DE TEGENPOLEN VAN ARMAGEDDON

17-01-2014 00:00

 

Dienstbaar-aan-Anderen (DAA) of Dienstbaar-aan-Zichzelf (DAZ):  [Service-to-Others (STO) en Service-to-Self (STS)]

V: Er worden op dit moment veldslagen geleverd betreffende galactische gebiedsuitbreiding, vrijheid enzovoort en daarbij spelen diegenen die “Dienstbaar-zijn-aan-Anderen” een grote rol. Deze Dienaren zijn gedwongen om geweld te gebruiken tegen de duistere machten, want deze machten hebben geen respect voor de vrije wil en wat dies meer zij.

Deze krijgers zijn momenteel hier op Aarde en ze zijn nodig, want diegenen die “Dienstbaar-zijn-aan-Zichzelf” halen zoveel mogelijk naar zichzelf toe in deze laatste dagen vóór de transformatie aller tijden plaatsvindt.

A: Je vergist je. Je hebt ‘t slechts over één kant van de grote slag van Armageddon. Het is dualiteit die met een andere aspect van zichzelf in gevecht is in de sferen van tegenstellingen. Goddelijkheid vecht niet tegen het kwaad en doet ook niet “goed”, want zowel goed als kwaad zijn dualistische illusies die allebei buiten de Goddelijke sferen vibreren.

Door onwetendheid zijn de zuivere leringen en dito leraren misverstaan en is de wereld voor de gek gehouden door te denken in termen van zelf en een ander zelf. Welke kant men ook kiest, DAA of DAZ, men is aan het polariseren en op die manier wijkt men af van de Middenweg, waar de Waarheid huist. Wanneer men naar rechts zwaait, garandeert de wet van dualiteit dat er een slinger naar links moet volgen, want evenwicht is een universeel gebod. Als je ook maar met “iemand” strijdt levert, al is het maar in gedachten, dan lever je slechts strijd met een aspect van de dualistische illusie. En dit zorgt ervoor dat je hieraan gebonden blijft. Hetzelfde geldt door “iemand anders” te willen helpen, want dit betekent dat je de illusie van “het andere zelf” helpt. In beide gevallen wordt karma gecreëerd tengevolge van een onverlichte geest.

De krijgers waarover je spreekt, kunnen misschien in een bepaald opzicht wel een nobele inborst hebben, maar zijn niettemin onverlicht. Hún handelingen vormen in feite een deel van het totale probleem in deze wereld, precies als die van het kwaad zelf.

V: Maar diegenen die het kwaad bestrijden, verrichten een grote dienst voor de vertrapten en onwetenden.

A: Net als de meerderheid van de mensheid zie je nog niet de Waarheid. Denk je werkelijk dat de Goddelijke macht zo beperkt is dat het moet vechten tegen het kwaad? Goddelijkheid, de Waarheid, vecht nergens tegen, hoeft niets te bestrijden, het IS het Al.

V: Eureka! Ik denk dat het kwartje is gevallen! Als je zelfs niet hier vibreert - in dualiteit - word je hiervoor onaantastbaar, nietwaar?

A: Klopt. Er is dualiteit: goed en kwaad, het zelf en een ander; en daarnaast is er de goddelijkheid, de Waarheid, die gewoon totaal anders is.

V: Christusbewustzijn staat boven beide tegenpolen.

A: Ja, Goddelijkheid vibreert buiten alle kunstmatige, door de mens gemaakte dualiteiten; het heeft daar niets mee te maken.

V: OK, begrepen.

A: Zo lang we denken aan onszelf of aan een ander zelf, houden we vast aan de afscheidende illusie van dualiteit. In beide gevallen wordt dualiteit gevoed, wordt karma gecreëerd en blijven we gebonden aan de illusie.

Zie je hoe bijna de hele wereld op een dwaalspoor zit? Speciaal diegenen die denken goed te doen door anderen te helpen?

V: Ja, ik begrijp het. Deze waarheid voelt heel vertrouwd aan. Het zit ergens in mijn zielenherinnering.

A: Goed en kwaad bestaan allebei niet in de Waarheid. Alle vormen van dualiteit zijn illusies geboren uit het menselijke verstand.

V: Juist. Natuurlijk, bedankt. Nu begrijp ik het!

A: De dualistische geest is de bron van alle problemen.

V: Dit zie ik nu ook in. Het verstand behoort bij het afscheidende ego. Het denkt in dualistische termen.

A: Ja. Wanneer een onzuiver hart of onverlichte geest iets leest over DAA wordt het gevoel van het ego opgewekt om “goed” te doen, maar waar goed bestaat, moet ook het kwaad bestaan om dit weer te balanceren. Vandaar dat mensen die iets “goeds” doen de dualistische illusie voeden en indirect het kwaad opwekken. Daarom leerde Boeddha aan zijn discipelen om de Middenweg te bewandelen tussen alle soorten tegenstellingen in en daarom schreef de ingewijde Paulus, in het Nieuwe Testament: "Iedere keer dat ik iets goeds tracht te doen, eindig ik met het kwaad."

Dienstbaarheid aan anderen is een dualistische valkuil voor de beperkte menselijke geest. Het is een van de moeilijkst te herkennen verleidingsstrikken, want het lijkt zo redelijk en liefdevol en onbaatzuchtig. Maar de Goddelijkheid dient anderen niet op de zeer persoonlijke manier zoals de mens zich dit voorstelt. Wanneer Goddelijkheid wordt geraakt, straalt het juist in alle richtingen uit en zegent iedereen. In de Goddelijke wereld bestaat er geen ‘ander’ om te dienen! Zie je nu die hele subtiele valstrik die is opgezet voor zoveel goed bedoelende mensen? “Doe goed, dien anderen en jij zult gered worden!” Het is een leugen, die de mens net zo bindt als kwaad doen of egoïstisch zijn. De juiste omschrijving om succes te hebben, zou moeten zijn: "Zoek God, heb God lief en leef slechts voor God (en geen ‘anderen’) en alles zal je worden onthuld.” Het is een subtiel maar uiterst gewichtig verschil, en toch wordt er zoveel trots en misleiding over de hele wereld gecreëerd met het idee van ‘ik ben een ander aan het dienen’. Zoveel spirituele groepen en filantropische organisaties zijn bezig met hun werk, voorzien van een theorie over dienstbaarheid, maar ofschoon hun diensten nodig en bruikbaar zijn, begrijpen zij niet dat deze in en van zichzelf NIET tot Bevrijding leiden. En wanneer ze worden uitgevoerd met enig opzet dan wel vanuit bepaalde overwegingen zoals “ik ga die en die personen helpen”, dan binden zij zich in feite volledig in dualiteit. En dit leidt tenslotte alleen maar tot verwarring, uitputting en spirituele frustratie.

Ware spirituele en werkelijk verdienstelijke en probaat werkende Dienstbaarheid is de natuurlijke ‘uitstorting’ van Liefde en Wijsheid vanuit het goddelijk afgestemde hart en geest. Dit is niet iets als een persoonlijke planning of streven, hoe goed bedoeld het ook moge zijn.

Een voorbeeld: er bestaat een erg populaire en hedendaagse gechannelde leraar die vandaag de dag miljoenen mensen op het verkeerde been zet. Deze leraar heeft de fundamentele vereiste om zich af te stemmen op de Goddelijkheid heel slim verdraaid door de manier waarop hij DAA en DAZ uitlegde: polarisatie. Dit heeft hele menigten om de tuin geleid door hen te laten geloven dat zij zich op het heilige Pad van Verlichting bevonden door Dienstbaar aan Anderen te willen zijn in hun geest! Deze leraar echter had nog geen Christusbewustzijn verworven. Daarom was hij niet spiritueel bevoegd om de Weg te openen of om die reden de Waarheid te onderrichten. Deze gechannelde entiteit creëerde veel karma in het oude Egypte toen hij destijds op dezelfde wijze vele anderen misleidde en nu hij heeft het weer gedaan en miljoenen geloven nu na het lezen van zijn boeken, dat door Dienstbaar aan Anderen te zijn, zij de oogst of ‘verlichting’ kunnen bereiken. Deze mensen zullen inderdaad erg teleurgesteld worden, want ‘goed’ houdt het kwaad in leven en creëert een karmische band aan het wiel van geboorte en wedergeboorte.

Laten we duidelijk zijn: het kwaad is de tegenpool van wat de mensheid ‘goed’ noemt. Misschien kunnen vele mensen, naar de normen van de maatschappij, worden beschouwd als goed, erg goed, humaan, beschaafd en liefdevol. Echter, zulke goedheid kan pas waarlijk als heel goed worden gekwalificeerd als het helemaal geen tegenpool zou hebben! Alle echte wijzen hebben dan ook altijd en absoluut de Goedheid van het ‘goede’ verworpen door zijn altijd aanwezige zwarte tegenpool, door de dualistische natuur van alles. Toch heeft de overgrote meerderheid van de mensheid, zelfs nu nog in onze moderne en beschaafde maatschappij, geen enkele notie over deze werkelijkheid. Daarom zou de volgende feitelijke verklaring voor de meeste mensen een uiterst belangrijke onthulling kunnen zijn, mits zij ook in staat zouden zijn de waarheid hier van in te zien: het goede van deze wereld onderhoudt het kwade, precies zoals het kwade het goede in stand houdt.

Daaruit volgt dat als de mensheid niet verandert, niet doorbreekt tot een totaal andere spirituele levenshouding die ver uitstijgt boven alle afgezaagde en dualistische ideeën over goedheid, karma blijft ontstaan en evenzo de ongoddelijke, hallucinerende sferen van dualiteit blijven bestaan. Zo lang de mens vasthoudt aan zijn biologische en primitieve opvattingen over ‘goedheid’, zal het kwaad hem tot in de eeuwigheid blijven vergezellen. Als de mens niet komt tot een totale omwenteling op spiritueel gebied zal hij voor eeuwig aan de lagere werelden vastgeklonken blijven ondanks al zijn plechtige verklaringen over goedheid, liefde en vriendschap. Want wereldse goedheid heeft zijn schaduw en de mens onderhoudt die schaduw precies zoals hij zijn eigen lagere ego-zelf onderhoudt. "Er is absoluut niemand goed; neen, niemand”. Deze woorden werden gesproken door Jezus, de Christus van het Vissentijdperk in relatie tot de mensheid op Aarde en zij zijn de meest diepzinnige en meest waarachtige woorden die ooit zijn geuit.

Het ontbreken van dit fundamentele inzicht is de oorzaak van al het lijden in de wereld en hiervoor werd al uitvoerig gewaarschuwd in de dagen van de Tuin van Eden en het kan nog altijd worden teruggevonden in het Boek Genesis: "...maar jullie mogen niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad”.

V: Ik begrijp het!!!!

A: Zie je nu in wat deze ‘goede’ spirituele krijgers aan het doen zijn in hun nobele pogingen om het kwaad te bestrijden?

V: Ja. Wij moeten hier volledig bovenuit stijgen. Boven zowel goed als kwaad. Met geen van beiden maar iets te maken hebben. WOW! Ik zie nu duidelijk in hoe de mensheid zichzelf ketent door een gebrek aan echt inzicht!

A: Wanneer wij het kwaad bestrijden, voeden we het. Punt uit. Wanneer wij de tegenpool van het kwaad, het goede, dienen, voeden we nog steeds deze dualiteit en op die manier blijven we karmisch belast en gebonden aan deze zelfde illusie, waardoor wij telkens weer worden teruggevoerd naar reïncarnatie en bijbehorend lijden om te proberen het de volgende keer weer op orde te krijgen.

Daarom raken vele mensen tegenwoordig snel occult bezeten, want de tijd van de grote Versnelling (in vibratie) is aangebroken en de polariteiten - de tegenpolen - gaan steeds sneller optreden en steeds sneller wisselen.

V: Ik zie dit momenteel overal gebeuren.

A: De wereldverbeteraars zijn meegesleurd in de strijd van Armageddon. Zij dragen momenteel bij aan zijn almaar sterker wordende macht door zichzelf op dualisme te blijven concentreren.

V: Wat een val. Het draait allemaal om dualiteit.

A: En mocht een spirituele krijger ervoor kiezen om het kwaad vanuit persoonlijke motieven te blijven bevechten, zal hij tenslotte worden overspoeld door onheilige krachten want hij gaat ten onder. Dit is de natuur van Armageddon en de mensen die ‘Dienstbaar zijn aan Anderen’ voeden de menigten die ‘Dienstbaar zijn aan Zichzelf’. Het is het spel van tegenstellingen in dualisme dat elkaar in leven houdt. En tegen het einde van een cyclus culmineert dit tot Armageddon: het allerlaatste conflict tussen dualistisch goed en kwaad. Beide vormen DAA en DAZ leveren strijd met elkaar onder de vlag van de ‘antichrist’, dwz datgene wat niet de neutrale Waarheid vertegenwoordigt: het is antiwaarheid ofwel leugen. Goedheid is een leugen, net als het kwaad. Zelf, en een ander zelf zijn ook allebei leugens. En elkaar willen dienen staat gelijk met het samenstellen van de grote leugen in onze geest. Er bestaat alleen maar God.

V: Het is zo diep geworteld, ingekankerd tijdens vroegere en de huidige incarnaties van verkeerde opvoeding en onderricht. Is dit wat bedoeld wordt met wat sommigen beweren: “Satan is gekomen om de hele mensheid op te eten”?

A: Satan is gekomen om zichzelf in de mensheid op te eten. Dualisme keert zich altijd tegen zichzelf. De dualistische sferen die Gaia tegenwoordig zowat hebben verstikt, staan op het punt om te worden geneutraliseerd door het naderende Christusbewustzijn, het Licht van de Waarheid.

V: Is dit de reden dat sterrenkinderen en walk-ins hiernaar toe zijn gekomen?

A: Sterrenkinderen en walk-ins - althans de meeste van hen - zijn hier nu aanwezig om zich te zuiveren van alle aanwezige karma. Maar er zijn er maar weinig hier die naar Huis terug zullen keren via Christus, want er zijn er ook maar weinig die volledig die alomvattende Wet hebben onthouden: de Wet van Een versus de wet van dualisme.

Wanneer wij dus voor onszelf proberen om nog beter de mensheid van dienst te willen zijn in plaats van ons eenvoudigweg af te stemmen op Gods Wil, dan komen we terecht op de roetsjbaan van deze illusie. En die leert ons ongetwijfeld wel het een en ander door de pijn van teleurstellingen in deze school van harde klappen.

Er is slechts één ding van belang in dit leven, speciaal aan het einde van een heel belangrijke wereldcyclus, en dat is God zoeken. Wanneer wij God vinden - de levende Waarheid - zullen we merken dat er alleen God is die dient en niet wijzelf. Geen enkel greintje persoonlijk streven om goed te zijn of om goed te doen zal ons kunnen helpen om helemaal leeg te worden met de bedoeling de alomvattende genade van God te kunnen ontvangen. Integendeel, iedere gehechtheid aan ook maar enig dualistisch idee zal onze onvermijdelijke Terugkeer naar God slechts uitstellen en ons de nodige lessen leren via lijden.

Thenewcallgroup

 

 

 

 

Terug