De verschillende typen zielen

18-11-2016 00:00

 

V. Ik had net een gesprek met een vriend, maar hij wil maar niet loslaten.

A.
Misschien is hij op het involutionaire pad en kun je hem niet helpen?

V. Wat betekent dat?

A.
Als een ziel op de involutionaire boog zit, verklaart dat een hoop. In de afgelopen jaren heb ik veel mensen Geroepen en gemerkt dat hun ziel daar in feite weerstand tegen bood. Dat was dus geen weerstand uit persoonlijke angst, maar een zeer terechte weigering. De Roep tot Terugkeer is op het huidige moment maar voor heel weinigen op Aarde bestemd.

Mensen die het hebben over het persoonlijk verwerkelijken van de innerlijke Christus zitten vaak vol met een heel verkeerde ideeën, omdat zij vrijwel altijd op de invo-boog zijn en dus niet klaar zijn voor Terugkeer als een zielevonk – Ascentie – tot de Christusstaat. Daarom bieden ze weerstand als ze de hogere Roep horen en kunnen ze er soms fel tegeningaan, zelfs als het heel fijne en oprechte mensen zijn.

De grote vergissing die ze maken is echter dat ze proberen om de leerstellingen toe te passen die voor zielen die op de evolutionaire boog zitten van toepassing zijn. Evo-zielen zoeken naar het versmelten met en verenigen met de Christus. Vandaar alle verdraaiingen en glamour in de spirituele supermarkt.
Leraren zoals Neale Donald Walsch etc. zijn leraren voor invo-zielen, maar dat zijn programma’s waar evo-zielen nauwelijks enige interesse hebben.

V. Waarom zijn er invo-zielen?

A. Het is deel van het Kosmisch Plan.
De Godheid splitst zichzelf op en zendt talloze vonkjes naar de universele Ether om ervaring in co-creatie op te doen. Het eerste stadium is involutie, en dat houdt in een steeds verder gaande individuatie totdat het minerale rijk is bereikt. Als ze dan daarna op de evolutionaire boog stappen, keert de individuatie weer langzaam terug naar Eenheid. Dan, als de Godheid zijn investering terugontvangt, dan groeit hij, ontwikkelt hij zich, en wordt hij iets groters in God.

Dit hele proces ­ invo en evo ­ is op zijn minst Vreugdevol zolang het deel is van het Goddelijk Plan en dus een aspect is van de Stroom. In de gevallen werelden van ­Lucifers plan is het echter een heel ander verhaal.
Dit betekent dat invo-zielen, als zij via transfiguratie al hun karma opgebrand hebben en terugkeren naar de Goddelijke Involutie, in feite terugkeren naar een Vreugdevolle Staat, zelfs als zij op de Involutionaire Boog zitten. Het eindresultaat van hun transfiguratie zal anders zijn dan dat van evo-zielen, want het is afhankelijk van het ervaringsniveau van de Vonk. Maar toch geldt dat het Doel voor zowel gevallen invo-zielen als gevallen evo-zielen hetzelfde is: Terugkeer naar het Koninkrijk van Vreugde-Gelukzaligheid. Als een ziel eenmaal Teruggekeerd is, ontvouwt het Plan zich weer verder in de Goddelijke Werelden, ongeacht invo of evo.

Het hele doel van het Goddelijk Plan van Bevrijding is dat zielen hun karma oplossen, dat ze grove energieën transmuteren en dat ze zich hun oorsprong her-Inneren, zodat daardoor hele werelden van de greep van Lucifer bevrijd kunnen worden. Als Bevrijding eenmaal bereikt is, gaan de getransfigureerde zielen in volledige Vrijheid weer verder met hun Reis in God.
De gevallen luciferische ziel wil zich verder van God afscheiden, terwijl de goddelijke invo-ziel juist ervaring zoekt voor en in God. Vandaar ook dat er twee universa zijn, en twee plannen: Eén gevallen – of kwaad –, en één Goddelijk ­ of Goed.

Nu, in de wachttijd, lijden we natuurlijk vanwege het kwade plan op Aarde. Dat is ook waarom we willen ontsnappen, naar Huis gaan. Maar alleen de transfigurerende Genade van de Christus kan ons Bevrijden.
Mensen die zelf moeite doen om persoonlijk te ascenderen werken hard mee aan het luciferische plan van het groter, beter en sterker maken van de van God afgescheiden individualiteit. Invo-zielen in het goddelijk Plan maken zich totaal geen zorgen of ze beter of minder worden, of groter of kleiner, maar zij stromen eenvoudigweg met de Stroom mee, en laten het Plan zich heel natuurlijk ontvouwen.

Als de levende Roep op mensen overgebracht wordt, dan geldt voor de meesten dat er een katalytisch effect optreedt. Dit effect zal sommigen van hen stimuleren en laten ontwaken tot het niveau dat voor hen mogelijk is en dat bij hun hoort.
De meeste invo-zielen zullen echter weglopen en geen deel willen uitmaken van het grotere werk van het bouwen van de Ark via de Christus en de Terugkeer naar Gods Koninkrijk. Evo-zielen daarentegen ­ waarvan er op dit moment klaarblijkelijk maar erg weinig zijn op Aarde ­ zullen in harmonie blijven met het Hogere Werk van Terugkeer, en dat zal maken dat ze hun Familie zullen herkennen en dat ze zich met ons willen herenigen.

V. En hoe zit het dan met mensen die helpen waar ze kunnen, maar die in een staat van vrede zijn?

A. Voor zulke mensen geldt in de regel dat ze 1) relatief weinig karma dragen, en 2) zich goed thuis voelen in deze dichte wereld ­net als invo-zielen.
Jezus was niet in een staat van Vrede toen hij zijn Roep liet klinken in deze wereld. Hij kende alleen Vrede op de momenten dat hij in de hogere werelden was, weg uit zijn lichaam, en weg uit deze wereld, waar zijn Koninkrijk geen deel van uitmaakte.

Het is dus de gevallen staat en het karma dat de problemen veroorzaakt, niet het invo-plan of de zielen zelf. Lucifer is de oorzaak; hij en zijn wereld.

Laten we eens een scenario schetsen:
Neem eens alle invo- en evo-zielen in deze wereld in gedachten. Allemaal zijn ze totaal verschillend, met allerlei karakters, neigingen, bewustzijnsniveaus etc. Bovendien zijn ze voor het grootste deel bezig met vechten, vrezen en irriteren van elkaar – wat Lucifer juist graag wil!

Stel je nou eens voor dat deze zielen zich door de Transfigurerende Golf naar hun respectievelijke niveaus terug kunnen laten stuwen, hetzij in de Invo- of de Evo-boog van het Goddelijk Plan. Als ze daar teruggekeerd zijn, zijn ze nog altijd heel divers, en hebben ze nog altijd heel verschillende neigingen en karakters en niveaus van licht/liefde etc., maar nu vechten, vrezen en irriteren ze elkaar niet meer. Nu ze teruggebracht naar hun boog van Invo- of Evolutie, realiseren ze zich ze dat ze deel zijn van God, en dat brengt hen op zijn minst een hemelse vreugde.

V. Dat is Bevrijding, niet waar? Betekent dit dat invo-zielen het makkelijker hebben om hun missie te volbrengen?

A. Ja, dat inderdaad wat Verlossing is: Terugkeer naar het niveau in het goddelijk Universum waar de zielevonk thuishoort.
Het doet er dus ook niet toe of een invo-ziel het “makkelijker” heeft dan een evo-ziel, want alles wordt ervaren als Vreugde en Vrijheid in God, op ieder niveau. Verlossing is dus uiteraard het enige doel van alle gevallen levens.

V. Bestaat dat goddelijk Universum voorbij deze gevallen niveaus? Dus vanaf het boeddhaniveau en hoger?

A. Nee, het bestaat vanaf het goddelijk Etherische niveau. Lucifer heeft alleen maar reflecties gemaakt van die niveaus – d.w.z. van de goddelijke Etherische, Astrale en Mentale niveaus – en een deel van alle bewustzijnsvonken zijn gevallen en dus in die reflectieniveaus verstrikt geraakt. Dat is het deel van het bewustzijn dat lijdt en naar bevrijding zoekt.

V. Het lijkt mij dat invo en evo eigenlijk op hetzelfde neerkomt.

A. Als het gaat om goddelijk of gevallen, ja dan zijn ze hetzelfde: gevallen invo- en gevallen evo-zielen tegenover goddelijk Invo- en goddelijk Evo-zielen.

Al wat nodig is voor Terug te keren naar een eeuwige hemelse Vreugde is Verlost worden.
Waar Gods Plan zich ontvouwt, daar is Harmonie en Vrijheid.
Waar Lucifers plan zich ontvouwt, daar is disharmonie en lijden. Dat is een waarheid die maar erg weinig mensen begrijpen.

V. Dus is het dezelfde Roep.

A. Het is dezelfde Roep van Gods Liefde, dezelfde Roep tot Terugkeer, ja, maar dat betekent niet voor iedereen Terugkeer tot hetzelfde niveau in God. Toch zullen allen die Terugkeren goddelijke Vreugde kennen en de Universele Eenheid ervaren.

De meer ervaren Dienaren, waar in Dienaren van het Goddelijk Plan over gesproken wordt, zullen evo-zielen zijn. Dat zullen wezens zijn die klaar zijn met ego-individuatie en er zelfs helemaal geen interesse in hebben. Daarom zijn zij noch in staat, noch geïnteresseerd in het inspireren of begeleiden van invo-zielen. Zij zullen verlangen naar Eenheid met de Godheid. De hoger ontwikkelde Dienaren zullen daarom representanten zijn van collectieve wezens op hun weg terug naar de Logos.

Maar, of iemand nou verlangt naar de Gelukzaligheid van de Logos, of naar de iets minder kosmische Vreugde-Gelukzaligheid van het goddelijk Etherische vlak, Verlossing is altijd het doel.

V. Dus al deze dienstbaarheid hier is slechts een praktische les?

A. Niet als het je ernst is. Serieus gemeende Dienstbaarheid is de Roep tot Verlossing.
De meeste mensen komen in hun onwetendheid helaas niet veel verder dan een beetje pootjebaden in Lucifers wereld. Dat is een treurige zaak.

V. En zullen invo-zielen op de Dag des Oordeels op dezelfde manier beïnvloed worden als evo’s? Ik bedoel... ook zij moeten een bepaald minimumniveau bereiken, toch?

A. Ook zij zullen ervoor moeten KIEZEN om de luciferische imitatie op te geven, dus het gereflecteerde, tegengestelde universum achter te laten, ja. Anders zullen hun onopgeloste karmazaden opnieuw in een andere persoonlijkheid moeten incarneren, om zo de lessen van lijden in afgescheidenheid te leren.

V. Ik heb de indruk dat er 100 keer meer invo’s zijn dan evo’s. Is dat juist?

A. Er zijn op dit moment miljarden invo-zielen op Aarde. Ze vormen inderdaad de overgrote meerderheid.

V. Wie worden door deze Dienaren begeleid?

A. Dat hangt ervan af hoe ver de Dienaars zielevonk ontwikkeld is.

Populaire en oprecht liefhebbende leraren zoals Tich Nhat Hanh, Moeder Theresa en al die leraren in de populaire New-Agebeweging dienen invo-zielen. Impopulaire leraren zoals de Boeddha, Sri Dava Prakasha etc. proberen evo-zielen te bereiken.

V. Ik begrijp het. Ons pad is niet per se wat we zelf kiezen, maar past bij het niveau waar we aangeland zijn. Welke zielen diende Yogananda?

A. Uiteindelijk probeerde Yogananda evo-zielen te bereiken, maar hij was ook uit Liefde en Mededogen geïnspireerd om invo’s te helpen. En omdat deze wereld voornamelijk bevolkt wordt door invo’s, werkte hij het meeste met hen. Dat was niet in de eindtijd, zoals nu, maar Terugkeer is altijd het doel zolang we in deze gevallen wereld zitten.

Mensen die voor de illusie en voor zelfzucht kiezen, kunnen we helemaal niet helpen. Maar Gods Waarheid en Liefde zal vanzelf zowel oprechte invo’s als oprechte evo’s helpen.

Er zijn op dit moment niet zo veel Zoekers in de ware spirituele zin van het woord ­ dus mensen die op Verlossing gericht zijn. Zoals bekend zijn de meesten diep in slaap en heel erg ver de weg kwijt. De vibratie van Liefde en Waarheid zal resoneren bij iedere oprechte ziel die het weigert om angst te dienen. Zij die wel de angst dienen, dienen daarmee Lucifer, en daarom kunnen zij niet terugkeren. Maar de oprechte zielen tonen dat ze overeenkomsten hebben met het Land van Waarheid. Zo laten ze dus ook zien dat ze kandidaat zijn om opgenomen te worden in de concentrisch gekleurde cirkels van de Tempel – de Ark.

V. Is dat een goddelijke hiërarchie?

A. Ja. De broeders der duisternis, hebben ook een hiërarchie, maar dan een onheilige en dus tegenovergestelde, en zij roepen hun leerlingen op om weerstand te bieden tegen de natuurlijke aantrekkingskracht van God, die in een eindtijd zoals nu volgens de wet steeds sterker wordt.

V. Worden evo’s niet een beetje labiel vanwege al die weerstand op Aarde?

A. Jazeker. Deze wereld kan een ziel beslist uit zijn evenwicht halen! De meeste zielen verlaten de fysieke Aarde met meer karma en complexen dan waarmee ze kwamen! Dat is ook de reden dat het tijd is voor het Vuur. Bevrijding kan nu maar door heel weinig mensen bereikt worden vanwege de vervuilde staat van de planeet en de anti-spirituele aard van de maatschappij!
Het is gewoon zo dat ware mensen erg weinig voorkomen op Aarde – punt uit! Er is zoveel angst, en zoveel verkeerde identificatie dat de ware leerstellingen verdund en meestal zelfs verdraaid moeten worden (dus in feite vervalst) om te zorgen dat het ego zich op zijn gemak blijft voelen.

In deze gevallen wereld hebben de meeste mensen nog niet het gezonde ego ontwikkeld waarmee ze het Pad van Verlossing kunnen bewandelen. Ze moeten eerst genezen. Ze moeten eerst een gezond zelfgevoel ontwikkelen, wat eigenlijk ­ in een gezonde wereld ­ in de kindertijd zou moeten gebeuren.
Zulke gewonde zielen zijn er uiteraard niet klaar voor om gevorderde spirituele leerstellingen in praktijk te brengen, en als ze dat toch proberen­ en er zijn er miljoenen die dat doen! ­ dan kunnen ze zichzelf zelfs nog meer schade berokkenen.

Gelukkig zal de komende wereldwijde schoonmaak deze planeet zuiveren van veel ziekte, karma en ongerechtigheden, en dat zal voor iedereen een frisse start in de Nieuwe Wereld mogelijk maken.

* * *

V. Als we anderen moeten dienen door ze naar de Waarheid te leiden, hoe moeten we dat dan doen met mensen die geen ogen hebben om te zien en geen oren om te horen? Ik heb hier moeite mee, al een hele tijd eigenlijk. Hoewel ik mijn best doe om het licht in mijn hart te bewaren en ik me richt op het goede in iedereen die ik tegenkom, ben ik iedere keer weer ZO verbaasd dat mensen niets WILLEN weten over deze glorieuze verandering die eraan staat te komen... en ook niet over het feit dat we niet gewone stervelingen zijn, maar Spirituele Wezens die deze wereld bewonen. Meestal waren dat mensen die dicht bij me staan, mensen die ik allerlei opzienbarende dingen verteld heb – meer dan genoeg informatie waar ze, naast hun gewone leven, eens goed over na konden denken. Ik wil niet steeds met mijn hoofd tegen de muur oplopen. Ik zou graag van U horen hoe U hiermee omgaat, want het is iets dat een probleem zou kunnen worden.


A. Er zijn op dit moment vier categorieën zielen op Aarde: Zielen die afdalen in hun involutionaire stadium, anderen die stijgen en dus in hun evolutionaire periode bezig zijn. Verder is er een derde categorie van zielen die op een bepaald punt gestopt zijn. Zij zijn op hun laagste punt aangeland in hun ontwikkeling, maar zijn nog niet aan hun stijging begonnen.
De meeste zielen op Aarde zijn nog in hun involutionaire stadium: kindzielen.

Op de grens tussen de involutionaire en de evolutionaire perioden staat de Christus. Zijn Komst luidt het begin in van de evolutionaire Periode voor de mensheid op Aarde­ de evolutionaire boog van terugkeer. De meerderheid van de mensen zal echter doorgaan met afdalen, dat wil zeggen, zij zijn nog steeds op het involutionaire pad. Daardoor zullen zij geen transfiguratie meemaken (Oogst of totale bevrijding). Er zal in de komende periode eerst een andere opwaartse impuls naar de Zon toe moeten komen. Zij zijn nog geen Zoekers naar de Heilige Waarheid, en daarom kan er geen werkelijke spirituele relatie met hen bestaan.

De tweede categorie zielen zou je adolescente zielen kunnen noemen. Als zij oprecht en zuiver van hart zijn, kunnen we met hen werken, maar toch kunnen we hun niet alle Mysteriën openbaren. Hun zielen zijn nog onvoldoende ontwikkeld om de Weg van Bevrijding te gaan.

De derde categorie van zielen bestaat uit wat we ‘oogstbare zielen’ zouden kunnen noemen. Dit zijn mensen met een open hart die klaar zijn met dualiteit. Waarschijnlijk hebben ze er aardig genoeg van om nog aan het wiel van reïncarnatie gebonden te zijn en in de fysieke wereld te moeten bestaan, want zij verlangen Terug te keren. Dit zijn de oudere zielen, en op hun zijn de volgende (geparafraseerde) woorden van de Boeddha van toepassing:

“Zelfs als deze wereld inderdaad precies zou zijn zoals de dichters hem droomden, als rampen niet meer bestonden en aan alle pijn een einde was gemaakt, als iedere genoegen dieper was dan ooit en alle schoonheid nog subliemer, zelfs al alles tot volkomen perfectie zou worden gebracht, zelfs dan zou de ziel zich er altijd nog bij vervelen. Omdat hij zich bevrijd had van alle wereldse verlangens zou hij er zich evengoed nog vanaf keren. Deze dualistische Aarde is een gevangenis voor de ziel, en al wordt die nog zo mooi aangekleed, de ziel zal toch blijven verlangen naar de vrije en ongebonden omgeving buiten de gesloten muren. Ook de zogenaamd hemelse wereld van de astrale sfeer kan de ziel net zo weinig bekoren als de materiële sfeer; de ziel krijgt ook daar gauw genoeg van. Ook deze hemelse genoegens hebben hun aantrekkingskracht volledig verloren Iemands emotionele en mentale genoegens geven de ziel niet de geringste voldoening meer. Inderdaad ze komen en ze gaan, vergankelijk als ze zijn – net als de waarnemingen van de zintuigen. Zij zijn beperkt, voorbijgaand en zullen nooit voldoening kunnen geven. De ziel heeft schoon genoeg van al deze veranderingen en hij is deze wereld meer dan moe, en daarom schreeuwt hij luid om Bevrijding.”

Dit zijn de zielen die de Harvesters (zij die de Oogst binnenhalen) proberen te vinden. Met hen kunnen ze in het innerlijk heiligdom werken.

De vierde categorie zielen wordt besproken in Dienaren van het Goddelijk Plan. Zij zijn een beetje anders dan de rest, vooral op dit moment op Aarde. Deze categorie bestaat uit zielen die vanuit de hogere spirituele werelden afgedaald zijn om de mensheid in deze eindtijd van dienst te zijn, en om de kritieke massa bij elkaar te brengen om de Wet te vervullen. Dit zijn de 144.000  ‘uitverkorenen van God’ (het nummer is symbolisch) die, zoals voorspeld, op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de mensheid op Aarde zullen verschijnen.

Op dit moment werken deze zielen voor het grootste deel ondergronds. Ze wachten en laten de Roep horen waar ze kunnen. Ze worden niet goed begrepen door de massa, een zelfs ook niet door vrijwel alle spiritueel ingestelde mensen. Het is alsof zij uit de toekomst gekomen zijn. Eén van hun belangrijkste taken is het helpen bouwen van een interdimensionale overbrugging in het melkwegstelsel die het hogere met het lagere verbindt, helemaal tot aan het etherische vlak op Aarde.

Normaal gesproken zijn er drie typen mensen:
1) Hyletici – mensen met alleen een zintuiglijk bewustzijn,
2) Psychici – mensen die gebruik maken van de geest en die misschien ervaringen hebben met de lagere subtiele sferen en dus hun lagere psychisch vermogens hebben ontwikkeld. Veel mensen uit de New-Agebeweging vallen hieronder.
3) Gnostici – mensen bij wie de Goddelijke Vonk tot leven komt. Soms noemt men hen ook wel “Mensen van Herinnering”.

Alleen de laatsten (waarvan er relatief maar erg weinig zijn op Aarde) kunnen niet alleen de Roep van de Christus horen, maar er ook adequaat op reageren, en dat zal maken dat ze in deze tijden de zalvende genade kunnen ontvangen.

De Roep klinkt nu voor iedereen, maar de respons van de Hyletici en Psychici zal vaak een mengeling zijn van angst en vijandigheid, of op zijn best totale onverschilligheid.
Diegenen die in staat zijn om de Roep te horen en er gehoor aan te geven zijn ofwel hoogontwikkelde zielen die naar de Aarde zijn gekomen, of oude zielen die zich in het evolutieproces op Aarde hebben ontwikkeld, en nu klaar zijn voor de Oogst. Het kunnen ook oudere zielen van starseeds zijn die van elders gekomen zijn en nu op Aarde geïncarneerd zijn om in deze periode deel te nemen aan de Genade van het Tijdperk die er nu aan staat te komen.

Thenewcall

Terug