De Voorbereiding Tot Het Achtvoudige Pad

28-01-2014 00:00

De fase die wij binnengaan in religieuze zin is reeds lang door Boodschappers en profeten voorspeld.

Velen hebben gezegd dat bij de aanvang van de Aquarius-era een nieuwe periode zou aanbreken, velen weten dat een oude periode heeft afgedaan, hoewel zij er innerlijk nog midden in staan.

In onze tijd is het grote probleem voor de mensheid: Hoe schakel ik over op die nieuwe periode? 

Hoe maak ik mij los uit oude denk- en levensmethoden en geef ik gehoor aan die nieuwe impuls, die ik op mij voel inwerken?

Enkele jaren geleden heeft de Heer van Rijckenborgh reeds gezegd dat er overgeschakeld moest worden op een Achtvoudig Pad van Verlossing.

Na dit even aangetipt te hebben liet hij deze overweging wederom vallen, omdat de groep die hem volgde, niet mee kon bewegen, niet mee kon denken in een nieuwe lijn, en niet in staat was zich los te maken van de oude leringen.

De tijd om uit te breken was nog niet aangebroken en daarom zijn, na dit aanstippen van het Achtvoudige Pad, alle bewegingen beperkt geworden, men is gevangen genomen binnen een vaststaande leer.

En zij, die met elkander opgesloten worden in zulk een gevangenis komen tot rebellie, zij zoeken uitwegen die niet reëel zijn en komen tot zelfbedrog!

Vandaar die religieuze revolutie in vrijwel alle geloofsbewegingen, of die wurgende stilstand die velen bedwelmt.

Deze opbrekende Aquarius-tijd dwingt de mensen de nieuwe periode binnen te gaan, en zij, die daarvoor niet klaar zijn zullen gekenmerkt worden door de meest uitzinnige handelingen.

Het vormen van een Gemeenschap, een Commune, zegt de jeugd tegenwoordig, is dan ook het enige redelijke antwoord op de Aquarius-werkingen. De pogingen der jongeren om tot zulk een commune-vorming te komen zijn tegelijk verblijdend en tragisch!

De oorzaak van het falen dezer communes ligt altijd in het niet doorgronden van de kosmisch-spirituele drijfveren achter deze massale religieus-sociale omwending.

Wij volgen de bewegingen onzer tijden, doch het gaat er slechts om of wij in staat zullen zijn de diepe bedoeling van deze era te begrijpen. Of wij ons zullen kunnen verheffen boven de denkwereld van hen, die zeggen dat men slechts de maatschappij behoeft los te laten om tot vernieuwing te komen.

U moet inzien hoe dicht deze denkwereld naast de onze ligt.  De recalcitrante jongeren, (wij spreken nu natuurlijk over de goedwillenden) menen dat de huidige maatschappij met zijn wetten en regels de creativiteit van de mens gedood heeft, en dat deze mens opnieuw tot scheppen moet komen.

In ieder mens woont een schepper, zo zegt men! En dan trekken zij zich terug in een huis, vergeten tijd en wet, relaxen en werken indien dit noodzakelijk is voor voeding en kleding. Wel, u moet eens achter deze levenshouding schouwen! U moet hier eens stilstaan bij het vage reflex van de werkelijke spirituele levensstaat, die beslist in deze houding verborgen ligt.

Onze huidige spirituele nood, die vrijwel de gehele mensheid aangegrepen heeft, komt voort uit een innerlijke armoede, er is geen innerlijk leven waarin de mens zichzelf vergeten kan! Religies hebben zich aangepast aan de maatschappij en komen om door wetten, orden, regels en verplichtingen. Er is geen innerlijke Vrijheid meer, waarin de mens alleen kan zijn met zichzelf, met zijn eigen denkwereld, met zijn ziel. 

Deze ziel wordt de tijd niet gegund zich te verplaatsen in haar eigen sfeer. Hoewel de moderne mens meestal over veel vrije tijd beschikt, wordt deze zo besteed, dat hij te druk met uiterlijke dingen bezig is om aandacht aan zijn ziel te kunnen schenken. Hieruit volgt een benauwenis, een gevoel van druk, ademnood, van binnenuit.

Religie is voor de mensheid altijd de uitlaatklep voor de ziel geweest. Binnen een goede religie kon de ziel relaxen!

Door de loop der tijden zijn religies intellectuele of mystieke dictaturen geworden, waarbinnen de ziel zich slechts kan ontplooien mits er bepaalde uiterlijke wetten in acht genomen werden. Met het gevolg dat de ziel zich meer en meer opsloot en gebrek aan levensadem kreeg!

De ziel, uw ziel, moet zich altijd, op ieder ogenblik van de dag of de nacht kunnen declareren!

Dat is religie, dat is godsdienst. 

Godsdienst is een aangelegenheid tussen God en uw ziel en niet tussen de Heer Die of Mevrouw Die en den Absolute!  God en Ziel hebben geen behoefte aan menselijke wetten om tot elkander te komen. God kan zich op ieder ogenblik aan de Ziel bekend maken, zodra die Ziel relaxed is.  Wij gebruiken met opzet de uitdrukking "relaxed" om de actualiteit van dit probleem duidelijk te maken!

Relaxed wil niets anders zeggen dan ontspannen, vrij zijn, om te luisteren en te zien wat de Ziel zelf wil.

In nauw verband met deze ziele-ontspanning staat het zenuwgestel. Het zenuwgestel is een uitdrukkingsapparaat van de ziel, althans het behoort dat te zijn! In een wereld waar 90 % van de mensheid lijdt aan zenuwbeschadigingen kan de ziel zich niet meer openbaren. Vandaar, en verstaat u dat toch goed, proberen wij u te brengen tot die innerlijke ontspanning, tot dat innerlijke relaxed-zijn, waardoor u wederom met het innerlijke gehoor kunt luisteren!

Waardoor uw zenuwgestel geneest en uw ziel wederom zal kunnen beschikken over een waardig werkend instrument.

Voordat wij daadwerkelijk verder zouden kunnen gaan op dit achtvoudige Pad moet er allereerst een groepje mensen zijn dat die innerlijke relax bereikt heeft.

Al onze hulp is daarop gericht, op een innerlijke reiniging, een innerlijke doorbraak, een teruggaan tot de eerste staat-van-zijn waarin de ziel in staat was zich te openbaren zoals en wanneer zij dat wilde!

Het zich terugtrekken van de jongeren in communes is niets anders dan het gehoor geven aan een vage intuïtie.

Men wil "halt" roepen tegen die steeds verder doorvretende overheersing van de uiterlijke wetten, velen gevoelen hoe zij ondergaan in een machtige moloch, die henzelf verslindt zonder dat zij er iets tegen kunnen doen! Wel, dat gevoelen wij toch allen? Wij zijn nietige wezentjes die tegen wil en dank opgeslorpt worden, dat funeste raderwerk dat maatschappij genoemd wordt!

De tijd is een kostbaar element geworden, een veeleisende dienaar, die ons ketent aan dat niets-ontziende raderwerk. En de besten onder de mensheid trachten zich met alle macht te verzetten tegen de onhoudbaar voortdraaiende molens, en stelen kostbare tijd om iets "aan religie te doen"! Dat is een noodsprong van de gevoelige mensen, van hen die beseffen dat zij ten gronde gaan en niet willen!

Dit is de hopeloze en tragische strijd tussen mens en wereld-moloch en die strijd zou van tevoren reeds beslist zijn, voor allen zo daar niet die Oer-Herinnering in sommige mensen was, die hen een bepaalde weg op dwingt.

Zo ziet het er in werkelijkheid uit, enkelen worden gespaard, verlost, uitsluitend op basis van deze Oer- Herinnering! En deze Herinnering spreekt slechts wanneer de ziel relaxed is!

Voelt u de ernst van dit alles?

Voelt u de tragedie en de waarheid achter dit alles?

En beseft u nu dat een spirituele Gemeenschap, waarbinnen het mogelijk is om op elk uur van de dag of de nacht de ziel te relaxen, een noodzaak geworden is?

En dat zulk een Gemeenschap wereld-omvattend moet zijn om de enkelen waardevollen nog uit te kunnen redden?

Verstaat u nu dat zulk een Gemeenschap der Verlossing geen bepaalde Naam behoeft te bezitten, noch kàn bezitten, maar dat zij slechts genoemd kan worden in het Grote Verlossingsplan, wanneer zij waarlijk een Ziele-Veld aantonen kan om zichzelf te bewijzen?

Spirituele mensen, (en daaronder verstaan wij slechts hen, die de Oer-Herinnering bezitten), hebben een zeer gevoelig zenuwgestel, dat moeten zij hebben, wil de ziel er gebruik van kunnen maken.

Elke religie die spanning brengt in dat zenuwgestel, die het ziek maakt, inplaats van gezond, is niet in staat de ziel tot Leven te wekken! 

Het overgrote deel der mensheid lijdt aan zenuw-stoornissen, en zij die pochen dat zij zenuwen als stalen koorden bezitten, zeggen daarmee tevens dat zij keiharde materialisten zijn! 

Ieder religieus lichaam op aarde wordt bevolkt door een groot aantal zenuw-gevoelige mensen, omdat deze mensen zoeken.  Omdat zij innerlijk opgebroken zijn, en een innerlijke benauwenis kennen, die zij niet kunnen definiëren, noch er een oplossing voor weten!

De eerste plicht van een ziele-verlossende religie is dan ook de mensen te genezen, hen te balsemen. Zonder deze genezing kunnen die mensen niets waarachtigs doen in ziele-verlossende betekenis. Zij kunnen hun God, de Bron van hun ziel, niet meer bereiken, omdat hun instrumentarium kapot gemaakt is in de loop der tijden.

Ziet u toch de logica en de eenvoud hiervan in!

En ziet u toch de helse tragedie dat duizenden van deze gevoelige mensen de prooi worden van keiharde parasiterende materialisten!

De wet der natuur, dat de sterken de zwakken verslinden, is ook hier geldig! Alle waarachtige zoekers, in spirituele zin, zijn, materieel gezien, zwak. En hun zwakte is gelegen in hun innerlijke honger, die hen de weg van vele profiteurs opdrijft!  Spiritueel hongerenden zijn net zulk een gemakkelijke prooi als lichamelijk hongerenden.

De harde wet van het natuurlijke lijfsbehoud zet zich voort tot binnen de religies, omdat de moderne religie een onderdeel van de maatschappelijke ordening is geworden!

Daarom is nu de opgave van de spirituele mens: trek je terug, trek je onder de klauwen van de moloch uit, en, zoals wij in een Pistis-Sophia-conferentie mochten zeggen: onze gemeenschap staat dan ook onder de kosmische inwerking van het positieve Virgo-principe: terugtrekken binnen een hoger levensveld en onszelf rein wassen, maagdelijk worden.

Iedere spirituele gemeenschap, waar ook ter wereld, heeft deze opdracht. Daarom kunnen we niet stil blijven staan bij het geven van diensten en het houden van meditatie-stonden, maar wij moeten deze opgave nog sterker gaan verwerkelijken en een waarachtig veld vormen, dat dag en nacht ter beschikking staat aan al deze spiritueel hongerenden, die op de vlucht gegaan zijn voor het beest, dat uit de afgrond oprijst.  

Slechts wanneer u erin slaagt uw ziel te ontspannen en haar de vrijheid terug te geven, kunt u de volgende stap doen en wederom schepper worden!

Voelt u hoe dicht de jongeren uitspraak: "In ieder mens woont een schepper," deze geestelijke Waarheid benadert!

Wij moeten de mens geen lezingen aanbieden, die hun zenuwgestel en hun intellect, en hun moreel belast, maar wij moeten hem slechts De Gemeenschap aanbieden.

Een rust schenkend Veld. Een Ziele-Commune, waarin hij zichzelf wedervindt en waardoor hij de Waarheid van den Beginne, en zijn Eerste Liefde herkent.

Het is niet zo verwonderlijk dat het Boeddhisme (wat men daar dan ook onder verstaat!) DE actuele godsdienst lijkt te worden onder de jongeren, want de vorm van Boeddhisme die hen aantrekt is het mediteren, het in zichzelf terugtrekken. De honger naar innerlijke Rust jaagt de mens de weg der meditatie op, zonder dat hij daarop voorbereid is. Zonder dat hij iets van de spirituele achtergronden kent.

De achtvoudige weg die meditatie en concentratie voorschrijft is daarom werkelijk gevaarlijk voor de onwetenden, en toch wordt deze weg in deze era aan de mensheid opgedrongen!

Zij moet die weg op, wil zij niet volkomen verloren gaan in overspanning, in geforceerdheid, en in innerlijke armoede.

De Achtvoudige weg is dan ook allereerst het dwingende "Halt", een moment van rust, bezinning, waarin de mens kan opzien naar de Poorten van Saturnus, waarin hij kan neerblikken in de wateren van de Jordaan. En in dit bezinningsmoment komt de vraag op hem aan: "Ga je verder of niet?" 

Dat is het hernieuwde contact tussen God en Ziel.

Het antwoord op die vraag kan slechts hij geven, die zijn wezen zo gereinigd heeft dat hij het Woord van den Beginne spreken kan. Slechts wanneer een klein groepje mensen zijn innerlijke maagdelijkheid hervonden heeft, en de ziel haar God Het antwoord geven kan, kan er verder gebouwd worden. Dan pas is er sprake van verder gaan.

Wat wij doen, is zulk een groepje gereed maken, zulk een groepje reinigen, genezen, innerlijk doen relaxen, opdat de ziel haar God ontmoeten kan.

Staan uit onze groep deze Meester-Bouwers op, deze bezitters van het Eerste Woord, dan gaan wij verder, en gaan wij ons Veld vergroten, in spirituele zin. 

Dan kunnen wij op basis van deze Meester-Bouwers iedere zoeker, iedere hunkerende, waar hij ook vandaan komt, waaraan hij ook lijdt, psychisch of fysiek, ontvangen, en, wat belangrijker is, Genezen en de mogelijkheid tot verlossing schenken. Het ogenblik komt nader waarop wij naar buiten moeten treden,maar dit kan slechts zegenrijk zijn, wanneer die basis van de Meester-Bouwers aanwezig is! Zij zijn degenen, die in de maagdelijke Oernatuur hun levende Ziel hervonden hebben en daardoor bezield worden.

Zij schenken een Gemeenschap een vibratieveld van Genezing, Verlossing en Rust.

Daarom is onze arbeid momenteel een innerlijke Arbeid, die echter binnen korte tijd gereed moet zijn, en dan danken wij God voor degenen, die gereed gekomen zijn, omdat zij de ernst van deze woorden herkend hebben! Met hèn, zullen wij een groot, machtig, helpend Veld spreiden, voor elkeen, die daaraan behoefte heeft.

Besef daarom de noodzaak van innerlijke Arbeid in uzelf, besef de ernst daarvan voor uzelf.

En laat u niet verslinden, vernietigen door het beest uit de afgrond, dat in deze era zijn prooi gaat zoeken.

Verberg u in de sfeer van uw ziel, wanneer u kunt, waar u kunt. Totdat u niet meer daaruit wilt en zult gaan, dan is het Goed, dan is het HEEL GOED, want gij hebt de Oase der Verwerkelijking hervonden. 

Moge het zo zijn, binnen de tijd die ons toegemeten is.

 

16 May 2008

Henk en Mia Leene

https://www.henkenmialeene.org/

Terug