De wakker wordende Mens

01-06-2013 00:00

Het stemt vreugdevol te mogen zien hoeveel mensen momenteel wakker worden en in ‘beweging’ zijn, hoe zij tot ’stilte’ komen in zichzelf en in de wereld om hen heen.

Het is alsof de chaotische levenssfeer van deze tijd hen hiertoe dwingt en de impuls aangescherpt wordt in het hart. 

Meer dan ooit dringt de vraag ‘wie ben ik’ zich dan ook op aan hen die op zoek zijn naar de reden van bestaan op deze planeet die gebukt gaat onder veel verdriet en lijden.

Het ware antwoord op deze vraag ligt in de diepten van het hart verborgen.

Meer en meer wordt de mens gestuwd tot zelfkennis die uiteindelijk zal leiden tot ware Gods-dienst…Naargelang het bewustzijn zal ook de identificatie zijn.

 

Dagelijks worden we overspoeld door het onnoemelijke leed van miljoenen mensen , eenzaamheid en verdriet nemen de bovenhand, verborgen agenda’s zien het daglicht op kleine en grote schaal, alles komt naar de oppervlakte in deze tijden en het lijkt alsof we in een Inferno zijn beland. De Aarde huilt en trilt en bereidt zich voor op een nieuwe geboorte.

Te midden van hen die zoekende zijn naar zingeving en waarheid  bevinden zich vele wijze zielen. Zij zijn hier uit vrije wil, in dienst van de Ene, om tot voedsel te zijn voor hen die verdwalen in de chaos van deze tijd.

Zij zijn als vuurtorens die richting wijzen, bakens van licht die dikwijls niet herkend worden…

Zij zijn Hier en Nu, om de bestemming van de mensheid te helpen smeden.

Want het verleden is voorbij en heeft afgedaan. Alles in dit heden draagt bij tot de realisatie van een vervlogen idee, een verwerkelijking van een droom of verlangen en is het gevolg van alle handelingen gesteld in het verleden...

Slechts vandaag IS, elk huidig moment is weer een nieuwe kans om je te herinneren ‘wie’ je in oorsprong bent, om jezelf te bevragen in wat je doet en in hoeverre je aan het beeld beantwoordt dat als blauwdruk verborgen ligt in je hart.

 

Jezus zei:

Als zij tegen jullie zeggen:

Waar komen jullie vandaan?

zeg tegen hen:

Wij zijn gekomen uit het Licht,

daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan;

het was er en het heeft zich in hun beeld geopenbaard.

Als zij jullie zeggen:

Wie zijn jullie?

zeg:

Wij zijn Zijn zonen

en wij zijn de uitverkorenen van de levende Vader.

Als zij jullie vragen:

Wat is in jullie het teken van de Vader?

zeg tegen hen:

Het is beweging en rust.

[Evangelie van Thomas (50)]

 

In dit logion van het Thomasevangelie zegt Jezus tegen zijn discipelen: “Zeg tegen hen: wij zijn gekomen uit het Licht, daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan”.

Wanneer dan deze diepzinnige woorden weerklank kunnen vinden en geworteld worden in jouw hart, zullen zij, wanneer de dag aanbreekt en de gong galmt, niet alleen herinnerd worden, maar zal dit Licht ook herkend worden als de ‘Oude Vertrouwde’ en jou aanzetten tot handelen. Zo zal je opstaan en onbevreesd voorgaan op het uitgestippelde Pad, dat allen leiden zal voorbij de Poort van Bewustzijn.

Want je bent niet geboren om geketend te worden, niet bestemd tot een slavenbestaan waarin je je ware ‘identiteit’ verliest. Nee, je bent geboren uit het Licht en keert terug in het Licht, geen hoger doel is er voor de mens die gebukt gaat onder de knechting en uitbuiting door de Tegenkracht hier werkzaam.   

Een vrije en stralende  ziel ben je, maar je dient er jou opnieuw bewust van te worden en je niet meer te laten afleiden door vals sentiment en zelfgesponnen hersenkronkels die als stroppen zijn .

 

Vele werkers op het veld, vele pioniers en klokkenluiders banen en wijzen de Weg, maken hem vrij, elk op hun manier, opdat ontelbaren hem zouden vinden en kunnen volgen.

Wat belet jou dan nog om op te staan uit het eentonige bestaan van blinken en verzinken?

Wat heb je te verliezen dan slechts je valse zelf waar je zo hardnekkig aan vasthoudt?

Wat heb je te winnen dan slechts het Ware Zelf wat onmetelijk Bewustzijn is ?

Weiger om de moed te verliezen bij het zien van het lugubere spel dat zich ontwikkelt op het schaakbord van  zwart en wit, en te verdrinken in machteloosheid en uitzichtloosheid.

Laat je de mond niet snoeren, noch angst influisteren die je de ‘levenskracht’ ontneemt.

Vertrouw op het Licht in jou aanwezig , dat je leidt en begeleidt en jouw stappen richt, steeds in harmonie met het Plan voor de mensheid.

Ontdek hoe in dit veld van verschijnselen het ‘Tijdloze’  aanwezig is en herken het als je eigen ‘deel’, naarmate je meer en meer ontwaakt tot je Zelf .

We hebben allen een Zielsopdracht... laat jou dan vinden in je hart om deze te kunnen realiseren en tot volle uitdrukking te brengen. Elk moment kan een ontwaken zijn, een ogenblik van Genade, een ontsluiering en nieuwe geboorte...

Voed je met het aangereikte voedsel op je weg en je zal vinden wat je zoekt….

 

(M)cirkelpunt

 
The child in us
Terug