De Tijd als een Cyclus

28-01-2014 00:00

Wat bewoog Mozes duizenden jaren geleden om tijdens de Exodus de joden uit Egypte weg te voeren naar “het beloofde land”?
Het waren twee dingen: allereerst om de geschiedenis in vervulling te laten gaan, en ten tweede om een exclusieve band te smeden tussen het volk Israël en God. Opmerkelijk is dat de geschiedenis opnieuw tot leven komt. Een nieuwe cyclus breekt aan waarin opnieuw een kloof ontstaat in de mensheid waarin de nieuwe mens op reis gaat naar zijn eindbestemming, opgejaagd door een toenemende druk van de autoriteiten – werelds en geestelijk. En de rest? Die kan zich redelijk vinden in deze wereld.

Tijdens deze nieuwe cyclus echter, speelt alles één tot meerdere niveaus van vibratie hoger af. Op zich logisch, want de mensheid is sterk geëvolueerd sinds het tijdperk van Mozes. De Exodus toen was de prelude tot wat nu gaat plaatsvinden. Toen was het een puur fysieke bestemming. Nu zal het behalve een uiterlijke manifestatie, ook een innerlijke manifestatie worden.
Tijd is een cyclus. Na verloop van “tijd” is de cyclus voorbij en begint een nieuwe cyclus: de meeste keren spiraalsgewijze omhoog, waardoor de essentie zich uitdrukt op een hoger vlak en zich zo opnieuw manifesteert, hoewel de omstandigheden en omgeving sterk zullen verschillen van de vorige cyclus. Telkens zal een nieuwe cyclus starten die zich een tandje hoger gaat afspelen. Met “tandje” bedoel ik dus vibratie en energie, waardoor de puur fysieke boodschap zich langzamerhand kan gaan omzetten in een innerlijke boodschap en Doel. En wel in overeenstemming met de ontwikkeling van de mens als ziel.

En altijd begint een nieuwe cyclus op het moment dat omstandigheden en innerlijke ontwikkeling van de mens zodanig zijn geworden dat het bestaande leven zijn “overtuiging” heeft verloren. De mens is toe aan een andere invulling, een andere beleving, een andere bestaansorde. Wel is nog een almaar toenemende druk nodig van buiten om hem in beweging te zetten en zijn stem te verheffen om weerstand te bieden tegen de druk.

Voor een heel groot aantal mensen is dit de huidige innerlijke werkelijkheid geworden, dwz een grote massa intelligente mensen voelt scherp aan dat een nieuw tijdperk wacht met een geheel nieuwe manier van expressie. Zij zijn de voorgangers voor een nieuwe generatie van de mensheid die ongeduldig wacht op een doorbraak, een vernieuwende verandering, in levenshouding en in beschaving. In elke natie in deze wereld wachten vele, vele mensen die zich zorgen maken over de huidige ontwikkeling van de mensheid en zich afzetten tegen de neerwaartse spiraal van deze wereld; of ze zijn inmiddels al op weg om hun innerlijke essentie te vinden en die tot uitdrukking te brengen in een hernieuwd geestelijk bewustzijn.
De huidige cyclus van de menselijke ontwikkeling is bijna afgerond, en de poort gaat open voor een nieuwe cyclus. In totaal zijn het er zeven; zeven cycli van menselijke evolutie die tenslotte uitmonden in de algehele terugkeer van de gehele menselijke levensgolf in de teruggevonden Goddelijke uitdrukkingsvorm, waarna de cirkel van de 7 tijdperken voor de menselijke beschaving zal worden afgesloten.  Dat duurt nog wel een hele tijd, maar het nieuwe tijdperk kondigt zich al wel aan.

Momenteel leeft de mens in het 4e tijdperk van de 7. De mens leeft in het zogenaamde Arische tijdperk. De eerste drie waren de hyperbolische of Cordemische tijdperk, het Lemurische tijdperk en het Atlantische tijdperk, in volgorde van tijd. De huidige is het Arische tijdperk. Er volgen er dus nog drie, waarvan de 5e zich heel binnenkort gaat aandienen. Het was een cirkel van tijdperken, waarin de mens tijdens de eerste 3 tijdperken omlaag ging in uitdrukking en vibratie en geheel verstoffelijkte tot de mens die hij nu is. Dit 4e tijdperk is de laagste in vibratie van de hele reeks. Hij kan niet verder omlaag in trilling zonder het risico te lopen dat hij letterlijk “versteent” als een rots en zich nog minder kan bewegen dan een plant. Vele mensen zijn nu zeer verhard, ook gevoelsmatig in hun hart. Zij zijn geworden als bijna een plant of zelfs als een steen met een zeer lage bewustzijn.

Alle tijdperken kennen een bepaalde spiraliserende tijdcyclus die eender is voor alle periodes. In de eerste en tweede tijdperk speelde die cyclus zelfs enkele keren zijn begin en eind af. Die tijdperken duurden ook tamelijk lang.
Het nu volgende tijdperk is er een in de reeks omhoog. De mens had het dieptepunt nodig om zich te realiseren waarheen hij dient te kijken: omhoog naar de geest i.p.v. omlaag naar de materie; diep in zijn binnenste ipv naar buiten. Veel mensen begrijpen nu wat dit betekent. Dat is een doorbraak. Voor de grote meerderheid van de mensheid is het moment nu hier dat de pijn in het hart over wat zich nu voltrekt, plaats kan maken voor Vreugde voor dat wat wacht.

Tijdens de Bijbelse Exodus kwam de geschiedenis in vervulling. Dat gebeurt nu opnieuw, als aanloop naar een geheel nieuw tijdperk. Toen was er een puur fysieke Bestemming, namelijk het beloofde land Israel, dat overigens met veel bloedvergieten werd veroverd op de lokale bevolking (het huidige Israel doet er goed aan niet te vergeten hoe agressief en gewelddadig de vroegere Israëlieten waren en altijd geweest zijn …….. zelfs tot op heden geworteld in de nazaten van de stam Juda die nu voor het merendeel het huidige land Israel bepaalt).
Tijdens de Bijbelse Exodus werd de band hernieuwd met de heer van de Israëlieten; het was een lagere heer, een heer der wrake, een heer die ook gewelddadig was, net als zijn volk. Nu staat de mensheid op het punt om de band te hernieuwen met de Bron van al het Leven, met Liefde en in Liefde. Een Bron die in ieders hart huist. Men zal tenminste een hogere bewustzijnsniveau bezitten die hem/haar aandrijft tot compassie voor het totale leven, en daardoor weer respect koestert voor al dat leeft omdat de bron van al het leven daar ook in huist.

Men zal dan tenminste de essentie van het mens-zijn weer ontdekken in ieders hart. De “godsvonk” maakt het mogelijk dat de mens zijn nieuwe “land” zowel innerlijk als ook uiterlijk zal gaan ontdekken. En in die nieuwe uiterlijke wereld zal een nieuwe beschaving worden gebouwd. Het begin hiervoor zal in deze wereld plaatsvinden door groepen die Lichtcentra gaan opbouwen via het oprichten van spirituele woongemeenschappen.

Destijds waren de Israëlieten slaven geworden van de Egyptenaren door de angst en arrogantie van de Farao en de Egyptenaren, voor een groot deel gevoed door machtswellust en hebzucht. Tegenwoordig is de mensheid het slachtoffer van een ongebreidelde hebzucht van speculanten in de bankwereld, media en overheid die de wereld in een crisis hebben gestort. Een crisis die de wereld door een verdere uitholling van fundamentele mensenrechten en door introductie van kunstmatige ziektes zoals bv van de Mexicaanse griep en de gevaarlijke vaccinaties daartegen, en door een steeds lagere kwaliteit van ons voedsel en water, ook steeds dieper ingrijpt in de levensvoorwaarden en beginselen van de fysieke mens.

Maar alles komt precies zoals het dient te zijn. Heel veel mensen zijn zover dat zij zich willen afwenden van deze wereld van corruptie en onmacht en bezig zijn met de ontplooiing van hun innerlijke Christus. Zij zijn klaar voor de opbouw van een nieuwe wereld en een nieuwe beschaving waar woorden als ‘oorlog’ en ‘vijandschap’ en ‘totalitaire macht’ niet meer bestaan in het woordenboek.

De tijd begint opnieuw, maar nu dan wel een tandje hoger. Wij wachten op hen die zich hierop aanpassen, op zoek zijn naar een nieuwe bestemming en zich willen gaan verbinden met hun lotgenoten. Wat het Egypte van destijds voor Mozes en de Israëlieten was, is de huidige autoritaire en bijna fascistisch geworden wereld van nu voor de hoger bewust geworden mens. Ook nu wordt de mens gekneveld in zijn vrijheid, maar nu is het zijn geestelijke vrijheid.
De mens zal zijn weg gaan banen naar een nieuwe Vrijheid in het komende 5e tijdperk. De geschiedenis gaat opnieuw in Vervulling, zij het nu op een andere manier dan destijds tijdens de voormalige Exodus van duizenden jaren geleden. Toch gaat diezelfde tijdcyclus opnieuw beginnen…..

Rudolph
www.goddelijkplan.nl
 

Terug