk nodig is.

Motieven die gebaseerd zijn op een waarachtig en gemeenschappelijk inzicht in de toekomstige wereldhereniging, drijven Dienaren ertoe zich te verenigen als leden van de Nieuwe Samenleving. Zij voelen zich geïnspireerd om met hart en ziel samen te werken met al die geïncarneerde zielen die iets begrijpen van het Goddelijke Plan en die ook klaar staan om hun leven en al hun middelen te geven aan het Ene Grote Werk op Aarde. Een groeiend deel van de mensheid zet nu al de nodige stappen om de huidige omstandigheden in de wereld te verbeteren en hun visie te verruimen, zodat het een groter geheel omvat. Omdat de mensheid zelf de situatie waarmee ze nu direct wordt geconfronteerd goed in kan schatten, komt het doel van het Goddelijk Plan op Aarde ook snel dichterbij.

Omdat Dienaren bij elkaar komen en actief samenwerken, en omdat zij zich voorbereiden op de naaste toekomst, bieden zij anderen de kans om als een feniks op te rijzen uit de as van hun voorbije onwetendheid. Ontwaakte Dienaren zullen echter nimmer anderen iets opleggen dat tegen hun vrije wil ingaat. Het is alleen maar hun taak om de mensheid te inspireren en aan te moedigen om intelligente keuzes te maken voor dienstbaarheid aan de wereld. Dit doen ze door de noden van het moment te herkennen, en door mee te geven met de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk. Dit betekent vooral het actief toepassen van liefde en wijsheid in het dagelijks leven. Het assisteren van Dienaren bij hun werk kan een gunstige karmische verdienste genereren, en dit geldt ook voor het materieel steunen van het Ene Goddelijke Werk van het transformeren van het planetaire bewustzijn. Het zal de altruïst zeker baten om samen met hen dienstbaar te zijn bij de huidige grote spirituele gelegenheid op Aarde. Mensen die zich met de Dienaren verbinden, stemmen zich daarmee al af op de huidige unieke spirituele gelegenheid. Mensen die geen gebruik maken van zulke voordelen, zullen dat misschien later leren, maar het is ook mogelijk dat zo’n achterblijver uiterst hardhandig tot de enige verstandige keus gedwongen wordt zodra de grote storm gaat woeden.

Er zijn echter een paar belangrijke zaken die we goed moeten overwegen als we ons willen voorbereiden op werkelijk spiritueel groepswerk. Aangezien alles in het Universum met elkaar verbonden is, moeten we ons ervan bewust zijn dat alle gedachten, gevoelens en handelingen reacties oproepen van subtiele energieën uit de verschillende dimensies. Ieder lid kan de groep zowel hinderen als helpen, afhankelijk van de gesteldheid van zijn eigen aura waarmee hij het geheel beïnvloedt. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, en het geheel van verenigde aura’s van de groepsleden bepaalt uiteindelijk zowel de beperking als het succes van de groep. Daar vloeien verschillende aandachtspunten uit voort. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat ieder groepslid zelf verantwoording aflegt naar de groep over zijn houding en zijn motivatie. Maar het belangrijkst is dat de leden van de werkeenheid goed geïnformeerd zijn, en dat ze een verstandige toewijding opbrengen voor het dienen van het Goddelijk Plan van Evolutie voor de Aarde.

Mentale en emotionele hindernissen zoals angst, trots en egoïsme zullen de groepsvibratie laag houden, zelfs al zijn ze onbewust. Ze zullen het uitstralingsveld verzwakken en gelijksoortige energieën aantrekken naar het werk van de groep, waardoor de kans op een positief spiritueel groepseffect vermindert. Gemengde motieven leveren invloeden op die gemakkelijk een positieve synergie kunnen verhinderen. Als leden op de een of andere manier aan zichzelf denken, dan zijn zij al een zwakke schakel. Dit geldt ook als zij ijdel zijn, wat bijvoorbeeld kan blijken uit de wens zich op de voorgrond te willen plaatsen, of uit de wens een prominent aandeel te willen hebben in de werkzaamheden. Ook geldt dit als zij zich met enige zelfzuchtige bedoeling aansluiten bij de groep, hoe subtiel ook, of als zij zich niet volledig en onbaatzuchtig hebben toegewijd aan het Werk van Christus. Zulke individuen moeten begrijpen dat zij zich niet met de groep verbinden om te ontvangen, maar om te geven; dus niet omdat het boeiend is om je er mee bezig te houden, maar om hun aandeel bij te dragen in het grote Werk voor het welzijn van het Leven op deze planeet. Ware liefde voor dat Leven en de mensheid is het enige waarmee iemand zich kwalificeert voor een plaats in de gelederen van de Dienaren, al het andere zal onvoldoende blijken.

Een oprechte en welwillende samenwerking is vandaag de dag het begin van een nieuwe en hoognodige spirituele basis voor de wereld. Deze basis is een levend model van echte kameraadschap, en het zal de mensheid in het Aquariustijdperk aanmoedigen om samen het pad te betreden en elkaar te helpen bij het realiseren van een leven van evenwicht, gemeenschapszin en eensgezindheid. De patronen en werkwijzen van gemeenschappen in het nieuwe tijdperk kun je vergelijken met gezonde hersencellen die in symbiose functioneren en samen een grote geconcentreerde en creatieve geest vormen. Zulke leefgemeenschappen zullen laten zien dat eenheid gelijk staat met kracht en harmonie, en dat goed geordende en gezamenlijke inspanningen altijd wonderen teweegbrengen. Dit is het geheim van alle succesvolle verbintenissen, gemeenschappen en beschavingen uit de geschiedenis. Wij kunnen de verbazingwekkende prestaties van een mieren- of een bijenkolonie als een voorbeeld beschouwen van wat er met een gerichte groepsgeest heel goed mogelijk is. Natuurlijk rijst dan de vraag of wij ons leven wel moeten richten naar het primitieve voorbeeld van insecten!? Wel, waarom niet? “Zo boven, zo beneden”, en daarom geldt er ook: zo beneden, zo boven! Mieren en bijen laten met hun manier van leven een wezenlijk universeel principe zien, en dat doen ze al miljoenen jaren, al sinds de Planetaire Hiërarchie hier voor het eerst op Aarde kwam. Mieren en bijenvolken zijn samen met granen door deze spirituele lichtwezens naar onze wereld gebracht, en we zouden er goed aan doen te bedenken dat deze verlichte wezens daar een heel goede reden voor hadden. De tijd is nu gekomen om al die modellen, die ons al eeuwen geleden zijn nagelaten, eens wat beter te bekijken.

Een belangrijk aspect van de totale taak van een Dienaar is het aanmoedigen en verspreiden van eenheidsbewustzijn op Aarde. Dit gaat via het in de samenleving vestigen van Nieuwe Gemeenschappen, want met deze gemeenschappen wordt een gelijksoortige omgeving gecreëerd als die van het Nieuwe Wereldbewustzijn. Zulke koloniën zullen de structuur en gemeenschappelijke werkwijze weerspiegelen van alle grote Spirituele Hiërarchieën die er in het hele Universum zijn. Ze zullen het zaad bevatten voor de bloei van de uiterst sociale wezens die er na de geboorte van de Nieuwe Wereld op Aarde zullen leven. Deze spirituele leefgemeenschappen zullen het in de toekomst mogelijk maken dat er voortdurend fysieke incarnatie van leden van de lokale Planetaire Hiërarchie plaats kan vinden. Zo helpen zij ware spirituele kameraadschap op Aarde te bestendigen. Eenheidsbewustzijn kan daarom terecht worden gezien als een integraal deel van een onmetelijk groot en onzegbaar mooi patroon dat de Universele Geest al heel lang geleden bedacht. De mens begint nu de waarde van dit Plan weer te herkennen, en in de fysieke wereld begint hij er nu ook naar te handelen, net zoals allerlei oude en zeer oude beschavingen uit het verleden dit destijds ook al met succes deden. Bij het afsluiten van de huidige hoofdcyclus zal de hele wereld zich weer verenigen met het zingen van de mooiste hymne die er ooit was: een goddelijke lofzang op internationale samenwerking, wereldvrede en een gemeenschappelijk spiritueel doel.

* * *

Wanneer alle Dienaren door eigen ervaring alle lessen van hun persoonlijke missie hebben geleerd en geïntegreerd, dan zullen zij allemaal klaar staan om hun specialisme van dienstbaarheid als deel van het groepswerk uit te voeren. Zulke individuele bijdragen zijn integrale bestanddelen van de Ene Dienstbaarheid aan de Wereld, en het zijn ook aspecten van de veel omvangrijkere Kosmische Taak als geheel. Deze taak verschaft werk aan ontelbare legioenen Dienaren, afkomstig van de verschillende grote Confederaties van Helpers, die allemaal in dienst zijn van het Goddelijk Plan over het hele Universum. Het werk van de Dienaren op Aarde kan daarom het best worden gezien als een heel klein holografisch aspect van een gigantische intergalactische operatie. Deze operatie valt onder het bestuur van het universum, dus het moet wel gebeuren onder toezicht van een verenigd bewustzijn.

Het langverwachte moment dat de mensheid collectief tot spirituele volwassenheid wordt geïnitieerd is nabij, en veel mensen zullen zich spoedig bewust worden van interstellaire familierelaties die dateren van vóór de oudste geschriften op Aarde. Onzelfzuchtige groepsverbondenheid zal de bestaande kloof tussen de mensheid en deze beschavingen overbruggen, want dit stimuleert het essentiële proces van het aanroepen van lichtenergie. Deze beschavingen vormen het grootste deel van de kosmische familie van de mensheid. Voor de allereerste keer sinds de oorspronkelijke ‘Scheppingsgoden’ zich eonen geleden op Aarde onder de mensen begaven, zal het menselijk ras zich zijn afkomst gaan herinneren. De mens zal zijn erfenis opeisen als volwaardig lid van een transgalactische samenleving, en die bestaat uit een veelvoud van allerlei werelden en dimensies, overal in de Oneindigheid. Deze gewichtige hereniging van lang gescheiden hemelse families zal bijdragen aan de initiatie van Moeder Gaia zelf – wat al miljoenen jaren geleden voorzien was. Zij vervult daarmee een groot deel van haar eigen spirituele bestemming. Moeder Gaia zal opnieuw universeel gezien worden als de parel van ons zonnestelsel, als een heel kleine, maar niettemin belangrijke planeet in een onmetelijk netwerk dat zich naar alle kanten uitstrekt – een netwerk dat de hele Kosmos vult met sterrenstelsels die al eeuwenlang actief hebben gediend als intelligente en levende satellieten voor de Goddelijke Wil.

 De bestemming van de mensheid staat al beschreven in het aloude Goddelijk Plan, en daarom weten we dat alle dienaren van het menselijk ras nu hard werken aan een verenigd bewustzijn op Aarde. Samen zullen zij laten zien hoe we bewust kunnen leven als één samenvloeiende creatieve intelligentie die volkomen in harmonie is met de universele Wet van Eenheid. Als voorbodes van het Nieuwe Wereldbewustzijn belichamen ontwaakte Dienaren de toekomstige manifestatie van de Goddelijkheid op Aarde. Ze wijzen de weg door onverschrokken voorop te lopen met het onthullende licht van eenheidsbewustzijn dat als een poolster de juiste richting aangeeft. Zo banen Dienaren een veilige doorgang door de schimmige rijken van verwarring en foutieve gedachten, en zo wijzen ze, groepsgewijs en vol vertrouwen, de weg die ons van egoïsme, afscheiding en ellende vandaan, naar de bevrijdende luister van het Gouden Aquariustijdperk zal leiden.

Thenewcall/ the Fellowship

 

 

 

 

Terug