DE WEG VAN GODS GENADE

17-01-2014 00:00

 

Hoe de eindoverwinning te bereiken in deze laatste dagen

 

Vele mensen schrijven me en stellen me persoonlijke vragen, zoals bijvoorbeeld: “Hoe raak ik mijn schuldgevoel kwijt?” of “Hoe kan ik mijn woede helen” of “Wat is de manier om mijn droefheid los te laten” en verschillende andere kwesties die mij worden meegedeeld. Zaken die hun wortels hebben in het gewonde innerlijke kind.

Hoewel psychotherapie een plaats heeft in deze wereld van leed en angst, probeer ik altijd om mensen te laten nadenken en hen te laten begrijpen wat de Ene Oplossing is voor alle menselijke kwalen. Een Oplossing die per definitie een goddelijke oplossing moet zijn.

De wonderlijke wereld van de waarheid is dat een enkel ogenblik van goddelijke Genade meer kan verrichten en dat ook werkelijk doet dan alle psychotherapie en persoonlijke inspanningen tezamen in de wereld!

Ik raad je aan diep over deze vorige zin na te denken om die essentie door te laten dringen dat in die ene zin de Sleutel ligt tot Verlossing van alle menselijke narigheden en worstelingen. Op die manier zorg je er zelf voor dat jouw focus zuiver is en op de juiste wijze is gericht voordat je verdergaat met al die moeite om blokkades op te heffen en om te helen. Want alleen als onze blik op de juiste wijze is opgeheven en in de juiste richting gesteld zal het Pad van Verlossing zich voor ons openbaren.

Een groot aantal mensen hebben vandaag de dag allerlei soorten psyche-emotionele blokkades en lang onderdrukte kwalen die nu door het naderende Licht van de Nieuwe Dag voor hen zichtbaar worden. En dit is goed want de mensheid moet eerst leren inzien en herkennen waar zij momenteel staat voordat zij in objectiviteit en met inzicht verder kan op het Pad.

Echter, het merendeel van de mensen die een begin maken om eerlijk naar hun blootgelegde innerlijke conditie te kijken, verkeren eveneens in de mening dat zij verplicht zijn hard aan zichzelf te moeten werken om in aanmerking te kunnen komen voor Gods Liefde en Genade. Zij geloven dat door zichzelf in te spannen en door allerlei soorten speciaal ontwikkelde helingtechnieken toe te passen, met het motief echter om het lagere zelf te herstellen, ze op een zekere dag in staat zijn om de Goddelijke Gunst te verwerven om zo volledig te kunnen worden geheeld door het Licht van Christus.

Maar dat is niet de manier waarop men het spirituele Pad bewandelt.

Laten we eens even kort de expressie van het leven van Jezus, de Christus van het Vissentijdperk nagaan, want wanneer wij de symbolische en onthullende demonstratie van het leven van deze door God gezonden mens gaan begrijpen, zijn we ook in staat om duidelijk te zien wat hij ons toonde.

In hoofdstuk 142 van de Aquarius Evangelie van Jezus de Christus - een veel helderder boek dan de misvormde Bijbel - kunnen we lezen:

9. Als gij vader, moeder, vrouw of kind meer liefhebt dan de Christus, kunt ge mij niet volgen.

10. Wanneer ge weelde of eer meer liefhebt dan de Christus, kunt ge mij niet volgen.

11. De paden van het stoffelijke leven lopen niet langs de bergzijde naar de top; zij lopen rondom de berg des levens, en indien ge stijl naar boven gaat naar de opperste poort van bewustzijn, dan kruist ge de paden van het stoffelijke leven; betreedt deze niet.

12. En hieruit volgen de verschillende manieren waarop de mensen het kruis dragen; niemand kan het kruis van een ander dragen.

13. Neem uw kruis op en volg mij door Christus op het Pad van waarachtig discipelschap; dit is het Pad dat ten leve voert.

14. De weg ten leve wordt wel de parel van de grootste waarde genoemd en hij die haar vindt, moet alles wat hij heeft onder zijn voeten laten.

Merk op dat Jezus hier wees op een juiste focus en de voorwaarde dat iemand duidelijk moet zijn over zijn prioriteiten voordat iemand het Pad van waarachtig Discipelschap kan opgaan, ofwel voordat iemand kan beginnen met het bewandelen van het werkelijke spirituele Pad.

Jezus leerde ons niet dat wij ons eerst zouden moeten helen voordat wij in staat zouden zijn om zijn voorbeeld te volgen door het opnemen van ons kruis en onszelf gewoon te accepteren zoals wij zijn. Hij maakt slechts duidelijk aan degene die de Verlichte Weg wil gaan, dat “hij alles wat hij heeft onder zijn voeten moet laten”.

Welnu, wat betekent dit in de praktijk?

Als wij opnieuw zorgvuldig het leven van Jezus bestuderen, zullen we inzien dat Hij een Man van Smarten was gedurende heel zijn spirituele missie in dienstbaarheid aan de zonen der mensheid. Tot op het allerlaatste ogenblik toe werd Hij van alle kanten overstelpt met beproevingen, uitdagingen en belast met niet alleen zijn eigen pijn maar ook met die van de mensheid. Natuurlijk was Jezus een empathisch, een invoelend mens.

Maar tot op het allerlaatste eind droeg Jezus zijn last gewillig en handhaafde een juiste focus op het Pad en op Zijn roeping. Dezelfde roeping die aan de hele mensheid is opgedragen. Dit werd op symbolische wijze gedemonstreerd gedurende Jezus’ leven doordat hij tijdens de hele tocht zijn eigen kruis droeg naar Golgotha, de Plaats der Doodshoofden (egodood), waar hij de ‘dood’ (van het lagere zelf) voltooide op het kruis.

Jezus was daarom helemaal niet bezorgd om zijn eigen kleine zelf, zoals zoveel andere mensen die verloren raken door zo’n verkrampte focus en, gevuld als ze daardoor waren, verstoken blijven van Genade in deze tijd op Aarde.

Jezus accepteerde Zijn eigen kruis - dat wil zeggen Hij droeg Zijn last in zijn eigen leven - en gaf er geen waarde aan boven het enige doel van alle mensen; het doel dat erop is gericht de Genade van  de Christus Spirit aan te trekken door middel van een juiste en onzelfzuchtige focus en zich zo te Verlossen van de dwalingen van het lagere zelf.

Jezus’ volmaakte voorbeeld laat ons zien dat iemand zichzelf niet eerst hoeft te helen via enige persoonlijke inspanning voordat de Goddelijke Genade kan worden ontvangen. Wij kunnen beter in Geloof en in Toewijding aan het doel van onze roeping gehoor geven en zo de voetstappen van Jezus volgen op het Pad in een bereidwillige acceptatie van onze last tot op het tijdstip en plaats van de kruisiging van onze lagere zelf, de dood van het ego. In een volledige en onvoorwaardelijke overgave aan Gods Wil zullen wij Bevrijding of Verlichting kennen.

Dit nu is de enige weg om de nutteloze en benarde positie van het lagere zelf met al zijn eerzame agenda’s, grootse ideeën, misleidende geloftes en al zijn vergeefse pogingen te boven te komen.

Alleen Genade kan de ziel van de mens verlossen. Alleen Genade kan al onze ziektes omvormen en helen, en slechts alleen door het zoeken van de Waarheid en door het dienen van Gods Plan dat in feite onze roeping is, kunnen we Bevrijding vinden via een dergelijke Genade.

Aangezien het ware spirituele Pad dezelfde is als de Weg van Genade, en aangezien iedere ziel die weg op een gegeven moment zal moeten inslaan om zich werkelijk vrij te maken, zal de wijze mens niet aarzelen om onmiddellijk het ware Pad te gaan bewandelen. Niet door naar zijn voeten te staren, niet door zich te concentreren op het kleine zelf, maar in plaats daarvan zijn blik te verheffen naar de bevrijdende Genade van de Goddelijke Zon: Gods Zoon wiens Licht is verborgen in Christus.

Waar we ons op concentreren, groeit en energie volgt onze aandacht, onze gedachtes en het wordt geconditioneerd door onze intentie. Als we ons met al onze inspanningen concentreren op het lagere zelf om dat op orde te brengen of als we bezorgd raken voor een willekeurig aspect van dit lagere zelf, dan zijn we onze “ik” slechts aan het uitvergroten en aan het versterken tot op een niveau van onze aandacht die we daarop richten.

Daarom levert de psychotherapie ook geen heiligen op en kan het ook de ziel niet bevrijden. En dat zal het ook nimmer doen. Omdat het motief gericht is op het herstellen van het kleine zelf, zal de psychotherapie slechts psyche-emotionele problemen aan het licht brengen die kunnen worden gezien en hersteld, maar waarna er ogenblikkelijk weer een ander opduikt om de lege plaats in te nemen tengevolge van onze zelfgerichte focus en zo blijven we maar ronddraaien in dit muizenrad van zelfillusies.

Zie dan ook hoe deze benadering om vrij te worden nooit kan werken. Begrijp goed hoe elke egoïstische op het kleine zelf gerichte focus alleen maar een groter zelf creëert die alle persoonlijke inspanningen voor een volmaakte en complete heling slechts dwarsboomt en begrijp daarom ook goed waarom de wijze mens ervoor kiest om zijn voeten stevig neer te planten op het Pad van Genade door in de juiste richting te kijken, weg van het lagere zelf, met de blik opgericht naar de Goddelijke Zon.

Echter, er staat geschreven: “mens, ken uzelve”! Deze vermaning boven de toegang van de beroemde tempel in Griekenland lijkt in tegenspraak met het voorgaande, maar deze verwarring is in een oogwenk opgelost als we het allerbelangrijkste element daarin gaan leren begrijpen: motief.

Zelfonderzoek is een must voordat volledig Geloof (in zijn oorspronkelijke betekenis van Weten) kan worden hersteld en zolang we dit doen met een alomvattende motivatie in plaats van met een die op het zelf gericht is, zullen we vooruitgang boeken op het Pad van Zelfrealisatie.

Zelfzuchtig zoeken is het linkerpad en leidt ons dieper in de duisternis van het zelf en afzondering. Daarom is het van vitaal belang dat we EERLIJK zijn over onze werkelijke motieven en bereid zijn ze op ieder moment waakzaam en kritisch te onderzoeken.

Daarom schreef Boeddha een objectieve, niet gepassioneerde bedachtzaamheid voor.

 

Als we zelfs maar deels gemotiveerd zijn door een verlangen om onszelf te bevrijden of om een groter geluk voor het kleine zelf na te streven, dan komen de resultaten maar heel langzaam of zelfs misschien helemaal niet als we almaar zigzaggend blijven lopen op het pad.

Omgekeerd echter, als we het pad van zelfonderzoek opgaan voor het grotere welzijn, dat wil zeggen als onze motieven het grotere Leven omvatten en niet uitsluiten (door slechts te denken aan onszelf alleen); als we het innerlijke werk doen voor God en voor de mensheid dan zal de grootste Macht en Wijsheid in het universum - dat niet uit het zelf stamt - ons komen helpen.

“Mediteer niet voor het (kleine) zelf maar voor anderen” - Marpa, de grote Tibetaanse yogi.

We kunnen er beter voor zorgen dat God geïnteresseerd raakt in ons werk en zo in geloof tot rust komen onder de Wet dat wij de Christus werkelijk helpen door te gaan snoeien in deze menselijke tuin vanaf het punt waar we staan, hier en nu. Zo boeken we een snelle vooruitgang daar God Zijn engelen zal zenden om over ons te waken en ons te helpen.

Bij het openen van ons innerlijke zelf naar de Genade om deze te ontvangen - de goddelijke Genade die heelt en die de ziel inclusief alle niveaus daaronder vrijmaakt, zullen we absoluut de nutteloosheid moeten doorgronden van alle persoonlijke inspanningen en persoonlijk streven om iets beters te bereiken voor onszelf. We zullen eenvoudigweg ons eigen kruis moeten accepteren en die zelf dragen op de weg naar Calvary, waar via een volmaakte onderwerping en geloof, Christus in staat zal zijn om ons te verlossen van de ketenen van het (kleine) zelf bij het bereiken van de uiteindelijke Bevrijding op het moment dat de ochtend van de Eeuwigheid in ons leven daagt.

17. En allen die hun vertrouwen in Christus stellen en Jezus volgen als een voorbeeld en een gids, hebben het eeuwige leven.

18. Maar zij die niet hun vertrouwen in de Christus stellen en hun harten niet willen reinigen, zodat Christus daarin kan wonen, kunnen nooit het Leven binnengaan.

Aquarius Evangelie van JC 79

 

19. En toen sprak hij tot de mensen die in hem geloofden en zeide: Indien gij in Christus blijft, en Christus blijft in u, en als gij mijn woorden in uw hart bewaart,

20. Dan zijt gij de weg, zijt gij discipelen op de weg en gij zult weten wat de waarheid is en waarheid zal u vrijmaken.

Aquarius Evangelie van JC 135

 

Thenewcallgroup

 

Terug