De uiteindelijke Bevrijding

18-11-2013 00:00

 

Nu wij hier op de Aarde leven, staan we voor een grote keus.

Het kwaad dwingt ons om te bepalen waar wij nu voor leven.

Dit is om onze ziel te testen en voorbij het kwaad te gaan.

Dat gebeurt er als we slagen; als we falen, grijpt het ons.

 

Dus horen wij de boodschap, en luisteren wij goed?

Het kwaad breekt los in al zijn kracht en is niet meer te stuiten,

En elke ziel die in ‘t verleden ooit diens zaad verstrooide

Voelt nu gestaag en duidelijk het duister in hem groeien.

 

Verleidelijke krachten, van onze schaduwzijde,

Zij buigen onze geesten en ze leiden ons tot zonde.

In al die dwaze fouten en ons pijnlijk luid geschreeuw

Zien velen ons hard vallen, en diep ten ondergaan.

 

Wij kunnen onze fouten uit zo vele levens her

Weer genezen door ‘t ontvangen van het licht en helderheid.

Maar als het wordt vertroebeld door de duisternis die rijst,

Dan zal het kwaad in ons zich tonen en zijn stempel achterlaten.

 

Dus let goed op en luister, want gauw zal het gebeuren

Dat het vuur ons ook bezoekt; dan branden wij als houtskool

En gloeien wij als vuur, want ál onze schulden

dienen ingelost te zijn, voordat wij wederkeren.

 

Dus, mijn broeders en mijn zusters, nu is het de tijd

van oogsten, overdag en zelfs gedurende de slaap,

Want kwade machten, lage krachten rijzen nu weer op.

Zij dagen ons weer uit, en zij maken het ons moeilijk.

 

Deze koude duisternis, zo verre van het Licht,

Wordt van de Aarde weggezuiverd en zoekt nu het gevecht.

Alle haat en wraakzucht, en ook sluwheid komt nu vrij,

En zullen hen beslist verleiden, die dít niet kunnen zien.

Het kwaad komt naderbij maar dat bevreest ons zeker niet

Omdat wij goed begrijpen wat er eigenlijk gebeurt,

Want dat wat wij nu oogsten, is ooit door ons gezaaid,

En kalme acceptatie voorkomt dat het verzwaart.

 

Als wij daarop reageren, maar afwijzend, negatief,

Dan verlengen wij de test, en daarmee ook ons leed.

Falen wij op onze reis ons karma te aanvaarden,

Dan dwalen wij weer af en onze pijn wordt weer ervaren.

 

Maar zien wij nu de kansen, die ons nu zijn geboden?

Laten we die grijpen, en pijn daarmee vermijden!

Want als wij onze wil nu op de juiste dingen richten,

Dan blijft de grote glorie immer binnen ons bereik.

 

Onze liefdevolle God, hoog boven deze wereld, zegt:

“Het is nu tijd voor handelen, of anders om te sterven.

Jawel, een ziel blijft eeuwig leven, dat weten jullie goed,

maar zij die falen kiezen voor véél  uitstel, daar beneden.

 

O beste, lieve kinderen, uit Mijn aloud verleden,

Wilt jullie niet het licht weer zien, Mijn Wil niet gaarne volgen?

Of willen jullie eeuwig blijven dolen in dit Aardse vlak,

Steeds heen en weder kerend naar een wereld in de schemer?

 

Wat zijn jullie, mijn kinderen, toch mal en dom geweest,

Door te leven voor jezelf, en te denken daarmee weg te komen.

Nu, mijn beste vrienden, komt de waarheid aan het licht,

Dus bereid je voor dat jouw verleden weldra wordt onthuld.

 

Wees sterk in hart en in vertrouwen. Vele fouten zijn begaan,

Maar de strijd is niet gestreden, en compassie zal regeren,

Want ik zal alhier vandaan steeds elke ziel verschonen

Die nu opnieuw voor LIEFDE kiest.”

 

De zware tijd is aangebroken waar de oudheid van vertelt:

De tijd om juist te handelen of aan de kant te blijven staan.

Nu, in deze periode is het nodig dat wij wijs hanteren

Al het negatieve dat er in ons spelen kan.

 

Wanneer er in ons duistere gevoelens boven komen

Die onze oren dan verdoven en bovendien de blik verblinden,

Laten we dan kalm zijn, en zo ontspannen als het kan,

Want alleen op deze wijze kunnen wij de storm doorstaan.

 

We moeten ons beteugelen op onze lange weg,

Geen verkeerde dingen doen, problemen liefst vermijden,

We dienen onze mond en onze geest goed te beheersen,

En te leven naar wat waar is, er voor anderen te zijn.

 

Maar vervolgen we de wegen van ons eigen zelfbelang,

Dan overtreden we de Wet, en betalen wij de prijs.

We zullen moeten geven al wat we hebben en bezitten,

Is dat teveel gevraagd, dan valt ramspoed ons ten deel.

 

Eén stuiver voor onszelf behouden maakt al dat het niet zal gaan;

Een kameel kruipt zelfs nog eerder door het oogje van een naald.

Wellicht gaan wij zelfs strijden voor ‘t behouden van ons goed,

Maar al wat we bezitten wordt dan daarmee tot een vloek.

 

We moeten geven wat we kunnen, dienen naar vermogen,

Een hand uitsteken naar diegenen die ons gaandeweg passeren.

Compassie en vergeving dienen steeds voorop te staan,

Voor iedereen die bij ons komt en hulp van ons verlangt.

 

Voor ons is nu de tijd gekomen, net zoals weleer,

om medemensen bij te staan en armen te verzorgen;

Behoeftigen en hongerigen moeten nu gevoed,

En voorzien van kussen en een bed, zodat zij rusten kunnen.

 

Ook warme kleding, medicijnen, dienen klaar te staan,

Om het geweeklaag te verlichten en ‘t verzachten van hun pijn.

Onderdak en toevluchtsoorden dienen voorbereid te worden;

Onze woning, heel ons huis; alles moeten wij nu delen.

Heel veel moet er gebeuren, en beslist op tijd,

Zoals het voedsel opslaan, en alle vaten wijn,

Noten, zaden, rijst en brood, alles is straks nodig

Voor al die mensen zonder thuis die haastig zijn gevlucht.

 

Bergen voedsel, ingeblikt, moeten wij nu opslaan

In de kelder, stapels hoog, in huizen van zovelen.

Want geld zal spoedig zijn verdwenen, en dat maakt veel los:

Hebzuchtig en wantrouwend, en in angst gaat men tekeer!

 

Alles moeten wij verkopen, alle banden moeten los,

We moeten voorraad in gaan slaan, want straks dan is er schaarste.

Onze tijd is uiterst kostbaar, het zal niet lang meer duren;

Heel binnenkort zijn er miljoenen lijdend aan gebrek.

 

Laten alle dienaren en alle medehelpers

Gewaarschuwd zijn voor twee, want er naderen nu bendes

En grote groepen rovers. Eén wilde razernij.

Zij graaien alles weg, en nemen alles in.

 

Vol van boosheid en ook wraakzucht lijden vele mensen sterk,

Maar deze mensen moeten juist vertrouwen, nu op ons.

Als hun eigen duisternis dan gaandeweg verdwijnt,

dan kunnen zij ook ascenderen en ten hemel gaan.

 

Dus we moeten ieder helpen, en het juiste doen

Om alle mensen bij te staan in deze zware tijden;

Door behoeftigen te voeden, ze te kleden en te huizen,

Door onze gulheid zullen wij straks zelf ook vrijheid vinden.

 

Het is van groot belang vandaag dat wij nu gaan begrijpen

Dat het lot van onze ziel in onze eigen handen ligt.

Als wij er niet in slagen om emoties te beteugelen

Dan zullen we diep vallen en vallen broeders met ons mee.

 

Alles wat veroorzaakt is op onze Levensweg

Zal nu naar boven moeten komen, ongeacht hoe zwaar;

Wij moeten alles accepteren, wat er ook gebeurt,

Dat zal helpen te vermijden om in chaos te verzanden.

 

We staan nu voor een zware test, maar ook een mooie kans,

Een kans om te ontsnappen aan de menselijke zelfzucht,

En te gaan naar mooier oorden, naar een blijvend puur geluk

Nu de engelen ons leiden naar de toegang van de Hemel.

 

Het duister poogt ons altijd te vervullen van zijn twijfel,

Want het duister zoekt gezelschap en zal ons niet overslaan;

Deze krachten hebben dit op Aarde eeuwenlang gedaan,

Zij zijn heel goed getraind hierin en sluwheid is hun weg.

 

Het is waar dat onze zielen in het duister leren kunnen,

Maar dat betekent eeuwen wachten, onze beurt komt dan pas laat,

Veel problemen en ontbering moeten wij dan eerst doorstaan,

Eer wij weer omhoog gaan rijzen, terug naar ‘t ware Thuis.

 

Het leven wordt steeds moeilijker, steeds zwaarder om te leiden,

Nu steeds meer zielen innerlijk met moeilijkheden kampen.

Dit maakt dat onze zenuwen steeds strakker staan gespannen,

En harten worden zwaar getest door ‘t verharden van emoties.

 

Nu niet meer geaarzeld; vooruitzien is geboden,

Al zullen velen lijden straks en zelfs eraan bezwijken,

Want elke ziel is nu op reis en gaat zijn eigen weg,

En dat betekent: elke ziel zal zelf zijn keuzes maken.

 

De meesten blijven denken wat hen ooit eens werd geleerd,

Maar blind geloof is vol gevaar, en zwanger van misleiding,

Want religie en de Waarheid staan nu heel ver van elkaar,

En daarom biedt de Nieuwe Tijd elkeen een nieuwe start.

 

Een nieuwe presentatie van de Waarheid hier op Aarde klinkt!

En deze vraagt van elke ziel een levende respons

Van ieder hart in deze wereld onder onze zon –

Ongeacht wat in ‘t verleden zich ook maar heeft voorgedaan.

Dit geeft ons in de eindtijd nu, zoals reeds lang voorspeld,

Een laatste kans om ons gedrag alsnog weer recht te zetten;

Een grote kans die naar ons toekomt, zomaar uit het niets:

Volledige Bevrijding, zoals die was beloofd.

 

Velen leerden ‘Jezus redt’, maar dat is echt een leugen,

Deze woorden zijn onwaar en zelfs bedoeld om te misleiden;

Jezus kwam slechts om te tonen welke weg wij kunnen gaan,

Dus nu is het aan ons, om zijn voorbeeld na te volgen.

 

Er zijn er die dit weten – deze woorden zijn niet nieuw –,

Maar eenieder die kan zien, kan ‘t eenvoudig zelf ontdekken.

Ieder dient zichzelf te redden, laat dat goed helder zijn,

En dat kan slechts door Lief  te hebben; anders gaat het niet.

 

We zullen moeite moeten doen om heel oprecht te zijn,

Tijdens deze laatste stappen op de reis naar al het Nieuwe.

En iedereen die dienst doet als kanaal voor onze Zon

zal nu bevrijding vinden, ja dat is gegarandeerd.

 

We moeten ons dus haasten om de waarheid te doorgronden,

Laat niemand zich afzijdig houden, maar liever dienstbaar zijn.

Wij zijn het zelf die nu bepalen wat de toekomst brengt,

In onze liefde, onze vreugde zullen we het merken.

 

Laat ons de harten openen, zoals nog nooit tevoren,

Om zo door nóg meer lief te hebben karma in te lossen,

Want, zoals elkeen zal merken, kunnen wij slechts Huiswaarts keren

als wij puur en zuiver zijn; pas dan zijn wij gereed.

 

Het kwaad heeft zich al eeuwenlang steeds overvloedig uitgezaaid,

De oogst daarvan doet daarom nu de schuren uit hun voegen barsten.

Vastberaden mensen deden wat zij toen het beste achtten,

Maar zij speelden wel met vuur, en zijn het nu vergeten.

 

Vandaag, bij het aanschouwen hoe de Wet weer wordt vervuld,

Gaan wij weer beseffen wat wij in ‘t verleden deden;

Herinneringen zullen dan naar boven komen rijzen,

En we zullen dan begrijpen dat er gerechtigheid moet zijn.

 

Het is erg ongepast als wij nu wraakzucht demonstreren,

Want het hele universum vindt vanzelf zijn evenwicht.

Voor ons, ervaren zwervers uit een mistig grijs verleden,

Is het nu de grote taak om deze waarheid te verspreiden.

 

De Waarheid en de wetenschap van alles dat zal komen,

Heeft beslist de macht in zich om ieder te bevrijden,

Want een juist begrip zal vast een grote steun zijn op ons pad,

Daar het al ons doen en denken in ons leven richting geeft.

 

Laat de zoetheid van de Waarheid ons nu helpen goed te zien,

En moge klaarheid in ons leven elke dag een zegen zijn,

Want dan kunnen wij ontsnappen aan het doolhof van ‘t bestaan,

En volkomen zuiver denken, daar het kwaad is uitgeroeid.

 

Nu zijn we kalmer en veel wijzer, nu dit alles is gebeurd

En kunnen we de glorie van die verre kust al zien;

Alle duisternis is weg en ons bewustzijn is verhelderd,

Eindelijk, ja eindelijk! Wij naderen ons Thuis.

 

Thenewcall/The Fellowship

Terug