De sluier van vergetelheid

08-11-2013 00:00

 

Er zijn maar weinig mensen die zich gebeurtenissen uit een bestaan van voor de geboorte kunnen herinneren. Alleen zeer ver gevorderde zielen zijn daartoe in staat, en zij zijn een grote uitzondering. De fysieke wereld is de enige wereld die gepaard gaat met een sluier van vergetelheid. Deze sluier wordt aan al het bewustzijn in de derde dichtheid opgelegd als gevolg van de Val van Genade. De mens moet via reïncarnatie groeien en volwassen worden door in iedere nieuwe incarnatie steeds opnieuw keuzes te maken, dat wil zeggen: zonder de feitelijke gebeurtenissen uit vorige levens te weten. Als we in de nieuwe incarnatie verstandige beslissingen nemen, dan kan dat tot volledige bevrijding van de verplichting tot reïncarneren leiden. Spirituele scholen hebben deze bevrijding van de moeilijke, maar onvermijdelijke en lonende levenservaring in de fysieke wereld in het verleden wel “Spirituele Bevrijding” genoemd, en dit verwijst naar de vrijheid om de dichte materiële wereld te verlaten als men dat wenst. Dat is een grote stap vooruit in de eeuwige stroom van spirituele ontwikkeling.

Nu is het zo dat alle Dienaren die ervoor gekozen hebben om fysiek op Aarde te incarneren, zich aan de wetten en voorwaarden van de fysieke werkelijkheid moeten houden – ook als ze hier voor de eerste keer zijn. Daarom zijn zij in de beginfase van hun belichaming dus ook aan die vergetelheid onderworpen. Dit is één van de vele ongemakken die Dienaren trouw accepteren, want dit hoort nu eenmaal bij het vrijwillig afdalen naar de vibratievelden van de derde dimensie. De sluier van vergetelheid dient om hen de typisch menselijke conditie volledig te laten ervaren. Daarvoor moeten ze de herinneringen aan hun oorsprong vergeten, evenals hun doel op Aarde en hun hogere bewustzijn en dergelijke. Verder biedt het hun ook de nodige camouflage totdat het tijd is om zich aan de wereld te laten zien. De sluier houdt echter niet alle gevoeligheden tegen, en dat is ook de reden waarom de meeste Dienaren zich tot op zekere hoogte vervreemd voelen van de wereld om hen heen. Ze voelen dat het leven zoveel meer zou kunnen bieden dan waar de mensheid zich van bewust is. Ze krijgen vaak harde lessen te verduren, en ze komen daardoor tot de conclusie dat Waarheid en goddelijke Liefde op Aarde over het algemeen als ongewenste vreemdelingen worden beschouwd.

De persoonlijke sluier legt de ziel bepaalde beperkingen op, en deze beperkingen moeten een steeds terugkerend patroon in het leven van de Dienaar oproepen. Zo’n patroon houdt vaak flinke beproevingen en uitdagingen in, en deze beproevingen leveren de Dienaar een aanzienlijke hoeveelheid wrijving en moeilijkheden op. Dit blijft zo doorgaan totdat hij zijn omstandigheden beter begint te begrijpen, doordat hij voor een deel door de sluier heen begint te zien. In het algemeen zullen de moeilijkheden zich blijven herhalen, totdat de Dienaar de nodige lessen in zijn fysieke incarnatie heeft geleerd, want dan is hij in staat om de mensheid met medeleven bij te staan. Een van de meest kenmerkende eigenschappen van deze dichte materiële wereld is dat hij, vergeleken met de subtielere sferen, in weerwil van zijn overvloed aan dualiteit en illusies juist veel mogelijkheden biedt om onvoorwaardelijk lief te leren hebben. Dienaren hebben in het algemeen geen herinnering aan wie ze zijn, totdat ze ervoor kiezen hun vrije wil wijs te gebruiken, door lief te hebben en anderen te helpen. Dit laatste is een uiterst belangrijk punt, en iedereen die een vaag idee heeft van zijn ware aard, en dus van zijn doel op Aarde, doet er goed aan dit serieus te overwegen.

Hoe onontbeerlijk de sluier van vergetelheid voor het welslagen van de missie van een Dienaar ook is, uiteindelijk is deze vermomming toch maar tijdelijk. Dienaren beschikken altijd over innerlijke zintuigen die hen, als dat nodig is, ertoe drijven om niet de aanwijzingen van de persoonlijkheid te volgen, maar die van de groepsziel. Dienaren moeten zorgvuldig innerlijk luisteren om hun sluier van vergetelheid door te kunnen prikken en zich hun taak te herinneren. Zij moeten hun Grotere Zelf vertrouwen, en reageren op hun inzichten en ware spirituele impulsen. Het is de plicht van iedere Dienaar om uiteindelijk over de verplichte hindernis van de sluier heen te stappen. Dit belangrijke proces van ontwaken kunnen ze versnellen door in hun leven twee fundamentele dingen in praktijk te brengen, namelijk: a) oprecht en intelligent zoeken naar Waarheid, en b) actieve dienstbaarheid. Als ze deze twee dingen oprecht doen, dan zullen ze, conform de spirituele wet, hulp van de onzichtbare werelden oproepen, en dat zal voor Dienaren leiden tot ontwaken uit de gesluierde toestand.

We moeten niet vergeten dat Dienaren al een hoger spiritueel niveau hebben dan de gemiddelde mens. De fysieke, emotionele en mentale aspecten die samen de persoonlijkheid van de Dienaar vormen, moeten we daarom alleen maar beschouwen als de lagere voertuigen waarmee hij zich uit kan drukken, communiceren en dienstbaar zijn. Maar volgens de Wet van vergetelheid moeten we, als we een nieuw voertuig aannemen, de sluier ook weer opnieuw doorbreken. We moeten ook opnieuw ware zelfkennis verkrijgen, en we moeten ook weer helemaal opnieuw contact met de goddelijke Bron leggen, voordat we spirituele diensten kunnen verlenen. Incarnerende Dienaren moeten daarom hun spirituele onderscheidingsvermogen ook weer opnieuw ontwikkelen om de lagere voertuigen te helpen zuiveren, want die zullen ongetwijfeld vervuild zijn door de vuile ethers en de talloze andere schadelijke invloeden op Aarde. Zuivering is een proces dat iedere dag een beetje verder zou moeten gaan, want dan verdwijnt de sluier van vergetelheid steeds verder en wordt een spiritueel contact met de ziel in stand gehouden. Negatieve zuivering (dat wil zeggen het naar buiten laten komen van schadelijke patronen uit het emotionele lichaam), en positieve zuivering (het ontwikkelen van het mentale lichaam) vormen samen een evenwichtige voorbereiding van de persoonlijkheid van de Dienaar, en het zal daarnaast ook een contact met de groepsziel en het Goddelijk Plan teweegbrengen. Dit proces van in lijn brengen en zuivering is niet alleen essentieel voor het dunner worden van de sluier, maar ook voor het verstevigen van de voertuigen van de Dienaar, want dat is nodig ter voorbereiding op contact met het Goddelijke. De weg van zuivering die Dienaren demonstreren, is dezelfde die ieder mens zal moeten gaan die de Nieuwe Wereld binnen wil gaan. Dienaren helpen de mensheid zich te bevrijden van de gevangenis van het zelf, en daarom hebben alle Dienaren nu het afstemmen van de persoonlijkheid op de goddelijke Wil als voornaamste doel, want dat zal maken dat de Wet van Dienstbaarheid steeds vaker spontaan op Aarde ten toon wordt gespreid.

 

* * *

Er zitten ook persoonlijke voordelen aan de sluier van vergetelheid. Ten eerste beperkt het de instromende kracht, of de vibratie van het spirituele thuis. Dit is nodig totdat de persoonlijkheid klaar is om die te ontvangen en hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de gevolgen van zo’n kracht, want dan kan hij die pas veilig voor het hoogste goed van anderen aanwenden. Ten tweede zullen de krachtige effecten van een hoogfrequente aura ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de vele mensen met weinig spiritueel begrip de Dienaar buitengewoon heftig zullen vervolgen. Een ongesluierde persoonlijkheid van een ontwaakte Dienaar zou in de publieke sfeer buitensporig veel te lijden hebben van veel mensen die verblind worden door zijn uitstraling. De mensheid is nog niet klaar om het licht van het Nieuwe Wereldbewustzijn te kunnen aanschouwen, maar dat bewustzijn zal wel binnenkort via de lagere voertuigen van de Dienaren naar de Aarde komen. Daarom zal de sluier tot op zekere hoogte intact blijven totdat het moment daar is. Bovendien biedt het de Dienaren ook de gelegenheid hun persoonlijkheden verder voor te bereiden, want via hun bestaan in fysieke incarnatie doen ze de nodige kracht, vertrouwen en wijsheid op.

De ijverige en meer ervaren Dienaren zullen hun sluier van vergetelheid op dit moment al voor een flink deel doorbreken, en ze zullen zich ook op zijn minst een deel van hun missie herinneren. Toch kan het gebeuren dat zulke ontwaakte Dienaren hun spirituele plicht naar de mensheid wel herinneren, maar niet vervullen. Dan kunnen ze makkelijk ten prooi vallen aan een zelfzuchtige houding vanwege de slinkse invloeden van de materialistische krachten, want die zwaaien nog altijd de scepter op Aarde. Als dat gebeurt, al is het maar een heel klein beetje, dan zullen ze met krachtige maatregelen van hun groepsziel te maken krijgen om hen aan te sporen weer de juiste weg te volgen. Zulke maatregelen zijn over het algemeen erg onaangenaam voor Dienaren, want zij kunnen dan in de diepste depressie en de heftigste verwarring terecht komen die ze ooit hebben meegemaakt, zonder ook maar het kleinste lichtpuntje. Zo’n moeilijke periode kan lang duren als ze voor zichzelf blijven leven in plaats van voor anderen. Zulke maatregelen lijken op het eerste gezicht misschien nogal streng, maar ze zijn in feite deel van de basistraining van een Dienaar. Ze krijgen deze training volgens de aanwijzingen van de groepsziel zelf, opdat hun toekomstige dienstbaarheid volgens plan zal kunnen verlopen. Zulke maatregelen mogen we dus, gezien de belangrijke taak van de Dienaren, juist als zeer gepast beschouwen. Deze taak is immers deel van het Goddelijk Plan voor de mensheid in deze kritieke periode op Aarde, en er moet van iedere mogelijkheid gebruik worden gemaakt om het te laten slagen. Dienaren die de weg kwijt raken in een wolk van persoonlijke problemen, zouden er goed aan doen hun houding en hun reacties op alle verschijnselen die met hun malaise te maken hebben, eens goed te overdenken, net zolang tot zij ontdekken wat het leven hun al die tijd in de vorm van die onrust in hun oor fluisterde.

Omdat de deadline van de planeet nu zo dichtbij is, hebben de recent aangekomen Dienaren een dunnere sluier van vergetelheid. Zij zullen dan ook merken dat ze veel minder beperkingen opgelegd hebben gekregen. Deze jongere Dienaren zullen, vergeleken met hun voorgangers, ook makkelijker ontwaken en sneller een positieve en betrokken instelling ontwikkelen, want hun aangeboren spirituele vermogens en hun capaciteiten om hun inzichten over te dragen, zullen beter worden herkend en gewaardeerd. Ook zal de al enigszins ontwaakte en voorbereide mensheid deze kwaliteiten enthousiaster ontvangen en er zelfs bewust naar verlangen, want haar belangstelling voor de wetten van het leven zullen dan zijn gewekt door de komende crisis van de snel veranderende en op een climax aansturende tijden.

Thenewcall/ the Fellowship

 

 

Terug