De Wachttijd

18-11-2013 00:00

De transformatie van de Aarde zal heel snel gebeuren en zeer grote gevolgen hebben. Het zal het tastbare gevolg zijn van dat wat zich in de hogere werelden al heeft afgespeeld. Tot op heden verhoogde de planetaire frequentie zich heel geleidelijk en relatief subtiel, en de effecten hiervan bleven dan ook voor de meeste mensen onopgemerkt, maar het wegscheuren van de sluier tussen de dimensies zal heel plotseling gaan, heel anders dan de ontwikkeling van de voorbereidende fasen die tot deze grote verandering leiden.

Hoe lang het nog duurt tot de planetaire deadline bereikt is en de voorspelde bewustzijnsverandering over de hele wereld begint, is afhankelijk van een groot aantal factoren, en die factoren variëren van interstellaire en interdimensionale activiteiten, tot de gedachten en handelingen van de mensheid. Alles en iedereen is met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Veel Dienaren kijken er vol verwachting naar uit dat anderen ook hun positie innemen, zodat ze gezamenlijk klaar staan om het Grote Licht op Aarde te verwelkomen, dat al aan de horizon van de Nieuwe Wereld gloort. Er zijn geïncarneerde Dienaren die hier al tientallen jaren op wachten – sommigen heel geduldig, en anderen nogal gefrustreerd – want de grote acties van het Goddelijk Plan voor de Aarde zijn al herhaaldelijk uitgesteld. Dit komt door de grote overheersing van de materiële krachten overal op Aarde, wat maakt dat de mensheid nog steeds onvoldoende is voorbereid.

De meer ontwaakte Dienaren krijgen soms indrukken van hun dynamische en op dienstbaarheid gerichte, multidimensionale bestaan – vaak via het herinneren van hun dromen. Zij voelen in hun relatief beperkt ontwaakte staat dat zij eigenlijk een veel ruimer bewustzijn bezitten, veel meer spirituele activiteiten uitvoeren, en een veel grotere positieve invloedssfeer bezitten dan zij in hun dagelijkse aardse leven kunnen laten zien, en daarom koesteren zij vaak een diep verlangen om ook op het fysieke vlak op volle kracht vooruit te kunnen gaan. Maar, zoals we al zeiden, de wereld is daar nog steeds niet klaar voor, en het is dus heel logisch dat Dienaren zich tijdens de wachtperiode soms doelloos of zelfs overbodig voelen in hun fysieke lichamen met een gewoon derdedimensie-bewustzijn. Toch zullen zij hun hoogste vermogens en grotere spirituele bewustzijn zeker niet in de fysieke wereld ontplooien voordat iedereen klaar staat, ongeacht hoe graag ze dat ook willen, hoe ijverig zij spirituele disciplines toepassen, of hoe veel rituelen en gebeden zij ook uitvoeren. Ook geldt voor de meesten dat zij niet meer te weten krijgen dan wat strikt noodzakelijk is voor het stap voor stap ontvouwen van hun missie. En bovendien belemmeren de nog altijd overheersende grovere vibraties op Aarde ook het manifesteren van het grotere bewustzijn van de Dienaren. Voor het ontwaken van de Dienaren gelden deze voorwaarden: de groepsziel moet zich voorbereid hebben en gereed staan; er moeten voldoende Dienaren hun positie hebben ingenomen; en de deadline voor de planeet moet bereikt zijn. Als hieraan wordt voldaan, dan zal er een eind komen aan de wachttijd, en dan zal er een geweldige stortvloed van goddelijke energie een geweldige Kracht en Intelligentie doen ontstaan in al diegenen die zich op de juiste manier hebben voorbereid om dit Licht te kunnen ontvangen en door te geven. Tot aan het moment van zijn voorbestemde ontwaken zal het leven van de Dienaar in het algemeen echter juist de kenmerkende toestand van de mensheid op allerlei manieren weerspiegelen.

We kunnen de wachttijd als de eerste fase van de missie van een Dienaar beschouwen. In deze periode wordt het volledig spiritueel ontwaken via de fysieke persoonlijkheid voorbereid, voornamelijk in de subtiele sferen, en dit leidt tot een aanzienlijke toename aan activiteiten en dienstbaarheid. Vaak brengt deze periode van wachten de Dienaar veel bezorgdheid, frustratie, verbijstering, twijfels, vervreemding, en een gebrek aan richting en doel, en behalve dat ervaart hij natuurlijk ook de gebruikelijke kommer en kwel die ook de rest van de mensheid plaagt. Deze moeilijkheden zijn, zoals al eerder gezegd, voor Dienaren vaak erg schrijnend. Dienaren zijn vrijwillig geïncarneerd in de grove psychische atmosfeer, die op Aarde het menselijk bewustzijn laag houdt, en ontwakende Dienaren zullen dat als een ware gevangenis ervaren. Zij merken soms dan ook dat zij stilaan verschoppelingen worden van de maatschappij, want naarmate hun bewustzijn groeit en hun herinnering zich herstelt, kunnen zij zich onmogelijk nog vinden in de bestaande maatschappelijke stelsels, die recht ingaan tegen de principes van harmonie, spirituele evolutie en goddelijke intentie. Steeds meer Dienaren realiseren zich tegenwoordig hoezeer hun eigen ethiek en spirituele ideeën onverenigbaar zijn met de algemeen geaccepteerde normen van de wereld. Met de Spirituele Zon in de rug zien zij de schaduwen van de wereld juist nog sterker afsteken. Dienaren zijn zich scherp bewust van het lijden van de mensheid op alle niveaus, en ze zien overal de negativiteit en escalerende disharmonie in de wereld. Door hun diepe affiniteit met goddelijke Rechtvaardigheid voelen ze zich vaak gedwongen de huidige regeringssystemen en gebruikelijke bronnen van inkomsten af te wijzen, zelfs al beschikken ze over nog onvoldoende alternatieve middelen van bestaan. In de wachttijd krijgen Dienaren vaak allerlei problemen vanwege hun aangeboren heldere waarneming, hun gevoeligheid en hun integriteit, en ook vanwege hun neiging om met de beste bedoelingen de waarheid uit te dragen in een wereld vol leugens. Al deze moeilijkheden zullen uiteindelijk heel goed aflopen, als Dienaren inderdaad bereid zijn om ze onder ogen te zien en volledig op te laten lossen. Al die uitdagingen die Dienaren in de wachttijd tegenkomen, zoals moeilijkheden met vertrouwen, begrip, kracht en geduld, zullen hen namelijk leren om heel natuurlijk, spontaan en zonder enige reserve, liefde uit te drukken naar alle manifestaties van de fysieke wereld. 

In de wachtperiode ontbreekt het Dienaren dus bepaald niet aan uitdagingen, en deze uitdagingen zijn zeer nuttig vanwege de spirituele kansen die ze bieden. In feite zijn zij dikwijls speciaal door de intelligentie van de groepsziel in scène gezet en bedoeld om een goed gebruik van de vrije wil te stimuleren. De Dienaar zal namelijk moeten besluiten naar oplossingen te zoeken, en vervolgens zal hij met de kennis en ervaring die tijdens het zoeken is vergaard, weer nieuwe keuzes moeten maken. Dit is in feite precies hetzelfde als wat de mensheid zal moeten doen, als zij aan haar huidige beklagenswaardige toestand wil ontsnappen. Een Dienaar loopt in het leven tijdens de wachtperiode op Aarde heel wat klappen en blauwe plekken op, en de groepsziel heeft altijd al geweten dat die hem een diepgaand inzicht in de problemen van de mens zullen brengen. Op die manier krijgt hij stevig greep op alles wat nodig is voor het welslagen van de collectieve missie van het redden van de wereld. Ofschoon veel Dienaren de wachttijd maar een trage en hinderlijke periode vinden, moeten ze toch het belang van deze tijd niet onderschatten. In deze periode kunnen ze de basis leggen voor hun grotere toekomstige plicht tegenover de mensheid. "Iemand die een kleine taak niet trouw kan uitvoeren, zal ook een grote taak niet trouw kunnen uitvoeren. Geen enkele ingewijde heeft ooit de grote test van een inwijding doorstaan, zonder dat hij gewend was aan de kleinere tests van het dagelijks leven." – De Tibetaanse Meester, Djwhal Khul.

Vanwege hun tijdelijke, maar zeer reële menselijke beperkingen maken Dienaren gauw dezelfde fouten als de rest van de mensheid. Het volgen van de weg van de minste weerstand is een veel en gemakkelijk gemaakte vergissing, en sommige Dienaren merken dat ook zij zijn afgedwaald naar dit ‘doornenpad’. Dit pad leidt naar een duister land vol gevaren, en vol harde maar noodzakelijke lessen. De Dienaren die met hun missie zullen slagen, zullen zich bijtijds afwenden van wat in esoterische kringen het linker pad wordt genoemd: de weg van het dienen van het lagere zelf. Op een gegeven moment moeten zij tijdens de wachttijd wel gaan beseffen dat als zij er voor kiezen de mensheid na te volgen in haar identificatie met de persoonlijkheid en haar strijd met de problemen van het lagere zelf, dan zullen zij nooit een uitweg vinden uit hun eigen eenzaamheid en hun lijden, want dan zoeken zij in de verkeerde richting! Succesvolle Dienaren zullen merken dat hun persoonlijke leed en hun levensmoeheid volledig verdwijnen, zodra zij zich herinneren hoe zij de last waar de hele mensheid onder gebukt gaat, te boven kunnen komen. Deze last is na vele eeuwen van onwetendheid en egoïsme inderdaad heel zwaar geworden. Dienaren moeten zich herinneren dat bevrijding van persoonlijk lijden alleen kan worden bereikt als zij zich identificeren met het grotere lijden van de hele menselijke familie (en al het leven op Aarde), want alleen dat zal werkelijk mededogen oproepen. Op dat moment komen de machtige spirituele krachten en onfeilbare wijsheid van de groepsziel voor de Dienaar beschikbaar, en daarmee kan hij in woord en daad boven de gewone wereld van de persoonlijkheid uitstijgen, en voor een veel groter doel leven dan alleen maar zijn eigen geluk. "Als je wilt leven voor je lagere zelf, dan zal je dat leven verliezen. Als je wilt leven voor dienstbaarheid aan je medemens, dan zul je blijven leven. Als je het geestelijk leven wilt vinden, het leven van de mens in God, dan moet je een smal pad volgen en door een nauwe poort naar binnen gaan." – Jezus.

In de wachttijd bieden de ervaringen in de derde dimensie veel kansen om te leren liefhebben, dwars door de schijnbaar ondoordringbare illusies van afscheiding heen. Deze lessen komen in de vorm van al die hindernissen en ontberingen die alleen in de fysieke dimensie bestaan. Hoe moeilijk deze lessen soms ook zijn, zij bieden toch een groot scala aan mogelijkheden voor snelle groei en bewuste spirituele vooruitgang. Deze vorming in de fysieke wereld zal succesvolle zielen hun welverdiende toegang verlenen tot de hogere en verruimde ervaringsniveaus. De Aardegebonden ziel, die voor het eerst al zijn karma uit de derde dimensie heeft uitgewerkt en al zijn lessen heeft geleerd, zal dus verder ontwikkelen in een subtielere dimensie waar hij het bewustzijn volledig zal kunnen bewaren tijdens de opeenvolging van zijn onstoffelijke incarnaties. De Dienaar die zijn opdracht op Aarde met succes heeft uitgevoerd, staat natuurlijk een nog grotere beloning te wachten, want voor hem gelden andere regels, omdat hij al een hoog niveau op de evolutiespiraal had bereikt voordat hij aan zijn Aardse missie begon.

 

Op dit moment in de wachttijd zien we dat er nogal veel ontwakende Dienaren een niet te rechtvaardigen zelfgenoegzaamheid ten toon spreiden op grond van hun gedeeltelijk herinnerde spirituele status, en dit geeft reden tot bezorgdheid. Mensen die zich bewust worden van vage zielenherinneringen interpreteren die soms verkeerd, en dan raken zij ervan overtuigd dat de wetten en realiteit van de fysieke wereld niet volledig op hen van toepassing zijn. Dit is een grote misvatting over hun staat van bewustzijn, want het is pas juist en reëel op het moment dat de lagere voertuigen van de persoonlijkheid volledig zijn opgelost. Deze dwaling is de oorzaak van veel onverstandige zelfvoldaanheid onder Dienaren en het leidt alleen maar tot uitstel van het uitvoeren van hun missie, want het schept complicaties en nieuw karma. Als Dienaren verstandig zijn proberen ze doelbewust de sluier van vergetelheid te doorbreken, door verder te zoeken en te dienen, maar in plaats daarvan stellen ze zich soms wat al te gemakkelijk gerust met hun indruk ‘dat er iets prachtigs op hen af komt’ en dat ze niets anders hoeven te doen dan ‘te wachten tot het feest gaat beginnen!’. Hoewel zulke voorgevoelens inderdaad een kern van waarheid bevatten, zullen zelfgenoegzaamheid en spirituele passiviteit nooit bijdragen tot een gedegen voorbereiding. Integendeel, dit zal de Dienaar juist afleiden van het doel van zijn incarnatie. Zelfgenoegzaamheid is voor Dienaren in de wachttijd natuurlijk een zeer grote hindernis voor het laten stijgen van de planetaire vibratie. Het kan er zelfs toe leiden dat hun voertuigen uiteindelijk ongeschikt zullen blijken om de krachtige spirituele energieën te ontvangen die spoedig naar deze wereld zullen komen.

Alle persoonlijkheden die bij een bepaalde groepsziel horen, vormen belangrijke instrumenten van die groepsziel om het Goddelijk Plan op Aarde uit te voeren. Om die reden is het voor iedere bewuste Dienaar wenselijk om zijn mentale, emotionele en fysieke lichamen in de best mogelijke conditie te houden, zodat optimale dienstbaarheid mogelijk is. Het multidimensionale bewustzijn van een Dienaar verleent immers voortdurend allerlei diensten in vele dimensies tegelijk ‘aan de andere kant van de sluier’. Dienaren die hun lessen in de wachttijd moedwillig negeren, kunnen ervan op aan dat de zuiverende werking van de binnenstromende Aquariusenergie bij hen negatieve effecten tot gevolg zal hebben. (Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere mensen die er voor kiezen om egoïstisch en spiritueel passief te blijven.) Dienaren moeten beseffen dat zij, omdat zij in het algemeen gevoeliger zijn dan de gemiddelde persoon, de effecten van de binnenstromende energie als eersten zullen ervaren. Als zij zich onvoldoende voorbereiden in de periode tot aan de deadline, dan zullen zij de mensheid net zo diep in de steek laten als zichzelf. Verder voelen Dienaren zich vanwege hun diepe begrip verplicht om de mensheid al hun kennis beschikbaar te stellen. Maar als blijkt dat zij uit zelfingenomenheid of onverschilligheid deze afspraken niet nakomen, dan overtreden de Dienaren de Wet van Dienstbaarheid, de wet die hun zielen juist volgen. Als zij zo de aard van hun diepste wezen ontkennen, dan zullen zij wel moeten lijden en zware karmische consequenties over zich afroepen.

 

De wachttijd is een belangrijke periode waarin Dienaren leren hun twijfels en angsten te overwinnen, en waarin ze een begin kunnen maken zich samen met elkaar en met de mensheid voor een goede zaak in te zetten. De typische en tijdelijke beperkingen van de sluier van vergetelheid dwingen de Dienaar om zich in de wachttijd te verenigen en coöperatieve groepen te vormen, waarin hun verschillende maar aanvullende kundigheden gebruikt worden om de visie van de groep als geheel te manifesteren. Door zich opnieuw aan te bieden als volkomen aan goddelijke wil overgegeven instrumenten, zal het proces van hun eigen spirituele ontwaken – hun herinnering – zich vanzelf ontwikkelen.

Er zijn nog meer dingen die in wachtperiode gerealiseerd worden. Hoewel ze soms worden beschouwd als de wat minder belangrijke vormen van dienstbaarheid, zijn zij toch belangrijk voor de missie als geheel van de individuele Dienaar, en daarom mogen ze niet worden onderschat. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

1. De weg bereiden voor anderen, door de zeer belangrijke kwaliteit van een nederig zoekende houding te demonstreren. Het serieus zoeken naar de waarheid van alle tijden en naar het doel van hun incarnatie, zal Dienaren ongetwijfeld de nodige inzichten en ervaring brengen. Dit zal maken dat ze daar diep van overtuigd raken, omdat ze een juist inzicht krijgen in al die subtiele gevoelens die voorheen slechts vage fluisteringen van de ziel waren. De Dienaar krijgt zo een dieper inzicht in de plaats die zulke gevoelens in het Goddelijk Plan voor Verlossing van de Aarde innemen, en hij leert ze zo voor de uitvoering van dat plan op waarde te schatten. De ziel van de Dienaar zal zich daarmee opnieuw in vol vertrouwen in een ontwaakt bewustzijn kunnen manifesteren, waarbij hij alle kennis en ervaring uit vorige levens en uit de huidige incarnatie tot één consistent geheel integreert.

2. Het vastleggen en bewaren van belangrijke ontdekkingen voor het nageslacht. Dienaren begeven zich op alle mogelijke gebieden waarop zich vernieuwingen en ontwikkelingen voordoen. Zo verzamelen ze allerlei observaties en vergelijken ze gebeurtenissen, zodat de groepsziel die kennis en ervaring in zich op kan nemen. Dit wordt dan deel van het geheel aan ervaring en wijsheid van de groepsziel.

3. Het verhogen van de frequentie van de energieën van de planeet. Puur vanwege hun aanwezigheid op Aarde zullen Dienaren, zelfs al is hun sluier nog intact, met hun aura’s overal ter wereld bijdragen aan de verfijning van grove energieën. Ook zal de Dienaar met zijn streven naar spiritueel begrip bijdragen aan het hoogste goed van het geheel, door een behulpzame en stimulerende energie uit te stralen.

4. Mensen op hun zoektocht naar Waarheid tot nieuwe initiatieven inspireren. Tegelijkertijd helpen ze treuzelende Dienaren, die hun sluier van vergetelheid nog niet zo ver hebben doorbroken, zich hun doel te herinneren.

5. Het transmuteren en activeren van het subtiele energierooster van de Aarde. Dienaren voelen vaak een innerlijke drang om allerlei plaatsen op de wereld te bezoeken. Deze plaatsen blijken soms bestaande, vergeten of onontdekte heilige plaatsen te zijn. Daar helpen Dienaren Moeder Aarde spontaan – bewust of onbewust – om haar op haar nabije wedergeboorte voor te bereiden. Dit gebeurt door belangrijke gegevens en vitale energieën vrij te laten komen die in de planetaire intelligentie opgeslagen liggen en die sterk verband houden met de komende grote overgang.

6. Het nieuwe wereldparadigma in praktijk brengen en daarmee de bruikbaarheid van de ware visie van het Aquariustijdperk laten zien. Alles wat verbonden is met de oude en achterhaalde wereldnormen zal steeds verder afbrokkelen, totdat uiteindelijk alles ineenstort en volledig desintegreert. Daarom zullen Dienaren de weg naar de Nieuwe Wereld wijzen door bewust alle materiële zekerheden en typische sociale gemakken, die tegenwoordig voor veel Westerlingen de norm zijn, op te offeren. In plaats daarvan zullen zij actief het grotere Doel omarmen: het meewerken met het Ene Goddelijke Werk op Aarde.

7. Het prikkelen van anderen om verder te gaan op het spirituele pad, door voor iedereen beschikbaar te zijn met een rijk palet aan dienstverlenende activiteiten.

8. Algemene assistentie bij het heronderrichten van de mensheid, dit als voorbereiding op de Nieuwe Dag.

 

De meeste van deze diensten zijn voorbereidingen en worden verleend in de vroege stadia van een Dienaars missie en voorafgaand aan de veel belangrijkere Oogsttijd, en daarom zullen Dienaren er niet tot op het eind mee blijven doorgaan. In het algemeen zullen deze diensten juist vooral tijdens de wachttijd worden verleend, dus voordat volledige herinnering intreedt, en wel om de volgende redenen:

a) Wanneer de sluier van vergetelheid dunner wordt en het ontwaken volgt, worden de auravelden van de Dienaren sterk magnetisch. Het gevolg daarvan is dat gewone contacten en relaties tussen Dienaren en de meeste mensen steeds meer problemen geven door de onverenigbare vibraties. De zeer intense en krachtige uitstraling van de volledig ontwaakte Dienaar zal moeilijkheden opleveren voor ieder die zich schuil houdt in de schaduwen van zelfzucht en angst.

b) Naarmate Dienaren zich hun collectieve doel herinneren en naarmate zij hun aangeboren hogere vermogens hersteld zien, worden zij vanzelf meer toegewijd en raken zij steeds verder gespecialiseerd in hun specifieke gebied van dienstbaarheid, en dan zullen zij zich hoogstwaarschijnlijk uit de wereld terug willen trekken voor belangrijk occult werk in besloten kring.

c) Nu de frequentie van de vibraties op Aarde steeds hoger wordt, neemt ook de duisternis in de wereld toe, want de vijandige krachten doen nu een laatste wanhopige poging om hun controle en overheersing te behouden. Naarmate de hele mensheid steeds sterker gedwongen wordt haar innerlijke onzuiverheden onder ogen te zien en ermee af te rekenen, zullen Dienaren door hun aangeboren en steeds groter wordende gevoeligheid gedwongen worden om zich terug te trekken uit die steeds heftigere draaikolk van wereldwijde catharsis. Hoe meer de Dienaren zich hun spirituele wezen en hun taak herinneren, hoe verder weg zij komen te staan van al die mensen die het nalaten liefde en dienstbaarheid als hun levenshouding te kiezen. Ieder mens op Aarde zal in de naaste toekomst hoe dan ook de onvermijdelijke keus moeten maken om zich óf te verbinden met de Eilanden van Licht, óf met de spelonken van de duisternis. Grijze gebieden zullen er niet meer zijn.

 

Tijdens de wachttijd wordt het geduld van Dienaren vaak tot het uiterste op de proef gesteld, want vanwege hun heimwee hebben velen het gevoel dat het nu wel eens tijd wordt om naar hun oorspronkelijke wereld terug te keren. Dienaren incarneerden echter niet op Aarde om terug te keren en naar huis te gaan, voordat zij hun missie succesvol hebben afgerond. Dienaren die tijdens de wachtperiode de juiste keuzes maken, zouden zich gesterkt moeten voelen door het feit dat de tweede fase van hun missie zo veel positiever, vreugdevoller en productiever zal zijn dan het eerste stadium met alle onvermijdelijke blindheid en strijd. Heel binnenkort zullen Dienaren zich weer alle belangrijke details van hun nobele plicht tegenover de mensheid en de Aarde kunnen herinneren, en dan zullen zij hun missie volbrengen in hun volledig herstelde bewustzijn.

Identificeer je vooral niet met dit vergankelijke droomleven. Zolang de wachttijd nog voortduurt, zou dit zou de grote slogan van de Dienaar moeten zijn, want als de Dienaar objectief kan blijven door zijn ogen, oren, verstand en hart open te houden, dan zal hij zien dat alles in de hele wereld voelbaar in beweging is en dat er nog veel grotere veranderingen op komst zijn. Alle zorgen en spanningen uit de realiteit van gisteren zijn, als men erop terugkijkt, in feite niet veel meer dan vluchtige hersenschimmen in het licht van de nieuwe en helderdere realiteit van dit moment. Toch kunnen Dienaren die hun taak tot op heden verbeten hebben volgehouden, er inmiddels aardig genoeg van krijgen, en ze voelen zich soms alsof ze zullen sterven uit pure eenzaamheid, omdat ze moeten leven in een vreemd en vijandig land. Maar ze hoeven hun moeilijke weg niet lang meer alleen te gaan, want het goede nieuws raakt nu algemeen bekend en er ontwaken steeds meer Dienaren die op zoek gaan naar hereniging.

Als Dienaren hun lessen van de wachtperiode hebben geleerd en begrip kunnen opbrengen voor hun verleden – dus als ze hun verleden kunnen begrijpen, aanvaarden, vergeven en loslaten – dan zullen ze alle karma dat hen aan de derde dimensie bindt, oplossen en steeds meer contact met de groepsziel krijgen. Geheel bevrijd beginnen zij zich dan moeiteloos te verheffen op de golvende stroom van altijd nieuwe spirituele mogelijkheden.

Er ontwaken steeds meer Dienaren die bewust de weg van spiritueel zoeken en dienstbaarheid bewandelen, en zij trekken mensen aan die tot hun eigen directe spirituele familie behoren, en ook anderen die spiritueel op zoek zijn. De snelheid waarmee het onvermijdelijke proces van hereniging op het fysieke vlak over de hele wereld plaats vindt, bepaalt het einde van het grote, collectief uit te voeren werk waarvoor de Dienaren op deze wereld incarneerden, en het bepaalt dus ook het einde van de wachttijd.

 Thenewcall/ The Fellowship

 

 

Terug